AUTOREFERAT opis dorobku i osiągnięć naukowych

advertisement
Dr nauk wet. Katarzyna Domańska-Blicharz
Zakład Chorób Drobiu
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel.: 81 889 30 67
e-mail: [email protected]
AUTOREFERAT
opis dorobku i osiągnięć naukowych
Spis treści
I. Życiorys naukowy
A. Wykształcenie
2
B. Doświadczenie zawodowe
2
II. Osiągnięcia wynikające z art. 16 rozdz. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr
65, poz. 595, z późn. zm.)
A. Jednotematyczny cykl publikacji pt. „Charakterystyka molekularna
krajowych szczepów koronawirusów ptasich i ocena sytuacji
epidemiologicznej w kraju”
3
B. Ważniejsze osiągnięcia w zakresie innych prowadzonych badań
- przed doktoratem
9
- po doktoracie
11
C. Podsumowanie dorobku naukowego
16
D. Realizowane projekty naukowe
16
E. Odbyte staże, szkolenia i kursy
17
F. Nagrody i wyróżnienia
17
G. Pozostałe informacje
18
Życiorys naukowy
A. Wykształcenie
1989-1994
Studia magisterskie na kierunku biotechnologia na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
1994
Magister biotechnologii ze specjalnością biologia molekularna
Praca magisterska pt. „Subkomórkowa lokalizacja fosfokinazy
kazeinowej w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae”
promotor prof. dr hab. Nikodem Grankowski
2003
Doktor nauk weterynaryjnych nadany uchwałą Rady Naukowej
PIWet-PIB w Puławach z dnia 17.12.2003
Praca doktorska pt.” Występowanie rakotwórczych N-nitrozoamin
w krajowych przetworach mięsnych”
promotor prof. dr hab. Bogdan Kowalski, recenzenci: prof. dr hab.
Piotr Przybyłowski, prof. dr hab. Jan Żmudzki
B. Doświadczenie zawodowe
1994-1996
Stażysta w Pracowni Ochrony Radiologicznej i Badań
Izotopowych, PIWet-PIB
1996-1999
Asystent w Pracowni Ochrony Radiologicznej i Badań
Izotopowych, PIWet-PIB
1999-2003
Asystent w Zakładzie Chorób Drobiu, PIWet-PIB
Od 01.01.2004 Adiunkt w Zakładzie Chorób Drobiu, PIWet-PIB
Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku
biotechnologia, w roku 1994 podjęłam pracę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym,
początkowo w Pracowni Ochrony Radiologicznej i Badań Izotopowych, a od 1 czerwca 1999
r. w Zakładzie Chorób Drobiu.
W Pracowni Ochrony Radiologicznej i Badań Izotopowych zajmowałam się przede
wszystkim analityką i toksykologią lotnych N-nitrozoamin. W tym czasie zapoznałam się z
problematyką dotyczącą związków N-nitrozowych i opanowałam podstawowe techniki
instrumentalne niezbędne w badaniach N-nitrozoamin (spektrofotometria, chromatografia
gazowa z detektorem energii termicznej TEA, spektrometria masowa). Aktywnie
uczestniczyłam w badaniach nad toksycznością rtęci i kadmu, określając wpływ zatrucia tymi
metalami na niektóre parametry biochemiczne (glutation, dysmutaza ponadtlenkowa, Stransferaza glutationowa) tkanek organizmu szczura. Uczestniczyłam również w badaniach w
ramach grantu pod tytułem “Wpływ wybranych dodatków żywieniowych na przyswajanie,
retencję i eliminację kadmu w organizmie szczura” (Grant KBN 4PO4D 091 14).
Tematyka pracy naukowo – badawczej, którą podjęłam w Zakładzie Chorób Drobiu
dotyczyła aktualnych problemów zdrowotnych drobiu w hodowli krajowej wywołanych przez
czynniki zakaźne. Moje zainteresowania koncentrowały się głównie na wdrażaniu metod
biologii molekularnej do diagnostyki i badań epidemiologicznych chorób zakaźnych drobiu,
w tym zwłaszcza o etiologii wirusowej jak zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba
2
Gumboro), influenza ptaków, rzekomy pomór drobiu, zakaźne zapalenie oskrzeli, zakażenia
reowirusowe, ale również zakażeń mykoplazmami drobiu (Mycoplasma gallisepticum-MG,
Mycoplasma synoviae-MS, Mycoplasma meleagridis-MM).
Uczestnicząc w tych pracach kontynuowałam jednocześnie badania nad doktoratem a
otrzymane wyniki stały się podstawą mojej pracy doktorskiej pt. „Występowanie
rakotwórczych N-nitrozoamin w krajowych przetworach mięsnych”, którą obroniłam w
listopadzie 2003 r.
I. Osiągnięcia wynikające z art. 16 rozdz. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
A. Osiągnięcie stanowi jednotematyczny cykl publikacji pod wspólnym tytułem
„Charakterystyka molekularna krajowych szczepów koronawirusów ptasich i
ocena sytuacji epidemiologicznej w kraju”.
Cykl ten obejmuje 4 publikacje w czasopismach z bazy JCR o łącznym IF=3,382;
punkty MNiSW=85. Oświadczam, że w/w publikacjach opisane badania były moją autorską
koncepcją, we wszystkich byłam głównym autorem tekstu i w zdecydowanej większości
byłam również głównym wykonawcą badań. Swój udział w powstanie tych publikacji
oceniam na 70-80% (w zdecydowanej większości byłam również także głównym wykonawcą
badań).
1. Domańska-Blicharz K., Minta Z., Śmietanka K., Porwan T.: New variant of IBV In
Poland, Veterinary Record 2006, 158, 808
2. Domanska-Blicharz K., Smietanka K., Minta Z.: Molecular studies on infectious
bronchitis virus isolated in Poland, Bull. Vet Inst Pulawy, 2007, 51, 449-452
3. Domańska-Blicharz K., Seroka A., Lisowska A., Tomczyk G., Minta Z.: Turkey
coronavirus in Poland - preliminary results, Bull Vet Inst Pulawy, 2010, 55, 473-477
4. Domanska-Blicharz K., Lisowska A., Jatczak J., Mamczur J., Minta Z.: D1466-like
genotype of infectious bronchitis virus responsible for a new epidemic in chickens in
Poland, Veterinary Record 2012; 171: 351-354
Ponadto do cyklu wliczyłabym również pracę w czasopiśmie spoza bazy JCR (mój
wkład w jej powstanie oceniam na 80%).
5. Domanska-Blicharz K., Lisowska A., Jatczak J., Mamczur J., Minta Z.:
Występowanie wariantów D1466-like wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli u kur w
Polsce, Medycyna Wet. 2013, 69: 43-46
Oświadczenia współautorów wszystkich prac zostały załączone.
WSTĘP
Koronawirusy (Coronavirus - CoV) są odpowiedzialne za szerokie spectrum chorób
różnorodnych gatunków zwierząt i ludzi.. Zdecydowana większość CoV ptaków należy do
rodzaju Gammacoronavirus, podrodziny Coronavirinae, rodziny Coronaviridae, rządu
Nidovirales wraz z koronawirusem SW1 wyizolowanym od białugi. W roku 2011 w oficjalnej
3
systematyce wirusów Międzynarodowy Komitet ds. Taksonomii Wirusów pojawił się
dodatkowy rodzaj Deltacoronavirus zidentyfikowany u niektórych ptaków azjatyckich. Do
najważniejszych przedstawicieli Gammacoronavirus zaliczane są wirusy zakaźnego zapalenia
oskrzeli (Infectious Bronchitis Virus - IBV) oraz koronawirusy indyków (Turkey Coronavirus
– TCoV).
