Uwagi - Solidarność 80 KPR

advertisement
1) Proponujemy dodatnie §7 w brzemieniu: Rozporządzenie podlega aktualizacji co 5 lat po
wcześniejszych konsultacjach ze środowiskiem ratowników medycznych i towarzystwami
naukowymi.
Uzasadnienie: Proponowany zapis umożliwi dostosowanie treści rozporządzenia do
aktualnych standardów postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
W załączniku nr 1 proponujemy:
2) Pkt. 6. Wykreślić „z górnych”
Uzasadnienie: W przypadku pacjenta, który jest zaintubowany bądź ratownik medyczny
udrożnił górne drogi oddechowe za pomocą intubacji dotchawiczej, odsysanie dolnych dróg
oddechowych jest zabiegiem nieskomplikowanym, a jednocześnie w znacznym stopniu
prowadzącym do poprawy parametrów wymiany gazowej. W obecnym zapisie, po intubacji
w nagłym zatrzymaniu krążenia ratownik medyczny nie może odsysać wydzieliny z rurki
intubacyjnej, ponieważ ta wydzielina umiejscowienia jest poniżej krtani, czyli w dolnych
drogach oddechowych.
3) Pkt. 7, ppkt. 1, b. Wyraz „oddechowego” zastąpić wyrazem „samorozprężalnego”.
Uzasadnienie: Zamiana ta wynika z prawidłowego nazewnictwa worka samorozprężalnego
np. typu Ambu.
4) pkt 8 proponujemy w brzmieniu: wykonanie intubacji dotchawiczej bez użycia środków
zwiotczających i prowadzenie wentylacji zastępczej w przypadku pacjentów:
a. w nagłym zatrzymaniu krążenia,
b. przy braku możliwości utrzymania drożności dróg oddechowych, w przypadku
wykorzystania innych dostępnych metod udrażniania dróg oddechowych,
c. w przypadku pacjenta nieprzytomnego ocenionego w Glasgow Coma Scale ≤8,
Uzasadnienie: Udrożnienie dróg oddechowych to zadanie priorytetowe w postępowaniu
ratownika medycznego.
W przypadku braku możliwości skutecznego wykonania tego
zabiegu przy pomocy przyrządów nadgłośniowych lub w przypadku wysokiego ryzyka
regurgitacji wykonanie intubacji dotchawiczej może okazać się jedynym odpowiednim
działaniem umożliwiającym utrzymanie drożności dróg oddechowych w konsekwencji
ratującym życie i zdrowie pacjenta.
5) Pkt. 9. wyraz „ręcznej” zastąpić „manualnej”
1
Uzasadnienie: Zamiana wyrazu ręcznej na manualną, jest wynikiem prawidłowego
określenia, aby defibrylacja ręczna nie była kojarzona z defibrylacją mechaniczną już nie
zalecaną.
6) Pkt. 13. Po wyrazie EKG dopisać „oraz jego wstępna ocena”
Uzasadnienie: Ratownicy medyczni w toku swojego kształcenia nabywają umiejętności
interpretowania zapisu EKG. Brak jasno określonej możliwości interpretowania np.
prawidłowego EKG, zmuszać będzie po każdorazowym wykonaniu EKG do teletransmisji do
ośrodka specjalistycznego.
7) Po punkcie 13 proponujemy dodać punkt kolejny w brzmieniu: Wykonanie ratunkowego
badania ultrasonograficznego według znanych protokołów (po odbyciu specjalistycznego
kursu).
Uzasadnienie: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej wydane w 2015 roku wskazują na stosowanie ultrasonografii w celu
wykrywania odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia w trakcie resuscytacji. Badanie
ultrasonograficzne ma również zastosowanie w przypadku pacjenta z tępym urazem brzucha,
czy klatki piersiowej ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji przez ratowników
medycznych dotyczących zabiegów ratunkowych w tym odbarczenia odmy prężnej lub
stosowania umiarkowanej płynoterapii w przypadku krwawienia wewnętrznego.
8) W punkcie 18. wykreślić wyraz „oraz” i po wyrazie „doszpikową” dopisać „wziewną oraz
dotchawiczą”
Uzasadnienie: Brak możliwości podania leku drogą wziewną należy uznać za przeoczenie,
w sytuacji, gdy w pkt 29, w tabeli - wykaz leków, znajdują się leki wziewne. Również jedną
z dróg podawania leków podczas resuscytacji jest droga dotchawicza. Droga dotchawicza wg
wytycznych ERC 2010, jest drogą niezalecaną ale w nielicznych przypadkach jedyną,
szczególnie w początkowej fazie resuscytacji, kiedy inne techniki zawodzą (dożylna,
doszpikowa).
