Etyka zawodu architekta i ochrona własności intelektualnej

advertisement
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Lp.
Element
1
Nazwa modułu
2
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek
Poziom
Profil
kształcenia
3
4
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Opis
ETYKA ZAWODU ARCHITEKTA I OCHRONA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
Instytut Nauk Technicznych
PPWSZ-AU-1-821-S
PPWSZ-AU-820-N
Architektura
I Stopień
Profil ogólnoakademicki
Tryb studiów
Rok studiów
Semestr
Wykłady
Ćwiczenia
projektowe
Studia stacjonarne
IV
VIII
15
-
Forma aktywności
5
Pracochłonność
6
7
8
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
9
Cel przedmiotu
10
Efekty
kształcenia
Studia niestacjonarne
IV
VIII
15
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia
stacjonarne
VIII semestr
Wykłady
15
Godziny
Ćwiczenia/seminaria
kontaktowe z
Konsultacje
35
nauczycielem
Egzamin
Przygotowanie do
ćwiczeń
Praca własna
studenta
Nauka własna
50
Inne
Suma
100/25
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
4
przedmiotu (1 pkt.=25-30 godz.)
Wykłady
dr Stanisław Buda
Ćwiczenia projektowe/seminaria
dr Stanisław Buda
dr Stanisław Buda
Studia
niestacjonarne
15
35
50
100/25
4
Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej.
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami etyki jako
dyscypliny filozoficznej oraz ukazanie ich obecności we współczesnych dyskusjach
etycznych i społecznych.
C1 - zapoznanie z podstawowymi normami kodeksów etyki zawodowej architekta.
C3 – zapoznanie z głównymi przepisami o ochronie własności intelektualnej.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
Ma elementarną wiedzę w
zakresie ochrony własności
intelektualnej oraz zna i
T1A_W10
W1
K_W21
rozumie zagadnienia i zasady
InzA_W03
postępowania zgodne z etyką
Wiedza
zawodu architekta i urbanisty.
Ma elementarną wiedzę w
T1A_W10
W2 zakresie ochrony własności
K_W21
InzA_W03
intelektualnej oraz zna i
Umiejętność
U1
K1
Kompetencje
społeczne
K2
11
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
12
Treści
merytoryczne
przedmiotu
13
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do
egzaminu/zalic
zenia
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Efekt
kształcenia
rozumie zagadnienia i zasady
postępowania zgodne z etyką
zawodu architekta
i urbanisty.
Potrafi zachowywać lojalność w
stosunku do innych uczestników
planowania przestrzennego i
gospodarowania przestrzenią, w
tym projektowania i czynności
realizacyjnych.
Rozumie potrzebę i zna
możliwości ciągłego
dokształcania się —
podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych i
społecznych
Ma świadomość ważności
zachowania w sposób
profesjonalny, przestrzegania
zasad etyki zawodowej i
poszanowania różnorodności
poglądów i kultur
K_U06
T1A_ U03
T1A_U04
K_K01
T1A_K01
K_K05
T1A_K05
T1A_K07
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Potrafi wymienić i uzasadnić główne normy i przepisy w zakresie
etyki zawodu architekta i ochrony własności intelektualnej
Uzasadnia potrzebę zachowania lojalności w stosunku do innych
U1
uczestników planowania i gospodarowania przestrzenią
K1
Rozumie społeczne znaczenie omawianych norm, zasad i przepisów
K2
Rozumie ważność przestrzegania omawianych zasad
Wśród zagadnień historycznych szczególną uwagę zwraca się na te systemy etyczne,
które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu normatywnego fundamentu kultury
zachodniej. Wśród zagadnień systematycznych omawiane są pojęcia i koncepcje
dotyczące podmiotu i przedmiotu etyki, rozróżnienie etyki i moralności, pojęcie
wartości moralnej, normy moralnej, sankcji i prawa moralnego. Szczególną uwagę
poświęca się normom i problemom etyki zawodowej architekta. W zakresie przepisów
dotyczących ochrony własności intelektualnej omawia się najważniejsze akty prawne,
dotyczące w szczególności praw autorskich do dzieł architektonicznych,
architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych.
W1
Egzamin pisemny (obejmuje znajomość treści wykładów)
1. Hartman J., Woleński J, „Wiedza o etyce”, PWN 2009
2. Lisak M., „Elementy etyki w zawodzie architekta”,Wyd.PK.2006
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4. Załucki M. „Prawo własności intelektualnej. Repetytorium”, Warszawa 2008
1. Anzenbacher A., „Wprowadzenie do etyki”,WAM 2008
2. Singer P., „Etyka praktyczna”, Książka i wiedza 2007
3. Płocka J., „Kultura zawodu”,
4. Łazewski M., Gołębiowski M., „Własność intelektualna”, Warszawa 2006,
Download