Za**cznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

advertisement
Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
Informacje o SPZOZ oraz do oceny ryzyk ubezpieczeniowych
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DANE OGÓLNE
Nr rejestru KRS: 0000031621
NIP: 645-000-93-46
Regon: 000291701
Rok rozpoczęcia działalności: 1961
Siedziba: Adres Ubezpieczającego;
Miejsca ubezpieczenia:
a. 42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego1
7. Nazwa skrócona: SPZOZ GCR „Repty” – dalej Centrum;
8. Centrum działa w oparciu o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
Wojewodę Śląskiego pod numerem 2401343; nowy numer od dnia 2.04.2012r.-000000013345
9. SPZOZ GCR „Repty jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na
podstawie ustawy o działalności leczniczej, przepisów i zarządzeń Wojewody Śląskiego oraz statutu
z dnia 16 października 2012 roku;
10. Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Województwo Śląskie.
11. SPZOZ GCR „Repty” posiada osobowość prawną;
12. Siedzibą jest miasto Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego nr 1, kod 42-604;
13. Obszarem działania Centrum jest Województwo Śląskie.
14. Centrum może prowadzić działalność poza województwem śląskim na podstawie odrębnych
umów;
15. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności opieka w zakresie:
a. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej:
b. poradnia kardiologiczna (kod resortowy specjalności nr 1100),
c. poradnia rehabilitacyjna (kod resortowy specjalności nr 1300),
d. poradnia logopedyczna (kod resortowy specjalności nr 1616),
e. diagnostyki medycznej:
 diagnostyka obrazowa (kod resortowy specjalności nr 7998; radiologia,
ultrasonografia, densytometria),
 inne pracownie (kod resortowy specjalności nr 7998; diagnostyka nieinwazyjna układu
krążenia, narządu ruchu, elektromiografia, elektroencefalografia),
f. stacjonarnej opieki zdrowotnej:
 oddziały rehabilitacji narządu ruchu (kod resortowy nr 4302),
 oddziały rehabilitacji neurologicznej (kod resortowy nr 4306, 4304),
 oddziały rehabilitacji kardiologicznej (kod resortowy nr 4308),
g. orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
h. profilaktyki i promocji zdrowia.
16. Organami Centrum są:
a. Dyrektor
b. Rada Społeczna.
17. Rada Społeczna Centrum jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego oraz
organem doradczym Dyrektora Centrum.
18. Radę Społeczną Centrum powołuje Zarząd Województwa Śląskiego;
19. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z
posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i zobowiązań.
20. Centrum samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
stanowiącymi własność Województwa Śląskiego oraz majątkiem własnym.
1
21. Wykaz oddziałów i komórek organizacyjnych SPZOZ GCR „REPTY”
LECZNICTWO STACJONARNE
L.P.
1
Nazwa Komórki
I Oddział Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu
Liczba łóżek
120
(od 01.01.2013r.- konsolidacja oddziałów –RNR I+ RNRII+ RNR III= RNR I)
2
I Oddział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych
90
(od 01.01.2013r.- konsolidacja oddziałów – N I + NVI= N I)
3
II Oddział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych
80
(od 01.01.2013r.- konsolidacja oddziałów – N II + NIII= N II)
4
III Oddział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych
100
(od 01.01.2013r.- konsolidacja oddziałów – P I + P II = N III)
5
I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
90
(od 01.01.2013r.- konsolidacja oddziałów – K I + K IV = K I)
6
II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
80
(od 01.01.2013r.- konsolidacja oddziałów – K II + K III= K II)
Razem łóżka: 560
LECZNICTWO AMBULATORYJNE ORAZ POZOSTAŁE KOMÓRKI
L.P.