Wirus IB to czynnik etiologiczny wysoce zaraźliwej choroby kur znanej pod nazwą
zakaźnego zapalenia oskrzeli (Infectious Bronchitis – IB), który może replikować w
komórkach nabłonkowych nie tylko układu oddechowego lecz także moczowo-płciowego
oraz pokarmowego. Genom IBV to pojedyncza nić RNA o wielkości ok. 27 000 par zasad
(pz) zawierająca na obu końcach (3’ i 5’) tzw. regiony nie ulegające translacji (UTR). Około
2/3 genomu koduje wirusową replikazę czyli polimerazę RNA zależną od RNA, natomiast
pozostała 1/3 koduje m.in. cztery główne białka strukturalne: otoczki E, nukleokapsydu N,
membranowe M oraz tworzące wypustki S. W strukturze białka S można wyróżnić dwa
podregiony, region S2 zakotwicza wypustkę w wirusowej membranie, natomiast region S1
tworzy zewnętrzną część i jako pierwszy reaguje z receptorem w komórce gospodarza. W tym
regionie znajdują się wszystkie najważniejsze epitopy antygenowe indukujące powstawanie
przeciwciał neutralizujących i to właśnie białko S1 determinuje serotyp/genotyp/wariant IBV.
Dotychczas poznano ponad 30 serotypów, różniących się znacząco w budowie białka S1
(różnice rzędu 50%). Różnorodność wirusów, zarówno pod względem patotypu, tropizmu
tkankowego czy właściwości antygenowych przypisuje się kilku czynnikom. Z jednej strony
biologia wirusa tzn. struktura jego genomu (wielkość, skład chemiczny) czy brak właściwości
naprawczych wirusowej replikazy predysponuje do występowania zarówno spontanicznych
mutacji (zmiany pojedynczych nukleotydów - nt) czy rekombinacji (wymiany większych
fragmentów genomu) pomiędzy różnymi wirusami i powoduje ich dużą labilność. Z kolei z
drugiej strony ciągły wzrost pogłowia drobiu (zagęszczenie), sposób jego chowu
(intensyfikacja), wymiana handlowa i powszechne stosowanie szczepionek (presja
immunologiczna) dodatkowo stwarzają warunki do powstawania nowych wariantów
wirusowych.
Aż do późnych lat 70-tych ubiegłego wieku wydawało się, że serotyp Massachusetts
(Mass) IBV jest jedynym serotypem obecnym w Europie wywołującym zakaźne zapalenie
oskrzeli. Jednak badania przeprowadzone w kolejnych latach w Wielkiej Brytanii i Holandii
wykazały obecność szczepów IBV należących do przynajmniej 4 innych serotypów, które
wywoływały zachorowania u ptaków uodparnianych szczepionkami typu Mass. Serotypy te to
D207 (znany również jako D274), D212 (również znany jako D1466) oraz D3896 i D3128.
Rozwój i dostęp technik izolacji wirusa i jego serotypizacji umożliwiły identyfikację
kolejnych wariantów, jednak większość z nich miało niewielkie znaczenie epidemiologiczne i
wykrywane były zwykle przez krótki okres czasu. Niektóre z tych wariantów miały większe
znaczenie i powodowały problemy zdrowotne w postaci częstych ognisk choroby, np. wariant
B1648 odpowiedzialny za problemy nerkowe na przełomie lat 80/90-tych ubiegłego wieku
był głównym czynnikiem zachorowań kurcząt w krajach Benelux’u. Jednak największe straty
w europejskiej produkcji drobiarskiej powodował wariant 793/B (znany także jako 4/91 lub
CR88), który pojawił się na początku lat 90-tych. Bardzo szybko pojawiły się żywe,
atentowane szczepionki zawierające szczepy typu 793/B-like skutecznie zabezpieczające
4
ptaki przeciwko temu wariantowi IBV. Obecnie jego występowanie notowane jest w wielu
częściach świata, co ciekawe do tej pory nie stwierdzono go w USA.
Drugi z przedstawicieli rodzaju Gammacoronavirus - koronawirus indyków to
czynnik powodujący ostre infekcje jelitowe (enteropatie) u indyków w każdym wieku.
Choroba po raz pierwszy została opisana przez Petersona i Hymasa w 1951r pod nazwą
najpierw gorączka błotna (Mud Fever), później choroba niebieskiego grzebienia lub
monocytoza (Bluecomb Disease, Avian Monocytosis), natomiast identyfikacji wirusa, który
ją wywoływał dokonano w 1973r. Choroba rozpowszechniona była głownie w Ameryce
Północnej oraz Australii powodując przede wszystkim straty ekonomiczne wynikające ze
zmniejszonych przyrostów masy ciała i wzrostu zużycia paszy u starszych ptaków, natomiast
u młodych ptaków ze zwiększonych upadków. W 2001 roku pojawiły się pierwsze
doniesienia na temat TCoV izolowanych od indyków w Europie (Wielka Brytania i Włochy),
a także Ameryce Południowej (Brazylia) i Afryce (Egipt). Badania przeprowadzone w
Wielkiej Brytanii w latach 2003 -2005 wykazały, że ponad 32% badanych stad indyków było
zakażonych TCoV. Z kolei badania francuskie wykazały obecność TCoV w 37% stadach
indyków z objawami enteropatii.
TCoV współuczestniczą w wywoływaniu zespołów chorobowych dotyczących jelit.
Takim wieloczynnikowym syndromem chorobowym jest zespół zapalenia jelit indycząt (PEC
- poult enteritis complex). Powodująca duże straty ekonomiczne choroba manifestuje się
głównie zahamowaniem rozwoju ptaków i zwiększonym zużyciem paszy. W przypadkach o
nasilonym przebiegu obserwuje się również zaburzenia w funkcjonowaniu układu
immunologicznego i zwiększone upadki, które w zależności od wieku ptaków mogą sięgać
nawet 50-96% (Poult Enteritis Mortality Syndrome - PEMS czyli syndrom śmiertelności na
tle zapalenia jelit indycząt). Barnes and Guy oszacowali, że w USA w okresie wiosny i jesieni
u 60-90% stad indyków obserwowane są objawy PEC. Rola większości wirusów jelitowych w
etiologii PEC pozostaje nadal niejasna, jednak za najważniejsze uznaje się koronawirusy
indyków i astrowirusy indyków (turkey astrovirus – TAstV).
Oba wirusy mają podobną strukturę genomu a homologia sekwencji nukleotydowej
(nt) całego genomu pomiędzy nimi wynosi ok. 86%. Jednak największe różnice dotyczą genu
S z podobieństwem nt na poziomie jedynie ok. 32%.
W Polsce badania nad koronawirusami ptaków dotyczyły głownie IBV. Pierwszej
identyfikacji zakażeń IBV dokonano badaniem serologicznym w 1967 r. W późniejszym
okresie, a szczególnie w połowie lat osiemdziesiątych rejestrowano liczne przypadki spadków
nieśności w stadach kur towarowych spowodowane zakażeniem IBV typu Mass. Dalsze
rozprzestrzenianie się choroby częściowo zahamowało wprowadzenie na szeroką skalę
szczepień kur niosek przeciwko IB. W końcu lat osiemdziesiątych wykazano, że IB było
jedną z przyczyn zwiększonych strat w produkcji także kurcząt brojlerów. Notowane
wówczas zachorowania u kurcząt charakteryzowały się objawami ze strony układu
oddechowego, zmniejszeniem przyrostów masy ciała i zwiększoną śmiertelnością. Pierwsze
przypadki zachorowań manifestujące się głownie uszkodzeniem nerek (ang. nephritis) u
kurcząt brojlerów stwierdzono w 1994 r. Wówczas notowane przypadki dotyczyły stad
nieszczepionych. W późniejszym okresie, począwszy od 1997 r. przypadki zaplenia nerek na
tle IBV notowano także u ptaków szczepionych. Jak wykazały dalsze badania, zachorowania
5
te wywoływały szczepy 793/B-like. Natomiast nie prowadzono dotychczas żadnych badań
nad występowaniem w Polsce koronawirusów indyków.
