Instrukcja - Portal Zakupowy GAZ

advertisement
Instrukcja
Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy –
analiza stanu BHP –
Załącznik nr 4 do Procedury monitorowania
bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
PH-HB-P04-I04
Warszawa, maj 2014
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – analiza stanu BHP – Załącznik nr 4 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Metryka dokumentu
Obszar biznesowy:
Pion BHP i PPOŻ.
Kategoria:
Instrukcja
Właściciel:
Paweł Mońka – Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ.
Forma i data zatwierdzenia:
Zarządzenie Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Pawła Mońki
z dnia 08.10.2013 r.
Data wejścia w życie:
08.10.2013 r.
Zakres obowiązywania:
Wszyscy pracownicy Spółki
Opiekun merytoryczny:
Katarzyna Kamola
Data ostatniego przeglądu:
29.05.2014 r.
Wydanie:
1.2.
PH-HB-P01, PH–HB-P09, PH – HB - P08, PH-HB-P07, PH –
Akty powiązane:
HB - P06, PH – HB- P05, PH – HB - P03, PH – HB - P02
Historia zmian
Wydanie. Wersja
1.1.
1.2.
Wydanie 1 Wersja 2
Opis zmiany
Wprowadzenie nowego dokumentu

Zmiana w treści dokumentu nazw Służba BHP
na Pion BHP i PPOŻ.
PH-HB-P04-I04
Data wprowadzenia
zmiany
08.10.2013 r.
29.05.2014 r.
strona 2 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – analiza stanu BHP – Załącznik nr 4 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Spis treści
Definicje ......................................................................................................................................................... 4
Cel instrukcji .................................................................................................................................................. 4
Przedmiot....................................................................................................................................................... 4
Zakres stosowania ........................................................................................................................................ 4
Paragraf I ...................................................................................................................................................... 5
Paragraf II ………………………………………………………………………………………………………. 7
Paragraf III ……………………………………………………………………………………………………… 8
Przepisy końcowe ........................................................................................................................................ 8
Załączniki: .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I04
strona 3 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – analiza stanu BHP – Załącznik nr 4 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Definicje
Okresowa analiza stanu BHP – rozumie się przez to analizę stanu BHP sporządzaną raz w roku
zgodnie z pkt 1 niniejszej instrukcji
Ryzyka BHP - proces oceny ryzyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy został ujęty
w regulacji wewnętrznej zarządzania Ryzykiem.
Cel instrukcji
Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie wszystkich istotnych działań, które składają
się na skuteczne prowadzenie okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje
działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz
poprawę warunków pracy w Spółce, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
w Spółce. Instrukcja obejmuje swoim zakresem tryb postępowania w zakresie opracowania,
realizacji oraz dokumentowania okresowych analiz stanu bhp w Spółce.
Przedmiot
Niniejsza Instrukcja definiuje wszystkie istotne działania, które składają się na skuteczne
prowadzenie okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na
celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków
pracy w Spółce, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.
Zakres stosowania
Niniejsza Instrukcja jest Załącznikiem nr 4 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa
i higieny pracy i obowiązuje wszystkich pracowników Spółki
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I04
strona 4 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – analiza stanu BHP – Załącznik nr 4 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Paragraf I
Postanowienia ogólne
1. Opracowanie okresowej analizy stanu BHP
1.1.
Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ lub wyznaczony przez niego pracownik Pionu BHP i
PPOŻ. dokonuje w terminie do 15 lutego każdego roku analizy stanu bhp dla
Spółki, zawierającej informacje, o których mowa w pkt 1.2, w celu
umożliwienia pracodawcy precyzyjnego ustalenia sposobów zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, spełniających
wymagania obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy. W tym celu zobowiązany jest on zgromadzić dane do opracowania
analizy stanu BHP, zgodnie z pkt t 1.4.
1.2.
Analiza stanu BHP powinna zawierać w szczególności informacje:
1.2.1.
ogólne
dotyczące
liczby
zatrudnionych
pracowników,
z wyszczególnieniem liczby kobiet i pracowników młodocianych, liczby
osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych i uciążliwych,
1.2.2.
dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej zawierające w szczególności:
wskazanie podmiotu, z którym zakład pracy ma podpisaną umowę
o świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym badań
profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
pracowników), dane dotyczące prawidłowości kierowania na badania
profilaktyczne,
liczbę
pracowników
skierowanych
na
badania
profilaktyczne, analizę absencji chorobowej,
1.2.3.
dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bhp, w tym liczbę
przeszkolonych pracowników, formy prowadzenia szkolenia i zasady jego
dokumentowania, rodzaje przeprowadzonych szkoleń specjalistycznych,
a także plan szkoleń specjalistycznych na bieżący rok,
1.2.4.
dotyczące Pionu BHP i PPOŻ., obejmujące wskazanie, czy zakład pracy
spełnia wymogi prawa w zakresie zatrudnienia pracowników Pionu BHP i
PPOŻ., liczbę przeprowadzonych kontroli wewnętrznych z zakresu bhp i ich
wyniki,
1.2.5.
dotyczące badania środowiska pracy, w tym na temat badania
i pomiarów czynników szkodliwych występujących w zakładzie pracy.
