43 EDUKACJA JAKO ELEMENT ROZWOJU PRACOWNIKÓW W

advertisement
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
EDUKACJA JAKO ELEMENT ROZWOJU PRACOWNIKÓW
W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
Maciej Gitling
Streszczenie: Szybkie tempo zmian w otoczeniu zewnętrznym organizacji,
wymusza wzrost zainteresowania rozmaitymi formami szkoleń i podnoszeniem
kompetencji pracowniczych. Spowodowane jest to m. in. coraz bardziej
złożonym procesem zarządzania organizacjami, presją konkurencji na rynkach
krajowych i międzynarodowych, jak również koniecznością nadążania za
tempem nieustannie zachodzących zmian w procesie wytwarzania wyrobów
i usług. Kadra menedżerska wraz z pracownikami jest zobowiązana do ciągłego
podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowani luk edukacyjnych. Kształcenie ustawiczne, to proces ciągłego odnawiania i doskonalenia kwalifikacji
ogólnych i zawodowych. Wśród ofert edukacyjnych przeważają propozycje
związane z kształceniem zawodowym, inspirowane zmianami na rynku pracy
i nowymi oczekiwaniami pracodawców. Coraz większą popularnością cieszą
się metody nauczania na odległość, oznacza to lokowanie e-learningu jako
podkategorii szkoleń wspomaganych komputerowo. Edukacja pracowników ma
pomagać w realizacji roli zawodowej, nabywania nie tylko umiejętności i wiedzy, ale też postaw i wartości.
Słowa kluczowe: organizacja, zasoby ludzkie, edukacja, kwalifikacje, umiejętności.
Education as an element of staff development in the modern organisation
Abstract: The rapidity of change in the external environment of an organisation stimulates the development of interest in various forms of training and
improving employee competencies. Among other reasons, this is caused by the
increasingly complex process of managing the organisation, the pressure of
competition in domestic and international markets, as well as the necessity to
keep up with the pace of continuous change in the process of manufacturing
products and providing services. Management executives and employees are
committed to increasing their competencies and updating educational gaps
continuously. Continuing education is a process of constant renewal and
improvement of general and professional qualifications. Educational offers are
dominated by proposals connected with vocational training inspired by changes
in labour market and new expectations of employers. Methods of distance
teaching become more and more popular, and this indicates placement of elearning as a subcategory of computer-aided trainings. The purpose of staff
education is to assist in the realisation of a vocational role and to acquire not
only knowledge and skills, but also attitudes and values.
Keywords: Organisation. Human resource. Education. Qualifications. Skills.
43
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
Niezmiernie istotnym czynnikiem w rozwoju zawodowym człowieka jest
jego kreatywność i twórczość oraz maksymalne wykorzystanie jego zdolności.
Widoczne staje się także skuteczne rozwiązywanie problemów, pewność siebie
oraz poczucie odpowiedzialności. Oczekuje się aby pracownik był świadom
swoich możliwości i umiejętności. Cenne stają się także zachowania prospołeczne, nastawienie na współprace z innymi ludźmi, sprawna komunikacja czy
przyjmowanie konstruktywnej krytyki.
Prawidłowy rozwój człowieka dokonuje się na drodze edukacji i stałej
pracy zawodowej. Jedną z grup młodych ludzi, których niewątpliwie można
określić mianem środowiska wzorcotwórczego, są ci, których życie podporządkowane jest w dużej mierze jednemu celowi: karierze zawodowej [Grzeszczyk
2003, s. 422].
Wśród wielu czynników wpływających na wydajność pracy, oprócz
precyzyjności stosowanych narzędzi i nowoczesnych technologii, należy
wymienić przede wszystkim czynnik ludzki. To dzięki niemu organizacje mogą
uzyskiwać przewagę konkurencyjną na rynkach krajowych i międzynarodowych. Podnoszenie kompetencji wysoko wykwalifikowanych kadr w organizacji, można uzyskać m. in. przez odpowiednie szkolenia, staże, kursy specjalistyczne, oraz stosowanie coachingu i mentoringu pracowniczego.