CEL PRACY
 Wdrożenie technik biologii molekularnej do wykrywania i charakterystyki
molekularnej różnych genotypów IBV oraz TCoV
 Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania zakażeń tymi wirusami w
krajowej populacji drobiu
 Badania nad patogennością wybranych TCoV
OMÓWIENIE PRACY
Podstawą w kontroli zakażeń IBV jest rozpoznanie jaki typ/wariant wirusa wywołuje
problem zdrowotny na danym fermie/terenie. Tradycyjną metodą klasyfikacji szczepów IBV
na różne serotypy jest test neutralizacji wirusa (ang. virus neutralisation - VN) oraz test tzw.
antygen capture-ELISA Jednakże przy tych testach wymagana jest czasochłonna i kosztowna
izolacja IBV. Z kolei identyfikacja wymaga użycia licznych serotypów IB czy posiadania
przeciwciał monoklonalnych, a ze względu na reakcje krzyżowe interpretacja wyników jest
problematyczna. Rozwój i szeroki dostęp technik biologii molekularnej sprawił, że coraz
częściej w odniesieniu do różnicowania IBV stosuje się termin genotyp zamiast serotyp.
Przynależność do określonego genotypu określa się na podstawie sekwencjonowania genu S,
a szczególnie jego regionu S1. Podczas badań przetestowano kilka metod wykrywania
zakażeń CoV ptaków, początkowo skupiając się jedynie na IBV potem rozszerzając je
również o badania nad TCoV. Do wykrywania koronawirusów ptaków zastosowano 2
metody: konwencjonalny, jednoprobówkowy RT-PCR i RT-PCR w połączeniu z nested-PCR
(2). W konwencjonalnym RT-PCR użyte startery miały sekwencje komplementarne do
konserwatywnego regionu 3’UTR, natomiast w RT-nested PCR komplementarne do
konserwatywnego fragmentu genu nukleokapsydu (N). Pomimo, iż metoda RT-nested PCR
okazała się 1000x czulsza w wykrywaniu genomu IBV to jednak podwyższone ryzyko
kontaminacji przy wykonywaniu tej metody a także fakt, że nie wykrywała zakażeń TCoV
zdecydowano do dalszych badań stosować konwencjonalną metodę RT-PCR (3). W
późniejszym czasie zastąpiono ją czulszą metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym (rRT-PCR)
ukierunkowaną na wykrywanie konserwatywnego fragmentu 5’UTR obecnego zarówno w
genomie IBV jak i TCoV, którą z powodzeniem stosowano do wykrywania szczepów IBV
należących do różnych genotypów jak i TCoV (4, 5).
Dodatkowo, zgromadzono ponad 30 par starterów umożliwiających określenie
sekwencji nt regionu S1. Tak duża ilość starterów wynika z faktu zmienności tego genu i tak
jedna para starterów amplifikująca fragment genu S genotypu D274 nie daje żadnego
produktu w przypadku szczepu IBV innego genotypu. Użycie tych starterów pozwoliło
zidentyfikować po raz pierwszy w kraju genotyp QX IBV. Zachorowania, które opisałam w
publikacji (1) wystąpiły na początku 2004 r. na wielkotowarowej fermie brojlerów składającej
się z 3 kurników po 30 000 kurcząt rasy Ross. Od 5-tego tygodnia życia kurcząt
obserwowano nieznaczne zwiększenie upadków trwające 3-4 dni, które nie przekraczało 1%.
Po tym czasie sytuacja uległa normalizacji. Ok. 70% upadków dotyczyło kurcząt dużych, u
których sekcyjnie stwierdzano znaczne odwodnienie, zanik narządów limfatycznych (grasicy,
6
torby Fabrycjusza, śledziony), przekrwienie wątroby, a u pojedynczych sztuk zapalenie
brodawek żołądka gruczołowego. Jednakże najpoważniejsze zmiany dotyczyły nerek, w
których stwierdzano zwyrodnienie, przekrwienie i znaczne, 2-3 krotne powiększenie.
Przeprowadzona przeze mnie charakterystyka molekularna pozwoliła wykazać 98,9%
homologię nt fragmentu genu S1 izolatu terenowego z sekwencją chińskiego izolatu QX IBV
dostępną wówczas w GeneBank’u (1).
W kolejnej pracy (2) dokonałam charakterystyki molekularnej pozostałych izolatów
IBV znajdujących się w archiwum Zakładu Chorób Drobiu. Porównując sekwencję nt
fragmentu genu S1 dziewięciu izolatów IBV wykazałam, że większość z nich wykazuje
większe podobieństwo do IBV typu 793/B (trzy izolaty z 1997 r., jeden z 1999 r., jeden z
2004 r. i jeden z 2005 r.), dwa kolejne do chińskiego wariantu QX-like, natomiast jeden izolat
z 1997 r. tworzył odrębną gałąź drzewa filogenetycznego a jego homologia nt do pozostałych
typów IBV wynosiła 63,7-81,5%. W późniejszym już czasie, po ukazaniu się publikacji
zaktualizowano GenBank i sekwencja tego izolatu była najbardziej zbliżona do atypowego
wariantu wykrytego w na terenie Federacji Rosyjskiej w 1999 r. (2). Na postawie
prowadzonego przeze mnie monitoringu sytuacji epidemiologicznej zakażeń IBV w krajowej
populacji kur można stwierdzić, że najczęstsze problemy zdrowotne związane z IB w
ostatnich latach powoduje wariant chiński QX. Po raz pierwszy zidentyfikowany w Chinach
w 1996 roku, rozprzestrzenił się bardzo szybko na teren Europy, w 2003 najpierw pojawił się
w Niemczech, następnie w Holandii, Belgii, Francji, Włoszech, Danii, Słowenii, Wielkiej
Brytanii i Hiszpanii. Rozprzestrzenia się także na inne rejony świata, gdyż wirus QX
zdiagnozowany został w Izraelu a niedawno zmutowany QX-like również w krajach Ameryki
Łacińskiej. Nie jest znany mechanizm rozprzestrzeniania się wirusa IB i chociaż w ostatnich
latach zidentyfikowano wirusy „IB-like” u dzikich ptaków, raczej wydaje się mało
prawdopodobne by miały one taki udział w rozprzestrzenianiu jak w przypadku grypy
ptaków. Przyczyn upatruje się raczej w międzynarodowym komercyjnym obrocie drobiem.
Interesujące jest również dlaczego akurat ten wariant IBV zdołał się tak szybko
rozprzestrzenić i powoduje takie problemy zdrowotne u kur. Należy wspomnieć, że badania
monitoringowe zakażeń IBV w krajowych stadach kur są stale przeze mnie kontynuowane i
ostatnie wyniki wskazują na zmiany w obrębie sekwencji nt genu S1 IB QX-like
wymuszające zastosowanie do ich identyfikacji nowych par starterów. W prowadzonych
badaniach nie stwierdzono innych typów IBV występujących na terenie Europy jak It-02 czy
wcześniej zidentyfikowanego w Polsce IBV 624I.
