2007/082396 0 1 SIWZ - Inżynier Kontraktu

advertisement
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik
Polska
Tel. 0-32 4223011
Fax 0-32 4224124
www.rybnik.pl
[email protected]
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP-3400/00153/07
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 tj. z późn.
zm.)
INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
W MIEŚCIE RYBNIK”
Specyfikacja niniejsza zawiera 45 stron.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
1/45
Specyfikacja niniejsza zawiera:
l.p.
1)
Oznaczenie
Części
Część I
2)
Część II
Nazwa Części
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) + Opis przedmiotu
zamówienia (OPZ)
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2/45
CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Spis treści:
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. ........................................................................ 4
2. Definicje. ........................................................................................................................... 4
3. Tryb udzielania zamówienia. ......................................................................................... 4
4. Opis przedmiotu zamówienia. ....................................................................................... 5
4.1 INFROMACJE O PROJEKCIE ...................................................................................... 5
4.2. SKRÓCONY ZAKRES RZECZOWY KONTRAKTÓW NA ROBOTY..................... 9
4.3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO .............................................................................. 13
4.4. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU ......................... 13
4.5. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA
KONTRAKTU ................................................................................................................ 19
4.6. RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZAMAWIAJĄCEGO ...................... 21
4.6.2.5. RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU ...................................................................... 25
4.7. ZAŁOŻENIA I RYZYKO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ............................... 25
5. Zamówienia częściowe ................................................................................................. 26
6. Zamówienia uzupełniające. .......................................................................................... 26
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. .............................................. 26
8. Termin wykonania zamówienia. .................................................................................. 26
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. .......................................................................... 26
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. ............................... 30
11. Wadium ........................................................................................................................... 30
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. .............. 32
13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego. ............................................................................................ 33
14. Opis sposobu przygotowania oferty. .......................................................................... 33
15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. ............................... 35
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. ................................................................... 35
17. Miejsce i termin otwarcia ofert. .................................................................................... 35
18. Termin związania ofertą ............................................................................................... 36
19. Opis sposobu obliczenia ceny. .................................................................................... 36
20. Kryteria oceny ofert. ...................................................................................................... 36
21. Aukcja elektroniczna ..................................................................................................... 37
22. Tryb oceny ofert. ............................................................................................................ 37
23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia. ................................................................................................................... 38
24. Środki ochrony prawnej ................................................................................................ 38
25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. ............................ 39
26. Podwykonawstwo. ......................................................................................................... 39
27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ............................................... 39
28. Udostępnianie SIWZ ..................................................................................................... 39
29. Wykaz załączników do niniejszych IDW. ................................................................... 39
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
3/45
1.
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik
Polska
2.
Definicje.
Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jest, z zastrzeżeniem niżej wymienionego terminu, zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), dalej zwanej
„Ustawą”, oraz z definicjami zapisanymi w „Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót
inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, FIDIC (pierwsze wydanie
w języku angielskim rok 1999, trzecie wydanie angielsko–polskie niezmienione 2005).
Termin „Kontrakt” należy odnieść także do „umowy” w rozumieniu obowiązujących
w Polsce przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
„Projekt” – oznacza Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”,
zgłoszony do dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
„Zamawiający”/ „Beneficjent” – oznacza Miasto Rybnik, stronę zatrudniającą Inżyniera
i Wykonawcę wyłonionych na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
„Inżynier Kontraktu”/ „Inżynier”/ „Konsultant” – oznacza Wykonawcę wyłonionego przez
Zamawiającego na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego do wykonania usług „Inżyniera Kontraktu” opisanych w niniejszej SIWZ.
„Kontrakt na usługi” – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem
Kontraktu.
„Roboty” – oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach
Kontraktów na Roboty zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
„Kontrakt(y) na Roboty” – oznacza kontrakt(y) dotyczące Robót opisane w niniejszych
Warunkach Zamówienia i będące przedmiotem nadzoru Inżyniera.
„Wykonawca” – oznacza Wykonawcę wyłonionego na podstawie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, wykonującego Kontrakt na Roboty.
„Czerwona Książka FIDIC” – oznacza Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót
inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w
języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację
Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria lub drugie wydanie angielsko-polskie 2004 lub
trzecie wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005, dostępne pod adresem: SIDIR, 00-710
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7.
3.
1.
2.
3.
Tryb udzielania zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego.
Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała
korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzona
będzie w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z p. 26.
Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia, Wykonawca przyjmuje w całości i bez zastrzeżeń szczególne i ogólne
warunki Kontraktu stanowiącego integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jako wyłączną podstawę realizacji zamówienia, i niniejszym
odstępuje od jakichkolwiek własnych warunków sprzedaży.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
4/45
4.
Opis przedmiotu zamówienia.
1.
Zamówienie jako część Projektu
Niniejsze zamówienie pt. Inżynier Kontraktu dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w Mieście Rybnik”, stanowi część Projektu ubiegającego się o dofinansowanie z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
realizowanego w latach 2007-2013.
Powyższy Projekt został umieszczony na indykatywnej liście projeków kluczowych POIiŚ
(lista rezerwowa).
2.
Przedmiot niniejszego zamówienia
Przedmiot niniejszego zamówienia są Usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu dla
Projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”. Inżynier będzie
pełnił obowiązki m.in.:
- Inżyniera Kontraktu w rozumieniu i zgodnie z zapisami Czerwonej Książki FIDIC,
- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego
Prawa Budowlanego,
- Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami polskiego prawa,
- Konsultanta świadczącego asystę techniczną dla PIU.
3.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownictwo główne
Główny
przedmiot
74.20.00.00-1
Dodatkowe
przedmioty
74.23.00.00-0
74.23.10.00-7
74.23.15.40-4
74.23.24.00-8
74.26.20.00-3
4.1 INFROMACJE O PROJEKCIE
4.1.1.
Tytuł i tło Projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”- Projekt został zgłoszony do
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Fundusz Spójności w Polsce
Fundusz Spójności został utworzony na mocy postanowień art. 161 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który wszedł w życie w dniu 26 maja 1994 r.
Uregulowania dotyczące włączenia Polski do korzystania z Funduszu Spójności zostały
zawarte w zapisach Traktatu o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej
zmian Rozporządzenia Rady nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r.
Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym. Środki
finansowe Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt
narodowy brutto (PNB) per capita jest niższy niż 90% przeciętnej w państwach Unii
Europejskiej, a także w których opracowany został program zmierzający do spełnienia
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
5/45
kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską.
Projekty finansowane z Funduszu Spójności są zgodne z postanowieniami Traktatów,
przyjętymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami Wspólnoty łącznie z polityką
ochrony środowiska, transportową, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityką konkurencji
oraz polityką zamówień publicznych.
4.1.2.
Opis Projektu
Rybnik jest miastem skanalizowanym głównie w części centralnej, ciążącej do oczyszczalni
ścieków Rybnik– Orzepowice, oraz fragmentarycznie w części południowo– zachodniej,
w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń węgla kamiennego. Miasto posiada kanalizację systemu
mieszanego. Część dzielnic centralnych, ciążących do kolektora A, położonych głównie na
prawym brzegu rzeki Nacyny, posiada kanalizację działającą w systemie ogólnospławnym;
przy czym należy zauważyć, że w ramach kanalizacji ogólnospławnej w pobliżu Rynku działa
przelew burzowy z odpływem do rzeki Nacyny. Natomiast część lewobrzeżna Śródmieścia,
znajdująca się w zlewni kolektora B, posiada głównie sieć kanalizacyjną pracującą
w systemie rozdzielczym.
Z kolei kanalizacja w zlewni rzeki Rudy, ciążąca do kolektora C, jest przygotowana do
funkcjonowania w systemie rozdzielczym.
Zarówno ścieki sanitarne jak i ogólnospławne z terenu dzielnic centralnych zostaną
doprowadzone kolektorami zbiorczymi A i C do oczyszczalni ścieków w Rybniku –
Orzepowicach, usytuowanej na lewym brzegu rzeki Rudy, przed ujściem do niej rzeki
Nacyny.
Ościenne dzielnice miasta posiadają aktualnie częściowo uporządkowane systemy
kanalizacyjne, związane głównie z zabudową wielorodzinną oraz istniejącymi lokalnymi,
często przyzakładowymi oczyszczalniami ścieków. Natomiast większość domów
jednorodzinnych na jeszcze nie skanalizowanych terenach wyposażona jest w przydomowe
zbiorniki bezodpływowe. Jednak w ciągu najbliższych lat sytuacja ta ulegnie zmianie.
Aktualnie na terenia miasta realizowany jest Projekt budowy systemu kanalizacji sanitarnej
w ramach ISPA/Funduszu Spójności, z którego Miasto Rybnik otrzymało bezzwrotną pomoc
w wysokości 71 mln euro. W ramach projektu powstanie kanalizacja sanitarna w 17
dzielnicach Miasta (Boguszowice Stare, Chwałowice, Golejów, Gotartowice, Kamień, LigotaLigocka Kuźnia, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Orzepowice, ParuszowiecPiaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice) i 2 sąsiednich
gminach Gaszowice i Jejkowice o długości około 550 km wraz z 68 przepompowniami
ścieków. Do końca 2006 r. budowa kanalizacji została ukończona w 5 dzielnicach tj.
w Golejowie, Zamysłowie, Kamieniu, Radziejowie i Popielowie. Zaawansowanie rzeczowe
Projektu na 30 września 2007 r. kształtuje się na poziomie 65%. Realizacja Projektu potrwa
do 31 grudnia 2009 r., przy czym większość robót w dzielnicach powinna zostać zakończona
do końca 2008 r.
W efekcie zrealizowania Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”
kolektor A będzie prowadził ścieki sanitarne z dzielnic południowych i zachodnich miasta
oraz z dwóch sąsiednich gmin. Wzdłuż istniejącego kanału zostanie wybudowany kolektor
A1, na odcinku od oczyszczalni ścieków Rybnik – Orzepowice do studzienki połączeniowej
kolektorów A i B (w pobliżu przekroczenia rzeki Nacyny przez ul. Kotucza).
W zlewni kolektora A2 znajdą się głównie dzielnice ościenne miasta (Zebrzydowice
i Orzepowice) oraz dwie sąsiednie gminy (Gaszowice i Jejkowice). Za przejściem przez
rzekę Nacynę kolektor A2 połączy się z przebudowywanym kolektorem A1
odprowadzającym ścieki na oczyszczalnię ścieków w Orzepowicach. W zlewni kolektora A3
znajdą się głównie dzielnice centralne miasta, a w zlewni kolektora C dzielnice ościenne
miasta tj. Paruszowiec – Piaski, Ligota, Gotartowice, Boguszowice. Ścieki poprzez system
kanalizacji kolektora C będą transportowane na oczyszczalnię ścieków w Orzepowicach.
