Poznajemy starożytny Egipt

advertisement
1)Poznajemy starożytny Egipt
a)1. Cele lekcji
Cel ogólny: Poznanie starożytnego Egiptu.
i)a) Wiadomości
Uczeń wie, jak wyglądało życie w starożytnym Egipcie.
ii)b) Umiejętności
Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: sarkofag, piramida, sfinks, hieroglify.
b)2. Metoda i forma pracy
Metoda pracy:
•
Łańcuch skojarzeń
•
Wykład
Forma pracy:
•
Indywidualna
•
Grupowa
•
Zbiorowa
c)3. Środki dydaktyczne
Materiały plastyczne (arkuszu szarego papieru, flamastry)
d)4. Przebieg lekcji
i)a) Faza przygotowawcza
Łańcuch skojarzeń:
Nauczyciel zadaje uczniom pytanie – Jakie słowa kojarzą wam się z państwem Egipt? Uczniowie
kolejno zapisują swoje skojarzenia na arkuszu szarego papieru.
ii)b) Faza realizacyjna
Wykład – Starożytny Egipt (załącznik 1).
Wykład nauczyciel może wzbogacić ilustracjami (załącznik 2).
iii)c) Faza podsumowująca
Praca w grupach – Minitest (załącznik 3).
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy cztero-pięcioosobowe. Każdej grupie rozdaje kartę pracy –
Minitest. Po wypełnieniu kart liderzy grup prezentują odpowiedzi na forum klasy.
e)5. Bibliografia
1. Grant N., Egipcjanie, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 1996.
2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Flag_of_Egypt.svg
4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Coat_of_arms_of_Egypt.PNG
5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg
6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:RamsesIIEgypt.jpg
7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Tutanchamun_Maske.jpg
8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Egypt_Hieroglyphe2.jpg
f)6. Załączniki
i)a) Wykład nauczyciela
Załącznik 1
Egipt to państwo położone częściowo w północno-wschodniej Afryce i częściowo w Azji (półwysep
Synaj), nad Morzem Śródziemnym i nad Morzem Czerwonym, pomiędzy Libią a Izraelem i Strefą
Gazy. Stolicą jest Kair, a językiem urzędowym język arabski.
Starożytny Egipt: Starożytny Egipt to kraina o dziwnym kształcie. Przypomina kwiat na długiej
łodydze. Tą łodygą był Nil. Egipt to kraj suchy, dlatego od rzeki Nil zależało całe życie Egipcjan. Co
roku we wrześniu Nil wylewał i pozostawiał warstwę czarnego mułu tak żyznego, że rolnicy mogli siać
i zbierać płody rolne dwa lub trzy razy w roku.
Piramidy: Egipt słynie z piramid. Piramidy, zwane też grobowcami to jakby małe muzea, pełno w nich
rozmaitych przedmiotów, malowideł i rzeźb ukazujących sceny z życia codziennego. Największe
piramidy można do dziś zobaczyć w Gizie pod Kairem. Najbardziej okazała jest piramida Cheopsa, ma
ponad 100 metrów wysokości. Budowa tej piramidy trwała 23 lata. Piramid w Gizie strzeże olbrzymi
sfinks z kamienia. Sfinks to lew z ludzką głową.
Faraonowie: Królem – władcą Egiptu był faraon. Uważano go za ziemskie wcielenie królewskiego
boga Horusa, a niekiedy za boga słońca Re. Po śmierci stawał się Ozyrysem, bogiem śmierci. Ważne
było każde słowo wypowiedziane przez króla – boga. Do faraona należał cały kraj. On osądzał, co jest
dobre a co złe, a jego słowo stawało się prawem. Do najwybitniejszych faraonów należeli: Totmes III,
Seti I, Ramzes II. W dziejach Egiptu tylko trzy kobiety zostały faraonem: Sebekneferure, Hatszepsut i
Tauseret.
