PROMIEŃ - Centralny Ośrodek Analizy Skażeń

advertisement
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
PROCEDURA
INSTALACJI I KONFIGURACJI
SI PROMIEŃ
kpt. Krystian MUNIAK
por. Sebastian KARBOWNICZEK
tel. 22 6 855 526
Warszawa 2011 r.
ZAGADNIENIA
1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
2. INSTALACJA PGO
3. INSTALACJA „SI PROMIEŃ”
4. KONFIGURACJA „SI PROMIEŃ”
SYSTEM PROMIEŃ w KSWSiA
Wymagania sprzętowe
Praca z PGO oraz z SI PROMIEŃ jest możliwa na komputerze
z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 2000 Professional (z SP4)
lub Windows Professional XP (z SP2) oraz programem Internet Explorer (co najmniej
w wersji 6).
Komputery z powyższymi systemami operacyjnymi powinny dysponować
następującym wyposażeniem:
 pamięcią typu RAM o pojemności co najmniej 1 GB lub więcej;
 procesorem firmy Intel lub AMD z zegarem o częstotliwości co najmniej 2 GHz 512 Cache;
 kartą graficzną 3 D z pamięcią co najmniej 64 MB;
 pamięcią dyskową 2 x 40 GB;
 miejscem na dysku twardym do instalacji całości oprogramowania o rozmiarze
około 1,3 GB;
 monitorem ekranowym o przekątnej co najmniej 19 cali (zalecane 21 cali)
umożliwiającej wygodną pracę z rozdzielczością 1280x1024 pikseli;
 napęd CDROM 24x;
 myszą z kółkiem;
 drukarką.
Przed instalacją
Instalacji oprogramowania dokonywać na komputerze pracującym pod
kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000 lub Windows XP, tylko na koncie
użytkownika o uprawnieniach administratora na lokalnym komputerze. Wskazane jest
także zainstalowanie wszystkich dostępnych łat, poprawek oraz pakietów
narzędziowych udostępnianych przez producenta systemu operacyjnego oraz inne
firmy.
Instalacji oprogramowania można dokonywać jedynie z lokalnego źródła
(instalacyjny dysk CD lub dysk twardy). Instalacji sieciowej może dokonywać jedynie
zaawansowany administrator systemu. Nie należy kopiować obrazu dysków
z zainstalowanym oprogramowaniem na inne komputery. Tak przeniesione
oprogramowanie może nie działać poprawnie na nowym komputerze.
Instalacja PGO
Pierwszym krokiem instalacji SI PROMIEŃ jest zainstalowanie Pakietu
Grafiki Operacyjnej PGO - wersja lipiec 2008 wraz z SP1 zgodnie z instrukcją
umieszczoną na dysku instalacyjnym PGO.
Wraz z PGO zostaną zainstalowane wszystkie niezbędne zewnętrzne
składniki oprogramowania, tzw. pakiet wstępny, do których należą (w kolejności
instalacji):
 pakiet WindowsInstaller 3.0;
 pakiet dotNetFramework 2.0;
 pakiet WindowsInstaller 3.1;
 pakiet MDAC 2.8 - tylko dla WIndows2000;
 pakiet silnika bazy danych Microsoft SQL Server Express 2005 SP1;
 pakiet MicrosoftXML;
 pakiet redystrybucyjny VCREDIST.
Instalacja SI PROMIEŃ
Na stacji
oprogramowanie:
roboczej
zainstalowane
i
skonfigurowane
powinno
być
 PGO (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za zobrazowanie
obiektów na mapie);
 Promień (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za
przetwarzanie meldunków NBC, kalkulacje oraz ocenę sytuacji skażeń);
 PromienService (jest ono niezbędne do funkcjonowania systemu, odpowiada za
wymianę meldunków NBC pomiędzy ogniwami systemu);
 Edytor
Danych
(wykorzystywane
wojsk w bazie danych o wojskach).
jest
do
definiowania
struktury
Instalacja SI PROMIEŃ
Instalacji SI „Promień” dokonuje się z wykorzystaniem dostarczonych
instalatorów oprogramowania zawartych na nośnikach instalacyjnych (CD-ROM).