Zakres projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik obejmuje
inwestycje zlokalizowane w północno-wschodniej części Rybnika związane z:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
6/45
1. uporządkowaniem i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic
centralnych Miasta Rybnika- zlewnia kolektora C, kontrakt nr 1 realizowany przez
Urząd Miasta Rybnik,
2. uporządkowaniem i przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic
centralnych Miasta Rybnika- zlewnia kolektora A, kontrakt nr 2 realizowany przez
Urząd Miasta Rybnik,
3. budową kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. SzkolnejWiejskiej, kontrakt nr 3 realizowany przez Urząd Miasta Rybnik,
4. budową kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego i 3-go Maja oraz
kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej, kontrakt nr 4 realizowany
przez Urząd Miasta Rybnik,
5. modernizacją oczyszczalni ścieków w Rybniku- Orzepowicach, kontrakt nr 5
realizowany przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
4.1.3.
Cele przedsięwzięcia
Ogólnym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście
Rybnik poprzez:
 budowę kolektora sanitarnego C (wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od
ul. Ogrodowskiego do ul. Mikołowskiej) o łącznej długości ok. 1 720 m,
 budowę kolektorów sanitarnych A o łącznej długości ok. 4 445 m w tym:
 A1- wzdłuż prawego brzegu rzeki Nacyny na odcinku od ul. Kotucza do
oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (dł. odcinka ok. 2 845 m),
 A2- wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od ul. Energetyków do wlotu do kanału
A1 przy ul. Rudzkiej (długość odcinka ok. 795 m)
 A3- w ul. Rudzkiej na odcinku od Placu Kościelnego do skrzyżowania
z ul. Kotucza (dł. odcinka ok. 805 m)
 budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odgałęzieniami do studzienek na
granicy posesji przy ul. Szkolnej i Wiejskiej,
 budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 755 m (wraz z przekładką) w ul. Hallera,
Miejskiej, Chrobrego i 3-go Maja oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości ok.
890 m (wraz z przekładką) odprowadzającej wody opadowe z terenu zlewni
ul. Chrobrego i Miejskiej do cieku Nacyna,
 przebudowę części mechanicznej i części biologicznej oczyszczalni ścieków
w Rybniku-Orzepowicach, węzła osadu przefermentowanego, systemu AKPiA
(kontroli, automatyki i opomiarowania) oraz sterowania.
Realizowany projekt ma być wspierany przez dotację z Funduszu Spójności w ramach
POIiŚ. Projekt ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz
norm dotyczących tej dziedziny ochrony środowiska. Proponowane inwestycje stanowią
wsparcie głównego celu rozwojowego Miasta poprzez zabezpieczenie zasobów
środowiskowych oraz przez usunięcie niektórych ograniczeń dla zrównoważonego rozwoju
gospodarczego. Usprawnienie systemów kanalizacji ściekowej i oczyszczania ścieków
odgrywa decydującą rolę dla ochrony wód powierzchniowych. Poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków, zanieczyszczenie zbiorników
wód powierzchniowych zostanie zmniejszone.
4.1.4.
Przygotowanie i realizacja Projektu
Beneficjentem środków pomocowych z POIiŚ w ramach Projektu oraz właścicielem
wytworzonego majątku będzie Miasto Rybnik.
Do podstawowych zadań Beneficjenta należeć będzie następujący zakres czynności:
- uzgodnienia i wyjaśnienia dotyczące realizowanego Projektu,
- koordynacja realizacji Projektu,
- przeprowadzanie przetargów na realizację zgodnie z wymogami funduszy
pomocowych Unii Europejskiej,
- uczestnictwo w przetargach, zawarcie umów na realizację.
Podmiotem eksploatującym środki trwałe po realizacji Projektu będzie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
7/45
Odpowiedzialnym za zarządzanie Projektem z ramienia Urzędu Miasta Rybnika będzie
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Biuro Realizacji Projektu wraz z
Kierownikiem Biura Realizacji Projektu.
Do zakresu obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) będzie należeć
w szczególności:
1. odpowiedzialność przed Beneficjentem za prawidłową realizację Projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”, za odpowiednie
zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie
jego realizacji,
2. odpowiedzialność za wykonanie umów dotyczących Projektu ze strony Beneficjenta
i nadzorowanie wdrożenia uchwał dotyczących Projektu, podjętych przez Radę
Miasta Rybnika,
3. reprezentowanie Beneficjenta wobec zewnętrznych organów zajmujących się
wdrażaniem Projektu (np. NFOŚiGW, MŚ, MRR, MF, Komisją Europejską),
4. współpraca z Kierownikiem Biura Realizacji Projektu i sprawowanie nadzoru nad jego
pracą oraz pracami kierowanego przez niego Biura (PIU),
5. nadzorowanie przygotowywanych przez PIU Wieloletnich Programów Inwestycyjnych
dotyczących Projektu oraz w tym zakresie współpracowanie ze Skarbnikiem Miasta w
pracach nad budżetem,
6. sprawowanie nadzoru nad pracami Inżyniera Kontraktu oraz zewnętrznych
konsultantów,
7. sprawowanie nadzoru nad zawieraniem kontraktów z Wykonawcami oraz ich
realizacją,
8. współuczestniczenie w przejęciu wykonanych elementów inwestycji od Inżyniera
Kontraktu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
9. udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego,
10. zatwierdzanie operacji dokonywanych na Rachunkach Projektu,
11. sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań z przebiegu i realizacji
wymienionych inwestycji, przygotowywaniem niezbędnych materiałów i analiz w tym
zakresie dla NFOŚiGW, MŚ, MRR, a także Komisji Europejskiej,
12. zatwierdzanie dowodów księgowych (faktur, rachunków).
Do zakresu obowiązków Biura Realizacji Projektu (PIU), działającego w ramach Urzędu
Miasta Rybnika będzie należeć w szczególności:
1. koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w Projekt, w tym Inżyniera
kontraktu oraz ostateczne wdrożenie Projektu zgodnie z podpisanymi umowami oraz
innymi wiążącymi wytycznymi i regulaminami,
2. realizacja Projektu poprzez zarządzanie i jego wdrażanie w zakresie rzeczowym i
finansowym,
3. sporządzanie i aktualizacja Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
i Harmonogramu Realizacji Projektu,
4. przygotowywanie kontraktów zawieranych z Wykonawcami,
5. dbanie o zapewnienie ciągłości i terminowej realizacji płatności Projektu oraz o
pokrycie wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych niezbędnych do jego
realizacji,
6. opracowywanie i przekazywanie miesięcznych raportów z realizacji Projektu,
7. przygotowanie dokumentów przetargowych,
8. zapewnienie i przedłożenie Wykonawcom dokumentacji projektowej dotyczącej
realizacji Projektu w zakresie ustalonym w podpisanych kontraktach,
9. organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych
określonych Projektem,
10. zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym
oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu,
11. weryfikacja sprawowania nadzoru przez wyznaczony podmiot pełniący funkcję
Inżyniera Kontraktu zgodnie z zapisami odpowiednich kontraktów,
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
8/45
12. nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach
cząstkowych i końcowych części lub całości zadań,
13. prowadzenie w systemie dwuwalutowym księgowości syntetycznej i analitycznej
Projektu, wyodrębnionej z systemu księgowości Urzędu Miasta,
14. prowadzenie systemu sprawozdawczości finansowej i merytorycznej,
15. zapewnienie właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących Projektu,
16. odpowiedzialność za realizację projektu poprzez koordynację wszystkich służb
wymaganych dla projektu oraz podczas końcowego wdrożenia:
 Uzgodnionych
zobowiązań
finansowych
wynikających
z Decyzji
o dofinansowaniu,
 Rozporządzeń Rady (EEC) w sprawie Funduszu Spójności (1164/1994/EWG,
1264/1999/WE, 1265/1999/WE),
 Umowy Finansowania dotyczącej Wdrażania Projektów w ramach Funduszu
Spójności,
 Umowy pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem,
 Warunków kontraktów wg FIDIC (1999),
 Prawa Polskiego.
Część wyżej wymienionych obowiązków MAO oraz PIU wykonują przy pomocy
zewnętrznych konsultantów oraz Inżyniera Kontraktu.
4.2. SKRÓCONY ZAKRES RZECZOWY KONTRAKTÓW NA ROBOTY
Cały Projekt przewiduje realizację 5 kontraktów na roboty budowlane pn.:
1. kontrakt nr 1- uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla
dzielnic centralnych Miasta Rybnika- zlewnia kolektora C,
2. kontrakt nr 2- uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla
dzielnic centralnych Miasta Rybnika- zlewnia kolektora A,
3. kontrakt nr 3- budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części
ul. Szkolnej- Wiejskiej,
4. kontrakt nr 4- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego
i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej,
5. kontrakt nr 5- modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku- Orzepowicach.
Kontrakt nr 1: Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla
dzielnic centralnych Miasta Rybnika- zlewnia kolektora C.
W zlewni kolektora C znajdują się głównie dzielnice ościenne miasta: Paruszowiec– Piaski,
Ligota, Gotartowice, Boguszowice. Z uwagi na projektowane włączenie ścieków sanitarnych
z dzielnic gdzie aktualnie budowana jest kanalizacja sanitarna rozpoczęto budowę nowego
kolektora sanitarnego o średnicy D800 biegnącego wzdłuż trasy aktualnie eksploatowanego
rurociągu. Na trasie projektowanego przewodu znajduje się przekroczenie jednego cieku
wodnego, torowiska PKP oraz prowadzenie prac w oddaleniu linii brzegowej zbiornika
wodnego na Paruszowcu.
Na odcinku od studni nr k104 w pobliżu ul. Za Torem do błoni na Paruszowcu
zaprojektowano kanalizację k315-400, pozostały ciąg kanalizacyjny od włączenia dopływów
z dzielnic ościennych w rejonie istniejącej studni k104 do istniejącej studni k6 na kolektorze
k1000 w ulicy Mikołowskiej został zaprojektowany z rury D800. Dalej ścieki poprzez system
kanalizacji kolektora C będą transportowane na oczyszczalnię ścieków w Orzepowicach.
Ukształtowanie terenu na trasie przewodu zapewnia odprowadzenie ścieków kanałem ze
spadkiem w granicach 1,25 ‰ oraz prowadzenie kanalizacji na głębokości od 1,8 m do 5,3
m. Po wybudowaniu ciągu istniejąca kanalizacja zostanie zlikwidowania poprzez zamulenie
piaskiem rurociągów istniejących, zdemontowanie studzienek, wypełnienie studzienek po
demontażu gruzem, ziemią i humusem oraz obsianie terenu trawą. Likwidacja dotyczyć
będzie odcinków kanalizacji, które po wykonaniu projektowanego kolektora zostaną
wyłączone z eksploatacji tj. kanału D600 o długości L= 670 m oraz 14 studzienek D1500,
kanału D500 o długości L= 22 m oraz 1 studzienki D1200, kanału D400 o długości L= 620 m
oraz 10 studzienek D1200 i kanału D300 o długości L= 40 m.
