Aby złożyć zlecenie typu stop lub limit do otwartej

advertisement
TMS DIRECT
PRZEWODNIK PO PLATFORMIE
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Uruchamianie Platformy TMS Direct
Praca z wykresami
Zawieranie transakcji
Składanie zleceo
Zakładka Rachunek
Serwis informacyjny
Typy zleceo dostępnych na platformie TMS Direct
Najczęściej zadawane pytania
Porady techniczne
Dlaczego warto otworzyd rachunek właśnie w DM TMS Brokers?
Jak podpisad umowę rachunku rzeczywistego TMS Direct?
1
4
9
11
16
18
19
21
26
27
29
1. Uruchamianie Platformy TMS Direct.
Po zalogowaniu się do platformy
istnieje możliwośd wyboru szablonu
obszaru roboczego Multiplatforma,
który jest standardowo ułożonym
obszarem roboczym. Aby powrócid
do
standardowych
ustawieo
platformy należy wybrad Plik, a
następnie Nowy.
Każdą zakładkę można usunąd z obszaru roboczego
klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę
zakładki i wybierając Usuo widok.
Dodawanie zakładek głównych odbywa się poprzez wybranie menu Widok, a następnie kliknięcie
opcji Dodaj Widok. Po chwili pojawi się pusta zakładka z nazwą Nowy widok. Nazwę można zmienid
poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Przejrzyj właściwości.
TMS Brokers – Wiedza do działania
1
Układanie obszaru roboczego od podstaw.
Aby dodad zakładkę z cenami instrumentów należy wybrad menu Narzędzia i kliknąd Ceny i
transakcje. Pojawi się wtedy panel, do którego można dodad interesujące nas instrumenty.
Aby dodad interesujące nas instrumenty należy wybrad Narzędzia, a następnie Eksplorator
instrumentów. Po otwarciu okna z eksploratorem należy wpisad nazwę instrumentu w pole
Wyszukaj, np. EURUSD, a następnie kliknąd lewym przyciskiem myszy na ten instrument, przeciągnąd
go na pole Cen i transakcji i puścid przycisk myszy.
Można też rozwijad listę instrumentów klikając na symbol plusa znajdującego się obok grup
instrumentów i wtedy wybierad bezpośrednio z listy.
TMS Brokers – Wiedza do działania
2
Dodawanie wykresów.
Aby dodad wykres należy wybrad menu Narzędzia, a
następnie Wykresy, wtedy pojawi się pole z wykresem.
Wygodnym rozwiązaniem jest utworzenie oddzielnego
widoku lub kilku widoków, w których można zamieścid
interesujące nas wykresy.
Wykres może byd rozciągany i zwężany w pionie oraz w
poziomie, należy wtedy kliknąd na oś cenową lub czasową i
w zależności od potrzeb rozszerzyd lub zawęzid wykres.
Objaśnienie wykresów.
Na pasku menu podręcznego kolejno od lewej znajdują się:
 pole wyboru instrumentu, który ma byd wyświetlany na wykresie
 interwał czasowy wykresu
 typ wykresu
 kursory obsługujące wykresy
 wskaźniki analizy technicznej
 przyciski podglądu otwartych pozycji i złożonych zleceo
TMS Brokers – Wiedza do działania
3
2. Praca z wykresami.
TMS Direct dostarcza użytkownikom interaktywny system wykresów, dzięki którym praca na
platformie staje się szybsza i intuicyjna.
Parę wykresów jednocześnie?
Aby przywoład dodatkowy wykres na naszym
obszarze roboczym wystarczy wejśd do Narzędzi i
wybrad Wykresy.
Postacie wykresów.
Przywoływane wykresy pojawiają się na platformie w postaci Zakładek lub Paneli.
Wykres w tzw. Zakładce.
TMS Brokers – Wiedza do działania
4
Wykres w postaci Panelu ustawiony w dolnej części platformy.
Przejście wykresu z jednej postaci na drugą.
Aby zamienid zakładkę na panel i odwrotnie należy nacisnąd prawy przycisk myszki przy samej
zakładce bądź górnej krawędzi panelu i zaznaczyd/odznaczyd Panel.
TMS Brokers – Wiedza do działania
5
Przykładowe wykresy w postaci układu paneli.
Za pomocą paneli możemy stworzyd złożony układ wykresów obrazujący interesujące nas zachowania
cen wybranych instrumentów z uwzględnieniem wskaźników analizy technicznej. Panele są
niezależne dlatego każdy można zmodyfikowad na inny sposób.
Tworzenie układu paneli.
TMS Brokers – Wiedza do działania
6
Panele ustawiamy na ekranie za pomocą tzw. Pilota.