W ostatnim czasie, dzięki rozszerzeniu metod RT-PCR/sekwencjonowanie
zidentyfikowano szczep IBV D1466-like do tej pory w Polsce nie wykrywany (4, 5). Próbki
dodatnie w metodzie wykrywającej wszystkie typu IBV sprawdzano w kolejnych reakcjach
konwencjonalnego RT-PCR: i) tzw. uniwersalnej, w której użyte startery miały sekwencje
komplementarne do regionu białka S1 wariantów IBV takich jak QX, 793/B, Mass czy It-02
oraz ii) tzw. D1466, w której startery miały sekwencje komplementarne do genu białka S1
wariantów typu D1466. Różnicowanie na poszczególne warianty uzyskiwano poddając
sekwencjonowaniu (w Zakładzie Chorób Drobiu lub w Genomedzie Sp. z o.o., Warszawa)
otrzymane w w/w reakcjach produkty. Od listopada 2011 do Zakładu Chorób Drobiu coraz
liczniej zgłaszane były przypadki kur niosek z zaburzeniami w nieśności (opóźnienie lub
spadek nieśności oraz pogarszanie jakości jaj). U zakażonych ptaków najczęściej
7
obserwowano zmiany anatomo-patologiczne dotyczące jajnika i jajowodu (znacznego stopnia
niedorozwój), niekiedy także w nerkach (łącznie z obecnością złogów moczanów). W
późniejszym okresie (od lutego 2012) otrzymywano także próbki od broilerów z objawami
zapalenia nerek, a śmiertelność w stadzie sięgała 20%. W dostarczonych próbkach
wykrywano prążki w obu zastosowanych metodach RT-PCR, które po zsekwencjonowaniu
identyfikowano jako wirusy IB należące do typu D1466 oraz 793/B. Do maja 2012 r.
przebadano łącznie 53 stada kur i kurcząt brojlerów, z czego w 18 (34%) przypadkach
stwierdzono zakażenie genotypem D1466 (w 14 stadach kur niosek i 4 stadach kurcząt
brojlerów). Przeprowadzony wywiad epidemiologiczny wykazał, że w prawie wszystkich
stadach prowadzono prawidłowy program immunoprofilaktyczny przeciwko IB polegający na
kilkukrotnym podaniu żywych atentowanych szczepionek zawierających szczepy należące
zarówno do typu Mass, D274 oraz 793/B. Dodatkowo, w stadach kur niosek przed okresem
nieśności stosowano inaktywowaną szczepionkę zawierającą szczepy należące do typu Mass i
D274. Taki program szczepień był dotąd wystarczający przy zagrożeniach wynikających z
infekcji szczepami IBV typu QX, 793/B czy It-2. Produkty RT-PCR pochodzące z 6
przypadków poddano sekwencjonowaniu i analizie filogenetycznej. Wszystkie polskie
sekwencje wykazywały największą homologię do holenderskich szczepów D1466 oraz
V1397. Przy czym sekwencja polskich szczepów różniła się również między sobą gdyż
homologia między nimi wynosiła 86,2-99,5%: trzy z sześciu analizowanych sekwencji były w
99,5% podobne i tworzyły podgrupę I, natomiast trzy kolejne (homologia 90,1-96,1%)
podgrupę II (Ryc. 2). Podobieństwo wirusów z podgrupy I i II do szczepu D1466 wynosiło
99,0-99,5% i 86,8-91,7% , natomiast do szczepu V1397 odpowiednio: 93,8-94,3% i 90,993,8%. Z kolei podobieństwo do północnoamerykańskich szczepów DE072 i GA98 wynosiło
67,8-79,3%. Szczep należący do genotypu D1466-like jest szczepem nietypowym, ponieważ
homologia jego białka S1 do pozostałych znanych europejskich genotypów jest bardzo niska.
Po raz pierwszy wyizolowano go w 1979 r. w Holandii i bardzo szybko znalazł on
zastosowanie w szczepionce, niestety w Polsce obecnie nie zarejestrowanej. Szczepami
najbardziej podobnymi do genotypu D1466-like są północnoamerykańskie warianty DE072
(ang. Delaware 072) po raz pierwszy zdiagnozowany w 1992 r. oraz GA98 (ang. Georgia 98)
zdiagnozowany w 1998 r.
Kolejnym aspektem moich badan były koronawirusy indyków. Spośród próbek
wymazów kałowych zgromadzonych od 136 stad indyków w latach 2008-2009, w 7,3%
stwierdzono obecność TCoV (3). Kontynuowane w dalszym ciągu badania pozwoliły na
korektę tej liczby, dotychczas (luty 2013) obecność TCoV zidentyfikowano w ok. 9%
badanych stad. Taka częstość występowania okazała się niższa niż we Francji (35%),
Wielkiej Brytanii (32%) i Brazylii (82%). Z kolei w Stanach Zjednoczonych w ostatnich
latach nie zidentyfikowano zakażeń TCoV, podobnie jak w Niemczech. W omawianej pracy
dokonano również oceny siewstwa TCoV przez zakażone indyki oraz zawartości wirusa w
poszczególnych narządach i tkankach. W tym celu opracowano ilościową metodę rRT-PCR
(qrRT-PCR), która posłużyła do określenia ilości kopii RNA w wymazach i tkankach
eksperymentalnie zakażonych indyków. Oznaczono, że w wymazach z kloaki wirus obecny
był od 5 dpi do 14 dpi, w 21 dpi nie wykryto RNA TCoV. Podobny przebieg wydalania
wirusa, od 5 do 14 dpi obserwował również Gomaa et al. Badając obecność wirusa w różnych
odcinkach jelit zakażonych indycząt wykazałam, że wirus utrzymuje się z upływem czasu
8
głownie w jelicie ślepym, co może mieć wartość diagnostyczną, gdyż nawet 21 dni po
zakażeniu ilość kopii wirusowego RNA jest znaczna (niemal 105 RNA). W innych
publikacjach utrzymywanie się wirusa w jelitach było różne i trwało, w zależności od użytego
do zakażenia TCoV od 2 do 7 tygodni. Takie rozbieżności wynikać mogą z różnej
patogenności użytego w doświadczeniu szczepu wirusowego, jego dawki a także wieku i rasy
użytych w doświadczeniu indyków. Z przeprowadzonych badań zaskakujący był fakt, że 1dniowe kurczęta SPF użyte w doświadczeniu jako ptaki narażone na zakażenie przez kontakt
okazały się wrażliwe na infekcje TCoV. W wymazach z kloaki RNA TCoV wykrywano u
nich od 7 do 21 dpi (koniec doświadczenia). U kurcząt obserwowałam również kliniczne
objawy enteropatii jak biegunka od 10 dpi. Śladowe ilości wirusowego RNA wykrywano
także w nerkach, wątrobie i torbie Fabrycjusza. Fakt patogenności wirusa TCoV u kurcząt
wymaga dodatkowych badań.
WYNIKI
Prowadzone przeze mnie badania nad koronawirusami ptaków umożliwiły:
 Udoskonalenie warsztatu diagnostycznego zakaźnego zapalenia oskrzeli i zakażeń
koronawirusami indyków
 Zidentyfikowanie po raz pierwszy w krajowej populacji kur obecności IBV typu QX
(2004 r.) oraz D1466 (2012 r.)
 Wykazanie w krajowej populacji indyków obecności TCoV, określenie jego
prewalencji a także roli w wywoływaniu enteropatii zarówno u indyków jak i kurcząt
 Określenie patogenności wybranego szczepu TCoV w badaniach eksperymentalnych
Ponadto od niedawna podjęłam również badania nad występowaniem CoV u ptaków
wolno żyjących. Ich obecność stwierdziłam w wymazach kałowych 3,15% (22/699) badanych
ptaków. Obecnie prowadzę prace nad charakterystyką molekularną wykrytych
koronawirusów, niemniej dotychczasowe wyniki były prezentowane na kongresie WVPA
(Domanska-Blicharz K., Seroka A., Minta Z.: Detection and molecular characterization of
IBV-like viruses in wild birds in Poland, 424-430, Proceedings of 17th World Veterinary
Poultry Congress, Cancun, Mexico, 14-18.08.2011).
B. Ważniejsze osiągnięcia w zakresie innych prowadzonych badań
PRZED DOKTORATEM
Praca w Pracowni Ochrony Radiologicznej i Badań Izotopowych, PIWet-PIB
pozwoliła mi na opanowanie technik chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonymi z
różnymi detektorami (uV-VIS, TEA, MDS) a także zapoznanie się z metodami
biochemicznymi wykorzystywanymi w analizie oddziaływań toksycznych związków
chemicznych na żywe organizmy (oznaczenia glutationu, dysmutazy ponadtlenkowej, Stransferazy glutationowej). Prowadząc badania nad określeniem stanu skażenia lotnymi Nnitrozoaminami krajowych przetworów mięsnych wykazałam, że przeciętne stężenia Nnitrozoamin w przetworach mięsnych w Polsce nie są wysokie i znajdują się na podobnym
poziomie, co stężenia stwierdzane w innych krajach. Na podstawie analizy stężeń Nnitrozoamin w poszczególnych asortymentach przetworów mięsnych oraz wielkości ich
9
spożycia obliczyłam średnie dzienne spożycie NDMA (N-nitrozo-di-metyloamina) z
przetworami mięsnymi i rybnymi przez statystycznego mieszkańca Polski. Wynosiło ono ok.