Orientacyjny zakres sieci kanalizacyjnej w zlewni kolektora C wraz z obiektami
towarzyszącymi, przedstawia poniższa tabela:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
9/45
Wyszczególnienie
Lp.
Jedn.
Ilość jedn
1.
Kanały grawitacyjne DN 800 układane w wykopie
mb
724,0
2.
Kanały grawitacyjne DN 800 układane przewiertem
mb
499,0
3.
Kanały grawitacyjne DN 500 układane w wykopie
mb
3,3
4.
Kanały grawitacyjne DN 400 układane w wykopie
mb
137,5
5.
Kanały grawitacyjne DN 300 układane w wykopie
mb
110,8
6.
Kanały grawitacyjne DN 400 układane przewiertem
mb
29,1
7.
Kanały grawitacyjne DN 200 układane w wykopie
mb
27,2
8.
Przyłącza DN 150 (z przykanalikami domowymi)
mb
193,0
9.
Studnie z zasuwą na kolektorze głównym DN 2000
szt.
2
10.
Studnie rewizyjne DN 1500
szt.
40
11.
Studnie rewizyjne DN 1200
szt.
7
12.
Studzienka niewłazowa DN 600
szt.
2
13.
Studzienka niewłazowa DN 400
szt.
13
14.
Ilość przykanalików
szt.
17
15.
Rury osłonowe do telemonitoringu z PEHD 110
mb
1598,0
Kontrakt nr 2: Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla
dzielnic centralnych Miasta Rybnika- zlewnia kolektora A.
Przebudowa kolektora A prowadzona będzie zgodnie z Czerwoną Książką FIDIC.
W ramach kontraktu planuje się budowę kolektorów sanitarnych A o łącznej długości
ok. 4 410 m w tym:
 Kolektor A1- wzdłuż prawego brzegu rzeki Nacyny na odcinku od ul. Kotucza
do oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (dł. odcinka ok. 2 850 m),
 Kolektor A2- wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od ul. Energetyków do wlotu
do kanału A1 przy ul. Rudzkiej (długość odcinka ok. 795 m)
 Kolektor A3- w ul. Rudzkiej na odcinku od Placu Kościelnego do skrzyżowania
z ul. Kotucza (dł. odcinka ok. 805 m)
W zlewni istniejącego kolektora A znajdują się głównie dzielnice centralne, a docelowo
kolektor będzie prowadził również ścieki sanitarne z dzielnic południowych i zachodnich
miasta oraz dwóch sąsiednich gmin. Z uwagi na planowane włączenie ścieków sanitarnych
z dodatkowych dzielnic miasta i sąsiednich gmin, jak również z powodu obciążenia kolektora
A wodami opadowymi, zadecydowano o budowie kolektora A1 wzdłuż istniejącego kanału,
na odcinku od oczyszczalni ścieków w Rybniku- Orzepowicach do studzienki połączeniowej
kolektorów A i B (w pobliżu przekroczenia rzeki Nacyny przez ul. Kotucza). Planuje się, że
kanał A1 będzie miał średnicę D1400, o spadkach terenu na trasie przewodu mieszczących
się w granicach 1,2 ‰, oraz że będzie on prowadzony na głębokości od 2,1 m do 4,8 m.
Orientacyjny zakres sieci kanalizacyjnej w zlewni kolektora A1 wraz z obiektami
towarzyszącymi, przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość jedn
1.
Kanały grawitacyjne DN 1400 układane w wykopie
mb
2.
Kanały grawitacyjne DN 1400 układane przewiertem
mb
469
3.
Kanały grawitacyjne DN 500
mb
163
4.
Kanały grawitacyjne DN 400
mb
65
5.
Kanały grawitacyjne DN 300
mb
27
6.
Kanały grawitacyjne DN 200
mb
567
1 339
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
10/45
7.
Przyłącza DN 150 (z przykanalikami domowymi)
mb
214
8.
Komory i studnie na kolektorze
szt.
3
9.
Studnie DN2000 na kolektorze
szt.
29
10.
Studnie DN 1500 na kanale bocznym
szt.
2
11.
Studnie DN 1200 na kanale bocznym
szt.
24
12.
Studzienka niewłazowa DN600
szt.
5
13.
Studzienka niewłazowa DN400
szt.
8
14.
Przyłącza DN 160
szt.
7
15.
Rury osłonowe do telemonitoringu z PEHD 110
mb
1 970
W zlewni kolektora A2 znajdują się głównie dzielnice ościenne miasta (Zebrzydowice
i Orzepowice) oraz dwie sąsiednie gminy (Gaszowice i Jejkowice). Z uwagi na projektowane
włączenie ścieków sanitarnych z dzielnic i gmin gdzie aktualnie budowana jest kanalizacja
sanitarna zaproponowano budowę nowego kolektora o średnicy D400 biegnącego wzdłuż
trasy aktualnie eksploatowanego rurociągu. Na trasie projektowanego przewodu jest
przekroczenie rzeki Nacyny. Z uwagi na wyłączenie z eksploatacji po wybudowaniu nowego
przewodu istniejącego kolektora przyjęto wykorzystanie istniejącej rury nośnej zlokalizowanej
w przyczółkach i wymianę jedynie rury zasadniczej w przejściach. Rozwiązanie takie
podyktowane zostało trudnymi warunkami technicznymi w rejonie istniejących przyczółków
i możliwością wykorzystania istniejącej rury nośnej. Ukształtowanie terenu na trasie
przewodu zapewnia odprowadzenie ścieków kanałem ze spadkiem w granicach 1-1,5 ‰
oraz prowadzenie kanalizacji na głębokości od 1,5 m do 7,8 m. Za przejściem przez rzekę
Nacynę kolektor A2 połączy się z przebudowywanym kolektorem A1 o średnicy D1400
odprowadzającym ścieki na oczyszczalnię ścieków w Orzepowicach. Istniejąca kanalizacja
zostanie zlikwidowana. Likwidacja polegać będzie na zamuleniu piaskiem rurociągów
istniejących oraz na demontażu studzienek, wypełnieniu studzienek po demontażu gruzem,
ziemią i humusem oraz obsianiu terenu trawą. Likwidacja dotyczyć będzie odcinków
kanalizacji, które po wykonaniu projektowanego kolektora zostaną wyłączone z eksploatacji
tj. kanału D400 o długości L= 130 m oraz 2 studzienek D1200.
Orientacyjny zakres sieci kanalizacyjnej w zlewni kolektora A2 wraz z obiektami
towarzyszącymi, przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość jedn
1.
Kanały grawitacyjne DN 400 układane w wykopie
mb
422
2.
Kanały grawitacyjne DN 400 układane przewiertem
mb
247
3.
Kanały grawitacyjne DN 400 (przekroczenie rzeki Nacyny)
mb
126
4.
Studnie DN 2000 na kolektorze głównym
szt.
2
5.
Studnie DN 1200 na kolektorze głównym
szt.
16
6.
Rury osłonowe do telemonitoringu z PEHD 110
mb
669
W zlewni kolektora A3 znajdują się głównie dzielnice centralne miasta. Z uwagi na
projektowane włączenie ścieków sanitarnych z dzielnic gdzie aktualnie budowana jest
kanalizacja sanitarna zaproponowano budowę nowego kolektora o średnicy D500
biegnącego wzdłuż ulicy Rudzkiej na odcinku od studni k6 w rejonie skrzyżowania z ulicą
Kotucza do studni k12 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kościelną. Ukształtowanie terenu na
trasie przewodu zapewnia odprowadzenie ścieków kanałem ze spadkiem w granicach 2 ‰
oraz prowadzenie kanalizacji na głębokości od 2,3 m do 5,3 m.
Projekt obejmuje również wykonanie przepięć wszystkich dopływów istniejącego kolektora
k500 do nowo projektowanego kanału. Z uwagi na fakt, iż istniejący kolektor na znacznej
części prowadzony był w przeciwspadku, projektowany kanał jest w stosunku do niego nieco
wypłycony. Z uwagi na dużą ilość włączeń do kanału w ulicy Rudzkiej, istniejące podłączenia
zostaną przebudowane uwzględniając zmianę wysokości włączeń co może w praktyce
wiązać się ze zwiększeniem koniecznego zakresu prac w obrębie działki. Istniejący kolektor
k500 pozostanie w eksploatacji na odcinku od istniejącej studni k15 w okolicy Placu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
11/45
Kościelnego do istniejącej studni k41-k42. Pomiędzy studniami k41-k42 istniejący kanał
zostanie wpięty do projektowanego kanału w studni SA3-12a. Odcinek istniejącego kanału
k500 od włączenia studni SA3-12a w kierunku ulicy Kotucza zostanie zlikwidowany.
Likwidacja kanału polegać będzie na zamuleniu piaskiem rurociągów istniejących oraz na
demontażu studzienek, wypełnieniu studzienek po demontażu gruzem, ziemią i humusem
oraz obsianiu terenu trawą. Likwidacja dotyczyć będzie odcinków kanalizacji, które po
wykonaniu projektowanego kolektora zostaną wyłączone z eksploatacji tj. kanału D500
o długości L= 480 m oraz 12 studzienek D1200.
Orientacyjny zakres sieci kanalizacyjnej w zlewni kolektora A3 wraz z obiektami
towarzyszącymi, przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Lp.
Jedn.
Ilość jedn
1.
Kanały grawitacyjne DN 500
mb
222
2.
Kanały grawitacyjne DN 315
mb
260
3.
Kanały grawitacyjne DN 200
mb
7
4.
Przyłącza DN 150 (z przykanalikami domowymi)
mb
316
5.
Studnie DN1500 na kolektorze
szt.
30
6.
Studnie DN1200 na kanale bocznym
szt.
5
7.
Studzienka niewłazowa DN400
szt.
27
8.
Przyłącza DN160
szt.
27
9.
Rury osłonowe do telemonitoringu z PEHD 110
mb
482
Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul.
Szkolnej- Wiejskiej
W celu odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych z istniejących i projektowanych budynków
przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej, szczelnej. Projektowana kanalizacja zaczyna
się od studni S1 wykonanej na kolektorze sanitarnym Ø 300 mm odprowadzającym ścieki
z ul. Św. Jadwigi i biegnie wzdłuż ul. Wiejskiej w kierunku ul. Reymonta do S14 w rejonie
budynku 44. W ul. Szkolnej kolektor prowadzony będzie od S5 do S12 wzdłuż osi równolegle
do istniejącego wodociągu. Kanalizację sanitarną w tych ulicach zaprojektowano na
głębokości umożliwiającej odwodnienie piwnic istniejących i projektowanych budynków
i włączenie istniejących wyjść kanalizacyjnych z budynków do nowej kanalizacji. Na
posesjach właścicieli, którzy obecnie uiszczają opłatę za kanalizację zaprojektowano
przykanalik do ściany budynku.
