Karta do konsultacji

advertisement
Kryteria wyboru projektów z zakresu
Rozwój przedsiębiorczości przez PODEJMOWANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020
Kryterium
1. Zakres
uruchamianej
działalności
przyczynia się do
rozwoju
gospodarczego w
kierunkach
wskazanych w LSR
jako kluczowe dla
obszaru LGD
Obecny zapis
Propozycja zmiany zapisu
Zakres uruchamianej działalności
przyczynia się do rozwoju
gospodarczego w kierunkach
wskazanych jako ważne w LSR dla
obszaru LGD.
Zakres uruchamianej działalności
przyczynia się do rozwoju
gospodarczego w kierunkach
wskazanych jako ważne w LSR dla
obszaru LGD.
Jako ważne dla dalszego rozwoju
obszaru LSR w dokumencie
strategicznym jakim jest LSR na lata
2014-2020 uznano turystykę oraz
zmniejszenie bezrobocia zatem
pogrupowano rodzaje działalności na
następujące zakresy:
1. Usługi związane z obsługą ruchu
turystycznego
Jako ważne dla dalszego rozwoju
obszaru LSR w dokumencie
strategicznym jakim jest LSR na lata
2014-2020 uznano turystykę oraz
zmniejszenie bezrobocia zatem
pogrupowano rodzaje działalności na
następujące zakresy:
1. Usługi związane z obsługą ruchu
turystycznego
2. Działalność związana z
zakwaterowaniem i gastronomią
2. Działalność bezpośrednio związana
z usługami w zakresie zakwaterowania
i gastronomii.
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych, oraz na podstawie
budżetu.
Członek Rady może przyznać punkty w
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych, oraz na podstawie
budżetu.
Uzasadnienie
Uszczegółowienie zapisu.
Uwagi do proponowanych
zmian
jednej z kategorii.
2. Innowacyjność
operacji
Członek Rady może przyznać punkty
w jednej z kategorii.
Max 3
Max 3
3 – operacja jest innowacyjna
3 – operacja jest innowacyjna na
obszarze LGD
0 – operacja nie jest innowacyjna
1 – operacja jest innowacyjna na
terenie gminy
0 – operacja nie jest innowacyjna
3. Utworzenie
nowych miejsc
pracy
Operacja spowoduje oprócz
utworzenia miejsca pracy, które
wynika z przepisów, dodatkowego
miejscy pracy w przeliczeniu na
minimum 0,5 etatu średnioroczne.
Operacja spowoduje oprócz
utworzenia miejsca pracy, które
wynika z przepisów, dodatkowego
miejsca pracy w przeliczeniu na
minimum 0,5 etatu średnioroczne.
W ramach kryterium preferowane jest
utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy
oprócz samozatrudnienia, które należy
utrzymać przez okres 2 lat. Utworzenie
1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 2
lata jest obowiązkowe i wynika z
zapisów rozporządzenia dot.
wdrażania LSR.
W ramach kryterium preferowane
jest utworzenie więcej niż 1 miejsca
pracy oprócz samozatrudnienia min.
1,5 etatu w przeliczeniu na etaty
średnioroczne, które należy
utrzymać przez okres 2 lat.
Utworzenie 1 miejsca pracy i
utrzymanie go przez 2 lata jest
obowiązkowe i wynika z zapisów
rozporządzenia dot. wdrażania LSR.
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych.
Członek Rady może przyznać punkty w
jednej z kategorii.
Możliwość przyznania 1
punktu dla operacji o
charakterze innowacyjnym na
terenie gminy. W przypadku
3 punktów uszczegółowiono
na jakim obszarze operacja
powinna być innowacyjna.
Doprecyzowanie zapisu
dotyczącego większego
zatrudnienia niż wynika to z
przepisów.
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych.
Członek Rady może przyznać punkty
w jednej z kategorii.
Max 5
Max 5
Doprecyzowanie zapisu
5 - więcej niż 0,5 etatu jako nowe
miejsce pracy, oprócz
samozatrudnienia
5 – powstanie min. 1,5 etatu
0 –powstanie mniej niż 1,5 etatu
dotyczącego większego
zatrudnienia niż wynika to z
przepisów.
0 –samozatrudnienie
4. Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
przeciwdziałanie
zmianom klimatu
Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałanie
zmianom klimatu.
W ramach kryterium preferowane będą
operacje, których realizacja przyczyni
się do inwestycji sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałania
zmianom klimatu. Przykładowo mogą
to być działania polegające na:
zwiększaniu lub rewitalizowaniu
terenów zieleni, nasadzeniach drzew,
krzewów, roślin, poprawie małej
retencji, wymianie szczelnych gruntów
na przepuszczalne, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii,
przeciwdziałanie emisji gazów,
zastosowanie rozwiązań
gwarantujących oszczędność
surowcową, energooszczędność,
oszczędność wody, tworzenie tzw.
„zielonych” miejsc pracy itp…
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w dokumentach
Operacja przewiduje zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska lub przeciwdziałanie
zmianom klimatu.
