kofeina neopro - Leczenie pod znakiem zapytania, czyli

advertisement
Cytrynian kofeiny
w codziennej praktyce u wcześniaków
z Zespołem Zaburzeń Oddychania –
wyniki badania ogólnopolskiego
Iwona Sadowska-Krawczenko
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka
Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
LECZENIE POD ZNAKIEM ZAPYTANIA CZYLI KONTROWERSJE W INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA
Pałac Sulisław 13-14 maja 2016 roku
Kiedy włączamy leczenie cytrynianem kofeiny?
2016
• Wieloośrodkowe, nieinterwencyjne, badanie obserwacyjne
• Główne cele
• Ocena użycia kofeiny w codziennej praktyce (poznanie obowiązujących w oddziałach
zaleceń/wzorców),
• Bezpieczeństwo stosowania kofeiny,
• Populacja badana- noworodki urodzone przed 37 t.c., które
otrzymały kofeinę zgodnie z rutynową praktyką (Austria, Czechy,
Grecja, Włochy, Hiszpania; 11.2011-09.2013)
Wyniki
• Włączono
≤32
506 noworodki urodzone prze 37 t.c. z 21 oddziałów
77%
Wskazania do zastosowania cytrynianu kofeiny Peyona ® według badaczy
ChPL
• Leczenie bezdechu (58%),
• Profilaktyka bezdechu (37%),
Jedyne wskazanie wg ChPL
• Zapobieganiu niepowodzeniu ekstubacji (2.8%),
• W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia BPD (1.7%),
• Inne (0.6%).
Charakterystyka produktu leczniczego
Bezdech wcześniaków (AOP)
• przerwa w oddychaniu trwająca 15-20 sekund, której
towarzyszy
• desaturacja SaO2 ≤ 80% przez ≥ 4 sek.
• lub bradykardia (HR < 2/3 podstawowej czynności serca),
• występująca u noworodków poniżej 37 tygodnia wieku
urodzeniowego i skorygowanego.
Bezdech niemowląt
• przerwę w oddychaniu trwającą 20 sekund lub dłużej, albo
krótszą związaną z bradykardią, sinicą, bladością i znaczną
hipotonią.
• określenie „bezdech niemowląt” dotyczy głównie
noworodków w 37 tygodniu wieku ciążowego lub starszych w
momencie wystąpienia bezdechu
Epidemiologia AOP
Tydzień ciąży
Częstość AOP
34-35
7%
32- 33
15%
30-31
54%
<29 t.c. lub <1000g
Prawie 100%
Badanie NeoPro
Otwarte, prospektywne, wieloośrodkowe badanie nieinterwencyjne
(obserwacyjne)
Główny badacz: Profesor M.K. Borszewska-Kornacka
Komitet Naukowy: Prof. J. Gadzinowski, Prof. E. Gulczyńska, Prof. E. Helwich, Prof. R. Lauterbach
listopad 2014 – grudzień 2015
Populacja badana
Kryteria włączenia
• Wcześniak w wieku ciążowym ≤ 32. t.c.
• Rozpoznanie ZZO bez względu na stopień zmian radiologicznych
• Konieczność stosowania surfaktantu zgodnie z oceną lekarza
prowadzącego
Kryteria wyłączenia
• Noworodki z klinicznie istotnymi wadami rozwojowymi
Punkty końcowe
Pierwszorzędowe
• Terapia surfaktantem (kiedy, ile, jak, wskazania)
Drugorzędowe
• Steroidoterapia prenatalna
• Opóźnione odpępnienie
• Wentylacja nieinwazyjna od Sali porodowej
• Czas trwania leczenia cytrynianem kofeiny i wiek w momencie
rozpoczęcia terapii
• Powikłania (oddechowe, inne)
Ośrodki biorące udział w badaniu
• Badanie przeprowadzono w 47
ośrodkach, w tym:
• w 42 ośrodkach III stopnia
• w 5 ośrodkach II stopnia
• Łącznie w badaniu uczestniczyło
83 badaczy
2
2
3
1
3
1
11
5
3
2
3
1
1
5
2
2
WYNIKI
Charakterystyka badanej grupy
• Dostarczono obserwacje N=1006
wcześniaków, urodzonych w
okresie listopad 2014 – grudzień
2015
• Z końcowej analizy usunięto
przypadki naruszeń protokołu
badania (wiek ciążowy >32 tyg
(N=20)
• Ostatecznie analizie poddano
986 dzieci, z czego 15 nie
otrzymywało surfaktantu
Włączenia do badania
N=1006
Wiek>32 t.c.
N=20
Wiek ≤32 t.c.
N=986
Leczenie SFT
Bez SFT
N=971
N=15
Charakterystyka badanej grupy
• Mediana wieku ciążowego wyniosła 28
tyg.
