Pompy wody sieciowej.

advertisement
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
Załącznik nr 3
Szczegółowy opis stanu istniejącego pompowni
Strona 1 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
Dane ogólne istniejącej pompowni.
Powrotna woda sieciowa z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego (MSC) doprowadzana jest na teren
Elektrociepłowni trzema rurociągami DN700 z poszczególnych dzielnic Lublina: tj. z magistral
„Felin”, „Czechów” i „Czuby” poprzez odmulniki do kolektora DN900 wody powrotnej WRS, skąd
dwoma rurociągami DN700 dalej transportowana jest do pompowni wody sieciowej.
Następnie jeden z rurociągów DN700 w obrębie pompowni wody sieciowej przechodzi do średnicy
DN900 stanowiąc kolektor ssawny, z którego woda doprowadzana jest na ssanie pomp PWS Nr 1 
3 (00NDC10AP00100NDC30AP001). Do rurociągu DN 700 przed budynkiem pompowni wody
sieciowej włączony jest rurociąg DN 400 doprowadzający wodę na ssanie pompy PWS Nr 5
(00NDC50AP001).
Drugi z rurociągów DN 700, zlokalizowany na zewnątrz pompowni wody sieciowej stanowi
kolektor ssawny, z którego woda doprowadzana jest na ssanie pomp PWS Nr 4,6 i 7
(00NDC40AP001, 00NDC60AP001 i 00NDC70AP001).
Każda z pomp wody sieciowej wyposażona jest na ssaniu w filtr OFS –
(00NDC10AT00100NDC70AT001),
ręczną
armaturę
odcinającą
(00NDC10AA50100NDC70AA501) oraz króćce do instalacji poboru próbek przed pompami PWS
Nr 1,3,4,5 i 6. Obie nitki doprowadzające wodę do pompowni są połączone poprzez zasuwę
(00NDB15AA101). Dodatkowo na kolektorze ssawnym pomp PWS Nr 1, 2, 3 połączonym z
kolektorem ssawnym pomp PWS Nr 4, 5, 6, 7 zabudowany jest zawór bezpieczeństwa ustawiony na
ciśnienie początku otwarcia 0,264 MPa.
Na tłoczeniu każdej z pomp wody sieciowej zabudowana jest klapa zwrotna
(00NDC10AA55100NDC70AA551) wraz z obejściem wyposażonym w ręczną armaturę odcinającą
(00NDC10AA51000NDC70AA510), klapę regulacyjną 00NDC10AA001 z napędem na układzie
pompy PWS Nr 1 oraz klapę regulacyjną 00NDC50AA001 z napędem na układzie pompy PWS Nr 5.
Przed kolektorem tłocznym na układzie tłoczenia każdej z pomp wody sieciowej zabudowana jest
armatura odcinająca (00NDC10AA10100NDC70AA101) z napędem. Dodatkowo armatura
odcinająca 00NDC60AA101 na układzie tłoczenia pompy PWS Nr 6 posiada obejście wyposażone
w ręczną armaturę odcinającą 00NDC60AA511. Pompy PWS Nr 1  7
(00NDC10AP00100NDC70AP001) zasilają kolektor tłoczny, który jest sekcjonowany armaturą
01NDA20AA101 zabudowaną pomiędzy rurociągami tłocznymi pomp PWS Nr 3 i 6.
Schemat technologiczny rurociągów ssawnych oraz tłocznych wraz z armaturą w obrębie pomp
wody sieciowej pokazany został na rysunku stanowiącym Załącznik nr 2 do SOPZ.
Pompy wody sieciowej.
W pompowni wody sieciowej zabudowanych jest siedem pomp PWS - Nr 1 (00NDC10AP001), Nr 2
(00NDC20AP0 01), Nr 3 (00NDC30AP001), Nr 4 (00NDC40AP001), Nr 5 (00NDC50AP001), Nr
6 (00NDC60AP001) i Nr 7 (00NDC70AP001).