W celu odprowadzenia wód opadowych z ul. Szkolnej i Wiejskiej oraz z istniejących
projektowanych budynków przewiduje się kanalizację deszczową, szczelną. Trasa
kanalizacji biegnie od istniejącej studni k1359 na kolektorze Ø 1000 w ul. Reymonta,
a następnie wzdłuż istniejącego kolektora ogólnospławnego w ul. Wiejskiej i Szkolnej do
skrzyżowania z ul. Wodzisławską. W ul. Szkolnej kolektor poprowadzony będzie wzdłuż
istniejącego wodociągu. Kanalizację deszczową zaprojektowano na głębokości
umożliwiającej odwodnienie dachów istniejących i projektowanych budynków oraz terenów
utwardzonych i włączenie istniejących wyjść kanalizacyjnych. Kanalizację deszczową
zaprojektowano poniżej istniejącego kolektora ogólnospławnego w celu umożliwienia
przełączenia istniejących odgałęzień do poszczególnych posesji.
Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego
i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej
W rozpatrywanej zlewni kolektora deszczowego występuje kanalizacja ogólnospławna,
a tylko na niewielkich fragmentach kanalizacja rozdzielcza. W celu wyeliminowania spływu
ścieków sanitarnych do projektowanego kolektora deszczowego konieczna jest przebudowa
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Zakres prac niezbędny do wykonania jest
następujący:
Kanalizacja deszczowa :
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
12/45
kolektor deszczowy o średnicy wewnętrznej DN/ID 1400 i 1200 mm i długości 525 m
usytuowany w ul. Pocztowej, Hallera i Miejskiej wraz z osadnikiem zawiesiny
i separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem do rzeki Nacyny,
- kanał deszczowy o średnicy zewnętrznej DN/OD 700-500 mm i długości 275,5 mm
w ul. Miejskiej,
- kanał deszczowy DN/OD 315 mm o długości 87,5 m w ul. Hallera (wymiana).
Kanalizacja sanitarna:
- kanał sanitarny DN/OD 630-250 mm o długości 509,5 w ul. Hallera, Miejskiej
i Chrobrego (ogólnospławny do czasu rozdziału kanalizacji)
- kanał sanitarny DN/OD 250 mm o długości 46 m w ul. Pocztowej (przekładka),
- kanał sanitarny DN/OD 200 mm i długości 46 m w uliczce do parku Bukówka,
- kanał sanitarny DN/OD600 mm i długości 153,5 m w ul. 3-go Maja (ogólnospławny do
czasu rozdziału kanalizacji).
-
Dodatkowo w skład Projektu wchodzi kontrakt nr 5 pn. Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Rybniku- Orzepowicach. Modernizacja oczyszczalni prowadzona będzie
zgodnie z Żółtą Książką FIDIC Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem
dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Wykonawcę opublikowane przez SIDIR (Fédération Internationales
des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, 3
wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r.).
Zakres kontraktu obejmuje przebudowę części mechanicznej i części biologicznej
oczyszczalni ścieków w Rybniku- Orzepowicach, węzła osadu przefermentowanego,
systemu AKPiA (kontroli, automatyki i opomiarowania) oraz sterowania.
4.3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia nadzoru, kopie
następujących dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego:
- kopie Kontraktów na Roboty,
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe na roboty budowlane,
- dokumenty formalno-prawne dotyczące realizacji Projektu,
- kopie harmonogramów realizowanych Kontraktów na Roboty,
- kopie innych dokumentów niezbędnych do wykonania jego obowiązków, w tym m.in.:
Decyzję o przyznaniu dofinansowania, Studium Wykonalności (CD).
Zamawiający zapewni ponadto:
- wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo
Zamawiającego jest wymagane przez prawo m.in. poprzez udzielenie Inżynierowi
przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych
sprawach ,
- wsparcie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Projektem,
- udział nadzoru autorskiego dla realizowanych kontraktów na roboty oraz aranżowanie
uczestnictwa Projektantów (o ile Zamawiający uzna za stosowne) w wyjaśnieniach
wszystkich kwestii dotyczących projektów budowlano-wykonawczych.
4.4. ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU
Celem Umowy z Inżynierem Kontraktu jest świadczenie usług związanych z Kontraktami
na Roboty, w czasie trwania Kontraktu na usługi, zgodnie z zakresem podanym w poniższej
tabeli. Usługi Inżyniera powinny zapewnić prawidłowe wykonawstwo wszystkich robót
objętych niniejszymi Kontraktami na Roboty i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych,
finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy
i eksploatacji. Inżynier Kontraktu winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania robót
zgodnie z przedmiotem zamówienia, harmonogramami realizacji oraz zasadami
obowiązującymi dla Projektów FS, jak również zapewnić dyscyplinę wydatkowania środków
finansowych oraz jakość robót zgodną z planem zapewnienia jakości.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
13/45
Skrócony zakres obowiązków Inżyniera dla poszczególnych Kontraktów na Roboty:
Kontrakt
Kontrakt nr 1:
Uporządkowanie
i przebudowa
istniejącej kanalizacji
sanitarnej dla
dzielnic centralnych
Miasta Rybnikazlewnia kolektora
C”- umowa o roboty
budowlane
Kontrakt nr 2:
Uporządkowanie
i przebudowa
istniejącej kanalizacji
sanitarnej dla
dzielnic centralnych
Miasta Rybnikazlewnia kolektora ACzerwony FIDIC
Kontrakt nr 3:
Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz
kanalizacji
deszczowej w części
ul. SzkolnejWiejskiej- umowa o
roboty budowlane
Kontrakt nr 4:
Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul.
Hallera Miejskiej, B.
Chrobrego i 3-go
Maja oraz kanalizacji
deszczowej w ul. B.
Chrobrego i
Miejskiej- Czerwony
FIDIC
Kontrakt nr 5:
Modernizacja
oczyszczalni
ścieków w RybnikuOrzepowicach (nie
wchodzi w zakres
usług
przedmiotowego IK)Żółty FIDIC
Planowane
ogłoszenie
przetargu
nieograniczonego
23.03.2007
X.2007
08.08.2007
I kw. 2009
Planowane
podpisanie
umowy na
realizację*
Planowane
rozpoczęcie
budowy
03.07.2007
I kw. 2008
I kw. 2008
20.09.2007
II kw. 2009
03.07.2007
20.09.2007
II kw. 2009
Planowane
zakończenie
budowy
02.01.2008
IV kw. 2009
30.06.2008
III kw. 2010
Gwarancja/
Rękojmia/
Okres
zgłaszania
wad
36 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
36 m-cy
Data rozpoczęcia procedury przetargowej
uzależniona jest od terminu przyznania
dofinansowania z FS dla Projektu.
Zamawiającym dla tego kontraktu jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
Skrócony
zakres usług
Inżyniera
- Konsultant
świadczący asystę
techniczną dla
PIU,
- Inspektor Nadzoru
w okresie
gwarancji.
- Inżynier w trakcie
budowy oraz w
okresie zgłaszania
wad.
- Inspektor
Nadzoru,
- Koordynator,
- Konsultant.
- Konsultant
świadczący asystę
techniczną dla
PIU,
- Inspektor Nadzoru
w okresie
gwarancji.
- Inżynier w trakcie
budowy oraz w
okresie zgłaszania
wad,
- Inspektor
Nadzoru,
- Koordynator,
- Konsultant.
Nie dotyczyusługi Inżyniera dla
tego kontraktu
zostaną
zapewnione
w ramach
oddzielnej umowy.
* termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu
przez Zamawiającego.
Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało również pełnienie usług Inżyniera, Inspektora
Nadzoru oraz Konsultanta dla umów na roboty dodatkowe konieczne oraz zamówień
uzupełniających związanych z realizacją Kontraktów na Roboty nr 1-4.
Realizacja Kontraktu na Roboty nr 4 jest uwarunkowana pozyskaniem przez Miasto Rybnik
środków zewnętrznych z POIiŚ lub innych źródeł. W przypadku braku pozyskania środków
zewnętrznych zakres usług Konsultanta dla Kontraktu nr 4 zostanie ograniczony lub
wyłączony.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
14/45
4.4.1. Etap poprzedzający budowę
Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w ramach poszczególnych Kontraktów na
Roboty, Inżynier dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w pkt. 4.3,
w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę
dokumentację dokumentów oraz dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych
błędów i zaproponuje konkretne rozwiązania. Jeżeli zaproponowanie takich uwag będzie
możliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty, rozwiązania o których mowa dotyczyć
będą sugestii dla Projektanta w zakresie zmian, jakie powinien on wprowadzić do treści
SIWZ. Jeżeli nie, rozwiązania zaproponowane przez Inżyniera dotyczyć będą niezbędnych
zmian do wprowadzenia w ramach nadzoru autorskiego.
Wykonawca niniejszego zamówienia przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu
wstępnego zapoznania się z zaproponowanymi przez projektanta rozwiązaniami i
przebiegiem trasy w terenie.
W przypadku kiedy wykonawca robót nie będzie jeszcze wyłoniony, to Wykonawca
niniejszego zamówienia skieruje do pracy zespół do przygotowania lub weryfikacji
dokumentacji przetargowej.
Inżynier świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą
wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów.
Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w Raporcie Wstępnym.
4.4.2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie budowy
1) przygotowania na czas wykonywania zamówienia odpowiednio wyposażonego
zaplecza logistycznego dla Personelu Inżyniera Kontraktu położonego w najbliższym
sąsiedztwie siedziby Zamawiającego m.in. z dostępem do telefonu, faxu, stałego
łącza internetowego;
2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;
3) pełnienia funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC;
4) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in.