9) Po punkcie 28 proponujemy dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Zastosowanie przymusu
bezpośredniego zgodnie z art. 18. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535)”
Uzasadnienie: Ratownik medyczny zgodnie z w ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535) może stosować przymus
bezpośredni na zasadach określonych w art. 18 pkt. 1, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 w/w ustawy.
2
10) Po punkcie 28 dodać punkt kolejny w brzmieniu: „wykonanie pomiaru temperatury
głębokiej”
Uzasadnienie: Jest to niezbędne badanie ujęte w wytycznych postępowania w hipotermii.
11) Punkt 29 proponujemy w brzmieniu: „Podawanie oraz zlecanie leków zamieszczonych w
tabeli.”
Uzasadnienie: Proponujemy dopisać „oraz zlecanie”. Kierujący akcją medycznych czynności
ratunkowych ratownik medyczny powinien mieć możliwość zlecenia podania leków
pozostałym członkom zespołu ratownictwa medycznego.
W tabeli załącznika nr 1:
12) W pozycji 9 “Dopaminum hydrochloricum" – wykreślić: “po wykonaniu teletransmisji zapisu
EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG”. Ponad to proponujemy dopisanie do
wymogów sprzętowych w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego sprzętu
w postaci pompy infuzyjne
Uzasadnienie: Podanie Dopaminum hydrochloricum nie powinno być uzależnione od
wykonania teletransmisji oraz konsultacji telefonicznej z lekarzem, ponieważ znacznie
wydłuży to czas niezbędny do podania leku pacjentowi.
13) W pozycji 24 dookreślić stężenie roztworu - Lidocaina 0,5%, 1%, 2%.
14) Dodać w kolejności: Lidocaina 2%; postać: żel.
Uzasadnienie: Lek ten jest stosowany między innymi przy zabiegu cewnikowania,
dopuszczonym w załączniku nr 2.
15) W pozycji 18 dookreślić stężenie roztworu - Glucosum 20%,
Uzasadnienie: Uszczegółowienie stężenia roztworu pozwoli na szybsze stosowanie
odpowiedniej dawki u pacjentów z ciężką hipoglikemią.
16) W pozycji 19 dookreślić stężenie roztworu – Glucosum 5%,
17) Dodać w kolejności: Adenozyna po wykonaniu teletransmisji zapisu EKG i konsultacji z
lekarzem; postać: roztwór do wstrzykiwań.
Uzasadnienie: Adenozyna jest lekiem "pierwszego rzutu" zalecanym przez wytyczne
Europejskiej Rady Resuscytacji w przypadku częstoskurczu nadkomorowego. Specyfika
wyjazdów podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w wielu rejonach nie odbiega
od specyfiki wyjazdów zespołów specjalistycznych w związku z tym zespoły podstawowe
często mają do czynienia z szybkimi zaburzeniami rytmu serca. Aktualna wiedza medyczna
tj. niektóre podręczniki akademickie z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii negują
skuteczność amiodaronu przy tachyarytmiach pochodzenia nadkomorowego.
18) Dodać w kolejności: Budesonid; postać: roztwór do nebulizacji,
3
Uzasadnienie: Glikokortykosteroid zalecany do stosowania drogą wziewną w ostrym
zapaleniu krtani. Zastosowanie wziewne umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie farmakoterapii
w szczególności w grupie pacjentów pediatrycznych.
19) Dodać w kolejności: Calcium chloratum 10%; postać: roztwór do wstrzykiwań
Uzasadnienie: Pełni on ważną rolę w algorytmie ratunkowego postępowania w
hiperkaliemii w wytycznych resuscytacji ERC 2015. Zalecany w sytuacji kiedy hiperkaliemia
jest u pacjenta mocno podejrzewana (na podstawie objawów, zmian w EKG i historii
chorobowej), a nie mamy dostępnych badań laboratoryjnych. W hiperkaliemii Calcium
Chloratum 10 % działa kardioprotekcyjnie nie dopuszczając do zagrażających życiu
zaburzeń rytmu serca. Calcium Chloratum 10% jest więc także lekiem który może okazać się
niezbędny w leczeniu odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.