0,20 g/osobę w przypadku przetworów mięsnych oraz ok. 0,062 g/osobę w przypadku
przetworów rybnych. Wartości te mieszczą się w zakresie wielkości pobierania NDMA przez
mieszkańców innych krajów. W pracy wykazałam także, jak bardzo istotnym czynnikiem
wpływającym na częstość występowania i zawartość rakotwórczych N-nitrozoamin w
wędlinach podrobowych jest ścisłe przestrzeganie właściwych warunków czasu i temperatury
przechowywania wędlin. Wyniki moich prac wykazały, że w świeżych produktach
występowanie lotnych N-nitrozoamin miało charakter sporadyczny, natomiast po 2-3 dniach
przechowywania, nawet w warunkach lodówki, stęzenia i częstotliwość występowania tych
związków wzrastała. Zależności pomiędzy zawartością azotanów, azotynów i jakością
mikrobiologiczną a tworzeniem się N-nitrozoamin w wędlinach podrobowych
przechowywanych w różnych warunkach czasowych i temperaturowych były słabo
zaznaczone i niejednoznaczne. Uzyskane wyniki wskazywały jednakże na konieczność
stałego śledzenia aktualnego stopnia zagrożenia toksykologicznego ze strony występujących
w żywności N-nitrozoamin Dysponowanie takimi danymi jest niezwykle istotne nie tylko z
punktu widzenia ochrony zdrowia człowieka-konsumenta, ale także rosnących wymogów w
międzynarodowym handlu i eksporcie żywności pochodzenia zwierzęcego.
Otrzymane wyniki stały się podstawą mojej pracy doktorskiej, a także zostały
opublikowane w następujących czasopismach:
 Domańska K., Kowalski B.: Effect of different storage conditions on N-nitrosamines
content in Polish edible offals processed meat products, Bull. Vet. Inst., Pulawy, 46,
317-324, 2002
 Domańska K., Rożańska H: Microbiological quality of Polish edible offals processed
meat products during storage; influence on N-nitrosamines content, Bull. Vet. Inst.,
Pulawy, 2003, 47, 217-224
 Domańska K., Kowalski B.: Occurrence of volatile N-nitrosamines in Polish
processed meat products, Bull. Vet. Inst., Pulawy, 2003, 47, 507-514
 Domańska-Blicharz K., Michalski M., Kowalski B.: Effect of different storage
conditions on nitrates and nitrites in Polish edible offals processed meat products.
Influence on N-nitrosamine content, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2004, 48, 63-68.
 Domańska-Blicharz K., Rachubik J., Kowalski B.: Occurrence of volatile NNitrosamines in Polish tinned foods, Bull Vet Inst Pulawy, 2005, 49 (3), 319-322.
Równolegle prowadziłam badania nad toksycznością metali ciężkich. Uczestniczyłam
również w badaniach w ramach grantu pod tytułem “Wpływ wybranych dodatków
żywieniowych na przyswajanie, retencję i eliminację kadmu w organizmie szczura”. Prace te
znalazły odzwierciedlenie w następujących publikacjach:
 Grosicki A., Domańska K.: Dietary zinc-heavy metal interactions, Polish Journal of
Environmental Studies, 1997,. 6: 5-9.
 Domańska K., Grosicki A., Kowalski B.: Effect of subchronic cadmium exposure on
hepatic and renal glutathione, glutathione s-transferase, and superoxide dismutase in
rats, Bull Vet Inst Pulawy, 1999, 48: 203-210.
10
 Domańska K., Grosicki A.: Comparison of effects of vitamin C and selenium on renal
and hepatic superoxide dismutase activities in cadmium intoxicated rats,. Bull Vet Inst
Pulawy , 2000, 44: 247-252.
 Domańska K., Grosicki A., Kowalski B.: Influence of bentonite and vitamin C on
renal and hepatic glutathione in cadmium intoxicated rats, Journal of Trace and
Microprobe Techniques, 2000, 18: 557-562.
PO DOKTORACIE
Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)
Pierwszym obiektem moich zainteresowań po rozpoczęciu pracy w Zakładzie Chorób
Drobiu była choroba Gumboro (zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza, IBD). Rezultatem
moich badań prowadzonych w latach 2001-2004 było opracowanie metod biologii
molekularnej (RT-PCR, real time RT-PCR, REA i sekwencjonowanie) oraz metod
immunoenzymatycznych (test immunoperoksydazowy IP i AC-ELISA) i ich zastosowanie do
diagnostyki i badań epidemiologicznych choroby Gumboro. Metody te okazały się przydatne
do szybkiego wykrywania materiału genetycznego wirusa (RT-PCR) oraz antygenu (metody
IP i AC-ELISA) w torbie Fabrycjusza kurcząt zakażonych wirusem IBD lub do
porównawczej charakterystyki antygenowej (AC-ELISA, przeciwciała monoklonalne) i
genotypowej (RT-PCR, real time RT-PCR, REA i sekwencjonowanie genów VP1 i VP2)
krajowych szczepów wirusa IBD izolowanych na przełomie lat 70/80 (słabo patogenne) oraz
w latach 90-tych (wysoce zjadliwe). Wyniki tych badań, w części realizowane we współpracy
z laboratorium referencyjnym OIE w Ploufragran, Instytutem Weterynaryjnym Węgierskiej
Akademii Nauk w Budapeszcie (Węgry) w ramach programu COST Action 839
„Immunosupresyjne wirusowe choroby drobiu” oraz grantu SPUB finansowanego przez
KBN, mają szczególną wartość i znaczenie w wyjaśnieniu wczesnej epidemii tej choroby w
Europie. Wskazują one, że szczepy wirusa IBD izolowane w Polsce i na Węgrzech w latach
1977-1981 tworzą nową odrębną grupę genetyczną i prawdopodobnie mogły pojawić się
przed wirusami klasycznymi serotypu 1 „F52/70-like”.
Otrzymane wyniki opublikowane zostały w następujących czasopismach:
 Domańska K., Rivallan., Śmietanka K., Toquin D., Minta Z., Eterradossi N.:
Antigenic characterization of Polish Infectious Bursal Disease virus strains, Bull. Vet.
Inst. Pulawy, 2002, 46, 45-52.
 Domańska K., Rivallan., Śmietanka K., Toquin D., de Boisseson C., Minta Z.,
Eterradossi N.: Genetic characterization of Polish Infectious Bursal Disease virus
strains, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2003, 47, 61-69.
 Domańska K., Śmietanka K., Minta Z.: Characterization of Polish Infectious Bursal
Disease Virus strains by Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction combined
with Restriction Enzyme Analysis, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2003, 47, 349-356
 Domańska K., Mato. T., Rivallan., Śmietanka K., Minta Z., de Boisseson C., Toquin
D., Lomniczi B., Palya V., Eterradossi N.: Antigenic and genetic diversity of early
European isolates of Infectious bursal disease virus prior to the emergence of the very
virulent viruses: early European epidemiology of Infectious bursal disease virus
revisited? Arch. Virol, 2004, 149, 465-480.
11
 Minta Z., Domanska-Blicharz K., Bartnicka B., Śmietanka K.: Production and
characterization of monoclonal antibodies against early Polish strains of Infectious
Bursal Disease Virus, Bull Vet Inst Pulawy, 2005, 49, 361-366.
