Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego dla kl

advertisement
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego dla kl. II technikum
I Barok
Poziom podstawowy:
1.Wstęp do epoki:
- nazwa epoki,
- czas trwania epoki w Europie i w Polsce,
- kontrreformacja,
- humanizm.
2.Sztuka i architektura doby baroku.
3.Założenia filozoficzne:
- filozofia Kartezjusza,
- filozofia B.Pascala,
4.Poezja metafizyczna M.Sępa Szarzyńskiego.
5.Sarmatyzm w poezji Wacława p;otockiego.
6.Portret sarmaty w Pamiętnikach J.Ch.Paska.
7. Środki artystycznego wyrazu i ich funkcje.
8.Charakterystyka głównych bohaterów Świętoszka Moliera. Rodzaje komizmu.
Poziom rozszerzony – jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
1.Pojęcia: sacrum, profanum, vanitas, sensualizm, nurt dworski, nurt metafizyczny, marinizm,
konceptyzm, koncept.
2.Poezja Daniela Naborowskiego.
3.Poezja dworska J.A.Morsztyna.
4.Angielska poezja metafizyczna (np.J. Donne)
II Oświecenie
Poziom podstawowy:
1.Wstęp do epoki:
- nazwa epoki i inne nazwy w różnych krajach Europy,
- czas trwania epoki w Polsce i w Europie,
- najważniejsze instytucje powstałe w czasach stanisławowoskich,
- czasopismiennictwo.
2.Sztuka i architektura czasów oświecenia,
3.Filozofia czasów oświecenia:
- John Locke,
- Wolter,
- Kant
- Rousseau.
4.Podstawowe gatunki literackie: bajka, satyra, poemat heroikomiczny, komedia, tragedia,
powieść.
5.Świat przedstawiony w bajkach I.Krasickiego.
6.Wady polskiego społeczeństwa w wybranych satyrach I.Krasickiego.
7.W jaki sposób zostali przedstawieni mnisi w Monachomachii I.Krasickiego. Rodzaje
komizmu.
8.Sentymentalna twórczość F.Karpińskiego.
9.Norma językowa. Rodzaje błędów językowych. Style: wysoki, średni, niski. Stylizaja
ludowa.
Poziom rozszerzony – jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
1.Kubuś Fatalista i jego pan D.Diderota jako przykład powiastki filozoficznej.
III Romantyzm
Poziom podstawowy:
1.Wstęp do epoki:
- nazwa epoki,
- czas trwania epoki w Polsce i Europie,
- pojęcia: irracjonalizm, panteizm, młodość, bunt, ludowość, orientalizm, naród, Wielka
Emigracja, fantastyka,
- specyfika polskiego romantyzmu.
2.Sztuka i architektura doby romantyzmu.
3.Założenia filozoficzne epoki:
- G.Hegel,
- J.Fichte
4.Typy bohatera romantycznego i ich rodowód (byronizm, wallenrodyzm, werteryzm)
5.Gatunki literackie epoki: ballada, powieść poetycka, epopeja narodowa, gawęda szlachecka,
dramat romantyczny.
6.Preromantyzm angielski (np. poezja Wordswortha)
7.Romantyczność A.Mickiewicza jako wiersz programowy.
8.Świat młodych i świat starych w Odzie do młodości A.Mickiewicza.
9.Świat romantycznej miłości we fragm. IV cz. Dziadów A.Mickiewicza.
10.Poetyckie świat orienty – Sonety krymskie A.Mickiewicza.
11.III cz. Dziadów A.Mickiewicza:
- dramat jako utwór o cierpieniu i przyjaźni,
- charakterystyka Konrada na podtawie Wielkiej Improwizacji,
- sceny profetyczne (m.in.. Widzenie ks. Piotra)
- obraz Rosji w Ustępie
- charakterystyka polskiego społeczeństwa,
- cechy gatunkowe.
12.Pan Tadeusz A.Mickiewicza:
- geneza epopei w świetle epilogu,
- sposób ukazania warstw szlacheckich,
- charakterystyka Jacka Soplicy jako bohatera dynamicznego,
- sposób ukazania miłości między bohaterami,
- funkcja opisów przyrody
13.J.Słowacki o Polsce i Polakach w Grobie Agamemnona.
14.Los emigranta w Hymnie J.Słowackiego.
15.Kordian J.Słowackiego:
- portret psychologiczny Kordiana
- czego nauczył się bohater wędrując po Europie,
- argumenty zwolenników i przeciwników w sprawie zamachu na cara,
16.Poezja C.K.Norwida.
17.Język jako system znaków.
18.Funkcje języka.
Poziom rozszerzony – jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
1.Preromantyzm niemiecki (Goethe, Schiller).
2.Preromantyzm angielski – powieść M. Shelley, Frankenstein.
3.Narrator i narracja w Giaurze G.G.Byrona.
4.Sceny oniryczne w III cz. Dziadów A.Mickiewicza.
5.Ewolucja bohaterów w twórczości A.Mickiewicza.
6.Rola diabła w Kordianie.
7.Nie-Boska komedia Z.Krasińskiego:
- dramat rodzinny hrabiego Henryka,
- racje bohaterów za oraz przeciw rewolucji,
- charakterystyka obozu rewolucjonistów.
Download