Każda pompa wody sieciowej jest zbudowana jako dwustopniowa w układzie poziomym o budowie
członowej. Oba króćce, zarówno ssawny jak i tłoczny, umieszczone są w osi pompy i skierowane do
góry. Pompa składa się z komory tłocznej, dolotowej i pierścieni stopniowych złączonych w całości
śrubami ściągowymi. Komory posiadają łapy w płaszczyźnie poziomej, służące do oparcia pompy
na płycie fundamentowej. Każdy człon składający się z pierścieni stopniowych, wirnika i kierownicy
Strona 2 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
stanowi jeden stopień pompy. Szczelność pomiędzy poszczególnymi pierścieniami stopniowymi
zapewniona jest poprzez uszczelnienia gumowe umieszczone pomiędzy współpracującymi
powierzchniami.
Wał pompy łożyskowany jest w dwóch łożyskach ślizgowych, dzielonych, sztywnych i smarowanych
olejem. W miejscu przejścia przez dławicę wał chroniony jest wymiennymi tulejami i uszczelniony
uszczelnieniem mechanicznym intensywnie chłodzonym wodą. Dławice wraz z korpusem
łożyskowym mocowane są do komory ssawnej i tłocznej pompy. W korpusie łożyskowym od strony
tłocznej znajduje się czop oporowy, służący do przenoszenia sił wzdłużnych, występujących w czasie
rozruchu pompy. Dla zrównoważenia naporu osiowego zastosowano tarczę odciążającą, której
stopień zużycia wskazuje przesuw osiowy wału. Woda odciążająca wprowadzana jest bezpośrednio
do komory ssawnej. W celu zabezpieczenia pompy na odciążeniu zainstalowano manometr
różnicowy, który sygnalizuje spadek różnicy ciśnień poniżej dopuszczalnej wartości. W korpusie
łożyskowym umieszczone są chłodnice przeznaczone do chłodzenia oleju. Doprowadzenie wody
chłodzącej do dławnic i chłodnic oleju pompy realizowane jest z zamkniętego układu wody
chłodzącej.
Cztery pompy wody sieciowej są zmodernizowane tj. PWS - Nr 2 (00NDC20AP001), Nr 3
(00NDC30AP001), Nr 5 (00NDC50AP001) i Nr 6 (00NDC60AP001). Posiadają one następujące
parametry techniczne:
- typ
- 35W50M – 2GV
- wydajność
- 1700 m3/h,
- wysokość podnoszenia
- 135 m,
- prędkość obrotowa
- 1485 obr/min,
- temperatura czynnika
- 20  150 C,
- ilość stopni
- 2,
- średnica króćca ssawnego - 400 mm,
- średnica króćca tłocznego - 350 mm,
- masa pompy
- 5300 kg,
Pozostałe trzy pompy wody sieciowej tj. PWS - Nr 1 (00NDC10AP001), Nr 4 (00NDC40AP001) i
Nr 7 (00NDC70AP001) posiadają następujące parametry techniczne:
- typ
- 35W50 – 2GV
- wydajność
- 1250 m3/h,
- wysokość podnoszenia
- 150 m,
- prędkość obrotowa
- 1485 obr/min,
- temperatura czynnika
- 20  150 C,
- ilość stopni
- 2,
- średnica króćca ssawnego - 400 mm,
- średnica króćca tłocznego - 350 mm,
- masa pompy
- 4560 kg,
Trzy pompy przystosowane są do płynnej regulacji prędkości obrotowej poprzez zabudowanie na:
- PWS Nr 2 (00NDC20AP001), Nr 3 (00NDC30AP001) i Nr 6(00NDC60AP001) przekształtnikowego układu regulacji,
Strona 3 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
- PWS Nr 5 (00NDC50AP001) – kaskadowego układu regulacji prędkości obrotowej
silnika. Aktualnie pompa ta, ze względu na duży stopień zużycia elementów układu
napędowego nie jest załączana do eksploatacji.