• Połowa dzieci miała wiek ciążowy w zakresie 26-30 tyg.
• Mediana m. ciała wyniosła 1050g (zakres 240-2420g)
• Połowa dzieci miała m. ciała w zakresie 800-1348g
• Płeć męska stanowiła 55.3%, żeńska 44.7%
dni
doby
Leczenie cytrynianem kofeiny
91,5%
Leczenie cytrynianem kofeiny
u noworodków z masą urodzeniową <1250g na
nieinwazyjnym wsparciu oddechu (n=467)
97,7%
Łączny czas leczenia cytrynianem kofeiny
• Mediana czasu leczenia cytrynianem
kofeiny wyniosła 32 dni
• Średnia 34,8 dni
• U połowy pacjentów czas zawierał
się w przedziale od 17 do 49 dni
• Najdłuższy odnotowany czas wyniósł
140 dni (1-140 dni)
Doba życia, od której rozpoczęto leczenie
cytrynianem kofeiny
• Mediana doby życia, od której
rozpoczęto leczenie cytrynianem
kofeiny wyniosła 1.
• Maksymalny czas po którym
rozpoczęto leczenie wyniósł 66 dni.
79,4%
Długość wentylacji mechanicznej w zależności od
czasu podania cytrynianu kofeiny
Kofeina od 1. doby życia
• „wczesna” kofeina
3 doby mediana
Kofeina od 2. lub dalszej doby życia
• „późna” kofeina
6 dób mediana
2013
Cytrynian kofeiny
1. Cytrynian kofeiny powinien być stosowany u noworodków
z bezdechem oraz w celu ułatwienia zakończenia
mechanicznej wentylacji (A). Podanie cytrynianu kofeiny
należy również rozważyć u noworodków, u których
występuje duże ryzyko konieczności zastosowania
mechanicznej wentylacji, czyli u noworodków na
nieinwazyjnym wsparciu oddechu z masą urodzeniową
<1250g (B).
Cytrynian kofeiny
• u noworodków z bezdechem (A)
• w celu ułatwienia zakończenia mechanicznej
wentylacji (A)
• u noworodków z masą urodzeniową <1250g na
nieinwazyjnym wsparciu oddechu (B).
2015
Wyniki- porównanie
CAP trial
≤ 37 t.c.
2011-2013
500-1250 g
1990-2004
NeoPro
≤ 32 t.c.
2014-2015
W tym badaniu wszystkie dzieci
otrzymały kofeiną (kryterium włączenia)
Pierwsza dawka 1-25 dni
Mediana czasu leczenia
cytrynianem 21 dni (2-119)
Pierwsza dawka 3 doba
Pierwsza dawka 1-66 dni
Średni czas leczenia 37 dni
Mediana czasu leczenia
cytrynianem 32 dni (1-140)
Czas rozpoczęcia terapii kofeiną
VLBW 62 056, które otrzymały kofeinę
1997 - 2010
2016
Działania niepożądane
Ogólnie
4,2 %
Tachykardia
2,4%
Czy znane są jakieś długoterminowe niekorzystne skutki?
J Pediatr 2014; 165:356-9)
500-1250 g
5 r.ż.
DCD 11,3%
CP 3,8%
DCD 15,2%
CP 4,9%
Terapia AOP kofeiną zmniejsza częstość Rozwojowych Zaburzeń Koordynacji u dzieci w wieku 5 lat
Dodatkowe korzyści ze stosowania kofeiny u wcześniaków
• Zmniejszenie częstości występowania BPD
• Zmniejszenie częstości PDA wymagającego leczenia
farmakologicznego lub chirurgicznego
• Rzadsza konieczność farmakologicznego leczenia hipotensji
• Lepszy rozwój ruchowy w wieku 5 lat
• Pozytywny wpływ na ROP
Schmidt B, Roberts RS, Davis P i wsp. Caffeine for Apnea of Prematurity Trial Group. Caffeine therapy for apnea of
prematurity. N Engl J Med 2006;354:2112- 2121.
Doyle LW, Cheong J, Hunt RW i wsp. Caffeine and brain development in very preterm infants. Ann Neurol 2010;68:734-742.
1948- Peters and Witt
1995- NASA
Normal
Caffeine
Wnioski
• Badanie NeoPro wskazuje na dobrą znajomość lekarzy w Polsce
europejskich zaleceń z 2013 roku dotyczących stosowania
cytrynianu kofeiny w zespole zaburzeń oddychania u noworodka
• Korzyści ze stosowania cytrynianu kofeiny wykraczają poza samo
leczenie bezdechów
• Zgodnie z ChPL jedynym wskazaniem do stosowania cytrynianu
kofeiny u wcześniaków jest leczenie bezdechu pierwotnego
DZIĘKUJĘ
[email protected]
Download