Grypa ptaków
Uczestniczyłam również w pracach nad influenzą (grypą) ptaków (AI). Głownie moja
aktywność skupiała się na wprowadzeniu do diagnostyki tej jednostki chorobowej
nowoczesnych metod opartych na biologii molekularnej tj. metody RT-PCR do wykrywania
materiału genetycznego wirusów influenzy typu A przy zastosowaniu starterów
specyficznych dla konserwatywnego regionu genów M i NP oraz testy RT-PCR pozwalające
określić przynależność wirusów influenzy do podtypu hemaglutyniny – H5 i H7 oraz
neuraminidazy – N1. Jako wykonawca uczestniczyłam także we wdrożeniu metody rRT-PCR
w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a
także we współpracy z innymi laboratoriami krajów UE w ramach projektu EPIZONE (6 PR).
Wdrożenie metod molekularnej diagnostyki influenzy ptaków w połączeniu z
sekwencjonowaniem fragmentu genu hemaglutyniny umożliwiło szybkie określenie in vivo
cech patogennych krajowych izolatów wirusów AI podtypów H5 i H7, w tym również wirusa
HPAI H5N1 wyizolowanego 2006 r. od ptaków dzikich oraz dokonać analizy filogenetycznej
tych izolatów porównując je do szczepów krążących w Europie i świecie. W ramach w/w
projektu EPIZONE uczestniczyłam w badaniach z zakresu porównawczej epidemiologii
molekularnej wirusów AI izolowanych w Europie oraz doskonalenia unijnego programu
monitorowania zakażeń
wirusami influenzy u drobiu i ptaków dzikich. Wśród
kontynuowanych badań związanych z influenzą ptaków było moje uczestnictwo w trzech
projektach w ramach 6 Programu Ramowego (INN-FLU, FLU-LAB-NET i NEWFLUBIRD). Tutaj do moich osiągnięć należą badania nad przeżywalnością AIV w wodzie
pochodzącej z miejsc, w których bytują dzikie ptaki wodne (staw miejski, ujście Wisły, woda
morska z Bałtyku). Przeprowadzone badania wykazały, że na przeżywalność wirusa miały
wpływ jego początkowa koncentracja oraz fizyko-chemiczne właściwości wody jak
temperatura i zasolenie, wirus H5N1 najdłużej przeżywał w temperaturze 40 C, natomiast
najkrócej w 200 C oraz że AIV zachowuje swoje właściwości infekcyjne dłużej w filtrowanej
wodzie morskiej, natomiast w niefiltrowanej wodzie morskiej traci je najszybciej, co może
wynikać z oddziaływania dodatkowych czynników biologicznych (np. zewnątrzkomórkowe
proteazy, nukleazy i inne enzymy).
Rezultatem badań dotyczących influenzy ptaków są następujące prace:
 Domańska-Blicharz K., Śmietanka K., Minta Z.: Molecular methods for detection of
avian influenza type A viruses, Bull. Vet Inst Pulawy 2006, 50, 287-291.
 Śmietanka K., Minta Z., Domańska-Blicharz K., Tomczyk G., Wijaszka T.: Avian
influenza H5N1 outbreak in a flock of mute swans in the city of Toruń, Poland, in
2006. Bull. Vet Inst Pulawy, 2008, 52, 491-495.
 Domańska-Blicharz K., Minta Z., Smietanka K., Marche S., van den Berg T.: H5N1
High Pathogenicity Avian Influenza Virus Survival in Different Types of Water,
Avian Dis, 2010, 54, 734-737.
12
 Śmietanka K., Fusaro A., Domańska-Blicharz K., Salviato A., Monne I., Dundon
W.G., Cattoli G., Minta Z.: Full-Length Genome Sequencing of the Polish HPAI
H5N1 Viruses Suggests Separate Introductions in 2006 and 2007, Avian Dis, 2010,
54, 335-339.
 Smietanka K, Minta Z, Wyrostek K, Jóźwiak M, Olszewska M, Domańska-Blicharz
K, Reichert M, Pikuła A, Habyarimana A, van den Berg T.: Susceptibility of pigeons
to clade 1 and 2.2 high pathogenicity avian influenza H5N1 virus, Avian Dis. 2011
55(1):106-112.
 Dundon W.G., Heidari A., Fusaro A., Monne I., Beato M.S., Cattoli G., Koch G.,
Starick E., Brown I.H., Aldous E.W., Briand F.-X., Le Gall-Recule G., Jestin V.,
Jørgensen P.H., Berg M., Zohari S., Metreveli G., Munir M., Stahl K., Albina E.,
Hammoumi S., Gil P., Servan de Almeida R., Smietanka K., Domanska-Blicharz K.,
Minta Z., Van Borm S., van den Berg T., Moreno Martin A., Barbieri I., Capua I.:
Genetic data from avian influenza and avian paramyxoviruses generated by the
European network of excellence (EPIZONE) between 2006 and 2011— Review and
recommendations for surveillance, Vet Microbiol, 2012, 154, 209–221.
Zakażenia adenowirusowe
Z innych moich zainteresowań z zakresu chorób wirusowych drobiu były badania nad
adenowirusami. Zakażenia adenowirusowe są powszechne wśród ptaków, jednak objawy
kliniczne tych zakażeń są względnie rzadko obserwowane. Począwszy od 2000 r. w
literaturze naukowej zaczęły pojawiać się doniesienia z Japonii o przypadkach
wrzodziejącego zapalenia żołądka mięśniowego (ang. gizzard erosions – GE) u kurcząt
brojlerów a w ostatnim czasie, podobne objawy kliniczne obserwowano także w Polsce. Na
początku 2008 r. zanotowano na kilku fermach w centralnej Polsce przypadki GE u kurcząt
brojlerów a moja aktywność w tym aspekcie skupiła się na identyfikacji czynnika
wywołującego GE, odtworzeniu schorzenia w warunkach eksperymentalnych, a także
przeprowadzeniu charakterystyki molekularnej wyizolowanego wirusa. W przeprowadzonych
badaniach wykazano wrażliwość wiekową na zakażenie wyizolowanym w hodowli
fibroblastów zarodków kurzych (CEF) adenowirusem należącym do serotypu (FAdV-1). Po
zakażeniu eksperymentalnym kurcząt SPF, jedynie u zakażonych w 1 dniu życia
obserwowano GE oraz dużą śmiertelność, natomiast u zakażonych w 4 tygodniu życia
dowodem infekcji była obecność ciałek wtrętowych w komórkach nabłonka żołądka
mięśniowego kurcząt oraz krótkotrwała obecność materiału genetycznego FAdV w jelitach i
żołądku mięśniowym. Zsekwencjonowano dwa geny kodujące wypustki (krótką i długą)
znajdujące się na powierzchni cząsteczki wirusa, których budowa (skład aminokwasowy)
prawdopodobnie determinuje patogenność danego szczepu FAdV-1. Nie znalazłam jednak
żadnej korelacji (sugerowanej wcześniej w literaturze światowej) pomiędzy
zidentyfikowanymi zmianami w budowie tych wypustek a patogennością szczepów, co
wskazuje na inny mechanizm patogenności.