prawidłowego wykonania Kontraktów na Roboty, zgodnie z ich zapisami oraz
obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej;
5) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub
przygotowywane do wbudowania;
6) wystawienia Poleceń Rozpoczęcia Robót;
7) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcom Robót terenu
budowy oraz wszystkich istniejących dokumentów o których mowa w Kontraktach na
Roboty niezbędnych do ich realizacji;
8) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
9) monitorowania postępu finansowego i rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji
Kontraktów na Roboty harmonogramami i zdefiniowanymi przez Zamawiającego
wskaźnikami;
10) administrowania Kontraktami na Roboty w sposób zapewniający prowadzenie
pełnego wymaganego przez Zamawiającego raportowania, w tym monitorowania
ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od
Wykonawców Robót;
11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców Robót zasad bezpieczeństwa
pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
12) kontroli poprawnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę
geodezyjną;
13) wydawania Wykonawcom Robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku
Budowy dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
15/45
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
14) udzielania Wykonawcom Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień
dotyczących prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Inżyniera;
15) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej
organizacji ruchu oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w mieście w okresie
prowadzenia robót;
16) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach
określonych w Warunkach Kontraktów na Roboty;
17) opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawców w zakresie
podwykonawstwa i rekomendowanie Zamawiającemu Podwykonawców do
akceptacji,
18) wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami
pracy;
19) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawców Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub
niedbała w swojej pracy;
20) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (Rad
Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w
realizację Kontraktów na Roboty (Wykonawca Robót, Inżynier, Projektant, MAO, PIU
oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego wg potrzeb) oraz sporządzania
protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcom Robót
w terminie 5 dni od dnia narady;
21) uczestniczenia w innych naradach i wyjazdach z Wykonawcami Robót,
Zamawiającym oraz innymi zaangażowanymi stronami (m.in. NFOŚiGW, MŚ, MRR),
na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją Projektu;
22) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności,
niestosowności i innych wad w dokumentacjach projektowych;
23) wydawania Poleceń Zmian zgodnie z FIDIC i z uwzględnieniem Prawa Zamówień
Publicznych oraz dokonywania weryfikacji ich wyceny (negocjacje z Wykonawcą);
24) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych,
25) zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów
niezgodnych z zapisami Kontraktów na Roboty, uszkodzonych lub nie posiadających
polskich certyfikatów;
26) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
27) stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawców
Robót;
28) zlecania Wykonawcom Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót
budzących wątpliwość co do ich jakości;
29) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności
wszelkich
certyfikatów,
polis
ubezpieczeniowych,
gwarancji
wykonania,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;
30) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców Robót
rysunków w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z
Wykonawcami tych robot;
31) zalecania sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków
i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy
32) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawców Robót
kompletnych dokumentacji powykonawczych;
33) dokonywania weryfikacji obmiaru wykonanych robót;
34) kontroli robót zanikających i ulegających zakryciu;
35) uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach
urządzeń i wyposażenia oraz w odbiorach technicznych;
36) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów
Kontraktów na Roboty;
37) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
16/45
wszelkich nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych;
38) rekomendowanie i wycena (sporządzanie kosztorysów inwestorskich) robót
dodatkowych i uzupełniających zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
w porozumieniu z Zamawiającym;
39) sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych
i uzupełniających i zamiennych oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie m.in. na
potrzeby NFOŚiGW, MŚ, MRR;
40) kontrola przestrzegania przez Wykonawców Robót reguł bhp,
41) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawców Robót o wykrytych
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
42) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców Robót dokumentów
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
43) sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawiania
Przejściowych Świadectw Płatności lub innych dokumentów będących podstawą do
wystawienia faktur przez Wykonawców Robót;
44) zapobiegania roszczeniom Wykonawców Robót;
45) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych
roszczeń ze strony Wykonawców Robót i stron trzecich i informowania o tym
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;
46) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców Robót oraz
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na
terenie budowy;
47) rozpatrywanie roszczeń Wykonawców Robót i przedstawienia stanowiska
w odniesieniu do nich;
48) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
49) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu
wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania Projektów FS narzucone
m.in. przez NFOŚiGW, MŚ, MRR;
50) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego
i procedury wdrażania Projektów FS;
51) zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu
inwestycyjnego m.in. Energetyką, PKP, Nadzorem Budowlanym;
52) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
związanych z Projektem i poszczególnymi Kontraktami na Roboty, a także w
kontaktach z mieszkańcami Miasta;
53) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń wywołanych
realizacją Projektu m.in. mieszkańców;
54) pełnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach- prowadzenie polubownych
uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Wykonawcą Robót
a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień
Kontraktów na Roboty;
55) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktów na Roboty i aktualizowanie szacunku ich
końcowych wartości oraz sporządzanie planów przepływów pieniężnych;
56) analizy ryzyka w zakresie nadzorowanych Kontraktów na Roboty;
57) ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym
pisemnym
powiadomieniem
Zamawiającego,
Wykonawców
Robót
oraz
odnotowaniem w Dziennikach Budowy;
58) wspierania działań Zamawiającego poprzez:
- udział w kwalifikacji kosztów (ocena zgodności z Decyzją i Wytycznymi,
Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym) oraz świadczenie
asysty przy sporządzaniu odpowiedzi na pisma m.in. NFOŚiGW, MŚ, MRR;
- pilnowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w Kontraktach na Roboty;
- rzetelne raportowanie - Inżynier nie powinien być jedynie obserwatorem
realizowanych robót lecz aktywnie wpływać na ich prawidłowe wykonanie;
powinien on przedkładać Zamawiającemu wczesną analizę zagrożeń oraz
wnioski w opracowywanych przez niego Raportach;
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
17/45
monitorowanie wymagań Decyzji np. w kwestii informacyjnej (tablice
informacyjne, pamiątkowe, filmy/zdjęcia w czasie wykonywania robót);
- informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz
podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich
przezwyciężenia;
- rozpatrywanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników
procesu budowlanego, jak również dokonywanie oceny zasadności tych
roszczeń;
- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego;
59) wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w Kontrakcie na
usługi, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktów na Roboty
(zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisami polskiego
prawa w tym Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego, procedurami
Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Instytucji Pośredniczących (IPZ) I i II
szczebla);
-
Inżynier Kontraktu będzie decydować o:
60) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
61) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawców Robót;
62) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub
niezgodnie z wymaganiami Kontraktów;
63) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o :
64) wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych;
65) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego
Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
66) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;
67) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców Robót;
68) zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
69) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;
70) akceptację propozycji Wykonawców Robot odnośnie zmiany w Kierownictwie
Wykonawców Robót (na inne niż wskazane w ofercie).
Inżynier Kontraktu będzie akceptować:
71) przedstawione przez Wykonawców Robót Programy Zapewnienia Jakości,
Harmonogramy Robót, Harmonogramy Płatności, Plany BIOZ;
72) Laboratoria Wykonawców Robót, o ile nie zostały wskazane w ich ofertach, oraz
propozycje Wykonawców Robót odnośnie zmiany Laboratoriów na inne niż wskazane
w ofertach Wykonawców Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności
i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych;
73) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawców Robót oraz ich propozycje odnośnie
zmiany sprzętu lub urządzeń;
Wyżej wymieniony zakres zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu jest orientacyjny i może
ulec zmianie w takcie realizacji Kontraktu na usługi.
Powyższe obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczą również zamówień dodatkowych i
uzupełniających udzielonych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych dotychczasowym
Wykonawcom robót budowlanych.
4.4.3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu po zakończeniu robót
Po zakończeniu robót budowlanych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty Inżynier
Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia lub protokół
odbioru końcowego.
Ponadto
Inżynier
Kontraktu
wyegzekwuje
od
Wykonawców
Robót
przygotowanie
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
18/45
Dokumentacji Powykonawczych oraz dokona ich sprawdzenia pod warunkiem
dostarczeniem wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu lub zgłoszenia o zakończeniu, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo
Budowlane oraz innymi przepisami prawa. Inżynier również sprawdzi i potwierdzi gotowość
obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz
z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
W Okresie Zgłaszania Wad/ Okresie gwarancji/ Okresie rękojmi do zadań Inżyniera będzie
należało m.in.:
1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
2) nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
3) dokonywanie okresowych przeglądów stanu robót;
4) poświadczenia usunięcia przez Wykonawców Robót wad;
5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub
arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
6) dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;
7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbędnych dokumentów;
8) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych
przez Wykonawców Robót po zakończeniu robót;
9) wystawienie Świadectw Wykonania;
10) wnioskowanie po wystawieniu Świadectw Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia
Wykonania.
Wyżej wymieniony zakres zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu jest orientacyjny i może
ulec zmianie w takcie realizacji Kontraktu na usługi.
4.4.4. Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera
Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do:
a. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych Kontraktów na Roboty bez
uzgodnienia z Zamawiającym,
b. zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności
wynikających z Kontraktów na Roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym,
c. ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawców lub przekazania
robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych
kontraktach, bez uzgodnienia z Zamawiającym,
d. polecenia Wykonawcom wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym,
e. podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z
prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem
Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym.
Szczegółowe ograniczenia uprawnień Inżyniera Kontraktu wynikają poszczególnych
Kontraktów na Roboty.
4.5. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA
KONTRAKTU
4.5.1 Ogólne zasady organizacji pracy Inżyniera Kontraktu
Zarządzanie Kontraktami na roboty i organizacja pracy Inżyniera Kontraktu powinna
odbywać się w oparciu o Kontrakty na Roboty oraz prawo polskie, w szczególności polskie
Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny.
4.5.2. Kluczowi Eksperci / Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu
Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier (firma) powinien dysponować wysoko
wykwalifikowany personel. Inżynier powinien zaangażować zespół Kluczowego Personelu
posiadający multidyscyplinarną wiedzę inżynierską, zdolny do wykonania swoich
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
19/45
obowiązków m.in. jako Inspektorowie Nadzoru zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z Prawa Budowlanego.
Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem ekspertów będzie Lider Zespołu, któremu
zostaną nadane odpowiednie pełnomocnictwa do działania w poszczególnych Kontraktach
na Roboty zgodnie z subklauzulą 3.2 Warunków Kontraktowych FIDIC lub innymi zapisami
Kontraktów na Roboty.
Personel Inżyniera będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością,
a w szczególności będzie :
- dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane
w Przejściowych Świadectwach Płatności;
- unikał błędów rachunkowych;
- dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;
- potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcom Robót,
a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki kontraktów i zasady
oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
- nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły
podstawę roszczeń Wykonawców Robót (w tym np. nie akceptował harmonogramu
robót zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne
na to nie pozwalają);
- nie dopuszczał do sytuacji niezgodnych z prawem.
Inżynier Kontraktu w terminie miesiąca od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiającego Raport Wstępny. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu
Raportu Wstępnego zostały opisane w punkcie 4.6.2.1 niniejszego opracowania.
Wymagany przez Zamawiającego Kluczowy Personel Inżyniera Kontraktu powinien składać
się z następujących Ekspertów:
-
-
-
-
-
Lider Zespołu (Ekspert 1) - posiadającego wykształcenie wyższe techniczne,
minimum 8 lat doświadczenia w tym co najmniej 2 lata pracy w zespole zarządzającym
nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych, w tym przynajmniej jednej inwestycji
z zakresu gospodarki ściekowej, realizowanej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
FIDIC lub innymi równoważnymi warunkami kontraktowymi, współfinansowanej ze
środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych) np.: EBOR,
EBI, znającego Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny,
Inżyniera budowlanego (Ekspert 2) - mającego wykształcenie wyższe techniczne, co
co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorze nad robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
Inżyniera sanitarnego (Ekspert 3) - posiadającego wykształcenie wyższe, mającego
co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu budowy sieci kanalizacyjnej,
posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie sieci
kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Inżyniera drogowego (Ekspert 4) - posiadającego wykształcenie wyższe, mającego
co najmniej 3 lata doświadczenia w nadzorze nad wykonywaniem dróg z nawierzchnią
asfaltową, posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności
drogowej w ograniczonym zakresie
Eksperta ds. rozliczeń (Ekspert 5) - posiadającego wykształcenie wyższe techniczne
lub ekonomiczne, przynajmniej 1 rok pracy w zespole Inżyniera lub w innej instytucji
nadzorującej wykonanie robót budowlanych, na stanowisku związanym z rozliczaniem
robót budowlano-montażowych realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
FIDIC lub innymi równoważnymi warunkami kontraktowymi, współfinansowanych ze
środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych) np. EBOR,
EBI, gdzie stosowano kosztorysowy/obmiarowy sposób rozliczenia inwestycji. Ekspert
powinien również posiadać doświadczenie w sporządzaniu kosztorysów inwestorskich
oraz Specyfikacji Technicznych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
Wymieniony Kluczowy Personel nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego i skutecznego
wypełnienia zobowiązań Inżyniera Kontraktu i winien być traktowany, jako minimalne wymogi
Zamawiającego, a Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za jego prawidłowy dobór.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
20/45
Wynagrodzenie dodatkowych osób zatrudnionych przez Inżyniera należy uwzględnić
w wynagrodzeniu personelu kluczowego. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne
członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni
wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca
powinien je uwzględnić w stawkach personelu kluczowego.