Szybki postęp związany z globalizacją, postęp technologiczny, zmiany
demograficzne na rynku pracy, wpływają na zamiany zachodzące wewnątrz
organizacji. Współcześni menedżerowie muszą sprostać nowym wyzwaniom
płynącymi z otoczenia zewnętrznego, co uwidacznia się w takich aspektach ich
działalności jak: proces rekrutacji i szkoleń pracowniczych, odpowiednich
narzędziach motywacji pracowników, oraz ich inspiracji do kreatywnego
sposobu myślenia oraz działania.
Studia wyższe powinny dać absolwentom taki zakres wiedzy, aby potrafili
rozwiązywać rozmaite skomplikowane problemy przed którymi stoją współczesne organizacje. Jednak nie zawsze tak się dzieje, dlatego znaczącą rolę w
szkoleniu przyszłych kadr powinna jednak odgrywać współpraca na linii:
przedsiębiorstwa/instytucje – uczelnie wyższe. Absolwenci wyższych uczelni,
związani z daną instytucją/przedsiębiorstwem już w trakcie studiów poprzez
fundowane stypendia, praktyki czy staże, znacznie szybciej poznają charakter
i specyfikę organizacji aniżeli absolwenci z takim samym wykształceniem, ale
nie mający uprzednio żadnego kontaktu z daną organizacją.
Należy jednak podkreślić, że aby nowi pracownicy stali się pełnowartościowymi członkami organizacji, konieczne jest nie tylko właściwe szkolenie
praktyczne, lecz także odpowiednia atmosfera życzliwości i zrozumienia wokół
osób które rozpoczynają pracę zawodową.
Współcześnie należy podkreślić znaczenie badań nad warunkami realizacji
i efektywnością kształcenia multimedialnego prowadzonych na różnych po44
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
ziomach edukacyjnych w organizacji. Wyniki badan wskazują, iż kompleksowe
i zintegrowane stosowanie mediów (pakietów multimedialnych) zapewnia
wyższą efektywność w zależności od warunków kształcenia. Istotną prawidłowością jest współczesnej technologii kształcenia jest to, iż uczenie się jest tym
efektywniejsze im bardziej wielokanałowy (różnobodźcowy) charakter ma
przepływ informacji między poszczególnymi elementami procesu komunikowania. A. Balasiewicz zaznacza, że zawsze przy doborze i układzie treści programowych winniśmy stosować kryteria psychologiczno-metodologiczne.
Bowiem poziom zdolności poznawczych słuchaczy określa dopuszczalny
stopień skomplikowania struktury treściowej materiału nauczania. Uczący się
musi rozporządzać zarówno wiedzą deklaratywną (wiedzieć, że), jak i wiedzą
proceduralną (wiedzieć, jak) [Balasiewicz 2006, s. 104-107].
J. Penc twierdzi, iż zasada stałego uczenia się jest najważniejsza nie tylko
z punktu widzenia tworzenia jakości, lecz jest niezbędnym warunkiem rozwoju
organizacji, realizacji jej strategii. W celu osiągnięcia sukcesu konieczne jest
bowiem stałe dokształcanie i doskonalenie pracowników, aby posiadali odpowiednie umiejętności. Wysiłki na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego
podejmowane są dzisiaj we wszystkich organizacjach [Penc 2001, s. 229].
Edukacja pracowników daje każdej organizacji wielostronne korzyści. Dzięki
niej pracownicy mogą zdobywać nową wiedzę umiejętności, a także rozwijać
własne zdolności, w tym zdolność adaptacji do zmieniającego się środowiska
pracy.
