Płynoterapia okołooperacyjna u dzieci i noworodków .

advertisement
Płynoterapia okołooperacyjna
u dzieci i noworodków
Marzena Zielińska
Resuscytacja płynowa a
resuscytacja objętościowa
 Resuscytacja objętościowa uzupełnienie objętości krwi krążącej (IFVintravascular fluid volume) – głównie za
pomocą koloidów
 Resuscytacja płynowa- uzupełnianie
niedoboru wody pozakomórkowej (ECFVextracellular fliid volume) - głównie za
pomocą krystaloidów
● utrata ponad 15% objętości krwi krążącej wymaga
substytucji roztworami koloidów
Okołoperacyjna płynoterapia
 Płynoterapia wyrównująca
przedoperacyjny deficyt płynów?
 Płynoterapia podtrzymująca
 Płynoterapia wyrównująca
śródoperacyjne starty płynowe
 Płynoterapia pooperacyjna
Przedoperacyjna karencja
żywieniowa
 Pokarmy stałe, mleko, napoje mleczne - 6h
 Mleko matki - 4h
 Płyny czyste (woda, herbata, klarowne soki,
napoje niegazowane) - 2-3h
 Eliminacja ryzyka hipoglikemii i hipowolemii
 Ryzyko hipoglikemii większe po głodzeniu w
godzinach dziennych, a nie nocnych
Neil S Morton ””Day-case anaesthesia an pain control” in Paediatric
Anaesthesia and Critical care in the Distric Hospital”, 2003
Cook-Sather SD et al.”Modern fasting guidelines in children” Best
Pract Res Clin Anaesthesiol 2006
Płynotrapia wyrównujaca
przedoperacyjny deficyt płynów
 Reguła Furman’a (1975)
- wyrównywanie 50% deficytu w 1
godzinie zabiegu
- wyrównywanie dalszych 25% w 2
godzinie i kolejnych 25% w trzeciej
godzinie zabiegu
Śródoperacyjna podaż płynówreguła Holliday i Segar’a
4/2/1
 4ml/kg/h dzieci o wadze od 3 do
10kg
 40ml/h + 2ml/kg/h na każdy kg
powyżej 10kg – dzieci o wadze od 10
do 20kg
 60ml/h + 1ml/kg/h na każdy kg
powyżej 20kg – dzieci o wadze
powyżej 20kg
Zapotrzebowanie kaloryczne dla
pacjenta pozostającego w
spoczynku (Holliday-Segar)
 Niemowlę o wadze od 3 do 10kg –
100kcal/kg
 Dla dzieci o wadze od 10 do 20kg –
1000kcal + 50 kcal/kg na każdy kg
powyżej 10kg
 Dla dzieci o wadze powyżej 20kg –
1500kcal + 20kcal/kg na każdy kg
powyżej 20kg
1ml wody wymagany na metabolizm 1kcal
Śródoperacyjna podaż płynów
wg. Berry (1986)
 1 godzina zabiegu
25ml/kg dla dzieci poniżej 3r.ż.
15ml/kg dla dzieci powyżej 4 r.ż.
 Kolejne godziny zabiegu
podtrzymanie 4ml/kg/h
podtrzymanie + niewielki uraz-6ml/kg/h
podtrzymanie + średniej ciężkości uraz-8ml/kg/h
podtrzymanie + poważny uraz-10ml/kg/h
 Wyrównywanie śródoperacyjnych strat krwi
1:1 dla krwi i koloidów lub 3:1 dla krystaloidów
Płynoterapia podtrzymująca
 Nadal obliczana na podstawie reguły Holliday i Segar’a
Reguła określana mianem punktu startowego
 Terapia płynowa nastawiona na indywidualne
zapotrzebowanie dziecka
 Czynniki wpływające na indywidualne zapotrzebowanie
na płyny: gorączka nadmierne pocenie się,
hipermetabolizm np. oparzenie, fototerapia, stosowanie
inkubatorów otwartych
Lander A” Paediatric fluid and electrolyte therapy
guidelines” Surgery 2008
APA. Consensus guideline on perioperative fluid
management in children. 2007
Śródoperacyjna podaż płynów
 Podaż restrykcyjna versus liberalna
 Reguła Holliday-Segar’a
81,8% ankietowanych anestezjologów w Wielkiej
Brytanii kieruje się regułą Holliday-Segar’a
5,9% przestrzega restrykcji płynowych
Paut O, Lacroix F ”Recent developments in the perioperative fluid
management for the paediatric patients” Curr Opin Anaesthesiol;
2006 19(3): 268-277
Way C, Dhamrait R, Wade A, Walker I”Perioperative fluid therapy in
children: a survey of current prescribing practice’ Br J Anaesth
2006; 97: 371-379
Śródoperacyjna podaż płynów
 Jaki płyn?