Religia: Egipcjanie czcili setki bogów i bogiń. W świątyniach znajdowały się szkoły, pracownie
rzemieślnicze, składy zapasów. Święta religijne były dniami wolnymi od pracy. Poza służbą bogom
kapłani wykonywali wiele innych zajęć, byli nauczycielami, lekarzami, nadzorowali prace na roli.
Życie pozagrobowe: Egipcjanie wierzyli, że po śmierci każdy wędruje do jakiegoś nieba. Kiedy
umierała jakaś ważna osobistość, kapłani odprawiali wiele obrządków, aby pomóc zmarłemu w
wędrówce po zaświatach. Mumifikowano ciało (konserwowano ciało) – owijano długimi paskami
płótna, a następnie składano w drewnianej trumnie, którą umieszczano w kamiennym sarkofagu.
Sarkofag przewożono do grobu, a komorę grobową zamurowywano. Grobowiec był „domem”
zmarłego. Codziennie kapłani odprawiali w nim modlitwy, przynosi świeże pożywienie.
Rzemieślnicy i rzeźbiarze: Egipcjanie byli ludźmi praktycznymi. Rzemieślnicy byli prawdziwymi
mistrzami. Uczyli się swojego zawodu od swoich ojców i przekazywali go synom. Rzeźbiarze
wykonywali posągi z brązu, drewna i z kamienia.
Pismo: Egipcjanie wynaleźli pismo hieroglificzne. Pismo hieroglificzne to małe obrazki. Pisali uciętą
trzcinką lub pędzelkiem maczanym w tuszu. Pisano na kamiennych lub drewnianych tabliczkach, a
także na papirusie.
Rodzina i nauczanie: Do szkoły chodziły tylko dzieci bogatych rodziców. Rolnicy nie potrafili czytać
ani pisać. W rodzinie było zwykle pięcioro lub sześcioro dzieci. Bogaty mężczyzna mógł mieć kilka
żon (faraon miał ich setki).
Żywność: Chłopi żywili się głównie soczewicą, chlebem pieczonym codziennie w domu, fasolą,
porami, cebulą i rzepą. Bogatsi zjadali duże ilości mięsa i dziczyzny. Do mięsa podawano sałatę i
ogórki. Jedzono palcami, nie używano widelców i łyżek.
ii)b) Ilustracje do wykładu „Starożytny Egipt”
Załącznik 2.
Flaga Egiptu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Flag_of_Egypt.svg
Godło Egiptu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Coat_of_arms_of_Egypt.PNG
Piramida w Gizie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg
Faraon Ramzes II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:RamsesIIEgypt.jpg
Ozdobna maska trzeciej wewnętrznej trumny faraona XVII
dynastii Tutanchamona, wewnątrz znajdowała się mumia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Tutanchamun_Maske.jpg
Hieroglify
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Egypt_Hieroglyphe2.jpg
iii)c) Karta pracy ucznia
Załącznik 3.
Karta pracy – Minitest
1. Uzupełnij zdania.
Egipt to kraj suchy, dlatego od rzeki ……………………………………. zależało całe życie Egipcjan.
W grobowcach znajdowało się mnóstwo przedmiotów takich jak: ………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Faraon to ……………………………………………………………………………………………..….
Hieroglify to ……………………………………………………………………………………………..
Sfinks to ………………………………………………………………………………………………….
2. Zaznacz poprawne odpowiedzi:
Egipcjanie czcili:
jednego boga
setki bogów i bogiń
Największą władzę w Starożytnym Egipcie sprawował:
kapłan
faraon
Egipcjanie pisali:
piórem
uciętą trzcinką lub pędzelkiem maczanym w tuszu
Piramidy to ogromne grobowce, w których starożytni Egipcjanie chowali:
wszystkich zmarłych
faraonów i ważne osobistości
g)7. Czas trwania lekcji
2 x 45 minut
h)8. Uwagi do scenariusza
Scenariusz lekcji nauczania zintegrowanego jest przeznaczony dla klasy trzeciej szkoły podstawowej.
Download