M. Armstrong sygnalizuje, że korzyści płynące z edukacji pracowników w
organizacji, mogą przynieść następujące korzyści:[Armstrong 1996, s. 187]
sygnalizuje pracownikom, że organizacja traktuje ich jak najbardziej
poważnie;
motywuje pracowników – poprzez dodatkowe gratyfikacje – do pogłębienia
wiedzy i wykorzystania nowych umiejętności;
wzmaga zaangażowanie i oddanie pracowników, gdyż w trakcie szkoleń
jasno nakreślane są im wartości, do których zmierza organizacja, przy
jednoczesnym dbaniu o to, by pracownicy rozumieli i wcielali te wartości w
życie;
wzmaga identyfikację z organizacją, gdyż pracownicy lepiej rozumieją cele
i zasady jego działania;
poprawia komunikację z personelem, zwłaszcza, gdy organizowane są
wspólne warsztaty kadry kierowniczej i podległego personelu, podczas
których opracowywane są metody rozwiązywania konkretnych problemów;
przyczynia się do pełniejszej realizacji ludzkich potrzeb i pragnień –
wyznaczyć pracowników do uczestnictwie w szkoleniach to zauważyć ich
dobrą pracę i starania;
45
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
wzbogaca pracę – szkolenia, sesje edukacyjne i wszystkie inne formy
doskonalenia zawodowego dają pracownikom możliwość podejmowania się
coraz bardziej zobowiązujących wyzwań, co jest z korzyścią nie tylko dla
nich, ale także dla organizacji;
pomaga zrozumieć, dlaczego zmiany są konieczne i jakie przyniosą
wymierne korzyści, ułatwia pracownikom poradzenie sobie z nową sytuacja
i z problemami, które przynosi.
Trudno chyba znaleźć organizację, która nie miałaby powodów do ciągłego szkolenia swoich pracowników, jednak w wielu przypadkach ograniczenia
finansowe budżetów szkoleniowych wymuszają konieczność dokładnego
ustalenia potrzeb szkoleniowych pracowników. Dlatego ważnym aspektem jest
rozpoznanie i analiza potrzeb w tym zakresie.
H. Król stwierdza że,,w odniesieniu do poszczególnych pracowników
potrzebą (luką) szkoleniową jest różnica między aktualnie posiadanym stanem
wiedzy, umiejętności i postawy pracownika a poziomem wiedzy, umiejętności
i postawy, koniecznym w jego obecnej pracy albo który okaże się niezbędny w
rezultacie przyszłych zmian (technicznych, organizacyjnych i in.)”[Król, 2007,
s. 456].
Ważną kwestią jest aby w miarę możliwości korzystać z wielu metod
prowadzenia szkoleń. Jednym z nowych narzędzi szkoleniowych jest e-learning
– jako zjawisko z zakresu nauczania na odległość. E-learning jest wspomaganym komputerowo nauczaniem na odległość, w którym przekaz treści
szkoleniowych, pomiędzy nauczającym a uczącym się, jest zapewniony dzięki
komunikacyjnym technologiom teleinformatycznym. J. Woźniak podkreśla, że
szkolenia są obecnie nie tylko działaniami edukacyjnymi nakierowanymi na
doskonalenie działania na stanowisku pracy, ile mają pomagać w realizowaniu
roli zawodowej, czyli odwołują się do szerszej kategorii, wymagającej nie tylko
umiejętności i wiedzy, ale też postaw i wartości [Woźniak 2009, s. 256-257].
Duże znaczenie w definiowaniu szkolenia ma uwzględnianie perspektywy
indywidualnej i organizacyjnej. Uwzględniając koncepcje edukacji ustawicznej
i odpowiedzialność jednostki za jej rozwój, możemy szkolenia traktować jako
proces rozwijania ogólnych kwalifikacji zawodowych, uzyskanych w trakcie
kształcenia się w formach szkolnych i dotychczasowej praktyki i dostosowywania ich do zmieniających się wymagań stanowisk pracy [Andrzejczak 2004,
s. 175]. Możemy przyjąć, że nadrzędnym celem szkolenia jest pogłębienie
kwalifikacji, chociaż ze względu na wymógł elastyczności większą wagę
przywiązuje się do ich poszerzania.