0,9%NaCl, płyn pediatryczny (zrównoważony), Mleczan
Ringer’a, PWE
Mierzewska-Schmidt M
”A comparison of three fluid regimens during pediatric ENT
surgery”, 2005, 6th ECPA, Cologne
- infuzja roztworów glukozy zawierających niskie stężenia
sodu może prowadzić do hiperglikemii i hiponatremii
- rutynowe stosowanie sródoperacyjne glukozy winno być
zaniechane
Lander A ”Paediatric fluid and electrolyte guidelines”
Surgery,2008
Śródoperacyjna podaż płynów
 Najpopularniejsze roztwory krystaloidów:
- hipotoniczne roztwory glukozy z solą
- Sol.Hartmann’s
- 0,9%NaCl
- mleczan Ringer’a
Way C, Dhamrait R, Wade A, Walker I
”Perioperative fluid therapy in children: a survey
of current prescribing practice’ Br J Anaesth
2006; 97: 371-379
Śródoperacyjna podaż płynów
 Śródoperacyjne przetaczanie płynów
hipotonicznych zwiększa ryzyko powstania
obrzęku mózgu i może być przyczyną
nadmiernej senności, bólu głowy, nudności i
wymiotów
 Zaleca się stosowanie u dzieci płynów
izotonicznych (zbilansowanych)
zawierających prawidłowe stężenie jonów
sodowych
Moritz ML, Ayus JC”Prevention of hospital acquired
hyponatremia a case for using isotonic saline in
maintance fluid therapy” Pediatrics, 2003
Śródoperacyjna podaż płynów
Czego należy unikać?
 hiponatremii
 hiperglikemii
 hipoglikemii (realne ryzyko jedynie w
grupie noworodków)
 Uwaga na dzieci leczone propranololem
Murat I, Dubois MC” Perioperative fluid
therapy in pediatrics” Pediatric Anesthesia
2008;18
Śródoperacyjna płynoterapia u
dzieci
 Dlaczego należy unikać hipoglikemii?
 Hipoglikemia prowadzi do uszkodzenia OUN
 Ryzyko jej powstania u zdrowych
niemowląt i dzieci (nawet pomimo długiego
okresu głodzenia) wynosi 1 – 2 %
Murat I, Dubois MC” Perioperative fluid therapy in
pediatrics” Pediatric Anesthesia 2008;18
Śródoperacyjna płynoterapia u
dzieci
 Dlaczego należy unikać hiperglikemii?