20) Dodać w kolejności: Ketoprofen; postać: roztwór do wstrzykiwań,
Uzasadnienie: Ketoprofen jest sprawdzonym, bezpiecznym i stosowanym przez
ratowników medycznych preparatem. Jest podstawowym składnikiem skojarzonej terapii
przeciwbólowej.
21) Dodać w kolejności: Metoprolol po wykonaniu teletransmisji zapisu EKG i konsultacji z
lekarzem; postać: roztwór do wstrzykiwań,
Uzasadnienie: Wytyczne Resuscytacji wydane przez Europejską Radę Resuscytacji w 2015
wskazują na zasadność stosowania metody „track and trigger” – obserwuj i reaguj.
Zastosowanie metoprololu w warunkach przedszpitalnych w częstoskurczach powinno być
ograniczone do sytuacji, w której jego podaż może zapobiec wystąpieniu nagłego
pogorszenia stanu pacjenta lecz po wcześniejszej konsultacji z telefonicznej i interpretacji
przesłanego zapisu EKG przez lekarza konsultującego.
22) Dodać w kolejności; Noradrenalina: postać: roztwór do wstrzykiwań,
Uzasadnienie: Noradrenalina jest zalecana przez Europejskie Towarzystwo Intensywnej
Terapii (ESICM) jako lek wazopresyjny pierwszego wyboru szczególnie we wstrząsie
septycznym. Niektóre badania naukowe wskazują na redukcję śmiertelności o około 4%
podczas wczesnego zastosowania.
23) Dodać w kolejności: Propofol; postać: roztwór do wstrzykiwań;
Uzasadnienie: Sekwencja szybkiego znieczulenia do intubacji (RSI – Rapid Sequnce of
Intubation) jest metodą intubacji pacjenta w stanie zagrożenia życia zalecaną przez
większość towarzystw naukowych (zarówno intensywnej terapii, medycyny ratunkowej,
resuscytacji jak i leczenia urazów). Metoda ta oparta jest na szybkim wprowadzeniu do
znieczulenia za pomocą propofolu.
24) Dodać w kolejności: Tikagrelor po wykonaniu teletransmisji zapisu EKG i konsultacji z
lekarzem; postać: tabletki;
4
Uzasadnienie: Skuteczności Tikagreloru w warunkach przedszpitalnych dowiodło badanie
ATLANTIC Study, które wykazało znaczną redukcję powikłań krwotocznych oraz rzadsze
występowanie zakrzepicy w stencie.
25) Dodać w kolejności: Tramadoli hydrochloridum, postać: roztwór do wstrzyknięć
Uzasadnienie: Zwiększa możliwości ratownika medycznego w walce z bólem u osób
dorosłych. Umożliwia lepsze dobieranie leku w zależności od rodzaju, pochodzenia i
nasilenia bólu. Tramadol z powodzeniem od lat jest stosowany w polskim ratownictwie
medycznym.
26) Dodać w kolejności: Urapidyl; postać: roztwór do wstrzykiwań,
Uzasadnienie: Działanie hipotensyjne zalecane w postępowaniu u ciężarnych z
podejrzeniem gestozy. Jest to jeden z nielicznych preparatów nie wykazujących
teratogennego działania.
W załączniku nr 2 proponujemy:
27) Punkt 3 proponujemy w brzmieniu: zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka,
również po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych
Uzasadnienie: Proponowana zmiana umożliwi wykonanie czynności założenia sondy
żołądkowej i płukania żołądka u przytomnych pacjentów, u których nie ma konieczności
inwazyjnego jak i nieinwazyjnego udrożnienia dróg oddechowych.
