CZĘŚĆ 4

advertisement
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Miasto Opole
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Nr Umowy
Tytuł projektu
RPOP.05.01.01-16-001/12-00
„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu”
Zestawienie sprzętu
Do obowiązków Dostawcy należy dostarczenie, rozładunek, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, montaż i uruchomienie określonych urządzeń (*
urządzenia z montażem dostawcy, ^ urządzenia z próbnym uruchomienie a także przeprowadzeniem instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi
urządzeń – koszt montażu i uruchomienia zawiera się w cenie zakupu ).
Załącznik nr 4
Pracownia odnawialnych źródeł energii (OZE )
Lp.
1
9.1
Asortyment
2
Pompa Ciepła
Powietrze-Woda - Zestaw
Szkoleniowy
Opis techniczny
(minimalne wymagania)
Ilość
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość brutto
(4x5)
3
4
5
6
Zestaw pompy ciepła powietrze-woda, posiadający wszystkie
niezbędne przyrządy pomiarowe oraz instrukcje do
przeprowadzania eksperymentów Urządzenie pompy ciepła
1kpl
1
np. POCP-15 MGS Nauka
lub równoważny o nie gorszych
parametrach
składa się z hermetycznie uszczelnionego kompresora z
tłokiem, kondensatora oraz spiralnie ukształtowanego
parownika. Dwa zbiorniki na wodę pozwalają na pomiar
temperatury podczas kondensacji i parowania. Przyrządy
pomiarowe umożliwiają odczyt wartości ciśnienia w różnych
częściach obwodu, podczas przechodzenia czynnika
chłodzącego ze stanu ciekłego w gazowy. Pomiary te
pozwalają wyznaczyć ciepło wymieniane w różnych
częściach instalacji.
Przykładowe eksperymenty:





Badanie cyklu termodynamicznego pompy ciepła
Wyznaczanie parametrów osiąganych przez
urządzenie pracujące jako pompa ciepła i
klimatyzator (COP)
Wyznaczanie efektywności urządzenia
Równowaga energetyczna każdego z wymienników
Porównanie cyklu sprężania pary w warunkach
laboratoryjnych z cyklem idealnym na wykresie
ciśnienia – entalpia
Elementy zestawu:
1. Sprężarka
2. Manometr wysokiego ciśnienia
3. Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia
4. Skraplacz wody / R134 a
5. Miernik przepływu wody
6. Odwadniacz
7. Wskaźnik stanu płynu
8. Miernik przepływu płynu – R134 a
9. Termostatyczny zawór regulacyjny
10. Parownik powietrzny
11. Manometr niskiego ciśnienia
12. Kontroler bezpieczeństwa wysokiego i niskiego ciśnienia
Płyta kontrolna:
Woltomierz – amperomierz
2
9.2
9.3
Ogniwo Paliwowe – zestaw
profesjonalny
np. OGPA -30 Dr MGS Nauka lub
równoważny o nie gorszych
parametrach
Układ kogeneracyjny
Wskaźnik temperatury i przełącznik do pomiarów punktów
charakterystycznych
Dodatkowe akcesoria i funkcje zestawu :
- moduł do obserwacji cyklu termodynamicznego w czasie
rzeczywistym (interfejs, oprogramowanie)
- funkcja odwracalnej pompy ciepła
Zasilanie:
- 230 V
- woda: 1,5 l/min (sieć)
- anemometr do pomiaru przepływu powietrza.
Zestaw do prowadzania zajęć dydaktycznych i szkoleń z
zakresu ogniw paliwowych oraz pozyskiwania energii
słonecznej. Poszczególne moduły przymocowane do ramy
nośnej. Podwójny system ogniw umożliwiający prezentację
zarówno równoległego jak i szeregowego sposobu ich
połączenia. Moduł odbiorczy oraz urządzenia pomiarowe
umożliwiające analizę różnych rodzajów obciążenia. Zestaw
kompletny. Zestaw ma zawierać opracowany materiał
dydaktyczny w języku polskim.
Zintegrowany dydaktyczny układ grzewczy wg schematu
(załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia –
przykładowy schemat instalacji z pompą ciepła, solarami oraz
kominkiem) składający się z bloków:
kolektorów słonecznych, pompy ciepła, kominka z płaszczem
wodnym, odbiorników. Układ grzewczy ma być zbudowany
w pracowni OZE1 w bud. D CKP i zawierać:
 kolektor słoneczny płaski z zestawem
przyłączeniowym,
 kolektor słoneczny próżniowy z zestawem
przyłączeniowym,
 naczynia i zbiorniki – wymienniki, zbiornik
akumulacyjny, naczynia solarne,
 pompę recyrkulacji, obiegową,
 instalacje przyłączeniowe i połączeniowe,
 odbiorniki – fragment ogrzewania podłogowego,
grzejnik co.
1kpl
1kpl*^
3
Download