 Wywołuje diurezę osmotyczną
 Może prowadzić do odwodnienia i zaburzeń
elektrolitowych
 Zwiększa ryzyko hipoksemicznoniedokrwiennego uszkodzenia mózgu i
rdzenia kręgowego
Drummond JC, Moore SS”The influence of
dextrose administrationon neurologic outcome
after temporary spinal cord ischemia in the
rabbit” Anesthesiology 1989; 70
Śródoperacyjna płynoterapia
 Specyfika okresu noworodkowego
- duża nieuchwytna utrata wody
- zmiany adaptacyjne układu
wydalniczego (nerek)
- zła tolerancja przedłużającego się
głodzenia (duża aktywność
metaboliczna) – wysokie ryzyko
hipoglikemii
Śródoperacyjna płynoterapia
 Specyfika okresu noworodkowego
 u wcześniaków- noworodków z niską
masą urodzeniową zalecane
utrzymywanie żywienia
parenteralnego w trakcie zabiegu
 zalecane podłączanie żywienia
parentarealnego tuż po zakończeniu
zabiegu, o ile dziecko już wcześniej
takiego żywienia nie otrzymywało
Śródoperacyjna płynoterapia u
dzieci
European Consensus– the German
Scientific Working Group for Paediatric
Anaesthesia – EJA 2011
 śródoperacyjnie należy przetaczać dzieciom
płyny o osmolarności i zawartości sodu
zbliżonej do wartości fizjologicznych (tak by
uniknąć hiponatremii), zawierające od 1 do
2,5% glukozy (by uniknąć hipoglikemii,
lipolizy lub hiperglikemii) oraz wzbogacone
o aniony będące prekursorami bikarbonatu
Śródoperacyjna płynoterapia u
dzieci
 Francja- Polyionique B66 (Central
Pharmacy Paris)
 Szwajcaria- Ringer-Laktat mit Glucose1%
lub 2% - Laboratorium Bichsel, Interlaken,
Switzerland
 Belgia – Hartmann’s sol with Glucose 2,5%
(Baxter)
 Austria- ELO-PAED balanced with
1%Glucose (Fresenius Kabi-Austria)
 Niemcy- Elektrolyte-Infusionlösung 148 mit
Glucose 1 PÄD (Serumwerk Bernburg AG,
Germany)
Śródoperacyjna płynoterapia u
dzieci
 Brak na rynku europejskim (światowym)
ogólnie dostępnego płynu infuzyjnego
spełniającego wszystkie kryteria właściwej i
bezpiecznej płynoterapii śródoperacyjnej u
dzieci
Sümpelmann R et al.”European consensus
statement for intraoperative fluid therapy in
children” EJA, September 2011
Venghese E ”Fluid management in major
abdominal surgical procedures” WCA,
Buenos Aires, March 2012
Płynoterapia wyrównująca
śródoperacyjne starty płynowe
 1:1 dla krwi i koloidów
 3:1 dla krystaloidów
Okres poooperacyjny
Wzmożone wydzielanie hormonu antydiuretycznego
(brak eliminacji nadmiaru wolnej wody)
↓
Spadek o połowę zapotrzebowania na płyny
(podaż hipotonicznych roztworów prowadzi do
hiponatremii )
 Konieczne zredukowanie o 1/2 objętości dotychczas
kalkulowanych płynów w oparciu o regułę Holliday i
Segar’a
Holliday M, Segar W”Reducing errors in fluid management”Pediatrics
2003;111
Paut O, Lacroix F”Recent developments in the perioperative fluid
management for the paediatric patient”Curr Opin Anaesthesiol
2006;19
Okres pooperacyjny
 Pooperacyjna dożylna podaż płynów nie
zawsze konieczna (często brak akceptacji
dziecka na jakąkolwiek podaż dożylną, czy
wręcz obecność kaniuli dożylnej)
 Pierwszy napój gdy dziecko spełnia kryteria
pełnego wybudzenia i gdy się tego domaga
 Pierwszy posiłek po udanej próbie pojenia
(brak nudności i wymiotów), najlepiej po
powrocie do domu (ryzyko choroby
lokomocyjnej)
Podsumowanie
 Terapia płynowa u dzieci powinna zawsze
być zorientowana na tę przestrzeń
płynową, której uzupełnienie jest jej
podstawowym celem.
 Stosowane płynów infuzyjnych czy to
krystaloidów zbilansowanychzrównoważonych, czy też koloidów
zawieszonych w takim roztworze pozwala
na uniknięcie większości działań
niepożądanych związanych z ich
masywnym przetoczeniem (z wyjątkiem
tzw. fluid overload)
Podsumowanie
 W terapii płynowej u dzieci należy
bezwzględnie unikać masywnych
przetoczeń roztworów hipotonicznych
 Istnieje pilna potrzeba ustalenia
krajowych zaleceń terapii płynowej u
dzieci
Dziękuję za uwagę
Download