W załączniku nr 3 proponujemy:
28) Analogicznie jak pkt. 2) powyższego uzasadnienia: w Pkt. 6. Wykreślić „z górnych”
29) Analogicznie jak pkt. 3) powyższego uzasadnienia: Pkt. 7, ppkt. 1, b. Wyraz „oddechowego”
zastąpić wyrazem „samorozprężalnego”
30) Analogicznie jak pkt. 4) powyższego uzasadnienia: pkt 8 proponujemy w brzmieniu:
wykonanie intubacji dotchawiczej bez użycia środków zwiotczających i prowadzenie
wentylacji zastępczej w przypadku pacjentów:
a. w nagłym zatrzymaniu krążenia,
b. przy braku możliwości utrzymania drożności dróg oddechowych, w przypadku
wykorzystania innych dostępnych metod udrażniania dróg oddechowych,
c. w przypadku pacjenta nieprzytomnego ocenionego w Glasgow Coma Scale ≤8,
31) Analogicznie jak pkt. 5) powyższego uzasadnienia: Analogicznie jak pkt. 5) powyższego
uzasadnienia: Pkt. 9. wyraz „ręcznej” zastąpić „manualnej”
32) Analogicznie jak pkt. 6) powyższego uzasadnienia: Pkt. 13. Po wyrazie EKG dopisać „oraz
jego wstępna ocena”
5
33) Analogicznie jak pkt. 7) powyższego uzasadnienia: Po punkcie 13 proponujemy dodać punkt
kolejny w brzmieniu: Wykonanie ratunkowego badania ultrasonograficznego według
znanych protokołów (po odbyciu specjalistycznego kursu).
34) Analogicznie jak pkt. 8) powyższego uzasadnienia: W punkcie 16. wykreślić wyraz „oraz” i
po wyrazie „doszpikową” dopisać „wziewną oraz dotchawiczą”.
35) Analogicznie jak pkt. 10) powyższego uzasadnienia: Po punkcie 28 dodać punkt kolejny w
brzmieniu: „wykonanie pomiaru temperatury głębokiej”
W załączniku nr 4 proponujemy:
36) Analogicznie jak pkt. 2) powyższego uzasadnienia: Pkt. 6. Wykreślić „z górnych”
37) Analogicznie jak pkt. 3) powyższego uzasadnienia: Pkt. 7, ppkt. 1, b. Wyraz „oddechowego”
zastąpić wyrazem „samorozprężalnego”
38) W pkt. 7 proponujemy dodać podpunkt 2) w brzmieniu: „Mechaniczne z użyciem
respiratora”
39) Analogicznie jak pkt. 4) powyższego uzasadnienia: pkt 8 proponujemy w brzmieniu:
wykonanie intubacji dotchawiczej bez użycia środków zwiotczających i prowadzenie
wentylacji zastępczej w przypadku pacjentów:
a. w nagłym zatrzymaniu krążenia,
b. przy braku możliwości utrzymania drożności dróg oddechowych, w przypadku
wykorzystania innych dostępnych metod udrażniania dróg oddechowych,
c. w przypadku pacjenta nieprzytomnego ocenionego w Glasgow Coma Scale ≤8,
40) Analogicznie jak pkt. 5) powyższego uzasadnienia: Pkt. 9. wyraz „ręcznej” zastąpić
„manualnej”
41) Analogicznie jak pkt. 6) powyższego uzasadnienia: Pkt. 11. Po wyrazie EKG dopisać „oraz
jego wstępna ocena”
42) Analogicznie jak pkt. 7) powyższego uzasadnienia: Po punkcie 13 proponujemy dodać punkt
kolejny w brzmieniu: Wykonanie ratunkowego badania ultrasonograficznego według
znanych protokołów (po odbyciu specjalistycznego kursu).
43) Po pkt. 23 dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Zabezpieczenie materiału do badań
diagnostycznych”
Uzasadnienie: Umożliwienie realizacji czynności zawartej w pkt 16 załącznika nr 4 projektu
rozporządzenia: „Pobranie krwi włośniczkowej i żylnej do badań laboratoryjnych” jest
zdecydowanie bardziej inwazyjną procedurą, którą ratownik medyczny może wykonać w
samodzielnie podmiocie leczniczym. Proponowany zapis skróci czas oczekiwania pacjenta
na wdrożenie celowanej terapii w warunkach podmiotu leczniczego.
6
44) Dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Oznaczenie poziomu parametrów krytycznych z użyciem
dostępnego sprzętu”
Uzasadnienie: Możliwość oznaczenia parametrów krytycznych przy użyciu urządzeń do
przyłóżkowej diagnostyki pacjenta jest metodą zalecaną przez Europejską Radę
Resuscytacji. Wytyczne resuscytacji wydane w 2015 roku nakazują ich zastosowanie w
diagnostyce przyczyn nagłego zatrzymania krążenia.
45) Dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Zakładanie sądy żołądkowej i płukanie żołądka”
Uzasadnienie: Zawarcie w/w procedury w załączniku nr 3 projektu rozporządzenia
umożliwia wykonanie samodzielnie czynności zgłębnikowania i płukania żołądka poza
podmiotami leczniczymi. Bezzasadnym jest pominięcie tej procedury w załączniku 4.
46) Dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Cewnikowanie pęcherza moczowego”
Uzasadnienie: Zawarcie w/w procedury w załączniku nr 3 projektu rozporządzenia
umożliwia wykonanie samodzielnie czynności cewnikowania pęcherza moczowego poza
podmiotami leczniczymi. Bezzasadnym jest pominięcie tej procedury w załączniku 4.
47) Dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Zastosowanie przymusu bezpośredniego”
Uzasadnienie: Przymus bezpośredni stosuje się w celu ochrony pacjenta i innych osób go
otaczających. Pozbawienie możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego przez
ratownika medycznego narazi na szkodę zarówno pacjentów jak i personel medyczny.
Proponowany zapis wymaga nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535)
48) Dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, edukacji
zdrowotnej i profilaktyki”
Uzasadnienie: W toku kształcenia ratownik medyczny zdobywa umiejętności i wiedzę
dotyczącą promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Podnoszenie wiedzy pacjentów na
temat poprawy stanu zdrowia, a co za tym idzie jakości życia bezsprzecznie należy do zadań
ratowników medycznych.
49) Analogicznie jak pkt. 10) powyższego uzasadnienia: Dodać punkt kolejny w brzmieniu:
„Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej”
50) Dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Przyjęcie porodu nagłego.”
Uzasadnienie: W proponowanym przez Ministra Zdrowia obecnym projekcie brak tego
uprawnienia dla ratownika medycznego wykonującym swoje czynności w podmiocie
7
leczniczym (przy posiadaniu takiego uprawnienie w innych obszarach wykonywania swojej
pracy), jest niezrozumiałe. Sytuacja, w której ratownik medyczny będzie wykonywał swoje
czynności w podmiocie leczniczym np. w zakresie lecznictwa otwartego (przychodnia), i
zaistnieje sytuacja w której rodząca zgłosi się do poradni, w której w tym czasie nie ma
lekarza będzie skutkowała brakiem uprawnień ratownika medycznego do przyjęcia od
rodzącej porodu. Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku szpitala, w którym nie ma
oddziału położniczego i w ramach izby przyjęć ratownik medyczny również nie będzie
uprawniony do przyjęcia porodu nagłego. Stan taki stanowi zagrożenie zarówno dla
potencjalnej rodzącej w postaci braku udzielenia pomocy jak również dla ratownika
medycznego, który pomimo wszystko podjąłby się tej czynności narażając się na
odpowiedzialność karną.
51) Dodać punkt kolejny w brzmieniu: „ Podawanie leków wymienionych w tabeli załącznika
nr 1”
Uzasadnienie: Minister Zdrowia nadaje uprawnienia ratownikowi medycznemu m.in. do
wykonywania zaawansowanych czynności resuscytacyjnych samodzielnie, a jednocześnie
nie uprawnia do korzystania z niezbędnych do tej czynności leków. Proponowany zapis
pozwoli na prawidłowe postępowanie ratownika medycznego w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia pacjenta.
W załączniku nr 5 proponujemy
52) W pkt. 2 proponujemy usunąć precyzyjnie wymienione czynności zawarte w nawiasie:
„zszywanie ran, zakładanie drenów”.
Uzasadnienie: Taki zapis skutkuje, że asystowanie przy drobnych zabiegach ograniczone
będzie tylko do tych dwóch czynności. Katalog drobnych zabiegów chirurgicznych jest o
wiele szerszy. Czynności te wynikają ze standardów postępowania w określonych typach
zabiegów, takich jak usunięcie szwów, ewakuacja krwiaka, usunięcia ciała obcego itp.
Zasadnym wydaje się pozostawienie zapisu w brzmieniu: asystowanie przy drobnych
zabiegach chirurgicznych.
53) Po punkcie 2 proponujemy dodać punkt kolejny w brzmieniu: „Podawanie leków na zlecenie
lekarza”
Uzasadnienie: Ratownik medyczny w toku kształcenia nabywa umiejętności realizacji
zleceń podawania leków przez lekarza. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na
ratowaniu zdrowia i życia pacjenta zarówno poza podmiotami leczniczymi jak i w
podmiotach leczniczych w obecności lekarza wymaga możliwości wykonywania w/w
czynności.
8
Download