zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy

advertisement
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 310/14
WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 19 maja 2014 r.
w sprawie :
zmiany planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Ostrów
Mazowiecka na 2014 rok.
Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) w wykonaniu Zarządzenia Nr 309/14 Wójta Gminy
Ostrów Mazowiecka z dnia 19.05.2014r.
zarządzam, co następuje:
§1
Zmienia się plany finansowe na 2014 rok dla jednostek organizacyjnych gminy,
określane Zarządzeniem Nr 310/14 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 19.05.2014 r
zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia według zestawienia :
1. Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka - dochody
2. Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka - wydatki
- załącznik Nr 1.
- załącznik Nr 2.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT
mgr Waldemar Brzostek
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 310/14
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 maja 2014 r.
Zmiana planu finansowego na 2014 rok
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
751
2
75113
2010
Razem:
Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka – dochody
Zwiększenie
TREŚĆ
(+)
3
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Zmniejszenie
(-)
5
6
20.100
0
20.100
20.100
0
0
20.100
0
WÓJT
mgr Waldemar Brzostek
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 310/14
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 maj 2014 r.
Zmiana planu finansowego na 2014 rok
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
751
2
75113
3030
4010
4110
4120
4170
4300
4410
Razem:
Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka – wydatki
Zwiększenie
TREŚĆ
(+)
3
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Zmniejszenie
(-)
5
29.152,40
6
9.052,40
29.152,40
20.100
0
0
0
8.950
0
102,40
29.152,40
9.052,40
0
8.557
342,91
50,09
0
102,40
0
9.052,40
WÓJT
mgr Waldemar Brzostek
Download