pobierz - abc

advertisement
..............................................
.............................................
.........................................
...........................................
Imię i nazwisko pracownika
Data i miejsce urodzenia
Zajmowane stanowisko
Miejsce pracy
TEST EGZAMINACYJNY
DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH
Lp.
Prawda Fałsz
1
Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków.
2
Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego jest zaświadczenie o
ukończeniu kursu.
3
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie
systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
nie należą do podstawowych obowiązków pracodawcy.
4
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana organizować stanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bhp.
5
Maszyny i urządzenia techniczne muszą spełniać wymogi oceny zgodności i posiadać
deklaracje zgodności. Dotyczy to również stosowanych w procesie pracy narzędzi.
6
Nie wszystkie stosowane w zakładzie pracy substancje i preparaty chemiczne muszą
być oznakowane w widoczny sposób.
7
Przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w niektórych
przypadkach wolno zatrudniać kobiety.
8
Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach wzbronionych ma charakter względnie
obowiązujący i może być uchylony za zgodą lub na wniosek pracownicy.
9
Młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18.
10
Pracodawca może w niektórych wyjątkowych wypadkach dopuścić pracownika do
pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp
11
Pracodawca może dowolnie przyjąć poziom ryzyka zawodowego.
12
Celem dokonywanej oceny ryzyka jest m.in. wykazanie pracownikom, kadrze
kierowniczej (osobom kierującym pracownikami), jak i organom nadzoru i kontroli, że
przeprowadzono analizę zagrożeń i zaproponowano zastosowanie właściwych
środków ochronnych.
13
W szacowaniu ryzyka powinno się uwzględnić wszystkie możliwe do przewidzenia
zagrożenia oraz wszystkie osoby narażone.
14
Zgodnie z systematyką TOL przyczyny wypadków dzieli się na przyczyny tkwiące w
czynniku materialno- technicznym, organizacji pracy i czynniku ludzkim.
15
Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną wewnętrzną
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.
16
Na równi z wypadkami przy pracy traktowane są między innymi wypadki pracowników,
które zdarzyły się w czasie podróży służbowej.
Lp.
Prawda Fałsz
17
Wypadkiem w drodze do pracy oraz wypadkiem w drodze z pracy do domu jest nagłe
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca
wykonywania zatrudnienia lub innej działalności, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie
została przerwana.
18
Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego
zdarzenia uległy co najmniej trzy osoby.
19
Pracownik, który uległ wypadkowi, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o
wypadku swojego przełożonego.
20
Wykopy o głębokości powyżej jednego metra mogą być niezabezpieczone
21
Przebywając na wysokości powyżej jednego metra człowiek musi być zabezpieczony
przed upadkiem z wysokości
22
Dla instruktażu stanowiskowego konieczne jest prowadzenie i przechowywanie
programu instruktażu i karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.
23
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują
pracownikowi na jego wniosek składany do pracodawcy po zakończeniu leczenia i
rehabilitacji.
24
Po terenie gdzie pracownik szczególnie narażony jest na urazy można przemieszczać
się bez ochron osobistych, odzieży sygnalizacyjnej w dowolnym obuwiu
25
Masa przedmiotów przenoszonych przez mężczyznę nie może przekraczać 20 kg przy
pracy stałej.
26
Można pracować na wysokości bez skutecznego zabezpieczenia przed upadkiem.
27
Rusztowanie warszawskie bez znaku CE jest dopuszczone do użytkowania
28
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach powinien posiadać
wyłącznie lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny.
29
Do obsługi minikoparki nie potrzebne są uprawnienia operatorskie
30
Jeżeli operator sprzętu zezwoli, to można obsługiwać sprzęt nie posiadając uprawnień,
będąc jednak pod opieką operatora
31
Kobieta w ciąży nie może przyjść do pracy w butach z obcasami
.........................................
Podpis pracownika
Wynik testu: ........................... Podpis osoby sprawdzającej:...................................................
Download