Nazwa Komórki
1
Poradnia Kardiologiczna
2
Poradnia Rehabilitacyjna
3
Poradnia Logopedyczna
4
Dział Diagnostyki Medycznej
5
Apteka Szpitalna
6
Pracownie diagnostyki nieinwazyjnej: (układu krążenia, narządu ruchu, elektromiografia)
7
Izba Przyjęć
8
Przychodnia dla Pracowników
9
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (nowo oddany w 2010 roku, stanowiący odrębną strefę pożarową w
kompleksie)
10
Sekcja Psychoterapii
11
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
12
Poradnia Medycyny Sportowej
2
II. DANE DOTYCZĄCE RYZYK ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPZOZ
1. W szpitalu nie wykonuje się operacji;
2. Liczba pacjentów/porady przyjętych w ostatnim roku (2013):
1. usługi medyczne finansowane ze środków publicznych:
a) liczba porad ambulatoryjnych: 11.110
b) liczba wypisów szpitalnych: 6.065
c) liczba pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej 516
2. usługi medyczne nie finansowane ze środków publicznych:
a)
liczba porad ambulatoryjnych: 0
b)
liczba wypisów szpitalnych:71
3.inne (jeśli są - wymienić i krótko scharakteryzować sposób finansowania, np. umowa z SPZOZ,
innym NZOZ-em, jednostką samorządu terytorialnego, organem administracji państwowej, inne):
brak
3. Liczba zatrudnionego personelu: 568 osoby, z czego:
a) lekarzy bez względu na formę zatrudnienia – 54;
b) personel pomocniczy (pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci, technicy medyczni) – 425;
c) pozostali pracownicy (administracja, technicy, obsługa) – 89
4. Wartość przychodu w ostatnim roku (2013 ):
d) Wartość kontraktu finansowanego ze środków publicznych (NFZ) - 35.705.854 zł
e) Wartość pozostałych przychodów z tytułu działalności leczniczej (poza NFZ) - 466.985 zł
5. Wartość innych przychodów z tytułu działalności innej niż lecznicza 3 481 859
6. OD XI/2010 R. FUNKCJONUJE OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ – Kardiologiczny
KOD RESOTOWY 2300 (nie posiada łóżek)
7. Centrum korzysta w ramach swojej działalności stale (tj. na bazie podpisanych umów) z usług
podwykonawców:
Usługi podwykonawców (przedmiotowe):
 transport medyczny chorych
 badania laboratoryjne
 usługi gastronomiczne (żywienie pacjentów, osób trzecich i pracowników)
 usługi pralnicze.
 usługa sprzątania
Usługi podwykonawców (podmiotowe):
 Centrum nie zatrudnia lekarzy i pielęgniarek na kontraktach (podmiotowo).
8. Centrum korzysta w swojej działalności ze środków trwałych. „obcych”: dotyczy umów dzierżawy
m.in. sprzętu medycznego na łączną kwotę 20.049,- PLN;
9. Centrum wynajmuje zajmowane pomieszczenia innym podmiotom: placówka pocztowa; stołówka,
pomieszczenia socjalne dla firm zewnętrznych, sklep ze sprzętem ortopedycznym – łączna
wartość przychodów z tytułu najmu wynosi 498.944,- PLN;
10. Centrum prowadzi aptekę, która realizuje usługi na potrzeby własnej działalności (bez sprzedaży
zewnętrznej);
11. Szpital nie prowadzi badań klinicznych wymagających zgody komisji bioetyki (w tym
eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji);
12. W Szpitalu działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych;
13. W Szpitalu rejestrowane są wszystkie zakażenia wewnątrzszpitalne;
14. W Szpitalu opracowane są procedury postępowania:
 mycia i dezynfekcji rąk
 w czasie pobierania krwi
 przy wykonywaniu iniekcji
 podczas dezynfekcji
 podczas sterylizacji
 ze zużytym sprzętem jednorazowym
 ze skażonym materiałem biologicznym
15. W szpitalu obowiązują opracowane i wdrożone procedury redukowania ryzyka endemicznych i
epidemicznych zakażeń u pacjentów i osób zatrudnionych. Procedury są zgodne z aktualną wiedzą
medyczną i prawem. Przygotowane i aktualizowane przez funkcjonujący w szpitalu Zespół ds.
kontroli Zakażeń Szpitalnych a zatwierdzone przez Dyrektora Naczelnego.
3
16. Na terenie GCR “Repty” obowiązuje standard akredytacyjny pt.: “Szpital posiada i przestrzega
procedury zabezpieczenia wartościowych przedmiotów Należących do pacjenta.” PP12. Pacjent
przybywający na leczenie do Centrum ma prawo zdeponować przedmioty wartościowe w punkcie
depozytowym w każdym dniu pobytu w szpitalu. Czas przechowywania nie może być dłuższy niż
czas pobytu chorego w GCR „Repty”. Punkt przyjmowania czynny jest od poniedziałku do piątku
(oprócz dni wolnych) w godz. 12.00-14.00. Poza godzinami pracy punktu przyjmowania
depozytów, przedmioty wartościowe zdeponuje pielęgniarka oddziałowa lub dyżurna i przekaże je
niezwłocznie do punktu depozytowego w godzinach jego pracy. Depozyt zabezpieczony jest w
kasie szpitala, w sejfie za pokwitowaniem. Pokwitowaniem jest oryginał karty depozytowej. Osoba
przyjmująca rzeczy wartościowe prowadzi księgę depozytów przyjętych i wydanych
17. W Szpitalu jest możliwa izolacja pacjentów chorych zakaźnie;
18. Szpital osiąga dodatkowe przychody z tytułu świadczenia (poza statutową działalnością w zakresie
świadczenia usług medycznych) nw. usługi:
 przychody z wydawanych odpisów historii choroby: 1 295 zł
 usługi transportowe: 1 369 zł
 sprzedaż mediów: refaktury za gaz, energię elektryczną, FV za parę
i wytworzone ciepło - 499 925 zł
 pozostałe usługi (pokoje hotelowe, org. szkoleń, refaktury za telefony) - 488 757 zł
19. Informacje dotyczące szkodowości z okresu ostatnich pięciu lat:
 Szkoda osobowa (rezerwa ubezpieczyciela 15.000,- PLN) – zgodnie ze zgłoszeniem:
nieuwaga sanitariusza doprowadziła do upadku Poszkodowanej z wózka inwalidzkiego,
wskutek czego doznała złamania szyjki kości udowej lewej, sprawa w toku; sprawa
zgłoszona do Sądu, w chwili obecnej brak jakichkolwiek działań w tej sprawie i
rozstrzygnięcia;
 Sprawa o odszkodowanie (5.000,00zł) w Sadzie Rejonowym w Tarnowskich Górach za
skutki zdarzenia niepożądanego- upadek ze schodków (popękane stopnie) na zewnątrz
obiektu GCR Repty ale na jego terenie. Schody zostały już naprawione. Nie dotyczy
wykonywania usługi medycznej.