Wyniki tych prac zostały omówione w publikacji:
 Domanska-Blicharz K., Tomczyk G., Smietanka K., Kozaczynski W., Minta Z.:
Molecular characterization of fowl adenoviruses isolated from chickens with gizzard
erosions, Poultry Sci 2011, 90, 983–989
13
Wirusowe czynniki enteropatii u drobiu
W ostatnim okresie, do najważniejszych moich zainteresowań należy uznać prace nad
wirusowymi czynnikami stanów patologicznych przewodu pokarmowego (enteropatii) u
drobiu, głownie u indyków. Sprawnie funkcjonujący przewód pokarmowy u drobiu to istotny
warunek osiągnięcia dobrych wyników produkcyjnych i ekonomicznych chowu. W USA
oszacowano straty wynikające z występowaniem różnego rodzaju enteropatii na ok. 10
centów amerykańskich/funt mięsa drobiowego. W Polsce dotychczas nie prowadzono ani
żadnych badan nad enteropatiami, nie prowadzono również tego typu obliczeń, z kolei
informacje od hodowców oraz lekarzy weterynarii opiekujących się stadami drobiu
dowodziły, że jest to bardzo aktualny problem ekonomiczny w kraju i to skłoniło mnie to
podjęcia tych badań. Enteropatie opisywane są pod różnymi nazwami, u kurcząt: syndrom
zahamowania wzrostu (RSS-runting stunting syndrom) lub syndrom złego wchłaniania
(MAS-malabsorption syndrom), natomiast u indyków: zespół zapalenia jelit indycząt (PEC poult enteritis complex) oraz syndrom śmiertelności na tle zapalenia jelit indycząt (PEMS poult enteritis mortality syndrome). Obok czynników niezakaźnych (pasza, warunki chowu)
coraz większe znaczenie w etiopatogenezie enteropatii przypisuje się czynnikom zakaźnym,
w tym wirusom. Zakres moich badań objął 4 różne wirusy: astrowirusy, rotawirusy,
parwowirusy i koronawirusy (tutaj w aspekcie enteropatii, chociaż wcześniej były obiektem
moich zainteresowań jako czynnik etiologiczny IB). Łącznie przebadałam ponad 260 stad
indyków (styczeń 2008-grudzień 2012) oraz 86 stad kur i kurcząt (czerwiec 2011 – grudzień
2012). Ptaki w stadach, w których pobierano próbki były w dobrej kondycji zdrowotnej lub
wykazywały objawy chorobowe charakterystyczne dla enteropatii. Spośród przebadanych 264
stad indyków, astrowirusowe RNA wykrywano w 114 (43,8%) stadach, natomiast sekwencje
nukleotydowe charakterystyczne dla koronawirusów w 23 (8,7%) stadach. Z kolei obecność
genomu rotawirusów i parwowirusów zidentyfikowano odpowiednio w 63 (23,8%) i 74
(28%) stadach. Na przebadanych łącznie 86 stad kurcząt i kur w 38 (44,1%) stadach
zidentyfikowano obecność parwowirusów. W 11 stadach (12,7%) stwierdzono obecność
rotawirusów a zaledwie w 2 stadach (2,3%) obecność astrowirusów. Najwięcej, bo 64 stad
(74,4%) było zakażonych CoV odpowiedzialnych za IB. Dotychczas uzyskane wyniki
sugerują, że u indyków najpowszechniejszymi spośród wirusów odpowiedzialnych za
enteropatie są zakażenia astrowirusami (43,8%), w mniejszym stopniu parwowirusami (28%)
oraz rotawirusami (23,8%), natomiast zakażenia koronawirusami są sporadyczne (8,7%). Z
kolei u kurcząt i kur najczęściej identyfikowane były parwowirusy (44,1%) oraz rotawirusy
(12,7%), natomiast zakażenia astrowirusami były wykrywane incydentalnie.
Ponadto, niektóre z w/w wirusów zostały poddane dokładniejszej charakterystyce
molekularnej. W przypadku astrowirusów indyczych dokonałam dodatkowo ich
zróżnicowania na poszczególne typy (astrowirus indyczy typu 1 czyli TAstV-1, typu 2 czyli
TAstV-2 i wirus zakaźnego zapalenia nerek czyli ANV). Wykorzystano do tego cztery różne
metody molekularne wykrywające ten sam gen polimerazy (ORF1b) lecz różne jego
fragmenty. Obecność TAstV-2 stwierdziłam w 30 stadach (38.9%), natomiast typ TAstV-1w
9 stadach (11.6%), przy czym niektóre stada zakażone były kilkoma typami TAstV. Obecność
genomu ANV wykryłam tylko w jednym stadzie (1,29%) i był to pierwszy przypadek
identyfikacji ANV u indyków poza Stanami Zjednoczonymi. Analiza filogenetyczna w
14
oparciu o fragment ORF1 wykazała duże zróżnicowanie genetyczne w sekwencjach
wybranych polskich TAstV. Niektóre ze szczepów wykazywały podobieństwo do
północnoamerykańskich TAstV-2, jednak większość tworzyła odrębną podgrupę szczepów
europejskich, co może sugerować ich odrębne pochodzenie. Stwierdzona duża zmienność
sekwencji astrowirusów indyków sprawia, że metody RT-PCR ukierunkowane na określanie
poszczególnych typów okazały się mało przydatne, natomiast najlepszą wydaje się być
sekwencjonowanie produktu z RT-PCR ukierunkowanej na wykrywanie wszystkich typów
astrowirusów..
Wnikliwszym badaniom poddałam również wykryte podczas moich badań
parwowirusy. Wirusy te od lat znano jako czynnik powodujący enteropatie, szczególnie u
ssaków a w ostatnich latach również u kur i indyków. Badania wykazały, że genomy
parwowirusów zidentyfikowanych u tych gatunków ptaków są odmienne od pozostałych i
tworzą odrębne grupy filogenetyczne: parwowirusów indyczych (TuPV-turkey parvovirus) i
kurzych (ChPV-chicken parvovirus). Analiza filogenetyczna w oparciu o fragment genu NS1
(3’ORF) wykazała różnorodność zidentyfikowanych parwowirusów, gdyż umiejscawiały się
one w trzech odrębnych grupach: ChPV-like, TuPV-like i w nowo-zidentyfikowanej tzw.
TuPV-LUB, w której znajdowały się jedynie trzy polskie izolaty od indyków. Podobieństwo
sekwencji nukleotydowej badanego fragmentu genomu tych parwowirusów do izolatów
wzorcowych (prototypów) TuPV i ChPV wynosiło zaledwie 50.6-64.5%. Ponadto jeden
parwowirus zidentyfikowany u kur znajdował się w grupie TuPV. Analiza genetyczna
sekwencji tego izolatu wykazała, że mógł on powstać w wyniku rekombinacji pomiędzy
wirusami z grupy ChPV i nowo-zidentyfikowanej TuPV-LUB. Parwowirusy identyfikowano
zarówno od ptaków ze stad klinicznie zdrowych jak i chorych.
Wyniki tych prac zostały omówione w publikacji:
 Domanska-Blicharz K., Seroka A., Minta Z.: One-year molecular survey of astrovirus
infection in turkeys in Poland Arch Virol 2011, 156, 1065–1072.
 Domanska-Blicharz K., Jacukowicz A., Lisowska A., Minta Z.: Genetic
characterization of parvoviruses circulating in turkey and chicken flocks in Poland,
Archives of Virology, 2012; 157: 2425-2430
Mykoplazmozy drobiu
Oprócz moich prac związanych z chorobami drobiu o etiologii wirusowej aktywnie
uczestniczyłam także w badaniach nad mykoplazmami drobiu, skupiając się głownie na
wdrażaniu do warsztatu diagnostycznego Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae i
M.meleagridis technik PCR. Efektem tych badań były publikacje:
 Domańska-Blicharz K., Tomczyk G., Minta Z.: Comparison of different molecular
methods for detection of Mycoplasma gallisepticum, Bull. Vet Inst Pulawy, 2008, 52,
529-532.
 Domańska-Blicharz K., Tomczyk G., Minta Z.: Comparison of different molecular
methods for detection of Mycoplasma Synoviae, Bull Vet Inst Pulawy, 2009, 53, 357360
Określenie wkładu własnego (w tym także procentowo) we współautorstwie zawarto w spisie
publikacji i komunikatów zjazdowych
15
C. Podsumowanie dorobku naukowego
Jestem autorką lub współautorką 46 pełnotekstowych publikacji naukowych, z czego
36 powstało po doktoracie. Wśród moich publikacji 31 pozycje stanowią prace oryginalne, z
czego 21 powstało po doktoracie. Większość artykułów opublikowana została w
czasopismach z listy JCR. Ponadto jestem autorką lub współautorką 61 komunikatów
konferencyjnych, w tym 29 na konferencje krajowe oraz 32 na zagraniczne. Dodatkowo
jestem współautorem 2 podrozdziałów w podręczniku „Choroby drobiu” (red. prof.
M.Mazurkiewicz).