Na nośniku „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania
wojsk o skażeniach - Instalator Systemu” znajdują się pakiety instalacyjne, które
pozwalają zainstalować:
 Oprogramowanie systemu wraz z serwisem komunikacyjnym (PromienService);
 Oprogramowanie Edytora Danych (Edytor Danych jest wykorzystywany tylko do
definicji struktury wojsk, dlatego też może być zainstalowany tylko na jednym
stanowisku w danym ogniwie systemu).
Na nośniku „PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania
wojsk o skażeniach - Instalator Baz Danych” znajduje się instalator, który pozwala
zainstalować bazy danych systemu dla platformy Microsoft SQL Server.
Instalacja SI PROMIEŃ
Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy:
 uruchomić, z katalogu „Promień - Instalator Systemu” nośnika instalacyjnego
„PROMIEŃ System oceny sytuacji skażeń, ostrzegania i alarmowania wojsk
o skażeniach - Instalator Systemu”, plik „promien_setup.exe”, co spowoduje
otwarcie okna wyboru języka instalacji;
 wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski);
 wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji;
 wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;
Instalacja SI PROMIEŃ
Aby zainicjować proces instalacji SI PROMIEŃ należy:
 W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu
instalacyjnego;
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji
oprogramowania;
Instalacja SI PROMIEŃ
 wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu
dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po
naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać katalog przy pomocy eksploratora plików;
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru dodatkowych zadań,
które mają być wykonane w trakcie instalacji;
Instalacja SI PROMIEŃ
 zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy zadanie ma zostać wykonane
utworzenie ikony SI „Promień” na pulpicie;
 wybrać przycisk Wstecz, co spowoduje ponowne otwarcie okna wyboru docelowej
lokalizacji oprogramowania;
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów
instalacji;
Instalacja SI PROMIEŃ
(Wybór przycisku Wstecz powoduje ponowne otwarcie okna wyboru dodatkowych
zadań, które mają być wykonane w trakcie instalacji)
 wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji
oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
Instalacja SI PROMIEŃ
 po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno
informujące o jego wyniku;
Instalacja SI PROMIEŃ
 po zainstalowaniu oprogramowania wymagane jest ponowne uruchomienie
komputera; sugerowane jest ustawienie opcji „Tak, teraz uruchom ponownie”;
Instalacja SI PROMIEŃ
Edytor Danych
Proces instalacji Edytora Danych rozpoczyna
zakończeniu instalacji SI „Promień”.
Aby zainicjować proces instalacji Edytora Danych należy:
się
po
prawidłowym
 uruchomić, z katalogu „Edytor Danych - Instalator” nośnika instalacyjnego „PROMIEŃ System
- Instalator Systemu”, plik „EdytorDanychStandalone.exe”, co spowoduje otwarcia okna
głównego programu instalacyjnego;
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru docelowej lokalizacji
oprogramowania;
Instalacja SI PROMIEŃ
Edytor Danych
 wpisać w polu tekstowym ścieżkę bezwzględną (począwszy od litery symbolu
dysku) do katalogu, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie albo po
naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać katalog przy pomocy eksploratora plików;
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna wyboru folderu Menu Start,
w którym mają zostać umieszczone skróty do programu;
Instalacja SI PROMIEŃ
Edytor Danych
 wpisać w polu tekstowym nazwę folderu w Menu Start, w którym mają zostać umieszczone
skróty do programu albo po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać folder przy pomocy
eksploratora plików;
 zaznaczyć w polu wyboru zadania, w przypadku gdy folder o zdefiniowanej nazwie ma zostać
utworzony w Menu Start;
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna prezentacji parametrów instalacji;
Instalacja SI PROMIEŃ
Edytor Danych
 wybrać
przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji
oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
Instalacja SI PROMIEŃ
Edytor Danych
 po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno
informujące o jego wyniku.
Instalacja SI PROMIEŃ
Edytor Danych
 wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.
Instalacja SI PROMIEŃ
Baza Danych
Aby zainicjować proces instalacji baz danych należy:
 uruchomić, z katalogu „Promień - Instalator baz danych” nośnika instalacyjnego
„PROMIEŃ - Instalator Baz Danych”, plik „PromienDBSetup.exe”, co spowoduje
otwarcia okna wyboru języka instalacji;
 wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski);
 wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji baz danych;
 wybrać przycisk OK, co spowoduje otwarcie okna głównego programu
instalacyjnego;
Instalacja SI PROMIEŃ
Baza Danych
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do
rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;
Instalacja SI PROMIEŃ
Baza Danych
 wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji baz danych
oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
Instalacja SI PROMIEŃ
Baza Danych
 istnieje możliwość wybrania przycisk Anuluj, co spowoduje przerwanie procesu
instalacji baz danych (nie zalecane );
Instalacja SI PROMIEŃ
Baza Danych
 wybrać przycisk
instalacyjnego.