W ramach kryterium preferowane
będą operacje, których realizacja
przyczyni się do inwestycji
sprzyjających ochronie środowiska lub
przeciwdziałania zmianom klimatu.
Przykładowo mogą to być działania
polegające na: utworzeniu i
zwiększaniu lub rewitalizowaniu
terenów zieleni, nasadzeniach drzew,
krzewów, roślin, poprawie małej
retencji, wymianie szczelnych gruntów
na przepuszczalne, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii,
przeciwdziałanie emisji gazów,
zastosowanie rozwiązań
gwarantujących oszczędność
surowcową, energooszczędność,
oszczędność wody, tworzenie tzw.
„zielonych” miejsc pracy itp…
Punkty zostaną przyznane jeśli
Usunięto zapisy o działaniach
polegających na nasadzeniach
drzew, krzewów, roślin ze
względu na
niedoprecyzowany zapis o
wielkości nasadzeń, który
budził wątpliwości w
przypadku nasadzeń
pojedynczych roślin. W
związku z powyższym dodano
zapis o utworzeniu i
zwiększeniu terenu zieleni.
Dodano zapis o konieczności
odzwierciedlenia działań
proekologicznych w budżecie
ze względu na większe
prawdopodobieństwo
realizacji działania
proekologicznego.
Zaznaczono, że Rada nie
będzie przyznawać punktów
za parametry urządzeń, które
są w standardzie.
aplikacyjnych, popartych załączonymi
dokumentami i materiałami
poświadczającymi, że zastosowane
rozwiązania mają taki charakter.
Członek Rady może przyznać punkty w
jednej z kategorii.
beneficjent uwzględni w budżecie
poniesienie kosztów związanych z
zastosowaniem takich rozwiązań.
Rada nie będzie przyznawała
punktów w tym kryterium za
urządzenia nowe, dla których takie
parametry są standardowe.
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie zapisów w dokumentach
aplikacyjnych, popartych załączonymi
dokumentami i materiałami
poświadczającymi, że zastosowane
rozwiązania mają taki charakter i
mają odzwierciedlenie w budżecie.
Członek Rady może przyznać punkty w
jednej z kategorii.
Max 3
3 - przewiduje działania inwestycyjne
sprzyjające ochronie środowiska lub
przeciwdziałanie zmianom klimatu
0 – operacja nie przewiduje
zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatu
Max 3
3 - przewiduje działania inwestycyjne
sprzyjające ochronie środowiska lub
przeciwdziałanie zmianom klimatu
uwzględnione w budżecie na
poziomie min. 5%
1 – przewiduje działania
uwzględnione w budżecie na
poziomie min. 2%
0 – operacja nie przewiduje
zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska
lub przeciwdziałaniu zmianom
Wprowadzono zmiany
odzwierciedlające wysokość
zaangażowania środków w
budżecie dla działania
proekologicznego.
klimatu żadne z powyższych
7. Promowanie
operacji
Operacja przewiduje działania
promujące projekt.
Operacja przewiduje działania
promujące projekt.
W ramach kryterium preferowane
będą operacje zakładają działania
promujące projekt oraz jego efekty z
wykorzystaniem różnorodnych
narzędzi np. strony www organizacji,
podmiotu, gminy, facebook, prasa,
portale czy prasa
branżowa(turystyczna) itd. Różne
narzędzia oznaczają np: Internet i
prasę drukowaną .Promocja będzie
odbywać się z wykorzystaniem logo
LGD Kwiat Lnu. Kryterium
weryfikowane będzie na podstawie
zapisów we wniosku.
W ramach kryterium preferowane
będą operacje, które zakładają
działania promujące projekt oraz i
jego efekty wraz z logo LGD Kwiat
Lnu z wykorzystaniem różnorodnych
narzędzi np. 1. strony www
organizacji wnioskodawcy, podmiotu,
gminy, facebook, 2. Lokalne portale
informacyjne 3. Telewizja, 4. Radio,
5. Prasa drukowana itp., 6.
Wykonana tablica informacyjna i
inne, portale czy prasa
branżowa(turystyczna) itd. Różne
narzędzia oznaczają np: Internet i
prasę drukowaną .Promocja będzie
odbywać się z wykorzystaniem logo
LGD Kwiat Lnu.
Członek Rady może przyznać punkty w
jednej z kategorii
Uszczegółowienie i
doprecyzowanie zapisu.
Kryterium weryfikowane będzie
Weryfikacja nastąpi na podstawie
zapisów we wniosku.
Członek Rady może przyznać punkty w
jednej z kategorii
Max 2
Max 2 3
2 – promocja z wykorzystaniem co
2 3– promocja z wykorzystaniem co
Ze względu na doprecyzowany
zapis kryterium zmniejsza się
8. Doświadczenie
wnioskodawcy
najmniej 4 różnych narzędzi i logo LGD
Kwiat Lnu
najmniej 4 3 różnych narzędzi i logo
LGD Kwiat Lnu
0 –operacja nie przewiduje żadnego
działania promocyjnego
0 –operacja przewiduje mniej niż 3
działania promocyjne nie spełnia
powyższego
Max 5
Max 5 4
2- posiada wiedzę
2- posiada wiedzę wykształcenie
kierunkowe poparte świadectwem
3- posiada doświadczenie
0-nie posiada wiedzy i doświadczenia
3 2- posiada doświadczenie lub
wiedzę (kurs, zaświadczenie,
referencje)
ilość narzędzi i wagę punktów.