Na stanowiskach pomp PWS – Nr 1 (00NDC10AP001), Nr 4 (00NDC40AP001), Nr 5
(00NDC50AP001) i Nr 7 (00NDC70AP001) zabudowano silniki o następujących parametrach:
- typ
- SCUdm - 134E - na PWS Nr 5 (00NDC50AP001),
- SCDdm - 134S - na PWS Nr 1 (00NDC10AP001),
Nr 4 (00NDC40AP001) i Nr 7 (00NDC70AP001),
- moc
- 800 kW,
- prędkość obrotowa
- 1485 obr/min,
- napięcie znamionowe
- 6 kV,
- prąd znamionowy
- 96 A,
- współczynnik mocy
- 0,86
- masa silnika
- 4300 kg,
Natomiast na stanowiskach PWS Nr 2 (00NDC20AP001), PWS Nr 3 (00NDC30AP001) i PWS Nr 6
(00NDC60AP001) do napędu pomp zastosowane są następujące układy:
- transformator trójuzwojeniowy 6,3/0,69/0,69kV,
- przemiennik częstotliwości 690V,
- silnik na napięcie 690V przystosowanej do pracy z przemiennikiem częstotliwości
Dane szczegółowe układu napędowego pompy PWS Nr 2 (00NDC20AP001):
o Transformator zasilający przemiennik częstotliwości (TP2)
Do zasilania przemiennika częstotliwości zastosowany jest transformator
suchy, żywiczny 3-fazowy, 3-uzwojeniowy, o chłodzeniu naturalnym, z
zaczepami do regulacji napięcia w stanie beznapięciowym, przystosowany do
współpracy z przemiennikiem częstotliwości produkcji EMIT Żychlin, o
następujących danych:
- typ transformatora
TZE3P 1250/6
- moc znamionowa
1250kVA
- nap. górnego uzwojenia
6300V2x2,5%
- nap. dolnego uzwojenia
690/690V
- częstotliwość znamionowa
50Hz
- układ połączeń
Dyn5/d0
- napięcie zwarcia
6/6%
- klasa izolacji
F (1550C)
- sprawność
> 98,5 %
- straty jałowe
2750W
- straty obciążeniowe
13600W
- wymiary
1680x1050 x1850 (dł. x szer. x wys.)
- masa
5000kg
Strona 4 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
Wyposażenie:
 zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem PTC140/155oC+RTT4,
wyprowadzenia sterujące w skrzynce
 przyłącza izolatorów umieszczone na górnych belkach
 podwozie z kółkami do przesuwania w kierunku wzdłużnym i
poprzecznym
 ucha do podnoszenia trafo
 śruby uziemiające
o Przemiennik częstotliwości (F2)
Do układu płynnej regulacji prędkości obrotowej pompy wody sieciowej
zastosowany
został
przemiennik
częstotliwości
typu
NXC10306A2TOTSGA8A2A5B4C2 + ICB + AMO + TUP + + TID + ODU
napięciowy firmy VACON o następujących danych:
- typ przemiennika
napięciowy, mostek wyjściowy
tranzystorowy IGBT
- moc znamionowa
1000 kW
- napięcie znamionowe
690 V
- wentylacja
własna, turbo
- chłodzenie
powietrzem
- prostowanie
12-sto pulsowe
- przeciążenie prądowe
≤ 117% In silnika przez 1 minutę w
cyklu 10 minutowym
- sprawność
> 0.97
- obudowa
IP21
- straty mocy
21 kW
- wymiary
szer.1406 x głęb.605 mm
- masa
650 kg
o Silnik elektryczny (PWS2)
Dla napędu pompy zastosowany jest silnik prod. EMIT Żychlin 3-fazowy
asynchroniczny, klatkowy, przystosowany do współpracy z przemiennikiem
częstotliwości o następujących danych:
- typ silnika
SH450 H4Es
- moc znamionowa
1000kW
- napięcie stojana
690V
- prąd znamionowy
966A
- prędkość obrotowa
1493 obr./min.
