2 OSPS BHP-PREZENTACJA BHP Konferencja 30.03 popr

advertisement
KONFERENCJA
„BEZPIECZNA BUDOWA – PROFILAKTYKA
WYPADKOWA”
Maksymilian Ziętek – OSPSBHP O/Kielce
„Zdarzenia potencjalnie wypadkowe w
budownictwie”
Kielce, 30.03.2017
Co to są zdarzenia potencjalnie wypadkowe
ZPW (ang. near miss – prawie wypadek)?
Definicja zawarta jest w Polskiej Normie
PN-N-18001:2004 pkt 3.24.
Jest to zdarzenie niebezpieczne, które nie
skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu ludzi lub
dużymi szkodami majątkowymi, jednak w innych
okolicznościach może przerodzić się w wypadek.
Pionierem w dziedzinie badań nad zdarzeniami wypadkowymi
bezurazowymi był Herbert William Heinrich, który w latach
trzydziestych ubiegłego wieku zwrócił uwagę na potrzebę
wykorzystania informacji związanych z wydarzeniami bezurazowymi
w celu profilaktyki.
W swoich badaniach wykazał, że każdy wypadek powodujący uraz jest
poprzedzony wystąpieniem wielu podobnych zdarzeń, które nie
przynoszą tragicznego skutku. (tzw. Piramida Heinricha).
Z badań wynika, że branża budowlana wciąż pozostaje jedną z najbardziej
niebezpiecznych gałęzi gospodarki oraz posiada najwyższy wskaźnik
wypadków śmiertelnych – trzy razy wyższy w porównaniu do innych branży.
Do nieszczęśliwych zdarzeń często dochodzi wskutek nieuwagi, rutynowego
wykonywania robót, braku wyobraźni, samowolnych działań pracowników czy
wreszcie nieznajomości podstawowych zasad bezpiecznej pracy. Jednak
wielu wypadków można uniknąć, eliminując ich przyczyny, dlatego bardzo
istotne jest stałe podkreślanie znaczenia działań prewencyjnych.
Postępowanie w przypadku zaistnienia
zdarzenia potencjalnie wypadkowego
1.Każdy incydent lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe należy zgłaszać
niezwłocznie po jego zaistnieniu bezpośredniemu przełożonemu oraz
pracownikom służby BHP.
2. Zgłoszenie zdarzenia przez poszkodowanego lub świadków albo powzięcie
wiadomości o jego zaistnieniu w innym trybie zobowiązuje firmę do
niezwłocznego podjęcia działań w celu ustalenia jego okoliczności i przyczyn.
3. Każde zgłoszenie incydentu lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego
należy potwierdzić w formie pisemnej wypełniając formularz Raport
wypadkowy i przesyłać go do służby BHP.
4. Pisemnego zgłoszenia incydentu lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego
dokonuje kierownik budowy, bezpośredni przełożony pracownika lub inna
osoba przez nich upoważniona.
Rejestr Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych
Rejestrowanie ZPW nie ma podstawy prawnej (Polskie
Normy są dobrowolne do stosowania, chyba że
ustawodawca się na nie powołuje w jakimś akcie
prawnym).
Rejestry ZPW wprowadza się zazwyczaj w tych firmach,
które wdrożyły i stosują systemy zarządzania bhp zgodne
z Polskimi Normami.
W praktyce zdarza się, że w firmach, gdzie stosuje się rejestry ZPW,
definicja tego zdarzenia jest źle interpretowania i wykorzystywana
do ukrywania lekkich wypadków urazowych, które według niektórych
specjalistów w razie pogorszenia zdrowia można przekwalifikować
jako wypadek przy pracy.
Trzeba pamiętać, że w Polskim systemie prawnym obowiązuje ustawa o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy, a PN jest
dobrowolna do stosowania i w razie sporów Sąd będzie brał pod uwagę
obowiązujące pracodawcę przepisy powszechnie obowiązujące, a PN
takim przepisem nie jest.
Dlatego lepiej jest sporządzić protokół powypadkowy dla zdarzenia
urazowego i z braku udokumentowanych skutków, nie uznać tego
zdarzenia niż narazić się na zarzut ukrywania lekkich wypadków
urazowych pod postacią ZPW.
Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Rejestrowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych ma
za zadanie gromadzenie informacji związanych z zagrożeniami
przed wystąpieniem wypadku, a ich analiza może wspomóc
opracowywanie i wdrażanie skutecznych działań w zakresie
prewencji wypadkowej.
Rejestr takich zdarzeń jest niezbędny do stwierdzenia, czy
podobne zdarzenia nie powtarzają się czyli czy wprowadzone
działania naprawcze osiągnęły oczekiwany skutek. Jest on
również niezwykle przydatny do oceny ryzyka zawodowego,
gdyż dostarcza rzetelne informacje o zagrożeniach
występujących podczas określonych czynności i ich
potencjalnych skutkach zdrowotnych.
Wzór Rejestru Zdarzeń Potencjalnie
Wypadkowych
Przykłady
potknięcie się o znajdujące się w przejściach i dojściach do
stanowisk pracy przeszkody, np. pozostawione kawałki
pustaków, przedłużacze
porażenie prądem podczas wykonywania wykopu w pobliżu
słupa energetycznego w czasie burzy, a w efekcie pracownik
nie doznał żadnego widocznego urazu,
uszkodzenie gniazda elektrycznego lub przewodu zasilającego,
uszkodzenie urządzenia elektrycznego, np. zalanie płynem w
czasie spożywania posiłków,
spadające narzędzia na placu budowy,
UWAGA
Pracodawca nie może zostać ukarany za to, że nie wie o wszystkich
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, ale gdyby na skutek takich
zdarzeń wreszcie doszło do wypadku, to ma pełne prawo nałożyć karę
na pracowników, którzy dopuścili się zaniedbania i nie złożyli
zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego.
Jeśli zaniedbanie takie zostanie udowodnione, może zostać również
wstrzymana wypłata odszkodowania na rzecz pracownika, gdyż może
on zostać uznany za osobę wyłącznie odpowiedzialną, która
doprowadziła do wypadku przez zaniedbanie.
Zdarzenie Potencjalnie Wypadkowe
zaraportowane dzisiaj to wypadek,
który nie przydarzy się jutro…
PODSUMOWANIE
Nie tylko wypadek stanowi zagrożenie, ale także sytuacja
potencjalnie wypadkowa. Wykrycie takich zdarzeń
umożliwia lepsze przygotowanie planu BHP dla firmy, a to
sprawia, że przedsiębiorstwo staje się lepszym miejscem
pracy, pracownicy czują się bardziej komfortowo, a firma
działa spokojnie i bezpiecznie nawet w sytuacjach
zwiększonej produkcji.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Kontakt: [email protected]
Download