Lista punktów MIiSW/KBN: 534 (490 punktów za publikacje oryginalne oraz 44
punkty za prace przeglądowe; prace wchodzące w skład pracy habilitacyjnej stanowią 85
punktów)
Sumaryczny IF publikacji naukowych według listy JCR zgodnie z rokiem
opublikowania: 25,172 (z czego prace stanowiące pracę habilitacyjną – 3,382)
Liczba cytowań publikacji wg Web of Science: 78 z autocytowaniami, 65 bez
autocytowań
Indeks Hirsha publikacji wg Web of Science: 5
D. Realizowane projekty naukowe
Krajowe projekty badawcze (9)
 KBN 4 PO5D 091 14, Wpływ wybranych dodatków żywieniowych na przyswajanie,
retencję i eliminację kadmu w organizmie szczura, wykonawca (1998-2000)
 KBN 584/E-180/SPUB-M/COST/P-06, Immunosupresyjne wirusowe choroby drobiu,
wykonawca (2001-2003)
 N308 024 31/1642, Zastosowanie metody real time RT-PCR do wykrywania i
charakterystyki wirusów grypy ptaków, wykonawca (2006-2010)
 N308 033 32/2836, Doskonalenie metod diagnozowania oraz ocena sytuacji
epidemiologicznej zakażeń koronawirusami u kur i indyków w Polsce, kierownik
projektu (2007-2011)
 N N308 564 939 Wrażliwość różnych gatunków drobiu na zakażenie wariantem
gołębim wirusa rzekomego pomoru drobiu, PIWet-PIB - wykonawca (2010-2013)
 N N308 578 040, Rola zakażeń wirusowych w enteropatiach u drobiu w Polsce,
kierownik projektu (2011-2014)
 NR 12-01 26-10 Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych,
wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt
domowych, wykonawca zadań (2011-2014):
„Ptaki wolno żyjące jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się wirusów grypy ptaków"
oraz
„Ptaki wolno żyjące jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się Mycoplasma sp”
16
 Narodowe Centrum Badan i Rozwoju – Program Badan Stosowanych –Opracowanie i
wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie
Newcastle u kur, wykonawca (2012-2015)
Międzynarodowe projekty badawcze 6PR UE (6)
 COST Action 839 “Immunosupresive viral diseases in poultry” (2000-2004)
 FP 6-2004-Food-3-A, EPIZONE “Network of excellence for epizootic diseases
diagnosis and control” (2006-2012):
WP 4.1 Real-time PCR diagnostics, wykonawca
WP 6.2 Molecular epidemiology and surveillance of AI and APMV, wykonawca
 FP 6-SSPE-CT-2006-44372, INN-FLU “Influence of viral proteins of avian influenza
virus on the innate immune response of birds”, wykonawca (2007-2010)
 FP 6-SSP-5B-44453, FLU-LAB-NET “Development and enhancement of laboratory
networks for avian influenza”, wykonawca (2007-2011)
 FP 6-SSPE-CT-2007-44490, NEW-FLUBIRD “Network for early warning of
influenza viruses in migratory birds in Europe”, wykonawca (2007-2010)
 COST Action FA1207 „Towards control of avian coronaviruses: strategies for
vaccination, diagnosis and surveillance”, krajowy przedstawiciel w Management
Committee (2012-2016)
E. Odbyte staże, szkolenia i kursy
2000 - Toxicological Risk Assessment (Wageningen, Holandia) – 2 tygodnie
2000 – Application of monoclonal antibodies in antigen-capture ELISA for antigenic
characterisation of IBDV (Ploufragan, Francja) – 2 tygodnie
2002 - Sekwencjonowanie DNA i analiza wyników (Warszawa) – 1 tydzień
2012 - Strenghtening the Polish Reference Veterinary Laboratory. Preparation before
Influenza pandemia (Ploufragan, Francja) – 1 tydzień
F. Nagrody i wyróżnienia
 2005 - nagroda III stopnia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za
pracę “Antigenic and genetic diversity of early European isolates of infectious
bursal disease virus prior to the emergence of the very virulent viruses: early
epidemiology of infectious bursal disease virus revisited”, Arch Virol 2004
 2010 – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za pracę
“Full-length genome sequencing of the Polish HPAI H5N1 viruses suggests
separate introductions In 2006 and 2007”, Avian Dis, 2010
 2011 – nagroda III stopnia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych za
pracę „Molecular characterisation of fol adenoviruses isolated from chicken with
gizzard erosions”, Poultry Sci, 2011
 2012 - wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie
postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie za cykl prac:
17

Opracowanie i wdrożenie metod rozpoznawania wirusowych czynników
enteropatii u drobiu
Wielokrotne nagrody lub wyróżnienia w konkursach na najlepszą publikację
pracowników naukowych PIWet-PIB
G. Pozostałe informacje
 Jestem promotorem pomocniczym w otwartym przewodzie doktorskim mgr Anny
Jacukowicz pod roboczym tytułem „Ocena występowania i charakterystyka
molekularna astrowirusów w populacji drobiu grzebiącego w Polsce”
 Recenzowałam 4 publikacje w czasopismach naukowych (Bulletin Veterinary
Institute Pulawy, Journal of Virological Methods, African Journal of
Microbiology Research)
 Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz World
Veterinary Poultry Association
 Czynnie uczestniczyłam w 10 konferencjach międzynarodowych (prezentacja
ustna – 10 lub plakatowa - 7):
- II International Symposium on Infectious Bursal Disease and Chicken Infectious
Anaemia, Rauischholzhausen (Niemcy) 2001
- WG3 Meeting of COST Action 839, Puławy (Polska), 2001
- MC/WG2 Joint-Meeting of COST Action 839, Larnaka (Cypr), 2002
- Final meeting COST 839, Barcelona (Hiszpania), 2004
- V International Symposium on Avian Corona- and Pneumoviruses and
Complicating Pathogens, Rauischholzhausen (Niemcy), 2006
- XV Congress of the World Veterinary Poultry Association, Pekin (Chiny) 2007
- 7th International Symposium on Avian Influenza, Athens (USA), 2009
- XVI Congress of the World Veterinary Poultry Association, Marrakesh
(Maroko), 2009
- 8th International Symposium on Turkey Diseases, Berlin (Niemcy), 2010
- Turkey production and Health: An update, Berlin (Niemcy), 2011
- VII International Symposium on Avian Corona- and Pneumoviruses and
Complicating Pathogens, Rauischholzhausen, Germany, 2012
Ponadto czynnie uczestniczyłam również w konferencjach krajowych (prezentacja
ustna – 9 lub plakatowa - 7):
- Immunosupresja i immunomodulacja układu odpornościowego ptaków –
możliwość immunoprofilaktyki, Polanica Zdrój, 2003
- XII Kongres PTNW „Nauka praktyce”, Warszawa 2004
- Patologia narządu rozrodczego ptaków - etiologia, diagnostyka i zwalczanie,
Polanica Zdrój, 2005
- Aktualne problemy w patologii drobiu, Wrocław, 2006
- Monitoring zagrożeń w produkcji drobiarskiej – aspekty bezpieczeństwa
żywności, Wrocław 2007
18
- XII Kongres PTNW ,,Od nauki do praktyki", Olsztyn 2008
- Aktualne problemy w patologii drobiu, Wroclaw, 2009
- Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczegolnym uwzgl^dnieniem
embriopatologii i okresu okolo l^gowego, Wroclaw, 2010
- Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczegolnym uwzglednieniem
parazytoz, Wroclaw, 2011
- XIV Kongres PTNW ,,Nauka praktyce", Wroclaw 2012
Bylam czlonkiem komitetu organizacyjnego nast^puj^cych konferencji:
- Influenza ptakow, Pulawy, 2000
- Zakazne zapalenie torby Fabrycjusza, Pulawy, 2001
- 15th Joint Annual Meetings of the National Reference Laboratories for Avian
Influenza and Newcastle Disease of European Union Members States, Pulawy,
2009
19
Download