Eksperci Kluczowego Personelu Inżyniera Kontraktu powinni być obecni na terenach budowy
w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność
nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Ekspert ma obowiązek
dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych
czynności stosownym zapisem. Eksperci mają prawo dokonywania zapisów dokonanych
czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru.
Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta z powyższej listy, wynikającej z okresu
wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres
założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót kontraktowych oraz
w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie do
zaaprobowania przez Zamawiającego.
4.5.3. Zapewnienie warunków realizacji
W okresie trwania Umowy Inżynier Kontraktu na własny koszt i ryzyko, zapewni swojemu
Personelowi: wynagrodzenie, zakwaterowanie wraz z pokryciem opłat jego utrzymania,
pokrycie kosztów podróży lokalnych i innych służbowych, pokrycie wszystkich kosztów
związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu i pomieszczeń biurowych, materiałami
piśmiennymi i biurowymi, tłumaczeniami z języka polskiego na język angielski i odwrotnie,
jeśli zajdzie taka potrzeba, inne usługi wynikające z odpowiednich przepisów i obowiązków
wykonywanych na budowie.
Inżynier Kontraktu jest zobowiązany posiadać i utrzymywać przez cały czas trwania Umowy
biuro w Rybniku, wyposażone w sposób zapewniający prawidłowy nadzór nad realizacją
całego Projektu.
Biuro powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy
i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera Kontraktu dostęp do linii,
telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro Inżyniera Kontraktu powinno być wyposażone w
stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów,
aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków
Inżyniera. Żaden sprzęt nie może być zakupiony w imieniu Zamawiającego, jako część
niniejszej Umowy o świadczenie Usług, ani scedowany dla Zamawiającego po wykonaniu
niniejszej Umowy. Wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem zaplecza Inżyniera
Kontraktu winny zostać ujęte w cenie zawartej w Formularzu Oferty.
Koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz
i połączenia telefoniczne) będą pokryte przez Inżyniera Kontraktu i powinny być ujęte
w cenie zawartej w Formularzu Oferty. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia
poniesie Inżynier Kontraktu.
Inżynier Kontraktu musi także włączyć w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe
wyjazdy wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z Instytucją Pośredniczącą (IPZ)
II szczebla i z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację Projektu, jak również
krótkoterminowych inspekcji związanych z przeprowadzeniem nadzoru, kontroli w tym
kontroli materiałów, pomiarów i prób urządzeń. Wyjazdy będą się odbywały na koszt
Inżyniera Kontraktu.
4.6.
RAPORTY INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZAMAWIAJĄCEGO
4.6.1. Wymagania ogólne dotyczące raportowania
Raporty powinny być przekazywane przez Inżyniera do akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający po zaakceptowaniu raportów prześle je do Instytucji Pośredniczącej (IPZ) II
szczebla. Inżynier Kontraktu:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
21/45
a) przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków
Inżyniera Kontraktu w ramach Warunków Kontraktowych FIDIC i zgodnie
z Kontraktem na usługi,
b) przygotuje raporty w wymaganym przez Zamawiającego i NFOŚiGW formacie.
W chwili obecnej nie istnieje żadne oficjalne oprogramowanie do tworzenia raportów.
Jeżeli w trakcie realizacji Umowy oprogramowanie takie zostanie oficjalnie
wprowadzone do obowiązkowego użytkowania, Inżynier będzie zobowiązany do
prowadzenia raportów w oparciu o obowiązujące oprogramowanie,
c) Zamawiający może dokonać zmiany wzorów raportów odpowiednio do wymagań
NFOŚiGW lub bieżących potrzeb,
d) Raporty będą składane do Zamawiającego w 3 kopiach w języku polskim (wydruk
komputerowy), jak również w wersji elektronicznej,
e) Inżynier Kontraktu ma obowiązek przygotowania wszystkich raportów w języku
polskim, jednak Zamawiający może żądać sporządzenia raportu w języku angielskim,
jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
f) Raport Miesięczny po akceptacji przez Zamawiającego będzie dawał formalne
podstawy do wystawienia faktury,
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Inżynierowi przygotowania
dodatkowych raportów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
4.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące raportowania
Inżynier Kontraktu będzie przedstawiał Zamawiającemu następujące Raporty:
4.6.2.1. RAPORT WSTĘPNY DOTYCZĄCY PRAC I CZYNNOŚCI INŻYNIERA
Raport wstępny musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od
zawarcia umowy na Usługi Inżyniera. Zamawiający, w terminie do 30 dni od otrzymania
Raportu Wstępnego, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu
z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych
uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za
zatwierdzony przez Zamawiającego.
Raport Wstępny powinien dotyczyć działań Inżyniera oraz zawierać:
a) ogólne informacje o Kontraktach na Roboty i Kontrakcie na usługi, przedstawiać opis
stron biorących udział w zarządzaniu Projektem, daty kluczowe realizacji Kontraktów
na Roboty oraz krótki opis i kluczowe daty Kontraktu na usługi (każdy z raportów
przygotowywanych przez Inżyniera powinien zawierać analogiczne informacje ogólne).
b) sprawozdanie Inżyniera z własnych działań obejmujące: informacje na temat prac
przygotowawczych i mobilizacyjnych, szczegółowy plan pracy, plan zaopatrzenia,
schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz z zakresem ich obowiązków, rozkład
pracy ekspertów oraz harmonogram osiągnięcia celów niniejszego Kontraktu, w
przypadku konsorcjum opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum i podział zadań
i odpowiedzialności między nimi, dokumentację i wzory dokumentów,
c) sprawozdanie z usług Inżyniera bezpośrednio związanych z nadzorem nad realizacją
i zarządzaniem Kontraktami na Roboty, w tym wyniki przeprowadzonej analizy
dokumentacji projektowej i kontraktowej, dokumentacji przetargowej (SIWZ),
harmonogramów przedstawionych przez Wykonawców, polis ubezpieczeniowych
i gwarancji przedłożonych przez Wykonawców, opinie nt. podwykonawców
zaproponowanych przez Wykonawców,
d) podsumowanie obejmujące informację nt. aktualnego stanu usług realizowanych
w ramach Kontraktu na usługi, trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji
Kontraktu, oceny stanu robót realizowanych w ramach Kontraktów na Roboty,
potencjalnych problemów które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktów
i sposobów ich rozwiązania, komplet załączników, zgodnie z wytycznymi instytucji
pośredniczącej II stopnia.
4.6.2.2. RAPORTY MIESIĘCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI KONTRAKTÓW NA
ROBOTY ORAZ PRAC I CZYNNOŚCI INŻYNIERA
Raporty miesięczne powinny być sporządzane przez cały okres realizacji niniejszego
Kontraktu i powinny zawierać:
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
22/45
- sprawozdanie z realizacji Kontraktów na Roboty,
- sprawozdanie z prac i czynności Inżyniera Kontraktu.
Raport miesięczny Inżyniera Kontraktu winien być przedłożony w terminie do 12 dni od
ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. Zamawiający, w terminie 14 dni od
otrzymania Raportu Miesięcznego, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub
odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże
na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, Raport
będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
W części raportu dotyczącej realizacji Kontraktów na Roboty Inżynier Kontraktu winien
uwzględnić w podziale na poszczególne kontrakty m.in.:
opis postępu robót i powstałych problemów oraz propozycje rozwiązania tych
problemów,
zaangażowanie zasobów ludzkich i sprzętu Wykonawców,
zaangażowanie finansowe,
plany robót i płatności dla kolejnych trzech miesięcy dla Kontraktów na Roboty,
sporządzane na podstawie planów płatności Wykonawców Robót,
informacje o podwykonawcach,
opis problemów BHP,
informacje o kontrolach jakości,
analiza zgodności postępów robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
graficzne przedstawienie postępów robót w powiązaniu z harmonogramami
z zaznaczeniem aktualnych działań oraz tych, których postęp i zakończenie może
być zagrożone,
fotografie dokumentujące postęp robót,
lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót,
wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,
informację o zamówieniach dodatkowych i uzupełniających wraz z ich zakresem
oraz uzasadnieniem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych,
w Okresie Zgłaszania Wad Inżynier jest zobowiązany do uwzględniania w raportach
informacji o przeprowadzonych przeglądach robót,
wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka wraz z propozycją działań
zabezpieczających,
informacje o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania Funduszu Spójności,
przygotowane zgodnie z wytycznymi Instytucji Płatniczej.
ocenę realizacji Kontraktów na Roboty, a mianowicie ocenę roboczych kontaktów
pomiędzy Inżynierem Kontraktu, a Wykonawcami Robót, z wyszczególnieniem
wszelkich napotkanych problemów związanych z administracją, nadzorem i kontrolą
wraz z udokumentowanymi propozycjami ich rozwiązania, rozkład pracy personelu
nadzorującego Inżyniera Kontraktu wraz z odpowiednią informacją, a w
szczególności dotyczącą liczby przeprowadzonych nadzorów robót budowlanych,
odbytych spotkań itp.
W części raportu dotyczącej sprawozdania z prac i czynności Inżyniera Kontraktu raport
winien zawierać syntetyczny opis działań i winien zawierać m.in. następujące elementy:
- informacje dotyczące wykonanych prac w trakcie raportowanego okresu,
- raport dotyczący pracy Ekspertów Kluczowego Personelu Inżynier (wykaz dniówek
wraz z opisem działań),
- informacje dotyczące stanu zaawansowania robót (zakres robót należy określić także
w procentach),
- informacje o występujących problemach, opis zagrożeń wraz z propozycją działań dla
ich wyeliminowania,
- zestawienie kontroli wykonanych przez Inżyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli
wykonanych przez instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia
kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie
sprawozdawczym,
- ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych,
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
23/45
-
plan pracy Inżyniera Kontraktu dla następnego okresu raportowania,
podsumowanie, w formie tabelarycznej płatności dokonanych na rzecz Inżyniera
Kontraktu oraz prognoza płatności do końca Kontraktu na usługi.
