Współczesne problemy socjologii zarządzania

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011-2012
Przedmiot: Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania
Poziom kształcenia: studia I st. stacjonarne
Kierunek/rok studiów/semestr: Socjologia III r.
Forma zajęć: ćwiczenia
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: Anna Kubczak
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia):
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
 scharakteryzowanie podstawowych zagadnień socjologii organizacji i zarządzania w odniesieniu do
współczesnych organizacji,
 opisanie nowoczesnych koncepcji/modeli zarządzania
 wskazanie czynników o charakterze makrospołecznym (globalizacja gospodarki, zmiany technologiczne,
demograficzne) kształtujących praktyki zarządzania,
 identyfikowanie procesów o charakterze mikrospołecznym w zarządzaniu,
 wyjaśnienie społecznego konstruowania procedur zarządzania i ich legitymizacji,
2. Umiejętności:
 umiejętność zastosowania socjologicznej analizy do zagadnień organizacji i zarządzania,
 rozumienia rozwoju nowych koncepcji zarządzania, specyfiki teoretycznych koncepcji i zmian
stymulowanych przez procesy globalizacyjne w gospodarce,
 zastosowania socjologicznej perspektywy do zrozumienia zarządzania jako modelu praktyk zarządczych i
swoistego produktu marketingowego,
 interpretowania społecznych, ekonomicznych i kulturowych czynników wpływających na tworzenie i
realizację procedur zarządzania w organizacjach.
3. Postawy/Kompetencje:
 świadomość relacji między współczesnym zarządzaniem a procesami społecznymi,
 zdolność krytycznej oceny konsekwencji globalizacji i szybkiego rozwoju nowych technologii w
odniesieniu do kwestii organizacji i zarządzania,
 wrażliwość na etyczne aspekty organizacji i zarządzania.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Współczesne trendy w socjologii zarządzania.
2. Wpływ społecznych, ekonomicznych i kulturowych przemian na zarządzanie.
3. Innowacje w obrębie zarządzania powodowane globalizacją gospodarki i rozwojem nowoczesnych
technologii informacyjnych.
4. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania tworzenia procedur zarządzania i ich legitymizacja.
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
 znajomość lektur i uczestnictwo w dyskusjach podczas zajęć
 pełna obecność na zajęciach
 test końcowy
V. AKTUALNA LITERATURA:
1/ podstawowa:
1. Collins J.C., Porras J.I. (2003). Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM
Project.
2. Conniff R. (2006). Korporacyjne zwierzę, Wydawnictwo CiS, Warszawa.
3. Konecki K., Chomczyński P. (2007). Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wyd. UŁ, Łódź.
4. Pocztowski A. (2008). Zarządzanie talentami w organizacji. Wyd. Wolters Kluwer, Kraków.
5.
Winkler R. (2008). Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Wyd. Wolters
Kluwer, Kraków.
2/ uzupełniająca:
1. Hatch M. J. (2002). Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
2. Konecki K. (2003). Reprodukcja w kulturze organizacyjnej - co odtwarza kultura organizacyjna? [w:] red.
L. Zbiegień Maciąg, Wojciech Pawlik, Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji
europejskiej', Kraków: Poldex.
3. Morgan G. (1997). Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
4. Morgan G. (2001). Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.
PROGRAMME OBJECTIVES FOR THE ACADEMIC YEAR 2011/2012
Subject: Contemporary Problems of Sociology of Organization and Management
Type of studies: First Cycle/Stationary studies
Year/Semester: Sociology 3rd year/sem. VI
Type: laboratory
Number of hours: 30
Tutor/ Lecturer: Anna Kubczak (MA)
I.
PREREQUISITIES
II. STUDENT LEARNING OUTCOMES
1. Knowledge
 characterize basic issues of sociology of organization and management In relation to contemporary
organizations
 describe contemporary models/conceptions of management
 indicate macrosocial factors (globalization of economy, technological and demographical changes)
shaping managerial practices,
 identify microsocial processes in management
 explain social construction of management procedures and their legitimization,
2. Skills
 apply the aims and objectives of the sociological analysis to organization and management,
 demonstrate understanding of the development of modern forms of management, specifics of different
theoretical conceptions, and changes in management stimulated by “globalisation” in world economy;
 apply sociological perspective to the understanding of management as both model for managerial
practices and market product;
 interpret how social, economic, cultural and technological factors may influence design and
implementation of managerial programmes in organisations.
3. Attitudes/Competencies
 being aware of relationship between contemporary management and social processes,
 ability to assess critically consequences of globalization and rapid development of new technologies in
terms of organizational issues and managerial practice,
 recognize ethical aspects of organization and management.
III. COURSE CONTENTS
1. Contemporary trends in sociology of organization and management theory,
2. Impact of social, economic and cultural changes on management,
3. Innovations within management inspired by globalization of economy and new technologies,
4. Social and organizational conditions of constructing management procedures and their legitimisation.
IV. COURSE EVALUATION

critical reading of texts and full participation in class discussions are mandatory

full attendance

final test
V. LITERATURE
a/ compulsory
1. Collins J.C., Porras J.I. (2003). Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM
Project.
2. Conniff R. (2006). Korporacyjne zwierzę, Wydawnictwo CiS, Warszawa.
3. Konecki K., Chomczyński P. (2007). Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wyd. UŁ, Łódź.
4. Pocztowski A. (2008). Zarządzanie talentami w organizacji. Wyd. Wolters Kluwer, Kraków.
5. Winkler R. (2008). Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Wyd. Wolters
Kluwer, Kraków.
b/ supplementary
1.
2.
3.
4.
Hatch M. J. (2002). Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
Konecki K. (2003). Reprodukcja w kulturze organizacyjnej - co odtwarza kultura organizacyjna? [w:] red. L.
Zbiegień Maciąg, Wojciech Pawlik, Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji
europejskiej', Kraków: Poldex.
Morgan G. (1997). Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
Morgan G. (2001). Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.
Download