Bezpieczeństwo pacjentów

advertisement
Bezpieczeństwo
pacjentów
Projekty wspierane ze środków UE
promujące bezpieczną i skuteczną
opiekę zdrowotną
Wszelkie formy leczenia i opieki pociągają za sobą rozmaite zagrożenia. Leki mają skutki uboczne,
lekarze czasami przepisują niewłaściwe leki, a pacjenci są narażeni na zakażenia podczas leczenia.
Zminimalizowanie tych zagrożeń i zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki zdrowotnej,
która jest bezpieczna, skuteczna oraz dostosowana do ich potrzeb i preferencji, to ważne cele
przyświecające projektom finansowanym przez UE.
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów
Bodźcem do działania stało się zalecenie Rady nr 2009/C
151/01, w którym zaproponowano nadrzędną strategię na
poziomie UE w celu promowania bezpieczeństwa pacjentów
i rozwiązania problemu zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Zalecenie to podnosi znaczenie bezpieczeństwa
pacjentów w programach politycznych państw członkowskich i stanowi ważny impuls do podjęcia działań na szczeblu
unijnym i krajowym.
© Thinkstock
Obywatele UE naturalnie oczekują, że otrzymają opiekę zdrowotną najwyższej jakości, a ich bezpieczeństwo będzie sprawą
priorytetową. Jednak jeden na dziesięciu pacjentów przyjmowanych każdego roku do szpitali w UE doznaje uszczerbku na
zdrowiu w wyniku leczenia, a około 37 000 pacjentów umiera
z powodu zakażeń związanych z opieką zdrowotną, którym w
wielu przypadkach można było zapobiec. Zakażenia związane
z opieką zdrowotną w szpitalach niosą za sobą koszty rzędu
7 mld euro rocznie. Bezpieczeństwo pacjentów oraz wysokiej
jakości opieka zdrowotna mają zatem kluczowe znaczenie
dla Europy.
Agencja Wykonawcza
ds. Konsumentów,
Zdrowia, Rolnictwa
i Żywności
© Thinkstock
3,2 miliona
Promowanie bezpiecznego
i skutecznego leczenia
Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów wymaga skoordynowanych działań międzysektorowych, na które istotny wpływ
ma program zdrowotny. Inicjatywy UE obejmują wdrożenie
nowych przepisów (np. dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej), a także powołanie eksperckiej grupy doradczej — Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Pacjentów i Jakości
Opieki Zdrowotnej. KE opracowała plan działań w celu przeciwdziałania oporności na antybiotyki, natomiast Europejskie
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) odgrywa
kluczową rolę w nadzorowaniu zakażeń związanych z opieką
zdrowotną i opornością na środki przeciwbakteryjne, a także w
usprawnianiu kształcenia i szkoleń w zakresie ich zwalczania.
Postęp zależy od zmian zarówno na najniższym poziomie
codziennej praktyki klinicznej, jak i na poziomie strategicznym
w zakresie promowania systemów ochrony zdrowia z działaniami na rzecz bezpieczeństwa pacjentów oraz na odpowiednim informowaniu pacjentów w celu umożliwienia im
wpływania na istniejące zasady i praktyki. Z tego względu
w ramach programu zdrowotnego UE wspierane są działania
promujące wymianę informacji i doświadczeń, zarówno na
poziomie codziennej praktyki klinicznej, jak i na poziomie strategicznym. Program wsparł projekty ukierunkowane na wdrażanie najlepszych praktyk klinicznych w kluczowych obszarach,
takich jak kontrola zakażeń i wykorzystanie antybiotyków,
a także tworzenie wpływowych ogólnounijnych sieci skupiających się na poprawie bezpieczeństwa pacjentów i jakości
opieki zdrowotnej.
Priorytety te są nadal obecne w trzecim programie zdrowotnym, rozpoczętym w 2014 r., którego jednym z nadrzędnych celów jest ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej
i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.
Szacunkowa liczba pacjentów, u których dochodzi
do zakażenia w związku z opieką zdrowotną
w UE każdego roku. 20–30% tych zakażeń
można zapobiec.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: Odsetek izolatów
Klebsiella pneumoniae opornych na cefalosporyny w 2013.
Oporność wyrażona w procentach
< 5%
1 do < 5%
5 do < 10%
10 do < 25%
25 do < 50%
≥ 50%
Źródło: Baza danych ECDC EARS-Net (http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx).
2 | Bezpieczeństwo pacjentów
Liczba partnerów: 23 z 15 państw: BE, DK, DE, IE, EL, ES,
FR, LT, LU, NL, AT, PT, FI, SE, UK. Kwota dofinansowania UE:
1 468 869 €. Czas trwania: 30 miesięcy.
