Dostęp do prezentacji w formacie Microsoft

advertisement
PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ
SUICYDALNYCH
Samobójstwo (łac. suicidium)
- akt celowego, świadomego odebrania sobie życia;
- wyraz skrajnego nasilenia poczucia bezradności,
beznadziejności, braku wyjścia z sytuacji;
- proces stanowiący ciąg reakcji istniejący od momentu
gdy w świadomości człowieka odebranie sobie życia
pojawi się jako cel działania;
PSYCHOLOGICZNA TYPOLOGIA SAMOBÓJSTW
wg Baechler’a
SAMOBÓJSTWO
„UCIECZKA”
SAMOBÓJSTWO
AGRESYWNE
SAMOBÓJSTWO
„POŚWIĘCENIE
SIEBIE”
SAMOBÓJSTWO
ABSURDALNE, Z
PRZYPADKU
Wiek osób podejmujących zamachy samobójcze
















Wiek
liczba zamachów
9 lat i mniej
3
10-14
46
15-19
344
20-24
456
25-29
414
30-34
359
35-3 9
372
40-4 4
399
45-4 9
531
50-54
501
55-59
389
60-64
239
65-69
186
70-74
156
75-79
110
85 i więcej
52
w tym zakończone zgonem
1
17
200
285
249
248
251
287
431
433
349
220
175
143
103
46
Sposób popełnienia zamachu:











otrucie gazem 29 (25)
zażycie trucizny 23 (19)
zażycie środków nasennych 198 (82)
uszkodzenie układu krwionośnego 126 (96)
inne samookaleczenie 155 (127)
rzucenie się z wysokości 343 (210)
utopienie się 104 (57)
powieszenie się 3.348 (2.890)
rzucenie się pod pojazd 83 (58)
zastrzelenie się 38 (38)
inny sposób 211 (128)
PRZYCZYNY SAMOBÓJSTW
choroba
psychiczna
problemy
szkolne
trwałe
kalectwo
nieporozumi
enia
rodzinne
śmierć
bliskiej
osoby
niepożądan
a ciąża
przewlekła
choroba
nagła utrata
źródeł
utrzymania
inne
warunki
ekonomiczn
e
zawód
miłosny
FAZY SAMOBÓJSTWA
FAZA
WYOBRAŻE
NIOWA
SAMOBÓJSTWO
FAZA
PRAGNIENI
OWA
Zespół presuicydalny
wg Erwina Ringel’a
zbiór cech charakterystycznych dla osoby
noszącej się z zamiarem popełnienia
samobójstwa :






zawężenie sytuacyjne
zawężenie dynamiczne
zawężenie stosunków społecznych
zawężenie świata wartości
napięcie i agresja
fantazje samobójcze
OBJAWY SYNDROMU PRESUICYDALNEGO
mówienie o samobójstwie
 mówienie o samobójstwie kolegów i koleżanek
 nadmierny samokrytycyzm i przeżywanie porażek
 fascynacja idolami, którzy popełnili samobójstwo –
„Syndrom Wertera”
 słuchanie „mrocznej” muzyki
 oddawanie ważnych rzeczy przyjaciołom lub rodzinie,
porządkowanie swoich spraw
 izolacja społeczna
 stany depresyjne
 nagłe zmiany w zachowaniu

PRZEZWYCIĘŻANIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH
Uchwycenie
momentu pojawienia
się trudności
Dostosowywanie
wymagań do
możliwości
indywidualnych
Dbanie o relaks i
wypoczynek
Kontrolowany upust
agresji i
odreagowanie emocji
Racjonalne
obciążanie
obowiązkami
Zapewnienie bliskich
kontaktów z innymi
Nie pozostawianie
osoby samej
Nie naruszanie
godności osobistej i
nie poniżanie
Nagradzanie za
dobre efekty pracy
PRACA INDYWIDUALNA
OCENA RZECZYWISTOŚCI
OCENA NATĘŻENIA EMOCJI I PRZYZWOLENIE NA
ICH EKSPRESJĘ
TRAKTOWANIE POWAŻNIE SŁÓW OSOBY
ZADAWANIE WŁAŚCIWYCH PYTAŃ
OCENA OSOBISTEGO SYSTEMU WSPARCIA
PODJĘCIE DZIAŁANIA
ORGANIZACJA WSPARCIA I POMOCY
PROFESJONALNEJ
WSKAZANIA W KONTAKCIE Z OSOBĄ ZAGROŻONĄ
Zachęcić do wygadania się
 Tworzyć atmosferę pełnej akceptacji osoby i Jej trudności
 Otwarcie podejmować temat, zadawać pytania
 Ocenić zagrożenie – myśli, plany, fantazje
 Kontrolować sytuację
 Wydobywać „mocne strony” i zasoby wewnętrzne osoby
 Odwoływać się do przebytych wcześniej przeżyć trudnych
sytuacji, z którymi osoba sobie poradziła
 Zorganizować system wsparcia
 Kierować do specjalisty
 Wezwać pomoc lekarską

PRZECIWWSKAZANIA W KONTAKCIE Z OSOBĄ
ZAGROŻONĄ












Zbyt szybkie ocenianie- etykietowanie
Powoływanie się na swój system wartości
Lekceważenie problemów osoby zagrożonej samobójstwem
Zbyt szybkie kończenie kontaktu np. ze względu na brak czasu
Zadawanie pytań w formie „przesłuchania”
Wymuszanie zobowiązań, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów
Używanie sloganów „wszystko będzie dobrze”, ”to nie problem”
Dawanie dobrych rad
Wzbudzanie poczucia winy
Ujawnianie własnych, negatywnych stanów emocjonalnych np.
zniecierpliwienia
Zostawianie osoby bez opieki, pomocy
Obiecywanie nierealnych działań na rzecz osoby zagrożonej
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracowanie :
Elżbieta Boczar
Agnieszka Licht
Download