4.6.2.3. RAPORT KOŃCOWY DOTYCZĄCY REALIZACJI KONTRAKTU NA ROBOTY
ORAZ PRAC I CZYNNOŚCI INŻYNIERA ZWIĄZANYCH Z TYM KONTRAKTEM
W ciągu 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia lub podpisaniu protokołu odbioru
końcowego dla każdego z Kontraktów na Roboty, Inżynier Kontraktu przedstawi Raport
Końcowy Zamawiającemu. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu
Końcowego, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z
podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych
uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za
zatwierdzony przez Zamawiającego.
Raport ten winien zawierać m.in.:
- krótki opis Kontraktu na Roboty,
- założenia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacji,
- organizację i zarządzanie Kontraktem,
- opis zakończonych robót wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu
robót, wysokościami nakładów według kategorii robót, powodami opóźnień i/lub
wydłużeniem czasu na ukończenie robót,
- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót,
- wartość robót w ramach Kontraktu,
- wartość i opis robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem ich
zgodności z Prawem Zamówień Publicznych,
- analizę finansową wykonania Kontraktu na Roboty,
- wykaz roszczeń Wykonawcy,
- kopię Świadectwa Przejęcia,
- raporty dotyczące testów, rozruchów, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,
- szczegóły dotyczące wszelkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót,
- opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy,
- ocenę jakości materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie
wymagań jakościowych,
- szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby ich
przezwyciężania,
- krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie
realizacji robót i podjętych działań naprawczych,
- pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót (również w wersji elektronicznej),
- ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów,
- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,
- informację o wszelkich środkach promocyjnych prowadzonych przez wykonawców
robót lub Inżyniera.
Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzenia Raportu Końcowego Zamawiający przekaże
Inżynierowi pod koniec realizacji poszczególnych Kontraktów na Roboty.
Inżynier Kontraktu winien przedłożyć, jako część Raportu Końcowego zbiorczą
Dokumentację Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonaniu
kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych,
materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na
bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego.
4.6.2.4. RAPORT OSTATECZNY DOTYCZĄCY REALIZACJI KONTRAKTU NA ROBOTY
ORAZ PRAC I CZYNNOŚCI INŻYNIERA ZWIĄZANYCH Z TYM KONTRAKTEM
Raport Ostateczny dla poszczególnych Kontraktów na Roboty winien być sporządzony
i dostarczony Zamawiającemu w ciągu 30 dni po wystawieniu Świadectwa Wykonania.
Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Ostatecznego, powiadomi Inżyniera
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
24/45
Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia.
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od
daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
Raport Ostateczny dla Kontraktu na Roboty winien odnieść się do Raportu Końcowego
sporządzonego dla tego Kontraktu na Roboty i wskazać zmiany powstałe w okresie
Zgłaszania Wad/gwarancji/rękojmi oraz zawierać dodatkowe informacje o wykonaniu
przedmiotowego Kontraktu na Roboty.
4.6.2.5. RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU
Raport Końcowy Projektu winien być sporządzony i dostarczony Zamawiającemu na
3 miesiące przed końcem Kontraktu na usługi lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiającym. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania Raportu Końcowego
Projektu, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem
przyczyn jego odrzucenia. W przypadku odrzucenia Raportu Końcowego Inżynier uwzględni
uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania od
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w
terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez
Zamawiającego.
Raport Końcowy Projektu powinien zawierać najważniejsze informacje z wcześniej
sporządzonych raportów w tym m.in. z:
Raportów Miesięcznych,
Raportów Końcowych z realizacji Kontraktów na Roboty,
Raportów Ostatecznych z realizacji Kontraktów na Roboty.
Ponadto Raport Końcowy musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi na dzień
sporządzenia tego Raportu Wytycznymi do przygotowania Raportu Końcowego Projektu FS
(dostępnymi na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl) zatwierdzonymi przez
Instytucję Zarządzającą i zawierać wszystkie informacje określone w tych Wytycznych w tym
m.in.
opis wykonanych prac,
potwierdzenie zgodności wykonanych prac z Decyzją Komisji europejskiej, Umową
o dofinansowanie, Wnioskiem aplikacyjnym,
pierwszą ocenę stopnia osiągnięcia zamierzonych rezultatów,
przeprowadzone działania informujące i promujące.
Dodatkowe informacje na temat zawartości Raportu Końcowego Projektu zostaną
przekazane Inżynierowi pod koniec realizacji Projektu.
4.7.
ZAŁOŻENIA I RYZYKO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
4.7.1 Założenia leżące u podstawy Umowy o świadczenie Usług
1. Wykonywanie Usług zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu w celu
dotrzymania terminów i celów zapisanych w Memorandum Finansowym.
2. Osoby wykonujące zamówienie posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje
do wykonania Usług.
3. Zamawiający posiada zdolność finansową do realizacji Projektu, tzn. wszystkie źródła
finansowania wymienione w Memorandum Finansowym są dostępne.
4.7.2. Ryzyko osiągnięcia celów Umowy o świadczenie Usługi
1. Opóźnienia w realizacji robót budowlanych spowodowane okolicznościami, których nie
można było przewidzieć na etapie opracowywania harmonogramu realizacji Projektu.
2. Działanie siły wyższej tj. zdarzenia, którego ani Zamawiający ani Wykonawcy nie
mogliby przewidzieć, któremu nie mogliby zapobiec, ani któremu nie mogliby
przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcom i/lub Zamawiającemu wykonanie
zobowiązań w części lub w całości. Siła wyższa obejmuje m.in. takie wydarzenia jak
wojna, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy, klęski żywiołowe,
jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, etc.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
25/45
5.
Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.
Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7.
Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8.
Termin wykonania zamówienia.
Do 4 lat od daty podpisania umowy.
9.
1.
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich),
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
26/45
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
2)
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
co najmniej 1 usługę podobną (odpowiadającą swoim rodzajem i wartością) do
niniejszego zamówienia. Przez usługę podobną należy rozumieć realizację kontraktu lub
kontraktów usługowych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera lub podobnej funkcji
dotyczącej sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Konsultanta, dla
zadań realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków
kontraktowych, o wartości nadzorowanych robót, co najmniej 40.000.000,00 PLN (w
kwocie netto tj. bez VAT dla całego nadzorowanego projektu), którego przedmiotem była
budowa systemu kanalizacji, w tym o średnicy co najmniej DN1000 mm,
-
co najmniej dwie dokumentacje przetargowe na roboty zgodnie z
Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub Prawem Zamówień Publicznych,
-
świadczył usługi konsultingowe (tzw. asystę techniczną) związane z
zarządzaniem projektem infrastrukturalnym na rzecz Inwestora przez okres
co najmniej 1 roku.
W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej
walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy
zastosowaniu kursów walutowych stosowanych do rozliczania tej inwestycji
w PLN albo po przeliczeniu średnim kursem NBP na dzień zakończenia inwestycji
(w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie.
b) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące
osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywania przez nich czynności (Wykonawca nie może zaproponować tej
samej osoby do pełnienia różnych funkcji):
Lidera Zespołu (Ekspert 1) – posiadającego wykształcenie wyższe
techniczne, minimum 8 lat doświadczenia w tym co najmniej 2 lata pracy w
zespole zarządzającym nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych,
w tym przynajmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej,
realizowanej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub innymi
równoważnymi warunkami kontraktowymi, współfinansowanej ze środków
funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych) np.: EBOR,
EBI, znającego Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks
Cywilny,
 Inżyniera budowlanego (Ekspert 2) posiadającego wykształcenie
wyższe techniczne, minimum 5 lat doświadczenia w nadzorze nad robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego
uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, a także wpisanego na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego;

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
27/45
Inżyniera sanitarnego (Ekspert 3) posiadającego wykształcenie wyższe,
mającego co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu budowy sieci
kanalizacyjnej, posiadającego uprawnienia budowlane do nadzorowania w
zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także wpisanych na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego;
 Inżyniera drogowego (Ekspert 4) posiadającego wykształcenie wyższe,
mającego co najmniej 3 lata doświadczenia w nadzorze nad
wykonywaniem dróg z nawierzchnią asfaltową, posiadającego uprawnienia
budowlane do nadzorowania w specjalności drogowej w ograniczonym
zakresie, a także wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego;
 Ekspert ds. rozliczeń (Ekspert 5) posiadającego wykształcenie wyższe
techniczne lub ekonomiczne, przynajmniej 1 pracy w zespole Inżyniera lub
w innej instytucji nadzorującej wykonanie robót budowlanych, na
stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych
realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC lub innymi
równoważnymi warunkami kontraktowymi, współfinansowanych ze środków
funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych) np. EBOR,
EBI, gdzie stosowano kosztorysowy/obmiarowy sposób rozliczenia
inwestycji. Ekspert powinien również posiadać doświadczenie w
sporządzaniu kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznych
zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć: wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego
zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz
dokumenty stwierdzające, że powyższe osoby dla których wymagane są uprawnienia
budowlane (inżynier budowlany, inżynier sanitarny i inżynier drogowy), posiadają
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz są członkami właściwej Izby Samorządu
Zawodowego; zarówno uprawnienia budowlane wg aktualnego stanu prawnego jak
i odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych
przepisów wyczerpują wymagania Zamawiającego w przypadku gdy są wystarczające na
danym stanowisku do wykonywania wszystkich prac przewidzianych w niniejszym
zamówieniu dla danej specjalności.
3)
znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące
warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub
ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
tego warunku):
a) Wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ostatnich 3
latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten
okres, w wysokości co najmniej 800.000 PLN. W przypadku Wykonawców
uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy
przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy
zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty
w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzania rachunków zysków i strat innych dokumentów określających przychód netto ze
sprzedaży - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
28/45
b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000 PLN
(w przypadku Wykonawców zagranicznych posiadających środki finansowe
w walucie innej niż złoty należy podać wartość przeliczoną na złote według
średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub posiadać zdolność kredytową w tej
samej wysokości.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym
posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości,
c)
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności w wysokości co najmniej 500.000 PLN
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4) Spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3) sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW oraz oświadczenie o tym, że Wykonawca
nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia )w zakresie art. 22
ust. 1 pkt 4) według wzoru stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej IDW (załącznik nr 3
- w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie musi być złożone przez każdego
z nich)
2.
Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa powyżej w:
1) pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).b) i 9.1.1).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2) pkt 9.1.1)c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.
3. Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.2.1)a) i b) oraz 9.2.2) powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.2.1)c), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
29/45
4. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej
w pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).b), 9.1.1).c) i 9.1.1).d), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9.3. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.
5.
