Formy_ochrony_przyrody_w_okolicach_Pruchnika

advertisement
Formy ochrony przyrody
w okolicach Pruchnika
Bieszczadzki Park Narodowy
Zajmuje
południowo-wschodnią
część województwa podkarpackiego.
Na jego obszarze leży także
najbardziej na południe wysunięty
punkt Polski. Obejmuje swoimi
granicami
najwyższe
szczyty
Bieszczadów, m.in.: Tarnicę (1346 m
n.p.m.), Krzemień (1335 m) i Halicz
(1333 m) oraz pasmo Połoniny
Caryńskiej
(1297
m).
Park
powiększano jeszcze kilkakrotnie.
Obecnie jego powierzchnia wynosi
29 202 ha. Jest on największym
obszarowo parkiem narodowym
w polskich górach.
Cechy charakterystyczne
W Bieszczadach wyróżnia się trzy piętra
roślinności:
- piętro pogórza sięgające do ok. 500 m
n.p.m.,
- piętro regla dolnego sięgające do ok. 1150
m n.p.m.,
- piętro połonin czyli zbiorowisk
subalpejskich i alpejskich, rozciągające się
od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty.
BdPN wraz z otuliną to najcenniejsza ostoja
ssaków i ptaków drapieżnych w Polsce
i jedna z najcenniejszych w Europie. Na
terenie Bieszczadów odnotowano 284
gatunki kręgowców, zaś w Bieszczadzkim
Parku
Narodowym
231
gatunków
(1 bezżuchwowiec, 10 ryb, 11 płazów, 7
gadów, 144 ptaków, 58 ssaków).
PARKI KRAJOBRAZOWE
Park Krajobrazowy
Pogórza
Przemyskiego
Rok powstania: 1991
Powierzchnia: 61 862 ha
Położenie na terenie gmin:
Bircza, Dynów, Dubiecko,
Fredropol, Krasiczyn,
Krzywcza, Przemyśl oraz
miasta Dynów.
Cechy charakterystyczne
• ostoje ptaków: orła przedniego,
orlika krzykliwego, puszczyka
uralskiego, dzięcioła
trójpalczastego;
• wiele gatunków puszczańskich
ssaków – niedźwiedzia, wilka,
rysia, żbika i jelenia;
• drzewostan jodłowo-bukowy;
• w kilku miejscach Pogórza,
między innymi nad Wiarem
można zobaczyć odkrywki fliszu
karpackiego.
REZERWAT PRZYRODY
Szachownica Kostkowata w Stubnie
Powiat przemyski, gm. Stubno
Florystyczny, utw. 2001,
pow. 13,63 ha.
Rezerwat powstał w celu ochrony
stanowiska
szachownicy
kostkowatej. Ta roślina wyglądem
przypomina małego tulipana
z kwiatem zwróconym do dołu.
Nazwa powstała stąd, że na
płatkach ma charakterystyczne
kwadratowe plamki. Przed laty
szachownicę można było spotkać
na wielu wilgotnych łąkach
w dolinie Sanu.
REZERWAT PRZYRODY
Brzoza Czarna w Reczpolu
Powiat przemyski, gm. Krzywcza.
Florystyczny, utw. 1970, pow. 2,66 ha.
Rezerwat położony jest po północnej
stronie drogi Korytniki – Dubiecko.
Utworzono go, by chronić dość rzadką w
Polsce brzozę czarną. Drzewo to może
osiągnąć wysokość 25 metrów i 70 cm w
obwodzie.
Na
terenie
rezerwatu
przeważa jednak pospolita brzoza
brodawkowata. Brzozę czarną można
rozpoznać
po
ciemnozielonych,
jaśniejszych od spodu liściach i korze o
barwie ciemnostalowej. W runie
rezerwatu na wiosnę łanami kwitnie
zawilec gajowy.
POMNIKI PRZYRODY
Największe skupienie drzew
pomnikowych notuje się
w otoczeniu kościoła
w Pruchniku:
- Lipa drobnolistna o
wymiarach - w pierśnicy 380
cm, wysokość 25 m, 250 lat
- Lipa drobnolistna o
wymiarach - w pierśnicy 410
cm, wysokość 25 m, ca. 250 lat
- Lipa drobnolistna o
wymiarach - w pierśnicy 460
cm, wysokość 25 m, ca. 300 lat
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA –
oznaczony za pomocą skali porostowej.
Skala porostowa, metoda bioindykacji,
dla obszaru Polski opracowana przez J.
Kiszkę (1990) i U. Bielczyk (1994),
polegająca na określeniu stopnia
skażenia powietrza atmosferycznego
dwutlenkiem siarki za pomocą
wskaźników biologicznych, tj. porostów.
Wybrano trzy punkty: ruchliwa ulice
Jarosławską, ulice Armii Krajowej i ulicę
Korzenie.
Wyniki naszych obserwacji nie są
optymistyczne. Znajdujemy się w strefie
3 (100-70 mg SO2 na m3) - porosty
listkowate, wyraźna degradacja
środowiska.
Download