Panele przesuwamy przytrzymując górną krawędź
lewym przyciskiem myszy. Najeżdżając odpowiednio
kursorem na wybrany przycisk w pilocie automatycznie
zaznacza się niebiesko szary cieo sugerujący gdzie panel
zostanie umiejscowiony po opuszczeniu lewego
przycisku myszki.
Panel obok/w panelu.
Kolejny wykres dodamy w ten sam sposób. Tym razem możemy umiejscowid nowy wykres w
utworzonym wcześniej panelu (panel w panelu). Najpierw wykres pojawi się jako szara zakładka na
dole przywołanego wcześniej panelu. Wystarczy najechad kursorem i przyciskając lewym przyciskiem
myszki lekko przesunąd, a wykres pojawi się w oddzielnym panelu.
TMS Brokers – Wiedza do działania
7
Korzystając z powyższego schematu można stworzyd ciekawe, a co bardziej przydatne zestawienia
wykresów niezależnie czy interesujemy się jednym instrumentem i pragniemy obserwowad go np. w
różnych przedziałach czasowych czy inwestujemy na kilku rynkach jednocześnie. Jedynym
ogranicznikiem jest wielkośd ekranu komputera.
TMS Brokers – Wiedza do działania
8
3. Zawieranie transakcji.
Panel transakcyjny można wywoład:
1. Wybierając menu Rynek walutowy
(kontrakty futures lub CFD w zależności
od
pożądanego
instrumentu),
a
następnie pole Transakcje.
2. Bezpośrednio z okna wykresu klikając
prawym przyciskiem myszy i wybrad pole
Transakcji.
TMS Brokers – Wiedza do działania
9
Aby dokonad transakcji na rynku walutowym należy najpierw określid parę walutową z rozwijanej
listy instrumentów oraz określid kwotę transakcji. Następnie wystarczy kliknąd na jeden z dwóch
przycisków pokazujących aktualne rynkowe ceny sprzedaży lub kupna.
Kwota transakcji oznacza
wielkośd otwieranej pozycji.
Często przyjmuje się kwotę
transakcji opiewającą na
100 000 jednostek czyli tzw.
jeden lot. Minimalna ilośd na
której
można
dokonad
transakcji
kupna
bądź
sprzedaży to 1/20 lota czyli
5000 jednostek.
W okienku Kwota można
samemu wpisad interesującą
nas
kwotę
transakcji.
Wystarczy kliknąd lewym
przyciskiem
myszy
na
proponowaną
przez
platformę kwotę i wpisad
dobrowolną ilośd jednostek
(minimum 5000).
UWAGA
Przed zawarciem transakcji proszę się upewnid, że
opcja włącz dokonywanie transakcji jest
zaznaczona. Jeśli przyciski z cenami rynkowymi są
wklęsłe, oznacza to, że dokonywanie transakcji jest
wyłączone. Po włączeniu tej opcji przyciski stają się
wypukłe i gotowe do zawarcia transakcji.
Wyłączone dokonywanie transakcji
Włączone dokonywanie transakcji
TMS Brokers – Wiedza do działania
10
4. Składanie zleceo.
Składanie zleceo powiązanych (dla otwartej pozycji).
Składanie zleceo typu stop lub limit do otwartych pozycji możliwe jest za pomocą:
1. Zakładki Rachunek, a następnie z okna Otwarte pozycje wybrad odpowiednią ikonę dla zlecenia
typu Pobierz zysk ( ) i typu Stop strata ( ).
2. Z okna wykresu, odpowiedniego dla
aktualnie otwartej pozycji, wybrad ikonę
na wykresie ( ) pokazującą miejsce
otwarcia pozycji, następnie dwukrotnie
klikając lewym przyciskiem myszy.
Jeżeli ikona nie jest widoczna, należy na pasku menu podręcznego zaznaczyd przycisk podglądu
otwartych pozycji (
).
TMS Brokers – Wiedza do działania
11
W oknie Zlecenia forex można wybrad typ zlecenia (limit bądź stop) dla otwartej pozycji zaznaczając
ikonę w pustych okienkach ( ). Dla zleceo można wybrad odpowiedni okres ważności zleceo:
 Zlecenie jednodniowe
(Zlecenie ważne do kooca dnia)
 GTC
(Zlecenie ważne do momentu odwołania przez inwestora)
 GDT
(Zlecenie ważne do określonego przez inwestora terminu)
Opcjonalnie zaznaczony jest typ GTC. Dodatkowo w przypadku zlecenia stop loss można wybrad
konkretny typ zlecenia tak jak przedstawia rysunek. Szczegółowy opis typów zleceo stop dostępnych
na platformie TMS Direct można znaleźd w rozdziale Typy zleceo.
TMS Brokers – Wiedza do działania
12
Platforma TMS Direct oferuje również składanie zleceo otwarcia pozycji z limitem ceny. Można to
zrobid wybierając menu rynek walutowy (bądź kontrakty futures czy CFD w zależności od
instrumentu), a następnie opcję Zlecenia.