- współczynnik mocy
0,89
- sprawność
97,3%
- stopień ochrony
IP55
- klasa izolacji
F
- temp. otoczenia
Tmax = 40oC
Strona 5 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
- wymiary
dł.2105xszer.948x wys.1356 mm
- masa
4700kg
Silnik elektryczny, indukcyjny, 3-fazowy, z wirnikiem klatkowym prętowanym
Cu, do pracy ciągłej S1, budowy zamkniętej, o stopniu ochrony wnętrza IP55,
w wykonaniu na łapach, do pracy poziomej z jednym napędowym końcem
wału tj. o formie wykonania mechanicznego IM 1001(B3), z przewietrzaniem
własnym, oznaczenie systemu chłodzenia IC411, ze skrzynką zaciskową
uzwojenia stojana o stopniu ochrony wnętrza IP55, umieszczoną u góry
zawierającą 3 zaciski uzwojenia stojana, z trzema wylotami dla kabli
zasilających, oraz skrzynką zaciskową o stopniu ochrony IP55, umieszczoną u
góry kadłuba, zawierającą listwę zaciskową czujników temperatury dla trzech
kabli o średnicy 15 mm. Uzwojenie stojana w izolacji klasy F, z impregnacją
próżniowo-ciśnieniową VPI. Maksymalna temperatura otoczenia +40 °C,
Wilgotność względna 95%. Na łożyskach tocznych NU226 + 6226-strD,
NU226-str.N.Silnik przystosowany do zasilania z przemiennika
częstotliwości, z izolowaną komorą łożyskową str.N.
Dodatkowe wyposażenie silnika:
 czujniki temperatury uzwojenia stojana – 6 x PT 100 (po 2 szt. na fazę)
 czujniki temperatury łożysk – 2 x PT 100 (po 1 szt. / węzeł łożyskowy)
 encoder ITD21 A4 1024ppr
 czujniki drgań 2szt. AT3/100+wzmacniacz VC12S2, 4-20mA
Dla połączenia silnika z pompą zostało zastosowane wysokoelastyczne
sprzęgło typu OMEGA E1000/100-1593.
Dane szczegółowe układu napędowego pompy PWS Nr 3 (00NDC30AP001):
o Transformator zasilający przemiennik częstotliwości (TP3)
Do zasilania przemiennika częstotliwości zastosowany jest transformator
żywiczny 3-fazowy, 3-uzwojeniowy, przystosowany do współpracy z
przemiennikiem częstotliwości produkcji EMIT Żychlin o następujących
danych:
- typ transformatora
TZE3P 1250/6
- moc znamionowa
1250kVA
- nap. górnego uzwojenia
6300V2x2,5%
- nap. dolnego uzwojenia
690/690V
- częstotliwość znamionowa
50Hz
- układ połączeń
Dyn5/d0
- napięcie zwarcia
6/6%
- obudowa
IP00
- klasa izolacji
F/F
- straty jałowe
1700W
- straty obciążeniowe
9500W
- wymiary
1680x1050 x1950 (dł. x szer. x wys.)
Strona 6 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
- masa
5000kg
Transformator wyposażony jest w przekaźnik termiczny RTT4
zabezpieczający przed przegrzaniem.
o Przemiennik częstotliwości (F3)
Do układu płynnej regulacji prędkości obrotowej pompy zastosowany jest
przemiennik częstotliwości typu MV3000 prod. Alstom Francja o danych:
-
typ przemiennika
moc znamionowa
prąd znamionowy
napięcie znamionowe
wentylacja
chłodzenie
prostowanie
przeciążenie prądowe
sprawność
wsp. mocy
panel sterowania
obudowa
bezpieczniki wejściowe
MV 3900 C6B2
1035kW
1024A
690V
własna, turbo
powietrzem
12-pulsowe
110%
> 97%
> 0,97
MVS 3001
IP22
rozłącznik
bezpiecznikowy
bezpiecznikami
półprzewodnikowymi szybkimi
21kW
2200x1600x800(wys.xszer.x gł.)
1000kg
z
- straty mocy
- wymiary
- masa
o Silnik elektryczny (PWS3)
Dla napędu pompy zastosowany jest silnik prod. EMIT Żychlin 3-fazowy
asynchroniczny, klatkowy, przystosowany do współpracy z przemiennikiem
częstotliwości o następujących danych:
- typ silnika
SH450 H4Es
- moc znamionowa
1000kW
- napięcie stojana
690V
- prąd znamionowy
1011A
- prędkość obrotowa
1493 obr./min.
- współczynnik mocy
0,89
- sprawność
97,3%
- stopień ochrony
IP55
- klasa izolacji
F
- temp. otoczenia
Tmax = 40oC
- głośność
<84dB
- masa
4800kg
Strona 7 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
Dla połączenia silnika z pompą zostało zastosowane wysokoelastyczne
sprzęgło typu OMEGA E1000/100-1593.