W Memorandum na temat uczenia się przez całe życie – dokumencie
który został wydany przez Komisję Europejską w 2000 roku, uczenie się przez
całe życie zostało zdefiniowane jako: ,,Wszelkie formy nauki podejmowane
46
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub
zawodowej”. Mowa jest w nim o konieczności: [Czechowska-Bieluga, Sarzyńska 2008, s. 279-280]
zagwarantowania powszechnego i stałego dostępu do kształcenia, aby
umożliwić dorosłym zdobywanie i odnawianie umiejętności niezbędnych
do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Umiejętności podstawowe określane są jako te, których posiadanie warunkuje aktywny udział
życiu społecznym, czyli m. in. : na rynku pracy i w życiu zawodowym,
w relacjach tradycyjnych jak również wirtualnych;
zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, które uważa się za najcenniejszy
kapitał społeczeństwa. Należy podnieść nakłady finansowe, aby dokształcać
kadry organizacji oraz tworzyć bardziej elastyczne zasady pracy umożliwiające pracownikom podejmowanie wysiłków edukacyjnych;
wprowadzania innowacji w nauczaniu i uczeniu się przez całe życie,
zmieniać systemy kształcenia, aby były zorientowane na osoby uczące się,
które działają w wielu sektorach i na różnych szczeblach. Postuluje się
wprowadzenie metod kształcenia opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych;
prowadzenia nowych zasad nadzoru i doradztwa, które gwarantowałoby
wszystkim obywatelom, na każdym etapie życia, łatwy dostęp do wysokiej
jakości informacji i doradztwa na temat możliwości kształcenia w całej
Europie.
Należy podkreślić że bardziej skuteczne w kształceniu dorosłych są metody aktywizujące, które kładą nacisk na łączenie teorii z praktyką oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów. W organizacjach coraz większe uznanie zyskują metody doskonalenia
określane mianem coachingu, mentoringu i sponsoringu [Suchodolski 2002, s.
155-156].
Coaching - polega na partnerskim sposobie dzielenia się przez kierownika
wiedzą z podległymi mu pracownikami, może mieć postać nieformalną lub
sformalizowaną.
Mentornig – występuje wówczas, gdy doświadczony (zazwyczaj starszy)
kolega bierze na siebie odpowiedzialność za wspieranie rozwoju młodszego
(mniej doświadczonego) pracownika. Wyrazem tej opieki jest zachęcanie do
działań, udzielanie rad i informacji zwrotnych, pomoc w wykonywanej pracy
i monitorowanie osiągnięć. Podobnie jak coaching może mieć postać formalną
i niesformalizowaną.
Sponsorning – jest bardziej,,zaangażowaną” formą coachingu lub mentoringu, gdyż przydzielony opiekun odgrywa bardziej aktywną rolę kreując wręcz
47
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
karierę podopiecznego, działając jako orędownik i promotor wewnątrz i na
zewnątrz organizacji.
Jeszcze inną formą doskonalenia zawodowego pracowników może być
tutoring, który można rozumieć jako zaplanowany proces rozwoju, który
następuje w indywidualnej relacji między podopiecznym a tutorem. Geneza
i praktyka tutoringu dotyczy głównie edukacji i współpracy między uczniem
a nauczycielem, ale może być również wykorzystywana w organizacjach jako
specyficzna metoda kształcenia i doskonalenia wyróżniających się pracowników [Moczydłowska, Kowalewski 2014, s. 165].
Charakterystyczną cechą tutoringu w zarządzaniu kapitałem ludzkim,
odróżniającą go od innych form doskonalenia zawodowego pracowników, jest
przede wszystkim elitarny charakter. Tutoring jest ukierunkowany w szczególności na pracowników utalentowanych, wyróżniających się i wykazujących
się ponadprzeciętnym potencjałem, którzy mogą w przyszłości pełnić funkcję
liderów. Tutoring powinien pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału podopiecznego, zwiększenie jego samodzielności w rozwijaniu się i samokształceniu oraz wzrost świadomości co do własnych talentów i sposobów ich
wykorzystania. Współpraca z tutorem to okazja do refleksji nad własną karierą,
warsztatem pracy i możliwościami, to szansa na to, aby oderwać się od
codziennych zadań i obowiązków i spojrzeć na swoje działania z dystansu
i perspektywy długookresowej [Tamże, s. 166-167].