W ramach projektu EUNetPaS powstała sieć zrzeszająca
pracowników systemu ochrony zdrowia, grupy pacjentów, instytucje i badaczy z 27 państw UE. Celem tej sieci jest wspieranie
i zachęcanie do współpracy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów.
Zapobieganie
zakażeniom poprzez
stosowanie procedur
postępowania
Tytuł projektu: Wdrażanie strategicznych procedur postę-
powania na rzecz zapobiegania zakażeniom i zarządzania
nimi (IMPLEMENT)
Liczba partnerów: 5 z 5 państw: BE, DE, IT, MT, NL.
Kwota dofinansowania UE: 499 775 €. Czas trwania:
24 miesiące.
Istnieją solidne dowody potwierdzające, że proste, niedrogie zabiegi
mogą zminimalizować ryzyko powszechnych zakażeń związanych z opieką zdrowotną, takich jak odcewnikowe zakażenie krwi
Promowanie chirurgii
jednego
dnia
Tytuł projektu: Zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów objętych
hospitalizacją poprzez chirurgię jednego dnia (DAYSAFE)
Liczba partnerów: 15 z 10 państw: BE, DK, ES, FR, IT, HU,
NO, PT, RO, SE. Kwota dofinansowania UE: 650 000 €.
Czas trwania: 36 miesięcy.
Chirurgia jednego dnia jest uznawana za najlepsze podejście
oparte na dowodach w ponad 80% planowanych zabiegów
chirurgicznych, ponieważ jest bezpieczniejszym i bardziej
opłacalnym rozwiązaniem niż zabiegi wymagające dłuższej
hospitalizacji. Stosowanie tej procedury różni się znacząco
w zależności od kraju, a obecnie jedynie 40% wszystkich
planowanych zabiegów chirurgicznych zostanie przeprowadzonych w ten sposób.
Sieć ma na swoim koncie szereg osiągnięć, takich jak opracowanie narzędzia do oceny kultury bezpieczeństwa pacjentów,
stworzenie wytycznych w zakresie kształcenia i szkolenia
oraz opublikowanie internetowej biblioteki systemów sprawozdawczych. Doprowadziła także do ustanowienia platform
bezpieczeństwa pacjentów w kilku państwach.
Działania sieci są realizowane i rozszerzane przez Europejską
Sieć ds. Bezpieczeństwa Pacjentów i Jakości Opieki (European
Union Network for Patient Safety and Quality of Care
— PaSQ).
Więcej na stronie http://ns208606.ovh.net/~extranet/
czy zapalenie płuc związane
z wentylacją mechaniczną.
Jednak model „procedur
postępowania” nie zawsze jest
spójnie realizowany w ramach
rutynowej opieki klinicznej.
Aby zachęcić do upowszechnienia tego modelu, w projekcie
IMPLEMENT zebrano poradnictwo z całej Europy na
podstawie przeglądu opublikowanych wytycznych, konsultacji ze specjalistami i kwestionariuszy
przeprowadzonych z pracownikami ochrony zdrowia.
W efekcie udało się zestawić i rozpowszechnić najlepsze
praktyki, a także zidentyfikować przeszkody utrudniające
wdrożenie modelu procedur postępowania oraz opracować
odpowiednie strategie w celu zwiększenia zastosowania.
© Thinkstock
Pacjentów (EUNetPaS)
Sieć dąży do poprawy koordynacji i spójności na szczeblu UE,
promuje kulturę bezpieczeństwa oraz zachęca do wymiany
informacji i kształcenia.
Więcej na stronie www.eu-implement.info/
Aby upowszechnić stosowanie chirurgii jednego
dnia, w projekcie DAYSAFE
przeprowadzono
mapowanie bieżących praktyk
i zidentyfikowano przykłady najlepszych praktyk
na poziomach politycznych
i działań klinicznych.
Opracowano kursy szkoleniowe i narzędzia, takie jak
podręcznik na temat stosowania chirurgii jednego
dnia, dzięki czemu udało
się rozpowszechnić najlepsze praktyki oraz zachęcić do szerszego przyjęcia tej procedury na poziomie krajowym/regionalnym, zarówno w szpitalach, jak i dziennych oddziałach
chirurgicznych.
© Thinkstock
Tworzenie sieci
współpracy na rzecz
bezpieczeństwa
pacjentów
Tytuł projektu: Europejska Sieć ds. Bezpieczeństwa
Więcej na stronie www.daysafe.eu/
Bezpieczeństwo pacjentów | 3
podstawie zestawienia wyników w zakresie leczenia ostrego
zespołu wieńcowego i zabiegów ortopedycznych (EURHOBOP)
Liczba partnerów: 13 z 10 państw: DK, DE, ES, FR, HR, IT,
NL, PL, PT, UK. Kwota dofinansowania UE: 779 746 €.