Dane szczegółowe układu napędowego pompy PWS Nr 6 (00NDC60AP001):
o Transformator zasilający przemiennik częstotliwości (TP6)
Do zasilania przemiennika częstotliwości dobrano transformator suchy,
żywiczny 3-fazowy, 3-uzwojeniowy, o chłodzeniu naturalnym, z zaczepami do
regulacji napięcia w stanie beznapięciowym, przystosowany do współpracy z
przemiennikiem częstotliwości produkcji EMIT Żychlin o następujących
danych:
- typ transformatora
TZE3P 1250/6
- moc znamionowa
1250kVA
- nap. górnego uzwojenia
6300V2x2,5%
- nap. dolnego uzwojenia
690/690V
- częstotliwość znamionowa
50Hz
- układ połączeń
Dyn5/d0
- napięcie zwarcia
6/6%
- obudowa
IP00
- klasa izolacji
F/F
- straty jałowe
2750W
- straty obciążeniowe
13600W
- wymiary
1680x1050x1850 (dł. x szer. x wys.)
- masa
5000kg
Wyposażenie:
 zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem PTC140/155oC+RTT4,
wyprowadzenia sterujące w skrzynce
 przyłącza izolatorowi umieszczone na górnych belkach
 podwozie z kółkami do przesuwania w kierunku wzdłużnym i
poprzecznym
 ucha do podnoszenia trafo
 śruby uziemiające
o Przemiennik częstotliwości (F6)
Do układu płynnej regulacji prędkości obrotowej pompy wody sieciowej
zastosowany jest przemiennik częstotliwości typu MVE 3000 firmy
CONVERTEAM o następujących danych:
-
typ przemiennika
moc znamionowa
prąd znamionowy
napięcie znamionowe
wentylacja
chłodzenie
Strona 8 z 11
MVE3900C6-2
1040 kW
1081 A
690 V
własna, turbo
powietrzem
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
- prostowanie
12-sto pulsowe
- przeciążenie prądowe
110%
- sprawność
>97%
- współczynnik mocy
>0,97
- panel sterowania
MVS3001
- obudowa
IP22
- bezpieczniki wejściowe
półprzewodnikowe szybkie
- straty mocy
21 kW
- wymiary
wys.2450 x szer.1300 x głęb.800 mm
- masa
650 kg
o Silnik elektryczny (PWS6)
Dla napędu pompy zastosowany jest silnik prod. EMIT Żychlin 3-fazowy
asynchroniczny, klatkowy, przystosowany do współpracy z przemiennikiem
częstotliwości o następujących danych:
- typ silnika
SH450 H4Es
- moc znamionowa
1000kW
- napięcie stojana
690V
- prąd znamionowy
966A
- prędkość obrotowa
1493 obr./min.
- współczynnik mocy
0,89
- sprawność
97,3%
- stopień ochrony
IP55
- klasa izolacji
F
- temp. otoczenia
Tmax = 40oC
- wymiary
dł.2105x szer.948xwys.1356 mm
- masa
4700kg
Silnik elektryczny, indukcyjny, 3-fazowy, z wirnikiem klatkowym prętowanym
Cu, do pracy ciągłej S1, budowy zamkniętej, o stopniu ochrony wnętrza IP55,
w wykonaniu na łapach, do pracy poziomej z jednym napędowym końcem
wału tj. o formie wykonania mechanicznego IM 1001(B3), z przewietrzaniem
własnym, oznaczenie systemu chłodzenia IC411, ze skrzynką zaciskową
uzwojenia stojana o stopniu ochrony wnętrza IP55, umieszczoną u góry
zawierającą 3 zaciski uzwojenia stojana, z trzema wylotami dla kabli
zasilających, oraz skrzynką zaciskową o stopniu ochrony IP55, umieszczoną u
góry kadłuba, zawierającą listwę zaciskową czujników temperatury dla trzech
kabli o średnicy 15 mm. Uzwojenie stojana w izolacji klasy F, z impregnacją
próżniowo-ciśnieniową VPI. Maksymalna temperatura otoczenia +40 °C,
Wilgotność względna 95%. Na łożyskach tocznych NU226 + 6226-strD,
NU226-str.N. Silnik przystosowany do zasilania z przemiennika
częstotliwości, z izolowaną komorą łożyskową str.N.