Ze względu na specyfikę szkoleń i ich zakres czasowy, możemy przeprowadzać szkolenia w miejscu pracy, lub delegować pracowników poza
miejsce wykonywania swej pracy. Szkolenia w oderwaniu od pracy mają swoje
zalety. Zaletą jest niewątpliwie fakt, że pracownicy którzy szkolą się poza
macierzystą organizacją, nie będą skazani na odrywanie ich z miejsc przeprowadzania szkoleń przez swoich przełożony, lub że czekają na nich klienci/petenci itp.
Znaczenie szkoleń wynika z wielu przyczyn: [Lanz 1995, s. 51].
szkolenie zapewnia zachowanie w firmie istotnych umiejętności nawet
wtedy, gdy odchodzi ważny pracownik, który takie umiejętności posiadał;
szkolenie zapewnia utrzymanie odpowiedniego standardu wykonywanej
pracy albo wręcz jego podniesienia, a to sprzyja uzyskaniu maksymalnej
rentowności;
szkolenie pozwala poprawić umiejętności kierownicze kadry zakładu, co
przyczynia się do poprawy motywacji i wydajności pracowników;
szkolenie pomaga również rozwijać umiejętności reprezentowanych
w zakładzie jako całości, co pozwala na zwiększenie elastyczności kadr
firmy i ułatwia zastępstwa w wypadku nieobecności, wreszcie – sprzyja
szybszej adaptacji nowych technik.
48
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
A. Bodak stwierdza, że doskonalenie pracowników może być rozpatrywane w wymiarze adaptacji, bliższym zagadnienia wdrażania do pracy, lub
w wymiarze rozwoju. Pojęciom doskonalenia i rozwoju towarzyszy w literaturze pojęcie szkolenia. Doskonalenie (szkolenie) pracowników jest zatem
procesem podnoszenia kwalifikacji (kompetencji). Potrzeba doskonalenia –
podstawowego instrumentu rozwoju pracowników wynika z wielu przesłanek.
Należy do nich zaliczyć m. in. konieczność dostosowania kompetencji zawodowych i zachowań pracowników do zmian zachodzących w otoczeniu organizacji i zwiększenia elastyczności przedsiębiorstw wobec sytuacji występujących na rynku pracy.
,,W dobie kreowania koncepcji organizacji uczącej się, inteligentnej,
dążącej do ciągłej wewnętrznej odnowy podkreśla się potrzebę ustawicznego
powiększania wiedzy jako istotnego elementu inwestycji w kapitał ludzki”
[Bodak 2006, s. 79-80].
W organizacjach możemy spotkać się z technikami doskonalenia zawodowego które możemy podzielić na techniki aktywnego i pasywnego nauczania,
techniki stosowane w odniesieniu do różnych grup zawodowych, techniki indywidualne i grupowe.
Szkolenia w formie warsztatów są ukierunkowane głównie na wyuczenie
lub oduczenie określonych zachowań i reakcji. Potrzeby w zakresie programów
i typów szkoleń są często ustalane w wyniku porównania uzasadnionych oczekiwań i realnych zachowań ludzi w organizacji. T. Oleksyn stwierdza, że szkolenia mogą być częścią szerzej zakrojonego programu doskonalenia organizacji. Stosowanymi technikami są tutaj:[Oleksyn 2010, s. 225-226]
prezentacje filmowe;
inscenizacje;
ćwiczenia symulacyjne;
gry kierownicze;
opisy sytuacji.
Warsztaty są cennymi i często niezastąpionymi formami kształtowania
pożądanej kultury organizacyjnej danej organizacji oraz jej wizerunku.
Wykład jest wysoce efektywną formą kształcenia, gdy jest przygotowany
i prowadzony przez profesjonalnego eksperta w danej dziedzinie, który obdarzony jest umiejętnościami przekazywania wiedzy. Słuchacze mogą na miejscu
zadać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi.
Konferencja jeśli jest starannie przygotowana, a przy tym jej program nie
jest przeładowany, daje uczestnikom możliwość zadawania wielu pytań,
prowadzenia dyskusji i możliwość rozwiązywania różnych konkretnych
problemów, które ich nurtują.