Czas trwania: 2011-2014.
ważność algorytmu predykcyjnego
opartego na głównych wyznacznikach
zgonów szpitalnych.
Algorytm skupia się na najważniejszych zabiegach klinicznych —
koronarografii, trombolizie i zabiegach przezskórnych — i uwzględnia
cechy charakterystyczne pacjenta,
szpitala oraz kraju wpływające na
śmiertelność.
© Thinkstock
Analiza porównawcza
w zakresie opieki
kardiologicznej
Tytuł projektu: Analiza porównawcza szpitali w Europie na
Analiza porównawcza to wartościowy sposób oceny jakości opieki
zdrowotnej. W ramach projektu EURHOBOP, którego celem jest
wspieranie wiarygodnej analizy porównawczej wyników placówek
szpitalnych w zakresie leczenia zawału mięśnia sercowego
i niestabilnej choroby wieńcowej, opracowano i potwierdzono
Narzędzie to pozwala kierownictwu szpitali i decydentom uzyskać
jasną, obiektywną i poufną ocenę wyników, która umożliwia
podniesienie jakości opieki kardiologicznej.
Sieć
ogólnoeuropejska
Tytuł projektu: Europejska Sieć ds. Bezpieczeństwa
Sieć pomaga w wymianie informacji i specjalistycznej wiedzy,
na przykład poprzez organizowanie wizyt studyjnych, oraz
ustanawia mechanizmy sprzyjające powszechnej realizacji
bezpiecznych praktyk klinicznych i systemy zarządzania jakością opieki zdrowotnej. Jednym z głównych założeń sieci jest
zwiększanie zaangażowania pacjentów.
Sieć PaSQ, oparta na fundamentach stworzonych w ramach
inicjatywy EUNetPaS, to ogólnoeuropejska sieć krajowych
i międzynarodowych organizacji wspierających realizację
zaleceń Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów i współpracy na rzecz jakości opieki.
Skuteczniejsze
przepisywanie
antybiotyków
dzieciom
Tytuł projektu: Oporność na antybiotyki i przepisywanie
antybiotyków dzieciom w Europie (ARPEC)
Liczba partnerów: 15 z 11 państw: BE, DE, EE, EL, ES, IT, LT,
NL, PT, SI, UK. Kwota dofinansowania UE: 683 049 €. Czas
trwania: 40 miesięcy.
Celem projektu ARPEC jest poprawa jakości procedur przepisywania
antybiotyków dzieciom w Europie. W ramach projektu, prowadzonego wspólnie z europejskimi partnerami, uzupełniono istotne luki
w zakresie gromadzenia danych na temat praktyk w przepisywaniu
antybiotyków w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i szpita-
Więcej na ten temat
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia
i Bezpieczeństwa Żywności
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/index_pl.htm
Punkty kontaktowe sieci PaSQ odgrywają istotną rolę
w konsolidacji działań sieci z planami i strategiami krajowymi.
Więcej na stronie www.pasq.eu/
lach, a także w zakresie oporności na
antybiotyki w zakażeniach dziecięcych.
Projekt ARPEC ujawnił ogromne
różnice w zakresie praktyk przepisywania antybiotyków, w tym
nadmierne, jak i niedostateczne
dawkowanie, a także ukazał bardzo
zróżnicowany obraz oporności na
antybiotyki na terenie Europy.
© Thinkstock
Pacjentów i Jakości Opieki (PaSQ)
Liczba partnerów: 38 z 24 państw: BE, BG, DK, DE, IE, EL, ES,
FR, HR, IT, LV, LT, LU, HU, MT, NL, NO, AT, PL, RO, SK, FI, SE, UK.
Kwota dofinansowania UE: 3 496 164 €. Czas trwania:
36 miesięcy.
Więcej na stronie www.eurhobop.eu/
Poza wsparciem w tworzeniu nowych
programów zarządzania antybiotykoterapią projekt pomógł także
opracować nowe materiały szkoleniowe dla pediatrów i posłużył
za przykład wielu międzynarodowym inicjatywom poświęconym
śledzeniu stosowania antybiotyków u dzieci i antybiotykooporności.
Więcej na stronie www.arpecstudy.eu/
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa
i Żywności (Chafea)
ec.europa.eu/chafea/index.html
Baza danych poświęcona działaniom współfinansowanym
w ramach wspólnotowych programów w dziedzinie zdrowia
ec.europa.eu/chafea/projects/database.html
© Unia Europejska, 2014
Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła.
EB-02-14-930-PL-C (wersja drukowana)
EB-02-14-930-PL-N (PDF)
978-92-9200-597-9 (wersja drukowana)
978-92-9200-574-0 (PDF)
10.2818/60663 (wersja drukowana)
10.2818/56150 (PDF)
Download