Rozdział 4. Budżet UE a zmiany klimatu

advertisement
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów .
redakcja naukowa Katarzyna Tarnawska
Problematyka zawarta w publikacji jest bardzo ważna, interesująca i aktualna zarówno w
teorii, jak i w praktyce gospodarczej. Wybór tematu jest trafny, gdyż zagadnienie realizacji
wymogów ekologicznych wynikających z polityki klimatycznej w kontekście ewolucji
budżetu Unii Europejskiej jest istotnym wyzwaniem, a jednocześnie problemem dla Polski
opierającej swoją gospodarkę na wykorzystaniu paliw kopalnych, będących źródłem
większości zanieczyszczeń powietrza.
Opracowanie zawiera oryginalne wyniki analizy związków między skutkami zmian klimatu,
polityką klimatyczną, polityką spójności a kształtowaniem się budżetu UE, ze szczególnym
uwzględnieniem skutków dla Polski. Kształtowanie się budżetu UE ma wpływ na realizację
celów polityki spójności. Cele tej polityki są z kolei powiązane z celami polityki
ekologicznej, w tym z polityką klimatyczną (ochrony powietrza). Można więc wręcz
powiedzieć, że realizacja celów polityki spójności jest w pewnym stopniu uwarunkowana
realizacją polityki klimatycznej.
Dr hab. prof. US Barbara Kryk:
Autorzy konsekwentnie w poszczególnych rozdziałach analizowali związki między polityką
spójności, polityką klimatyczną, a budżetem UE. To pozwoliło im w pełni zrealizować cel
badań. Godny podkreślenia jest fakt, że dotychczas nie były prowadzone badania w takim
ujęciu i nie ma zwartego i kompleksowego opracowania na ten temat. Dodatkowym atutem
jest to, że w badaniach wykorzystano najnowsze uregulowania, dokumenty i literaturę z tego
zakresu oraz starano się przedstawić własne sugestie i opinie na dany temat.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych we
współczesnym świecie
1.1. Istota i oddziaływanie zmian klimatycznych na środowisko naturalne i gospodarkę
światową
1.2. Wpływ zmian klimatycznych na wzrost gospodarczy
1.3. Środowiskowa Krzywa Kuznetsa
1.4. Koszty i korzyści ograniczania zanieczyszczenia środowiska
1.5. Istota i wzajemne współzależności pomiędzy procesami przeciwdziałania skutkom zmian
klimatycznych i adaptacji
1.6. Podsumowanie
Rozdział 2. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw
członkowskich. Przegląd badań Komisji Europejskiej
2.1. Polityka klimatyczna UE
2.2. Wpływ polityki klimatycznej UE na gospodarkę państw członkowskich
2.3. Skutki gospodarcze polityki klimatycznej UE dla Polski
2.4. Podsumowanie
Rozdział 3. Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008–2012 –
analiza porównawcza
3.1. Ramy prawne i zasady funkcjonowania systemu ETS
3.2. Ocena wpływu handlu zezwoleniami emisyjnymi na gospodarkę Polski
3.3. Ocena wpływu ETS na sytuację gospodarczą i rozwój regionów Polski
3.4. Rozdział uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Polsce w latach 2008–2012 – ujęcie
regionalne
3.5. Analiza rzeczywistej emisji w porównaniu z przyznanymi uprawnieniami do emisji CO2
w Polsce na poziomie regionalnym
3.6. Analiza współzależności pomiędzy faktycznymi emisjami CO2 w województwach w
latach 2004–2009 a wielkością przyznanych im uprawnień emisyjnych w okresie 2008–2012
3.7. Podsumowanie
Rozdział 4. Budżet UE a zmiany klimatu
4.1. Budżet Unii Europejskiej – ujęcie teoretyczne
4.2. Zasady funkcjonowania budżetu UE a zmiany klimatyczne
4.3. Budżet UE a zmiany klimatu w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 oraz
Wieloletnie Ramy Finansowe 2014–2020
4.4. Propozycja Komisji Europejskiej w odniesieniu do Wieloletnich Ram Finansowych
2014–2020
4.5. Reforma źródeł finansowania budżetu pod kątem zmian klimatu
4.6. Zabezpieczenia związane z klimatem w ramach budżetu UE (koncepcja climate proofing
the EU budget)
4.7. Podsumowanie
Rozdział 5. Polityka spójności jako narzędzie do walki ze zmianami klimatu
5.1. Ewolucja i cele polityki spójności
5.2. Zmiany klimatu a regiony UE
5.3. Ocena przydatności polityki spójności do realizacji celów związanych z polityką
klimatyczną UE
5.4. Dyskusja na temat reformy polityki spójności w kontekście wyzwań związanych ze
zmianami klimatu
5.5. Przyszłość polityki spójności – propozycje zmian w kontekście polityki klimatycznej UE
5.6. Porozumienie burmistrzów – przykład wdrażania polityki klimatycznej UE na szczeblu
lokalnym i regionalnym
5.7. Wykorzystanie polityki spójności w realizacji polityki klimatycznej UE – przykład
Małopolski
5.8. Podsumowanie
Wnioski
Bibliografia
Pozycje książkowe, artykuły i opracowania
Raporty i dokumenty
Akty prawne
Strony internetowe
Wywiady, wystąpienia i przemówienia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis map
Download