Telekonferencja która jest prowadzone na odległość, jest bardzo użyteczna
w przypadku organizacji rozproszonych terytorialnie – wielu ludzi w różnych
49
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
miejscach, może wymieniać między sobą informacje i poglądy oraz szukać
optymalnych rozwiązań.
Seminaria różnią się od konferencji liczbą uczestników, których jest tu
zdecydowanie mniej, tworzą przy tym bardziej kameralną atmosferę. Ich
szczególny charakter polega także na tym, że służą one,,sianiu twórczego
niepokoju”. Seminaria pobudzają kreatywność i prowadzą do powstawania
lepszych pomysłów i rozwiązań [Tamże, s. 229-230].
Aby dotrzymać kroku zmieniającym się warunkom, organizacje muszą
zachęcać swych pracowników do poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy.
Edukacja pracowników staje się koniecznym elementem zarządzania zasobami
ludzkimi, dzięki niej pracownicy mogą się zastanowić nad tym, czego się
nauczyli i co jeszcze będzie im potrzebne. Ale nie wszystkiego da się nauczyć
za pomocą szkolenia. Stąd też programy doskonalenia zawodowego powinny
pomóc pracownikom wykorzystać w nauce ich własne doświadczenie zawodowe.
Bibliografia:
ANDRZEJCZAK, A. 2004. Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się, In. :
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki Z.
Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Kraków: Wyd. ,,Oficyna Ekonomiczna”. ISBN: 83-89355-26-4.
BALASIEWICZ, A. 2006. Edukacja w nowoczesnej organizacji, In. : Człowiek
w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa zawodowego
i personalnego W. Chojnacki, A. Balasiewicz, Toruń: Wyd. ,,Adam
Marszałek”. ISBN: 83-7441-357-3.
BODAK, A. 2006. Realizacja funkcji personalnej – proces zarządzania personelem, In. : Potencjał pracy przedsiębiorstwa M. Gableta (red.), Wrocław:
Wyd. AE. we Wrocławiu. ISBN: 83-7011-777-5.
CZECHOWSKA –BIELUGA, M., SARZYŃSKA, E. 2008. Wybrane determinanty uczenia się dorosłych, In. : Rozwój zasobów ludzkich. Teoria
i praktyka A. Różański, K. P. Kuchinke, E. Bojar (red.), Lublin: Wyd.
Politechnika Lubelska. ISBN: 978-83-7497-065-5.
GRZESZCZYK, E. 2003. Młodzi ludzie kariery jako środowisko wzorcotwórcze, In. : Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa
polskiego A. Kojder, K. Sowa (red.), Rzeszów: Wyd. UR. ISBN: 83-7338032-9.
KRÓL, H. 2007. Proces szkolenia pracowników, In. : Zarządzanie zasobami
ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji H. Król, A. Ludwiczyński (red.),Warszawa: Wyd. PWN. ISBN: 978-83-01-14813-3.
LANZ, K. 1995. Zatrudnienie i zarządzanie personelem, Warszawa: Wyd.
PWN. ISBN: 83-01-1558-0.
50
Nová sociálna edukácia človeka V
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016
MOCZYDŁOWSKA, J., KOWALEWSKI, K. 2014. Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Wyd. ,,Difin”. ISBN: 978-83-7930-506-3.
OLEKSYN, T. 2010. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Warszawa: Wyd. ,,Oficyna a Wolters Kluwer business”. ISBN: 978-83-7526-7198.
PENC, J. 2001. Kierowanie zachowań pracowniczych w organizacji, Warszawa: Wyd. ,,Placet”. ISBN: 83-85428-65-8.
SUCHODOLSKI, A. 2002, Rozwój pracowników, In. : Zarządzanie kadrami T.
Listwan (red.), Warszawa: Wyd. ,,C. H. BECK”. ISBN: 83-7247-841-4.
WOŹNIAK, J. 2009. E-learning: metoda szkoleniowa czy narzędzie zarządzania wiedzą?, In. : Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na
wiedzy E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Warszawa: Wyd. Instytut Wiedzy i
Innowacji. ISBN: 978-83-60653-10-4.
dr hab. Maciej Gitling, prof. UR
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski
51
Download