Zakończ,
co
spowoduje
zakończenie
pracy
programu
Instalacja nowej bazy ZSYD
 ewentualne poprawki do SI PROMIEŃ będą udostępniane w sieci
internet pod adresem www.coas.wp.mil.pl (przeważnie service packi
i nowe bazy ZSYD);
 rozpakować pobrane pliki programem do rozpakowywania plików;
 zainstalować pobrany plik samowykonywalny o nazwie ZSYD .
Instalacja nowej bazy ZSYD
Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy:
 uruchomić,
z
katalogu
„plik
„ZSyDDBReplacer_2012_01_KSWSiA.exe”,
co spowoduje otwarcie okna wyboru języka instalacji;
 wybrać przy pomocy menu rozwijanego język instalacji (domyślnie język polski);
 wybrać przycisk Anuluj, co spowoduje zaniechanie procesu instalacji;
 wybrać przycisk OK, co spowoduje kontynuację instalacji;
Instalacja nowej bazy ZSYD
Aby zainicjować proces instalacji bazy danych ZSYD należy:
 W przypadku kontynuacji instalacji nastąpi otwarcie okna głównego programu
instalacyjnego;
 wybrać przycisk Dalej, co spowoduje otwarcie okna informującego o gotowości do
rozpoczęcia procesu instalacji baz danych;
Instalacja nowej bazy ZSYD
 wybrać przycisk Instaluj, co spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji
oprogramowania oraz wyświetlenie okna informującego o jego przebiegu;
Instalacja nowej bazy ZSYD
 po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania wyświetlone zostaje okno
informujące o jego wyniku;
 wybrać przycisk Zakończ, co spowoduje zakończenie instalacji.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 z przycisku Start/Ustawienia otworzyć Panel Sterowania
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 w Panelu Sterowania otworzyć Połączenia sieciowe;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 w Połączenia sieciowe wybrać Utwórz nowe połączenie;
 kliknąć przycisk Dalej
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 wybrać drugą opcję Połącz z siecią w miejscu pracy i nacisnąć Dalej
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 wybrać drugą opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej nacisnąć Dalej
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 wpisać nazwę połączenia (dowolna) nacisnąć Dalej;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 w przypadku wcześniej utworzonego innego połączenia internetowego może pojawić
się okno wyboru połączenia przed ustanowieniem połączenia VPN, należy wybrać
Nie wybieraj połączenia początkowego;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 wpisać adres IP: 91.208.93.64 i nacisnąć Dalej;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 w przypadku pojawienia się okna o wyborze karty inteligentnej wybrać opcje
Nie używaj mojej karty inteligentnej i nacisnąć Dalej;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 należy wybrać odpowiednią opcję w zależności od ilości użytkowników i sposobu
konfiguracji stacji roboczej i nacisnąć Dalej;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Połączenie VPN
 należy wybrać opcje dodania skrótu na pulpicie i wybrać Zakończ, aby zakończyć
proces konfigurowania połączenia VPN.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Nawiązywanie połączenia VPN
 należy wpisać nazwę i hasło dostępowe ustalone z Administratorem Systemu i wybrać
Połącz, po czym nastąpi nawiązanie połączenia w sieci VPN.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracji SI „Promień” należy dokonać po zakończeniu instalacji oprogramowania oraz
baz danych.