Uznano wagę tego kryterium
za mniejsze niż pozostałe za
które przyznano 5 punktów,
dlatego zmniejszono je do 4.
Ponadto doprecyzowano
zapisy dotyczący punktacji w
tym kryterium.
0-żadne z powyższych
9. Udział w
spotkaniach
konsultacyjnych i
doradczych
Wnioskodawca korzystał ze szkoleń,
konsultacji prowadzonych przez biuro
LGD
W ramach kryterium preferowane będą
operacje, których wnioskodawca
skorzystał ze szkoleń, konsultacji
prowadzonych przez biuro LGD.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie dokumentu wystawionego
przez biuro LGD.
Członek Rady może przyznać punkty w
jednej z kategorii
Wnioskodawca korzystał ze szkoleń,
konsultacji z doradztwa
prowadzonych prowadzonego przez
biuro LGD w ramach danego naboru.
W ramach kryterium preferowane
będą operacje, których wnioskodawca
skorzystał ze szkoleń, konsultacji z
doradztwa prowadzonych
prowadzonego przez biuro w biurze
LGD min. 2 razy.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie dokumentu wystawionego
przez biuro LGD.
Członek Rady może przyznać punkty
Usunięto możliwość uzyskania
punktów za udział w
szkoleniu. LGD zależy na
bezpośrednim kontakcie z
beneficjentem w celu
wypracowania dobrego
wniosku dlatego chce
punktować tylko udział w
doradztwie. Aby uzyskać
punkty doradztwo ma
dotyczyć danego naboru i
musi odbyć się min. 2 razy. W
związku ze zmianą kryterium
zmieniono również jego
nazwę.
w jednej z kategorii
10. Jakość i
kompletność
wniosku
Max 5
Max 5 3
5 – korzystał
5 3– korzystał min. 2 razy
0 –nie korzystał
0 –nie korzystał mniej niż 2 razy
Wnioskodawca złożył wniosek, który
jest kompletny spójny, racjonalny i
dobrze opisany.
Wnioskodawca złożył wniosek, który
jest kompletny spójny, racjonalny i
dobrze opisany. i prawidłowo
wypełniony.
W ramach kryterium preferowane będą
operacje mające spójny i racjonalny
charakter, o dobrze opisanych
działaniach oraz wniosek jest
prawidłowo wypełniony i zawiera
wszystkie wymagane i dodatkowe
załączniki.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku i
załączonych dokumentach.
Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii
W ramach kryterium preferowane
będą operacje mające spójny i
racjonalny charakter, o dobrze
opisanych działaniach oraz wniosek
jest prawidłowo wypełniony i zawiera
wszystkie wymagane i dodatkowe
załączniki.
W związku z powyższym
uzasadnieniem zmieniono
punktację.
Usunięto ocenę operacji pod
względem „racjonalności”,
gdyż weryfikowana jest ona w
karcie zgodności operacji z
PROW. Zamieniono zapis z
dobrze opisany na
prawidłowo wypełniony.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku i
załączonych dokumentach.
Członek Rady może przyznać punkty
w każdej z kategorii
Max 4
Max 4
2- wniosek jest spójny, racjonalny,
dobrze wypełniony
2 1- wniosek jest spójny, racjonalny,
dobrze wypełniony
1- wniosek jest prawidłowo
Uszczegółowiono punktację
zgodnie z uzasadnieniem do
zmiany zapisu w opisie
kryterium.
2- wniosek jest kompletny
wypełniony
0- brak spójności i kompletności
wniosku
2- wniosek jest kompletny
0- brak spójności i kompletności
wniosku żadne z powyższych
Dodane kryterium
11. Zameldowanie
na obszarze LGD
-
Wnioskodawca jest zameldowany na
obszarze LGD minimum pół roku
przed dniem złożenia wniosku o
przyznanie pomocy do LGD.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie załącznika do wniosku o
przyznanie pomocy: dowodu
osobistego lub zaświadczenia z
właściwej Ewidencji ludności.
Członek Rady może przyznać punkty
w jednej z kategorii
-
Max 3
3- wnioskodawca jest zameldowany
na obszarze LGD minimum pół roku
przed dniem złożenia WoPP do LGD
0- wnioskodawca jest zameldowany
na obszarze LGD krócej niż poł roku
przed dniem złożenia WoPP do LGD
LGD powzięła kroki
ograniczające pozyskiwanie
środków z PROW 2014-2020
przez potencjalnych
beneficjentów, którzy tworząc
sztuczne warunki meldują się
na obszarze LGD tylko po to
by móc ubiegać się o środki
finansowe z budżetu LSR ograniczeniem jest długość
czasu meldunku na obszarze
LGD.
Download