Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 30/DI/PN/2016

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
znak sprawy: 30/DI/PN/2016
...........................................
(oznaczenie wykonawcy)
WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(spełniających wymogi określone w pkt 7.1.3.3.2. SIWZ)
Lp.
Rola przypisana do
realizacji zamówienia
Imię i nazwisko
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Podstawa do dysponowania
daną osobą
1
2
3
4
5
1. Posiada wykształcenie wyższe: TAK/NIE*
2. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką ………………………………….
(należy wpisać odpowiednio PRINCE2 lub PMI lub inną równoważną), potwierdzone stosownym certyfikatem: TAK/NIE*
3. Posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami IT realizowanymi na rzecz podmiotów
zewnętrznych: TAK/NIE*
Opis posiadanego doświadczenia w zakresie wskazanym powyżej, w tym w szczególności: nazwy, odbiorców
i krótkie opisy poszczególnych projektów IT, którymi zarządzała wskazana osoba oraz okres zarządzania projektami (od-do):
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………
1.
Kierownik projektu
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym realizowanym na rzecz podmiotów zewnętrznych,
……………………………
o wartości co najmniej 400 000,00 zł z VAT, dotyczącym utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, pełniąc w nim
rolę kierownika projektu: TAK/NIE*
Opis posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie wskazanym powyżej:
1) Projekt realizowany był na rzecz podmiotu zewnętrznego: TAK/NIE*
2) Odbiorca projektu: …………………………………………………
3) W ramach projektu zapewniono utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego: TAK/NIE*
4) Nazwa systemu teleinformatycznego: ………………………………………………
5) Wartość usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu wynosi: …………………………. zł z VAT.
Strona 1 z 3
Lp.
Rola przypisana do
realizacji zamówienia
Imię i nazwisko
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Podstawa do dysponowania
daną osobą
1
2
3
4
5
1. Posiada wykształcenie wyższe ……………………………….……… (wskazać odpowiednio: psychologiczne lub socjologiczne)
i specjalizuje się w metodologii badań społecznych: TAK/NIE*
2. Brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym realizowanym na rzecz podmiotów zewnętrznych, dotyczącym
utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego realizującego funkcjonalność badań (testów) wykorzystywanych
2.
Ekspert ds. narzędzi
badawczych (testów)
wykorzystywanych w
obszarze doradztwa
zawodowego lub
psychologicznych
w doradztwie zawodowym lub psychologii, które wykonane zostały w oparciu o klasyczną teorię testów lub IRT (ang. Item
Response Theory): TAK/NIE*
Opis posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie wskazanym powyżej:
………………………....
………………………………
1) Projekt realizowany był na rzecz podmiotu zewnętrznego: TAK/NIE*
2) Odbiorca projektu: …………………………………………………
3) W ramach projektu zapewniono utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego: TAK/NIE*
4) Nazwa systemu teleinformatycznego: ………………………………………………
5) System
teleinformatyczny
objęty
projektem
realizuje
funkcjonalność
badań
(testów)
wykorzystywanych
w ………………………… (wskazać odpowiednio: w doradztwie zawodowym lub psychologii), które wykonane zostały
w oparciu o ……………………….. (wskazać odpowiednio klasyczną teorię testów lub IRT - ang. Item Response Theory)
1.
Posiada wykształcenie wyższe: TAK/NIE*
2.
Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz dotyczących systemów teleinformatycznych lub
w projektowaniu systemów teleinformatycznych, w tym dotyczących obszaru rynku pracy: TAK/NIE*
Opis posiadanego doświadczenia w zakresie wskazanym powyżej, w tym w szczególności: nazwy i krótkie opisy
przeznaczenia lub funkcjonalności systemów teleinformatycznych, których dotyczyło wykonywanie analiz lub które zostały
zaprojektowane przez wskazaną osobę, nazwy podmiotów, na rzecz których wykonywane były analizy lub projektowanie,
okres analizy i projektowania systemów teleinformatycznych (od-do):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
Analityk/projektant
aplikacji
…………………………. 3.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym realizowanym na rzecz podmiotów zewnętrznych o wartości
……………………………….
co najmniej 400 000,00 zł z VAT, dotyczącym utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, pełniąc w nim rolę
analityka/ projektanta aplikacji: TAK/NIE*
Opis posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie wskazanym powyżej:
1)
Projekt realizowany był na rzecz podmiotu zewnętrznego: TAK/NIE*
2)
Odbiorca projektu: …………………………………………………
3)
W ramach projektu zapewniono utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego: TAK/NIE*
4)
Nazwa systemu teleinformatycznego: ………………………………………………
5)
Wartość usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu wynosi: …………………………. zł z VAT
Strona 2 z 3
Lp.
Rola przypisana do
realizacji zamówienia
Imię i nazwisko
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Podstawa do dysponowania
daną osobą
1
2
3
4
5
1. Posiada wykształcenie wyższe: TAK/NIE*
2. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w implementacji systemów teleinformatycznych: TAK/NIE*
4.
Programista
……………………….…
Opis posiadanego doświadczenia w zakresie wskazanym powyżej, w tym w szczególności: okres implementacji systemów
teleinformatycznych (od – do), odbiorcy systemów teleinformatycznych, nazwy systemów teleinformatycznych:
……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami teleinformatycznymi: TAK/NIE*
Opis posiadanego doświadczenia w zakresie wskazanym powyżej, w tym w szczególności: w szczególności: okres (od – do)
5.
Administrator
…………………………
administrowania
systemami
teleinformatycznymi,
odbiorcy
systemów
teleinformatycznych,
nazwy
systemów
teleinformatycznych:
……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Posiada doświadczenie zawodowe w testowaniu systemów teleinformatycznych: TAK/NIE*
Opis posiadanego doświadczenia w zakresie wskazanym powyżej: w tym w szczególności: okres testowania systemów
6.
Tester
……………………..…
teleinformatycznych (od – do), odbiorcy systemów teleinformatycznych, nazwy systemów teleinformatycznych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
2. Posiada wiedzę w zakresie standardów testowania oprogramowania: TAK/NIE*
*niepotrzebne skreślić
....................................., dnia.........................
(miejscowość)
.......................................................
(podpis osoby uprawnionej)
Strona 3 z 3
Download