Zarządzenie nr 40/09 Starosty Tatrzańskiego z dnia 03 lipca 2009r.

advertisement
ZARZĄDZENIE Nr 40/09
STAROSTY TATRZAŃSKIEGO
z dnia 03 lipca 2009r.
w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa
Powiatowego w Zakopanem
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 19/09 Starosty Tatrzańskiego z dnia 08 kwietnia 2009r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa
Powiatowego w Zakopanem ulega zmianie treść § 1 i przyjmuje brzmienie:
„Wprowadza się „Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego
w Zakopanem” stanowiący Załącznik do Zarządzenia”.
§2
W załączniku do Zarządzenia Nr 19/09 Starosty Tatrzańskiego z dnia
08 kwietnia 2009r.w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania
pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem” wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 1 ust. 1 ulega zmianie treść pkt 3 i 5 i przyjmuje brzmienie:
„3) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego
oraz dodatku ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy,
5) warunki i sposób wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych.”
2. W § 4 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„Pracownikowi mogą zostać przyznane, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie:
1) dodatek funkcyjny,
2) dodatek specjalny,
3) dodatek ze względu na charakter lub warunki wykonywania pracy,
4) nagroda,
5) premia.”
3. W § 6 ulega zmianie treść ust. 1 i przyjmuje brzmienie:
„1. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikom zatrudnionym
na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz na stanowiskach,
dla których w wykazie stanowisk pracodawca przewidział możliwość
przyznania dodatku funkcyjnego”.
4. W § 7 ulega zmianie treść:
1) tytułu i przyjmuje brzmienie: „Warunki i sposób przyznawania dodatku
specjalnego oraz dodatku ze względu na charakter pracy lub warunki
wykonywania pracy”
2) ust. 2, 3 i 4 i przyjmuje brzmienie:
„2. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek ze względu na charakter
pracy lub warunki wykonywania pracy.
3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2 przyznaje się na czas określony.
4. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2 są wypłacane w ramach posiadanych
środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.”
5. Treść Załącznika Nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH,
URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI
ORAZ DORADCÓW I ASYSTENTÓW, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH,
ZASZEREGOWANIE DO KATEGORII WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I
STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
I TABELA
Wymagane kwalifikacje1)
Wynagrodzenie
zasadnicze
Lp.
Stanowisko
(Kategoria
zaszeregowania)
1
2
3
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
4
wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe
5
staż
pracy (w
latach)
6
I.KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
1.
2.
Sekretarz powiatu
XVII-XIX
56)
XV-XIX
86)
wyższe1)
Geodeta powiatowy
według odrębnych
3.
4.
Kierownik Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
XV-XIX
66)
XV-XIX
66)
przepisów
4
5.
6.
7.
Zastępca kierownika Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
XV-XVIII
56)
XV-XIX
96)
Geolog powiatowy
Powiatowy (miejski) rzecznik
konsumentów
wyższe
geodezyjne i
kartograficzne
oraz uprawnienia
zawodowe
wyższe
geologiczne
4
5
wyższe2)
66)
XV-XVIII
5
II TABELA
Wymagane kwalifikacje1)
Wynagrodzenie
zasadnicze
Lp.
1
Stanowisko
2
zaszeregowania)
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
wykształcenie
oraz umiejętności
zawodowe
staż
pracy (w
latach)
3
4
5
6
wyższe2)
5
(Kategoria
I. KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
1.
Naczelnik (kierownik,
dyrektor) wydziału, (biura,
departamentu) (jednostki
równorzędnej),
rzecznik prasowy
główny księgowy,
audytor wewnętrzny
XV-XVIII
76)
inspektor kontroli
dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
2.
według odrębnych przepisów
wyższe geodezyjne
i kartograficzne
oraz uprawnienia
zawodowe
4
66)
wyższe2)
4
26)
wyższe
ekonomiczne lub
podyplomowe
ekonomiczne
3
Kierownik referatu
(jednostki równorzędnej,
pełnomocnik do spraw
ochrony informacji
niejawnych,
XIII-XVIII
zastępca naczelnika
(kierownika, dyrektora)
wydziału (biura
departamentu)
(jednostki równorzędnej)
3.