10.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do Oferty dokumentów.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej
treści postanowienia Subkaluzuli 1.14 Solidarna odpowiedzialność Warunków Kontraktu
FIDIC.
11.
Wadium
1.
Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
50.000,00 zł
2.
Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c)
kwotę gwarancji,
d)
termin ważności gwarancji
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
30/45
zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano:
 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”;]
3) Postanowienia pkt. 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej
w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e).
e)
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
KREDYT BANK S.A. I o/Rybnik nr 51150012141212100527320000
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
5) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć
w kasie Urzędu Miasta Rybnika, a do Oferty dołączyć kopię potwierdzenia wniesienia
gwarancji lub kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego przez Wykonawcę.
W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu wadialnego potwierdzonej przez
Wykonawcę Zamawiający w własnym zakresie sprawdzi czy oryginał dokumentu został
wniesiony w kasie przed upływem terminu składania ofert.
3.
Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu może nastąpić jedynie za pomocą przelewu bankowego
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego
przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Kwota wadium powinna
znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.
Wadium musi być ważne od terminu składania ofert do końca okresu związania ofertą
i musi być wystawione na żądaną kwotę. W wyjątkowych przypadkach, przed upływem
okresu ważności, Zamawiający może poprosić Wykonawców o przedłużenie tego okresu
o określoną liczbę dni.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia
oferty. Wykonawcy wnoszą wadium z terminie określonym przez Zamawiającego.
4.
Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.
5.
Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
31/45
12.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.
Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
2.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający
ustala
zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania przed podpisaniem umowy.
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
KREDYT BANK S.A. I o/Rybnik nr 51150012141212100527320000
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej
odpowiednio wzór gwarancji należytego wykonania umowy zamieszczony w Części II–
Kontraktu, Rozdziale 3 lub inny wzór uzgodniony i zaakceptowany z Zamawiającym
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
u.p.z.p.
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe,
nieodwołalne, nieprzenośne i płatne na pierwsze żądanie, winno zawierać nazwę i adres
Zamawiającego i Wykonawcy oraz winno uzyskać moc obowiązującą od podpisania
Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i być ważne w części
równej 100% kwoty zabezpieczenia do 30 dni od daty zatwierdzenia przez
Zamawiającego Raportu Końcowego Projektu, a w części równej 15% kwoty
zabezpieczenia do 15 dni po zakończeniu 5 letniego okresu gwarancji (liczonego od daty
zakończenia realizacji całego Projektu). Zamawiający akceptuje również wniesienie
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w wysokości równej 100% kwoty
zabezpieczenia z terminem ważności do 30 dni od daty zatwierdzenia przez
Zamawiającego Raportu Końcowego Projektu, a następnie wniesienie nowego
zabezpieczenia (przedłużenia/zamiany zabezpieczenia) na kwotę 15% kwoty
zabezpieczenia z terminem ważności do 15 dnia po zakończeniu 5 letniego okresu
gwarancji .
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
32/45
9) Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 85% kwoty zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego Projektu, o którym mowa w art. 20
Warunków Ogólnych Umowy. Pozostałe 15% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w
terminie 15 dni po zakończeniu 5 letniego okresu gwarancji liczonego od daty zakończenia
realizacji całego Projektu.
13.
Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego.
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.
14.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1.
Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w zgodnej z niniejszą IDW formie.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej
oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.
Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2
kopie - kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę pisemną i format nie
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
33/45
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane
przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie
muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. W przypadku
składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenia sporządzane na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości.
3.
1)
Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszej IDW,
b)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr
3 do niniejszej IDW,
c)
Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego
zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej IDW,
d)
Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie tych usług,
e)
stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
f)
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia,
dokument
ustanawiający
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
g)
dowód wniesienia wadium,
h)
pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9-10 niniejszej IDW,
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
34/45
2)
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
15.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
są:
1) w zakresie merytorycznym – Pan Marek Chrószcz, nr tel.: 32/43 92 084,
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych - Pani Katarzyna Giera,
nr tel.: 32/422 30 11 wew. 7302.
16.
1.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 2
pokój nr 302 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
2.
19.02.2008 r.
do godz.
09:00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik, Polska
Oferta w postępowaniu na „Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”
Nie otwierać przed dniem: 19.02.2008 r., godz. 10:00
3.
17.
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 2,
sala nr 257.
W dniu
19.02.2008 r.
o godz.
10:00
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Koperty oznaczone "Zmiana" lub "Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności.
Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.
W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oraz
informacje o akceptacji warunków umowy.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
35/45
18.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty
wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
19.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Oferty, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca
jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na
dokonane
przez
Zamawiającego
poprawienie
omyłki
rachunkowej
w obliczeniu ceny.
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego) oraz
w załączniku nr 1 do niniejszej IDW .
20.
Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Kryterium
Cena ( C )
Znaczenie procentowe
kryterium
100 %
Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta
za dane kryterium
100 punktów
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
36/45
3.
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)
C min
Ci
• Max (C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
4. Ostateczna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom),
który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie
może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
21.
Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.
Tryb oceny ofert.
1.
Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.
2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek
2.
Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem
treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3.
Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust.
2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
37/45
23.
Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie
niniejszego zamówienia.
1.
Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z załączonym wzorem;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
6) jest nieważna:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w niniejszej SIWZ.
2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.3 IDW
3.
Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej
SIWZ.
24.
Środki ochrony prawnej
1.
Informacje ogólne.
1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art.
179 i n. u.p.z.p.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 25.1 niniejszej IDW są:
a) protest,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.
c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3
u.p.z.p.
2.
Protest.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie
ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art.
180-183 u.p.z.p.
3.
Odwołanie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu
terminu do rozstrzygnięcia protestu, przekazując jednocześnie jego kopię Zamawiającemu.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 u.p.z.p.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
38/45
4.
Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia zespołu
arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do
sądu uregulowane zostały w art.194-198 u.p.z.p.
5.
Udzielenie zamówienia
Po podpisaniu umowy informacja o wyniku postępowania opublikowana zostanie w
Biuletynie Zamówień Publicznych
25.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
26.
Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
27.
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28.
Udostępnianie SIWZ
SIWZ wraz z załącznikami udostępnia się bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
www.rybnik.pl
Na wniosek Wykonawcy złożony nie później niż do dnia 12.02.2008 r. do godz. 15:00,
Zamawiający przekaże komplet materiałów przetargowych w wersji papierowej w terminie do
5 dni od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
29.
Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p. Oznaczenie Załącznika
Nazwa Załącznika
1) Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty.
2) Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
3) Załącznik nr 3
Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w
wykonaniu niniejszego zamówienia.
4) Załącznik nr 4
Wzór wykazu wykonanych usług.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
39/45
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE RYBNIK”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP-3400/00153/07
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik
Polska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
l.p.
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
........................................................................................................................... PLN
(słownie: ........................................................................................................ złotych)
plus należny podatek VAT w wysokości .......................................................... PLN,
co stanowi łącznie kwotę [……….] (słownie: ........................................................
......................................................................... [……….])
w tym:
Nazwa
Ilość dni Stawka netto
Wartość
Kwota
Wartość
Eksperta
za dzień
netto
VAT
brutto
[PLN]
[PLN]
[PLN]
[PLN]
[1]
[2]
Lider Zespołu
Inżynier Budowlany
Inżynier Sanitarny
Inżynier Drogowy
Ekspert ds. Rozliczeń
SUMA
750
300
750
250
500
[3]
[4]=[2]*[3]
[5]
[6]=[4]+[5]
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
40/45
4) niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
5) dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego jest wystarczająca do
sporządzenia prawidłowej wyceny oferty,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ oraz
zobowiązuję (emy) się wykonać Kontrakt w oparciu o Akt Umowy i Warunki Ogólne
Kontraktu włączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7) udzielamy gwarancji na przedmiot umowy w terminie do 5 lat po zakończeniu
realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią
pkt. 13 IDW, w formie ………..
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia],
10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2006 nr 164 poz. 1163 tj. z późn. zm.), [żadne z informacji
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania:
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do
a)
b)
12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć
podwykonawcom]:
l.p.
Nazwa części zamówienia
a)
b)
5.
L.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
Podpis(y):
Nazwisko i imię osoby (osób)
Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
upoważnionej(ych) do podpisania
podpisania niniejszej oferty w
niniejszej oferty w imieniu
imieniu Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data
1)
2)
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
41/45
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE RYBNIK”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP-3400/00153/07
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik
Polska
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 tj. z póżn. zm.)
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Inżyniera Kontraktu dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w mieście Rybnik”,
2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia;
PODPIS(Y):
L.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
42/45
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE RYBNIK”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP-3400/00153/07
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik
Polska
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 tj. z póżn. zm.)
nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 tj. z późn. zm.)
PODPIS(Y):
L.p.
Nazwa
Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do reprezentacji
Wykonawcy
Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy
Pieczęć
Wykonawcy
Miejscowość
i data
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
43/45
Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego zamówienia.
INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE RYBNIK”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP-3400/00153/07
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik
Polska
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty*:
L.p.
1)
2)
3)
4)
5)
Nazwa Eksperta
Imię i Nazwisko
Wykształcenie
Lider Zespołu
(Ekspert 1)
Inżynier Budowlany
(Ekspert 2)
Inżynier Sanitarny
(Ekspert 3)
Inżynier Drogowy
(Ekspert 4)
Ekspert ds.
rozliczeń (Ekspert 5)
Nr uprawnień
Doświadczenie zawodowe
(np. pełnione funkcje, lata
pracy, zrealizowane
inwestycje, znajomość
prawa**)
nie
obligatoryjne
nie
obligatoryjne
* Dla osób które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, należy dołączyć
dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego.
** Znajomość prawa obejmuje m.in. znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Prawo
Zamówień Publicznych oraz innych ustaw których znajomości może okazać się przydatna w trakcje
realizacji zamówienia.
PODPIS(Y):
L.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
44/45
Załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych usług.
INŻYNIER KONTRAKTU DLA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE RYBNIK”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP-3400/00153/07
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
PL 44-200 Rybnik
Polska
WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:
Rodzaj usługi
L.p.
1.
2.
3.
Wartość
nadzorowanych
robót
netto w PLN
Opis usługi
Okres trwania
Odbiorca
zadania
(Zamawiający)
robót (nazwa,
adres)
Wykonanie co najmniej 1 usługi
podobnej do niniejszego
zamówienia.
Wykonanie co najmniej dwóch
dokumentacji przetargowych na
roboty zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi FIDIC lub Prawem
Zamówień Publicznych,
Świadczenie usług
konsultingowych (tzw. asysty
technicznej) związanych z
zarządzaniem projektem
infrastrukturalnym na rzecz
Inwestora przez okres co najmniej
1 roku.
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych
w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania usług skutkuje
nie uznaniem danej usługi za należycie wykonaną.
PODPIS:
L.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie)
Wykonawc(ów)
Miejscowść
i data
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik”
Projekt ten, ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko
45/45
Download