Uzasadnienie

advertisement
STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 28 lutego 2005 r.
w sprawie umieszczenia Białostockiego Obszaru Metropolitalnego
w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Rada Miejska Białegostoku wyraża swoje zaniepokojenie przyjętym przez
Radę Ministrów kierunkiem prac nad aktualizacją Koncepcji Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie kształtowania sieci ośrodków
metropolitalnych.
Zaniepokojenie to wynika z planów pominięcia Białegostoku w sieci
ośrodków metropolitalnych w obecnie formułowanej Koncepcji.
Jako uzasadnienie stanowiska przedstawiamy następujące okoliczności:
1. W Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z dnia
26.07.2001, ogłoszonej w dniu 16.08.2001 ( MP 2001 nr 26 poz. 432), w rozdziale
III dotyczącym głównych kierunków polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju aglomeracja białostocka została włączona do potencjalnych europoli,
mających szanse na rozwój.
Wymaga to jednak priorytetowych działań
wspomagających, . Odpowiednie zapisy w aktualizowanej Koncepcji Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju są jedyną szansą na dalszy rozwój
Białegostoku i Województwa Podlaskiego.
2. Za umieszczeniem w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju funkcji metropolitalnych Białegostoku przemawiają zapisy Wstępnego
Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 –2013 . Strategia ta zakłada, że
podstawą konkurencyjności gospodarki będzie innowacyjność generowana przede
wszystkim
w ośrodkach metropolitalnych. Koncentracja przedsięwzięć
rozwojowych w ośrodkach metropolitalnych z pominięciem Białegostoku oznacza
peryferyzację Województwa Podlaskiego
3. Przyjęte 500 000 mieszkańców jako wyznacznik statusu metropolitalnego nie
wynika z wiążących dokumentów Unii Europejskiej. Liczne opracowania naukowe
wskazują , że metropolią jest miasto i strefa podmiejska zamieszkiwaną przez co
najmniej 200 000 mieszkańców, odznaczające się dużą liczbą wewnętrznych
2
powiązań, sprowadzających się
do dynamiki
dojazdów do pracy. Białystok spełnia te warunki.
migracji
oraz
natężenia
4. Zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007
– 2013 istotnym celem działań polityki regionalnej państwa powinno być
wspieranie rozwoju polskich metropolii i obszarów metropolitalnych, w oparciu o
potencjalne bieguny rozwoju społeczno - gospodarczego o znaczeniu europejskim
(tzw. europoli) którymi oprócz Warszawy, Trójmiasta, Poznania i Krakowa mogą
się też stać Szczecin, Wrocław, Łódź, Katowice, Lublin, Białystok, Rzeszów, a
także bipolarną aglomerację Bydgoszcz – Toruń. Wyłączenie Białegostoku z tej
listy grozi załamaniem miejskich planów inwestycyjnych.
5. Za przyznaniem funkcji metropolitalnych dla miasta Białegostoku przemawiają
następujące przesłanki szczegółowe:
 Gospodarka Białegostoku i okolic ściśle związana jest z gospodarkami innych
regionów kraju, a także z obrotem międzynarodowym.
 Białystok charakteryzuje się w ostatnich latach dużą dynamiką demograficzną,
stając się miejscem zamieszkania licznych przybyszów z ubogiego rejonu w
którym jest położony
 Białystok jest ośrodkiem o kluczowym znaczeniu komunikacyjnym, również o
znaczeniu europejskim, zwłaszcza w kontekście powstania transeuropejskiej
trasy szybkiego ruchu Via Baltica oraz drogi krajowej S-19
 Przez Białystok ma biec Transeuropejski Kolejowy Korytarz Transportowy I
na trasie Warszawa – Helsinki
 W kierunku realizacji zmierzają plany dotyczące utworzenia w Białymstoku
międzynarodowego lotniska
 W Białymstoku działa duża liczba instytucji finansowych, zapewniających
przedsiębiorstwom odpowiednie obsługę finansową
 W Białymstoku istnieje silnie rozwinięta infrastruktura związana z obsługą
obcokrajowców, w postaci centrów konferencyjnych, hoteli, wysokiej jakości
pomieszczeń biurowych
 Władze Białegostoku
posiadają doświadczenie i duży
dorobek w
międzynarodowych kontaktach, utrzymują kontakty partnerskie z szeregiem
miast europejskich, zaś w mieście działa przedstawicielstwo dyplomatyczne
sąsiedniego kraju
 W Białymstoku ma swoje siedziby wiele instytucji kulturalnych o znaczeniu
regionalnym i krajowym
 W Białymstoku działa 18 szkół wyższych, z czego większość powstałych w
ciągu kilkunastu lat
3
Rada Miejska Białegostoku uważa, że w świetle powyższych argumentów
próba wyeliminowania Białegostoku z grona miast metropolitalnych spowoduje
dalszą peryferyzację Województwa Podlaskiego i zwiększy dysproporcję pomiędzy
nim a innymi regionami kraju, co stanowi kontynuację dotychczasowej polityki
regionalnej dyskryminującej województwa „ściany wschodniej” , jak również jest
zaprzeczeniem zasad polityki Regionalnej Unii Europejskiej.
W związku z przedstawionymi wyżej argumentami, Rada Miejska Białegostoku
zwraca się do Rady Ministrów z wnioskiem o uwzględnienie w planach
aktualizacji Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju statusu
metropolitalnego dla miasta Białegostoku.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Edward Stanisław Łuczycki
Download