Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów

advertisement
Upowszechnianie i wykorzystywanie
rezultatów projektów
FRSE
Autor: Ewelina Miłoń
Upowszechnianie i wykorzystywanie
rezultatów projektów
Szkolenie dla beneficjentów programu Erasmus+ Młodzież
Dlaczego warto upowszechniać rezultaty?
Zastanówcie się dlaczego warto upowszechniać rezultaty projektu. Spójrzcie na to w kontekście
własnych korzyści, korzyści dla organizacji/instytucji/firmy, czy dla środowiska lokalnego.

PRESTIŻ

ROZWÓJ

WPŁYW
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów | 2014-09-26
Teoretycznie
Upowszechnianie (rozpowszechnianie) rezultatów – oznacza rozprzestrzenianie na szeroką skalę
sukcesów i wyników (rezultatów) projektu. Upowszechnianie wymaga opracowania na początku
projektu odpowiedniego procesu. Powinien on odnosić się do przyczyny, zakresu, sposobu, czasu,
odbiorcy i miejsca rozpowszechniania wyników zarówno podczas okresu finansowania, jak i po jego
zakończeniu.
Wykorzystywanie rezultatów – oznacza stosowanie i korzystanie z czegoś. Wyniki należy
przygotować w sposób umożliwiający dostosowanie ich do potrzeb innych, przeniesienie na nowe
obszary, zapewnienie trwałości po zakończeniu okresu finansowania lub stosowanie w celu
wywierania wpływu na przyszłą politykę i praktykę.
Trwałość - jest zdolnością kontynuowania projektu i wykorzystywania jego wyników po zakończeniu
okresu finansowania. Wyniki projektu można wówczas stosować i wykorzystywać w dłuższej
perspektywie, być może poprzez komercjalizację, akredytację lub włączanie do codziennych działań.
Nie wszystkie części projektu lub wyniki mogą być trwałe, zatem ważne jest, aby postrzegać
rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników jako proces postępujący, który wykracza poza czas
trwania projektu i będzie trwał w przyszłości.
Komunikacja (promocja i informacja) – obejmuje działania informacyjne i promocyjne mające na
celu zwiększanie świadomości i silniejsze wyeksponowanie działań realizowanych w ramach projektu;
Upowszechnianie vs. komunikacja
Komunikacja wykracza zatem poza rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu. Bardzo
często trudno jest jednak wyraźnie rozgraniczyć te obszary. Z tego powodu skuteczniejszym
rozwiązaniem może być zaplanowanie ogólnych ram strategicznych obejmujących obie dziedziny, tak
aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników
powinno stanowić kluczową część wszelkich działań informacyjnych odbywających się w trakcie
realizacji projektu.
Należy pamiętać, że w każdym upowszechnianiu jest
komunikacja (promocja i informacja).
Natomiast nie w każdej komunikacji będzie upowszechnianie
rezultatów projektów.
Obie formy różnicować będzie TREŚĆ.
Rezultaty, czyli wyniki i sukcesy naszych dz iałań
Wyniki to rezultaty finansowanych projektów. Rodzaj wyniku będzie różnił się w zależności od
rodzaju projektu. Wynikami mogą być dostępne produkty, takie jak programy nauczania, badania,
sprawozdania, materiały, wydarzenia lub strony internetowe; wyniki mogą także oznaczać wiedzę
i doświadczenie zdobyte przez uczestników, partnerów lub inne zainteresowane strony uczestniczące
w projekcie.
Nowoczesne metody pracy z młodzieżą;
Wystawa
Publikacja;
Konferencja podsumowująca;
Podręcznik;
Ulotki na temat projektu
Kurs i szkolenie;
Dni informacyjne;
Podcasty;
Newslettery;
Artykuły;
Przedstawienie teatralne;
Spotkanie z Burmistrzem;
Materiały lekcyjne;
Film;
Grupa na FB;
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów | 2014-09-15
Ćwiczenie: zastanówcie się, które z poniższych, wskazanych przez Państwa rezultatów/produktów
projektu można określić, jako: narzędzia (N), produkty (P), rezultat (R), działanie komunikacyjne
(K).
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów | 2014-09-26
Proszę zastanowić się, które z Państwa rezultatów można podzielić według poniższych kryteriów.
Proszę bazować na swoim projekcie.

Rezultaty materialne (produkty)

Rezultaty niematerialne

Rezultaty indywidualne

Rezultaty organizacji/instytucji
Grupa odbiorców
Wybierz jedną grupę odbiorców i scharakteryzuj ją:

Wiek;

Płeć;

Nawyki;

Miejsca, w których przebywa;

Media, których używa.
Pamiętaj, że dobrze scharakteryzowana grupa pomoże Ci w
prawidłowy sposób dobrać narzędzie.
Narzędzia
Aby dobrze wybrać narzędzie należy doskonale poznać
rezultat, który chcemy promować, przesłanie oraz grupę
odbiorców.
Internet
Druki
Inne
Najczęściej popełniane błędy przy realizacji i raportowaniu

mylenie narzędzia z produktem i rezultatem;
Publikacja to narzędzie a nie rezultat. Rezultatem są treści do tej publikacji. .

pomijanie grup docelowych innych niż najbliższe;
Często organizowane są wydarzenia, na które zaprasza się partnerów, władze danej organizacji..
Nie zapominajmy o beneficjentach ostatecznych, organizacjach konkurencyjnych (warto się
chwalić), decydentach nie związanych z firmą/instytucją/organizacją, ale mających wpływ na Wasze
działania.

mylenie działań komunikacyjnych z upowszechniającymi
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów | 2014-09-15
Wydarzenia
Wystawa i koszulka to najczęstsze produkty, które są używane w ramach upowszechniania, a które
przy tworzeniu nabierają charakteru komunikacyjnego, a nie upowszechniającego. Pamiętaj, że to
treść wystawy musi mówić (dosłownie) o rezultatach, to nadruki na koszulce decydują jaki ma ona
przekaz.

słaba jakość produktu;

raportowanie hasłowe, bez danych
Gdy piszesz o stronie internetowej należy dodać statystyki odwiedzin, gdy piszesz o raporcie określ
jak go wykorzystałeś, do czego służył, jeżeli przeprowadziłeś ankietę, opisz jej wyniki, podaj
informacje do ilu respondentów została wysłana, jaki był zwrot odpowiedzi. To samo z publikacjami
i filmami.
Wymogi wg umowy
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów | 2014-09-26
Beneficjent jest zobowiązany do:

informowania o dofinansowaniu na wszystkich materiałach, produktach, rezultatach, które
powstały;

powinien stosować klauzulę dotyczącą odpowiedzialności za treści (odpowiedzialność ponosi
tylko wydawca, nie KE);

stosować logotypy wg wytycznych Komisji Europejskiej.
Źródło:
„Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów. Poradniki dla wnioskodawców”, Anna Kowalczyk, Ewa Machelska.
„DEOR bez tajemnic, czyli jak promować rezultaty projektów, tak aby inni na tym skorzystali”, Ewelina Miłóń
„Przewodnik po programie Erasmus+
Download