 Brak szkód i roszczeń z tytułu błędów medycznych.
 Szkody rzeczowe – wypłacono w 2010 roku kwotę 1.134,- PLN za szkodę polegającą na
uszkodzeniu szyby przedniej w pojeździe, spowodowaną koszeniem trawy przez pracownika
GCR Repty.
III. DANE DOTYCZĄCE RYZYK MAJĄTKOWYCH SPZOZ
1. Informacje o budynkach
Usytuowanie Siedziby Ubezpieczającego: zwarty kompleks budynków zlokalizowany na terenie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Park w Reptach i dolinie Dramy”.
Obiekt GCR „Repty” wykonany jest z konstrukcji szkieletowej (żelbetowe słupy, belki, podciągi)
natomiast ściany zewnętrzne (wypełnienie) wykonano z bloczków ceramicznych oraz gazobetonów
ułożonych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne murowano z cegły kratówki i
wykonano z płyt „Stassa” gr. 12 i 22 cm oraz częściowo z pustaków Acerman. Rozwiązania konstrukcyjne
dachów w GCR „Repty” podzielono ze względu na funkcję użytkową pawilonów oraz przewidziane do
wbudowania wyroby budowlane. Stropodachy wykonano z płyt strunobetonowych, natomiast dachy z
płyt korytkowych i panwiowych. Użyte w konstrukcji budynku materiały nie są materiałami palnymi,
natomiast dla pokrycia dachowego zastosowano papę termozgrzewalną
2. Zabezpieczenia ppoż: obligatoryjne, zgodne z odpowiednimi przepisami oraz
dodatkowo:
a) system oddymiania klatek schodowych;
b) system sygnalizacji pożaru wraz z systemem nagłośniania alarmowego;
c) 5 szt hydrantów zewnętrznych;
d) własny zbiornik wody – 300 m3;
e) 64 szt hydrantów wewnętrznych;
f) odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej – ok. 4 km;
g) wydzielenia klatek schodowych (przeszklenia i drzwi ogniowe w pawilonach
B.C i D)
4
h) Pozostałe informacje wg druków BUMW nr 9.2 – druki oceny ryzyk ogniowego dla dwóch
wydzielonych stref pożarowych – Pawilonu K (nowo oddanego Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
w 2010 roku) i dla pozostałej części kompleksu Repty stanowiącego drugą strefę pożarową oraz
wg załącznika nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia (ankieta ogólna)O.
3. Zabezpieczenia dotyczące ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku
a) sposób przechowywania gotówki w pomieszczeniu kasowym obok portierni: szafa stalowa
przytwierdzona do podłoża;
b) zamontowany system alarmowy wizualno-akustyczny o działaniu miejscowym;
c) stanowisko kasowe wydzielone przegrodą, drzwi zamknięte na klucz;
d) Sposób transportu gotówki: bardzo rzadko zwykłym pojazdem przez pracowników GCR Repty.
4. Informacje dotyczące szkodowości w zakresie ryzyk majątkowych i komunikacyjnych
w okresie ostatnich trzech lat
Lp
1
2
3
4
5
6
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
Łączna kwota
Rok wypłaty
wypłaconych
Liczba szkód
Ryzyko
odszkodowań
w PLN
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
2013
0
0
Razem
0
0,00
Powódź od 1997 roku
Nie wystąpiła
-
5. Więcej informacji na temat Szpitala na stronie internetowej http://www.repty.pl
5
Download