Na proces konfiguracji składa się:
•Konfiguracja połączenia z serwerem SMTP/POP3,
•Konfiguracja serwisu.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja serwera SMTP
Aby skonfigurować połączenie z serwerem SMTP należy:
 wybrać podopcję menu Ustawienia, która dostępna jest po wyborze opcji Plik w oknie
głównym SI „Promień”, co spowoduje wyświetlenie okna konfiguracyjnego;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja serwera SMTP

wskazać zakładkę Serwer poczty;
 wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne serwera SMTP zawarte w części „Serwer poczty i parametry
użytkownika”:
• nazwę serwera SMTP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę SMTP;
• nazwę serwera POP3/IMAP – zawiera nazwę hosta serwera pocztowego udostępniającego usługę
POP3/IMAP;
• login i hasło – zawiera login i hasło dostępu do serwera SMTP.
 bez zmian pozostawiamy parametry konfiguracyjne serwera poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej
(POP3/IMAP) zawarte w części „Wysyłanie i odbiór”;
 wybrać przycisk Zapisz aby zapisać do bazy danych wprowadzone parametry konfiguracyjne.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
Zainstalowany serwis komunikacyjny nie uruchamia się automatycznie. Wykorzystując
narzędzia systemowe należy uruchomić usługę o nazwie PromienService.
W tym celu należy:
 uruchomić z Menu Start -> Ustawienia opcję „Panel sterowania”, następnie wybrać
„Narzędzia administracyjne” a następnie „Usługi”. Spowoduje to otwarcie okna
głównego aplikacji zarządzania usługami systemu operacyjnego;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
 odnaleźć w liście usługę o nazwie „PromienService”, wskazać odpowiadający jej wiersz
kursorem myszy i dwukrotnie nacisnąć lewy klawisz myszy („dwuklik”), co spowoduje
otwarcie okna właściwości usługi;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
 wprowadzić następujące parametry konfiguracyjne usługi:
• tryb uruchamiania – wybrać opcję „Automatyczny” aby usługa uruchamiała się
automatycznie podczas uruchamiania systemu operacyjnego;
• wybrać przycisk Uruchom aby uruchomić usługę;
 wybrać przycisk Zastosuj aby potwierdzić dokonane ustawienia, co spowoduje,
że okno właściwości usługi przybierze wygląd jak na rys. poniżej.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja serwisu komunikacyjnego
 wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno właściwości usługi.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja bazy danych o wojskach
Do poprawnej pracy Systemu „Promień” niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie
bazy danych o wojskach. Proces ten można podzielić na następujące etapy:
 zdefiniowanie struktury jednostek;
 ustawienie jednostkom niezbędnych danych kontaktowych;
(dwie pierwsze czynności
ZSyDDBReplacer.exe);
nie
są
konieczne
po
zainstalowaniu
pliku
 wskazanie w strukturze jednostek jednostki przypisanej do stanowiska jako
jednostki własnej.
Do tego celu przeznaczona jest aplikacja „Edytor danych EDAN”.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja bazy danych o wojskach
Aby uruchomić aplikację należy:
 uruchomić z Menu Start -> Programy -> Edytor Danych opcję „Edytor Danych”,
co spowoduje otwarcia okna głównego aplikacji;
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja bazy danych o wojskach
Aplikacja musi zostać przełączona w tryb umożliwiający edycję danych:
 należy wybrać w menu Plik aplikacji opcję „Ustawienia…”. Spowoduje to pojawienie
się okna określania podstawowych parametrów aplikacji;
 ustawić opcję „Odczyt z bazy” oraz „Zapis do bazy” poprzez zaznaczenie w polu
wyboru;
 wybrać przycisk OK aby zatwierdzić wprowadzone parametry konfiguracyjne oraz
zamknąć okno ustawień.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja bazy danych o wojskach
Aby wskazać w strukturze jednostkę przypisaną do stanowiska jako jednostka własna
należy:
 w lewej części okna wybrać (wskazać) jednostkę która ma zostać przypisana do
stanowiska jako jednostka własna;
 Wybrać w menu Jednostka aplikacji opcję „Wskazana jako własna”.
Spowoduje to pojawienie się okna wprowadzenia hasła administratora systemu.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja bazy danych o wojskach
 wpisać hasło administratora systemu.
ADm!n!$tr@t0r
(0 jak zero)
 wybrać przycisk OK, aby zamknąć okno.
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Konfiguracja bazy danych o wojskach
W wyniku wybrania wskazanej jednostki jako jednostki własnej, jednostka ta pojawi się na
szczycie struktury jednostek w lewej części okna aplikacji (jak na poniższym rys.).
Konfiguracja SI PROMIEŃ
Etapy uruchamiania
1. Nawiązać połączenie z Internetem.
2. Nawiązać połączenie VPN.
3. Uruchomić PGO.
4. Uruchomić SI PROMIEŃ.
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ
Warszawa 2011 r.
Download