Należy również wskazać liczbę i nazwy stanowisk, na których występują
szkodliwe warunki pracy, a także podać informację o prowadzeniu
stosownej dokumentacji,
1.2.6.
dotyczące odnotowanych chorób zawodowych, kwotach ewentualnych
odszkodowań z tego tytułu, działaniach podjętych w celu eliminacji
występowania takich chorób,
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I04
strona 5 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – analiza stanu BHP – Załącznik nr 4 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
1.2.7.
dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, w szczególności czy byli
zatrudniani i na jakich stanowiskach, przestrzegania zakazów dotyczących
zatrudniania, kategorii pracowników, których dotyczy zakaz zatrudniania,
1.2.8.
dotyczące
oceny
ryzyka
zawodowego,
przeprowadzenia i dokumentacji,
1.2.9.
dotyczące spełniania przez pomieszczenia zakładu pracy, użytkowane
maszyny
i
wykorzystywane
procesy
technologiczne
wymogów
przewidzianych stosownymi przepisami,
w
szczególności
jej
1.2.10. dotyczące przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i ich wyników,
1.2.11. dotyczące realizacji
w poprzednim roku,
planu
poprawy
warunków
bhp,
przyjętego
1.2.12. dotyczące stosowania odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej,
napojów i posiłków profilaktycznych,
1.2.13. dotyczące wyników przeprowadzanej w Spółce oceny zgodności, zgodnie
z Instrukcją monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena
zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami BHP –
Załącznikiem nr 6 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa i higieny
pracy.
1.2.14. dotyczące oceny Ryzyka BHP - proces oceny ryzyk związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy został ujęty w regulacji wewnętrznej
zarządzania Ryzykiem.
1.3.
Celem pozyskania informacji, o których mowa w ust 1.2 należy korzystać
z wyników pochodzących z realizacji następujących Procedur i Instrukcji:
1.3.1.
Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy PH-HBP01,
1.3.2.
Procedura kontrolowania i badania czynników szkodliwych w środowisku
pracy PH-HB-P09,
1.3.3.
Procedura kwalifikacji wypadków w drodze do lub z pracy PH-HB-P08,
1.3.4.
Procedura opracowania i realizacji planów poprawy warunków BHP PHHB-P06,
1.3.5.
Procedura monitorowania wymagań prawnych i innych wymagań BHP
PH-HB-P05,
1.3.6.
Procedura oceny ryzyka zawodowego PH-HB-P03,
1.3.7.
Procedura prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP PH-HB-P02,
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I04
strona 6 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – analiza stanu BHP – Załącznik nr 4 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
1.3.8.
1.4.
1.5.
oraz z przygotowywanej miesięcznej informacji o Incydentach zaistniałych
w Spółce, która w formie tabeli zamieszczona jest na dysku sieciowym
Pionu BHP i PPOŻ.. Do aktualizowania tabeli zobowiązani są pracownicy
Pionu BHP i PPOŻ..
Okresowa analiza stanu BHP dla Spółki powinna być przygotowana w oparciu
o analizy, o których mowa w ust 1.2 oraz zawierać:
1.4.1.
informację pozwalającą ustalić, czy i na ile skutecznie funkcjonują
w Spółce rozwiązania organizacyjne w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz
zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego,
1.4.2.
podstawę do podejmowania decyzji dotyczących doskonalenia ZSZ
w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym
wyznaczone aspekty priorytetowe w ramach prowadzenia oceny
zgodności, zgodnie z Instrukcją monitorowania bezpieczeństwa i higieny
pracy - ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami
BHP – Załącznikiem nr 6 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Udostępnienie wyniku analizy
1.5.1.
Okresowa analiza stanu BHP dla Spółki, zostaje zamieszczona, w formie
prezentacji, w zakładce Pionu BHP i PPOŻ. w Intranecie, oraz
przedstawiona przez Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ na przeglądzie
zarządzania.
Paragraf II
Uczestnicy – rola biznesowa
Rola biznesowa i/lub stanowisko
funkcyjne
Wykaz czynności
Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ
- opracowuje zbiorczą Analizę stanu BHP dla
Spółki
Pracownik Pionu BHP i PPOŻ.
- sporządza comiesięczną informacje
o wypadkach przy pracy zaistniałych w GAZSYSTEM S.A.
Paragraf III
Nadzór nad dokumentami
Lp.
Nazwa dokumentu
Umiejscowienie
Forma
przechowywania
1
Analiza stanu BHP
Pion BHP i PPOŻ
BHP – dysk
Elektroniczna
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I04
Okres
przechowywa
nia
5 lat
Postępowanie z
dokumentem po
okresie
przechowywania
Archiwizacja
strona 7 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – analiza stanu BHP – Załącznik nr 4 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
sieciowy,
Przepisy końcowe
1. Stosowanie niniejszej Instrukcji jest nadzorowane przez Pion BHP i PPOŻ.
2. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych są zobligowani do stosowania Instrukcji
w swoich obszarach i pełnią nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej
Instrukcji.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Instrukcji należy wprowadzać na zasadach opisanych
w Instrukcji tworzenia, zatwierdzania, aktualizowania i zarządzania Regulacjami
wewnętrznymi w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
4. Jednostką odpowiedzialną za treść niniejszej Instrukcji i jej zmiany jest Służba BHP.
5. Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty zatwierdzenia.
Załączniki
Nie dotyczy
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I04
strona 8 z 8
Download