pokaż - Łabiszyn

advertisement
Regulamin Łabiszyńskiego Kiermaszu Świątecznego
organizowanego przez Burmistrza Łabiszyna,
Łabiszyński Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, Łabiszyńską Aktywną Młodzież
w dniu 06.12.2016r.
Miejsce kiermaszu: Plac 1000-lecia (teren wyznaczony przez Organizatorów)
1. Zgłoszenie uczestnictwa.
1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w kiermaszu odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie
zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Łabiszyn formularza zgłoszeniowego,
dostarczenie go do siedziby Łabiszyńskiego Domu Kultury, ul. Parkowa 1, 89- 210
Łabiszyn lub poprzez przesłanie na adres: [email protected], przy czym formularz
zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
1.2. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego stanowi wyrażenie gotowości uczestnictwa w
kiermaszu.
1.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny, jak
również w sytuacji jeżeli deklarowany asortyment sprzedaży odbiega charakterem od
imprezy.
1.4. Przyznanie powierzchni handlowej odbywać się będzie drogą losowania ze wskazaniem
miejsca do handlu. Uczestnik zobowiązany jest zorganizować swoje stoisko zgodnie z
ustaloną lokalizacją.
1.5. Udział w kiermaszu jest bezpłatny.
1.6. Obowiązuje ograniczona ilość wystawców.
1.7. Organizatorzy zapewniają ograniczoną ilość stolików, namiotów handlowych (po
wcześniejszej rezerwacji).
2. Zasady prowadzenia działalności.
2.1 Uczestnikiem kiermaszu może być każda osoba prowadząca działalność gospodarczą,
szkoły, instytucje kultury oraz inne podmioty, jeżeli przepisy prawa tego nie zabraniają.
2.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia sprzedaży towarów bez
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, które uznają za niebezpieczne lub
które są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, moralnością publiczna lub
charakterem kiermaszu.
2.2 Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest
zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaży
towarów lub usług nie posiadających atestów PZW.
2.3 Prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych, kosmetycznych, chemicznych, zielarskich
itp. oraz prowadzenie z tym związanych usług wymaga zgody Powiatowego Terenowego
Inspektora Sanitarnego.
2.4. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzenia do obrotu handlowego towarów
odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi,
przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży.
2.5. Uczestnik kiermaszu zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności do respektowania zakazu
sprzedaży alkoholu osobom małoletnim i nietrzeźwym.
2.6. Uczestnik kiermaszu oświadcza, że jego działalność nie jest sprzeczna z obowiązującymi
przepisami prawa oraz, że ewentualną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osobiście.
3. Zasady korzystania z udostępnionej infrastruktury oraz zasady utrzymania porządku.
3.1. Zabrania się wbijania, mocowania jakichkolwiek elementów pozostawiających trwałe
ślady na infrastrukturze (namioty, stoły, kostka brukowa na płycie rynku).
3.2. Udostępniona infrastrukturę należy utrzymać w estetycznym i uporządkowanym stanie.
Na bieżąco należy usuwać ze stoiska i ciągów komunikacyjnych wygenerowane odpady.
3.3. Niedozwolone jest samowolne podłączenie instalacji elektrycznej do i od sieci
elektrycznej w strefie kiermaszu.
3.4. Żadne z elementów ekspozycji nie mogą przekraczać udostępnionej powierzchni
ekspozycyjnej, blokować w żaden sposób przejść i ciągów komunikacyjnych.
3.5. Zabrania się sprzedaży narkotyków i ich pochodnych, wnoszenia broni, amunicji,
materiałów wybuchowych, zapalników, trucizn oraz substancji chemicznych pożarowo
niebezpiecznych.
4. Ubezpieczenie.
4.1. Uczestnik ubezpiecza przedmiot działalności na własny koszt i ryzyko.
4.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w
trakcie trwania kiermaszu.
4.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą,
ogniem, wichurą, opadem atmosferycznym i innymi czynnikami losowymi.
4.4. Uczestnik odpowiada za zaistniałe w wyniku jego działalności uszkodzenia i jest
zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.
5. Likwidacja stoiska.
5.1. Uczestnik kiermaszu zobowiązany jest do usunięcia ekspozycji oraz przywrócenia
zajmowanej powierzchni handlowej do pierwotnego stanu. Wygenerowane odpady z
przydzielonego stoiska należy usunąć.
6. Pozostałe postanowienia
6.1. Uczestnik kiermaszu wyraża zgodę na publikację i udostępnianie przez Organizatorów
zdjęć i filmów z jego wizerunkiem dla celów promocyjnych.
Download