PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NAUCZYCIELA

advertisement
PROGRAM ERASMUS+
WYJAZD NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
UMOWA NR …………….
Uniwersytet Jagielloński
PL KRAKOW01
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
dalej zwany „Uczelnią”, reprezentowany do celów podpisania niniejszej Umowy przez prof. dr hab. Andrzeja
Manię, prorektora ds. dydaktyki
oraz
Pan/Pani [imię i nazwisko Uczestnika] :
Staż pracy: .......................................................................
Obywatelstwo: .......................................................
Adres: .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Jednostka Uczelni: ......................................................................................................................................................
.....................................................................................
Telefon: .................................................
E-mail: ...............................................................................................
Płeć: [K/M]
Rok akademicki: 2014/2015
dalej zwany/-a „Uczestnikiem” z drugiej strony, uzgodnili Warunki i Załączniki wymienione poniżej stanowiące
integralną część Umowy (zwanej dalej „Umową"):
DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKA
Uczestnik otrzymuje:
 dofinansowanie z funduszy UE
Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik I
Załącznik II
Indywidualny program nauczania
Warunki ogólne
Postanowienia zawarte w Umowie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w
załącznikach.
WARUNKI SZCZEGÓLNE
ARTYKUŁ 1 – CEL DOFINANSOWANIA
1.1 Uczelnia zapewni Uczestnikowi dofinansowanie na wyjazd stypendialny w celu realizacji nauczania w
programie Erasmus+.
1.2 Wsparcie finansowe w części przekraczającej wysokość diet dziennych zgodnych ze stawkami diety za dobę
wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
1.3 Uczestnik przyjmuje dofinansowanie określone w artykule 3.1 i zobowiązuje się zrealizować program
mobilności uzgodniony w Załączniku I w celu zrealizowania nauczania.
1.4
Zmiany lub uzupełnienia Umowy powinny zostać uzgodnione przez obie strony umowy oraz sporządzone
na piśmie w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia Uczestnika o dokonanej zmianie
(zawiadomienie pocztą tradycyjną lub mailową). Zmiana zostanie potwierdzona przez Uczestnika w
formie podpisu na aneksie lub zawiadomienia Uczelni pocztą tradycyjną lub mailową.
1.5
Dofinansowanie zostanie wypłacone w formie ustalonej pomiędzy stronami.
.
ARTYKUŁ 2 – OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY
2.1
Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią z wymienionych wcześniej dwóch stron.
2.2
Okres mobilności rozpocznie się najwcześniej [data] i zakończy się najpóźniej [data].
Data rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszym dniem, a data zakończenia mobilności jest ostatnim
dniem, w jakim Uczestnik – zgodnie z przyjętym do realizacji indywidualnym programem nauczania –
musi być obecny w organizacji przyjmującej.
Wymieniony w artykule 2.2 okres mobilności nie obejmuje dni przeznaczonych na podróż.
2.3
Uczestnik otrzyma dofinansowanie z funduszy UE na okres […..] dni. Uczestnik jest zobowiązany do
przeprowadzenia ogółem 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu [….]. dni.
2.4
Łączny czas trwania okresu mobilności nie może przekroczyć dwóch miesięcy w roku, a minimalna
liczba godzin do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8.
2.5
Rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności musi być określona w zaświadczeniu o
długości trwania pobytu wystawionym przez organizację przyjmującą.
ARTYKUŁ 3 – DOFINANSOWANIE
3.1
Uczestnik otrzyma dofinansowanie w wysokości […] EUR jako Wsparcie Indywidualne (ryczałt na
koszty utrzymania). Kwota na Wsparcie Indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) wynosi […] EUR
na dzień. W przypadku, o którym mowa w art. 1.2 kwota zostanie pomniejszona o należny podatek od
osób fizycznych.
Ostateczna kwota zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności jak
określono w artykule 2.3 i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego.
3.2
Uczestnik zaświadcza, że na okres finansowania określony niniejszą Umową nie otrzymał innego
dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie identycznych kosztów.
3.3
O ile nie jest naruszany artykuł 3.2 dodatkowe wsparcie finansowe z innych źródeł przyznane w celu
zrealizowania programu nauczania uzgodnionego w Załączniku I jest dopuszczalne.
3.4
Dofinansowanie lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać
warunków Umowy. Jednakże zwrot nie będzie wymagany, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć
planowanych działań zagranicą opisanych w Załączniku I z powodu działania „siły wyższej”. Takie
przypadki muszą być zgłaszane przez Uczelnię na piśmie i podlegają zatwierdzeniu przez NA.
ARTYKUŁ 4 – WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1
W tygodniu poprzedzającym wyjazd zostanie wypłacona Uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca
100% kwoty określonej w artykule 3.
4.2
Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej zaliczki w ciągu 14 dni od daty powrotu do kraju,
pod rygorem zwrotu dofinansowania.
4.3
Jeżeli płatność określona w artykule 4.1 wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty dofinansowania,
złożenie przez Uczestnika indywidualnego raportu w wyjazdu (ankiety stypendysty) w systemie on-line
wskazanym przez Uczelnię wysyłająca (on-line EU survey) będzie traktowane jako wniosek Uczestnika o
płatność pozostałej kwoty dofinansowania. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej
kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.
4.4
Wraz z rozliczeniem zaliczki, o którym mowa w ust. 2 Uczestnik musi przedłożyć zaświadczenie o
pobycie wystawione przez organizację przyjmującą wskazujące na datę rozpoczęcia i zakończenia okresu
mobilności.
ARTYKUŁ 5 – UBEZPIECZENIE
5.1
Na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego Uczestnik ma zapewnione ubezpieczenie obejmujące
koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
Niezależnie na zasadach ogólnych Uczestnik może wystąpić do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ).
ARTYKUŁ 6 – INDYWIDUALNY RAPORT Z WYJAZDU (ANKIETA STYPENDYSTY on-line EU survey)
6.1
Uczestnik wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania do
jego złożenia.
6.2
Uczestnik, który nie złoży raportu-ankiety może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub
pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.
ARTYKUŁ 7 – PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDOWA
7.1
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
7.2
Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd
właściwy dla Uczelni wysyłającej będącej stroną Umowy, jeżeli spory te nie będą mogły być
rozstrzygnięte polubownie.
PODPISY
Za Uczestnika
Za Uczelnię
[podpis]
[pieczęć i podpis]
Kraków, dnia
Kraków, dnia
Download