Zastępca głównego
księgowego
XIV-XV
II.STANOWISKA URZĘDNICZE
1.
Radca prawny
2.
Główny specjalista
XIII-XVIII
66)
XII-XVII
56)
Główny specjalista ds. BHP
3.
Inspektor
4.
Starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy specjalista ds. BHP
5.
-
XI-XV
X-XIV
Specjalista
4
3
3
według odrębnych przepisów
-
-
kartograf
6.
wyższe2)
wyższe2)
Podinspektor,
informatyk
geodeta,
wyższe2)
według odrębnych przepisów
XII-XVI
starszy geodeta,
starszy kartograf
według odrębnych przepisów
X-XIII
-
Specjalista ds. BHP
wyższe geodezyjne
i kartograficzne
3
wyższe2)
średnie3)
3
wyższe geodezyjne
i kartograficzne
-
średnie
geodezyjne i
kartograficzne
3
średnie3)
3
według odrębnych przepisów
IX-XII
-
średnie3)
2
Referent prawny
VIII-XII
-
wyższe prawnicze
-
9.
Referent prawnoadministracyjny
VIII-XII
-
wyższe prawnicze
lub
administracyjne
-
10.
Referent,
kasjer,
księgowy
IX-XI
-
średnie3)
2
11.
Młodszy referent,
młodszy księgowy
VIII-X
-
średnie3)
-
7.
Samodzielny referent
8.
III.STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI
1.
Pracownik II stopnia
wykonujący zadania
w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych
XII-XVI
-
wyższe
3
XI-XV
-
wyższe
-
2.
Pracownik I stopnia
wykonujący zadania
w ramach robót publicznych
lub prac interwencyjnych
X-XIII
-
średnie
3
IX-XI
-
średnie
2
VIII-X
-
średnie
-
IX-X
-
średnie3)
-
VII-VIII
-
średnie3)
-
V-VI
-
podstawowe4)
-
Pomoc administracyjna
III-VII
-
średnie3)
-
Konserwator,
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
malarz,
Kierowca samochodu
osobowego
VIII-IX
-
zasadnicze
zawodowe5)
-
VII-VIII
-
V-VII
-
podstawowe4)
-
3.
Sekretarka
4.
Archiwista,
starsza telefonistka,
5.
6.
7.
8.
9.
Telefonistka
Robotnik gospodarczy
według odrębnych przepisów
10.
Sprzątaczka
III-IV
-
podstawowe4)
-
11.
Goniec
II-IV
-
podstawowe4)
-
III TABELA
Wymagane kwalifikacje1)
Wynagrodzenie
zasadnicze
Lp.
Stanowisko
1
2
zaszeregowania)
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
wykształcenie
oraz umiejętności
zawodowe
staż
pracy (w
latach)
3
4
5
6
(Kategoria
I. STANOWISKA DORADCÓW I ASYSTENTÓW
1)
1.
Doradca
XVII-XIX
56)
wyższe
5
2.
Asystent
XI-XIV
-
średnie
-
Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla
kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy
nawiązano na postawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy
czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się
wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6, ust.4 pkt 1 ustawy.
2)
3)
4)
5)
6)
Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają
odrębne przepisy.
Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w
odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których
stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, także wymagania określone w ustawie
stosownie do opisu stanowiska.
Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
Dodatek funkcyjny ma charakter fakultatywny – decyzję o przyznaniu dodatku funkcyjnego
podejmuje pracodawca.”
§3
Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po podpisaniu i podaniu go do wiadomości
pracownikom poprzez publikację na tablicy informacyjnej Starostwa oraz przekazanie
do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa.
Download