Dodatkowe wyposażenie silnika:
Strona 9 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
 Czujniki temperatury uzwojenia stojana – 6 x PT 100 (po 2 szt. na fazę)
 Czujniki temperatury łożysk – 2 x PT 100 (po 1 szt. / węzeł łożyskowy)
 Encoder ITD21 A4 1024ppr
 Czujniki drgań 2szt. AT3/100+wzmaciacz VC132, 4-20mA
Dla połączenia silnika z pompą zostało zastosowane wysokoelastyczne
sprzęgło typu OMEGA E1000/100-1593.
Dodatkowo na pompach wody sieciowej PWS1 i PWS5 zastosowany jest - układ automatycznej
regulacji różnicy ciśnień oraz blokada minimalnego ciśnienia na ssaniu pomp wody sieciowej
PWS1, PWS3, PWS5, PWS6.
Filtry wody sieciowej.
Filtry wody sieciowej OFS 1 (00NDC10AT001), OFS 2 (00NDC20AT001), OFS 3
(00NDC30AT001), OFS 4 (00NDC40AT001), OFS 5 (00NDC50AT001), OFS 6 (00NDC60AT001),
OFS 7 (00NDC70AT001) zabudowane są na ssaniu każdej pompy wody sieciowej i służą do
zatrzymywania drobnych zanieczyszczeń stałych.
Filtr składa się z korpusu zaślepionego z jednej strony kołnierzem z zawiasem. Wewnątrz korpusu
znajduje się wkład filtracyjny, który dociśnięty jest kołnierzem zaślepiającym za pośrednictwem
sprężyny. Wkład filtracyjny wykonany jest w kształcie ściętego stożka z: blachy perforowanej i
wyłożony wewnątrz siatką lub z sita szczelinowego. Woda wpływając do wnętrza stożka, ulega
przefiltrowaniu i wypływa oczyszczona na zewnątrz. Wychwycone zanieczyszczenia zostają
wewnątrz filtra. Stan zanieczyszczenia filtra można obserwować na zainstalowanych przed i za
filtrem manometrach i przetwornikach różnicy ciśnień.
Dane techniczne filtrów wody sieciowej OFS 1 (00NDC10AT001), OFS 4 (00NDC40AT001), OFS 5
(00NDC50AT001), OFS 7 (00NDC70AT001):
- długość całkowita
- 912mm,
- średnica
- 75mm/Ø125mm
- maksymalne ciśnienie robocze
- 2,4MPa,
- maksymalna temperatura robocza
- 155 C,
- przepływ wody filtrowanej
- 1800m3/h 20%,
- spadek ciśnienia na filtrze przy przepływie 1800 m3/h - 0,005MPa,
- wkład filtracyjny - wymiary oczek siatki filtrującej
- 2 x 2 mm.
Dane techniczne filtrów wody sieciowej OFS 2 (00NDC20AT001), OFS 3 (00NDC30AT001), OFS 6
(00NDC60AT001):
- długość całkowita
- 912mm,
- średnica
- 475mm/Ø125mm
- maksymalne ciśnienie robocze
- 2,4MPa,
- maksymalna temperatura robocza
- 155 C,
- przepływ wody filtrowanej
- 1800 m3/h  20%,
- spadek ciśnienia na filtrze przy przepływie 1800 m3/h - 0,005MPa,
- wkład filtracyjny - wielkość szczeliny
- 1,2 mm.
- materiał wkładu filtracyjnego
- AISI 304
Strona 10 z 11
„Modernizacja pompowni wody sieciowej – wykonanie
koncepcji modernizacji pompowni wody sieciowej wraz
z dokumentacją projektową”
Dane szczegółowe. Główna armatura odcinająca.
Dane techniczne:
-
średnica nominalna
ciśnienie robocze
Strona 11 z 11
- DN350, DN400
- 2,5MPa,
Download