Drugim sposobem aby wywoład okno zleceo jest naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na obszar
wykresu i wybrad opcję Zlecenia.
TMS Brokers – Wiedza do działania
13
Okno zleceo daje także możliwośd
zawarcia powiązanego zlecenia typu
stop loss i pobierz zysk do oczekującego
zlecenia. Zlecenia powiązane będą
aktywowane wyłącznie w momencie
realizacji zlecenia otwarcia pozycji.
Aby złożyd zlecenia powiązane należy po
ustawieniu
parametrów
zlecenia
zaznaczyd opcję If done i następnie po
rozwinięciu się okna zleceo ustawid
parametry dla zleceo typu stop loss i
pobierz zysk postępując zgodnie ze
wskazówkami na stronie 12.
Aby zobaczyd na obszarze wykresu złożone zlecenia należy na pasku menu podręcznego zaznaczyd
ikonę
stop
. W tym momencie na obszarze wykresu zaznaczone są poziomy dla otwartych zleceo typu
oraz typu limit
.
TMS Brokers – Wiedza do działania
14
Aby zmienid parametry złożonych zleceo należy z zakładki Rachunek w module złożone zlecenia
zaznaczyd odpowiednie zlecenie dla danego instrumentu, a następnie wybrad opcję Zmieo zlecenie.
Klikając na opcję Anuluj zlecenie można anulowad złożone zlecenie dla wybranego instrumentu.
Również można to zrobid poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na odpowiednią
ikonę złożonego zlecenia (
pożądane parametry.
bądź
) z obszaru wykresu, a następnie w oknie zleceo zmienid
UWAGA
Proszę pamiętad, aby przy zmianie parametrów złożonych zleceo dokonywanie transakcji było
włączone.
TMS Brokers – Wiedza do działania
15
5. Zakładka Rachunek.
Kolumna „Zestawienie gotówki i pozycji”
 Kwota niezrealizowanych pozycji otwartych
(Niezrealizowany zysk/strata z otwartych pozycji.)
 Koszt zamknięcia pozycji
(Koszt zamknięcia pozycji, np. prowizje i opłaty.)
 Kwota rozliczenia otwartych pozycji (z uwzględnieniem kosztu zamknięcia pozycji)
(Łączny wynik na nierozliczonych pozycjach (tj. z bieżącej wyceny do rynku) przeliczony na
walutę bazową rachunku.)
 Saldo rachunku
(Aktualna wartośd zaksięgowanych środków finansowych na koncie.)
 Saldo rejestru operacyjnego
(Bieżąca wartośd rachunku, łącząca stan gotówkowy, kwota rozliczenia otwartych pozycji (z
uwzględnieniem kosztu zamknięcia pozycji) oraz kwoty niezaksięgowane.)
Kolumna „Zestawienie depozytów zabezpieczających”
 Wymagany depozyt zabezpieczający
(Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie pozycji wystawionej na ryzyko, które odpowiada
zestawieniu otwartych pozycji netto wycenionej zgodnie z zasadami rynkowymi stosowanymi
przez Partnera Zagranicznego.)
TMS Brokers – Wiedza do działania
16
 Wolne środki pieniężne
(Fundusze pozostałe po odjęciu wymaganego depozytu zabezpieczającego od salda rejestru
operacyjnego.)
 Globalna pozycja wystawiona na ryzyko kursowe (netto)
(Suma wartości nominalnej bieżących pozycji wymieniona na walutę bazową rachunku.)
 Pokrycie na ekspozycję na ryzyko
(Procentowy udział Salda Rejestru Operacyjnego w stosunku do Globalnej pozycji
wystawionej na ryzyko.)
 Poziom wykorzystania środków
(Stosunek Depozytu Zabezpieczającego do Salda Rejestru Operacyjnego. Pokazuje ile procent
środków na rachunku wykorzystywane jest pod depozyt.)
UWAGA
W oknie Otwarte pozycje oznaczenie jako kwadrat oznacza, że wszystkie pozycje na danym
instrumencie są zamknięte.
Do momentu rozliczenia zamkniętych pozycji (koniec dnia roboczego), każda transakcja wycenia się
na bieżąco do aktualnej ceny rynkowej i jest widoczna po rozwinięciu danego instrumentu poprzez
symbol plusa.
TMS Brokers – Wiedza do działania
17
6. Serwis informacyjny.
Platforma TMS Direct oferuje również
poza analizą wykresów, bardzo
szerokie wsparcie merytoryczne w postaci
profesjonalnego serwisu informacyjnego,
analiz rynkowych oraz rekomendacji TMS Alerts.
Aby otworzyd kartę zawierającą
Analizy i Serwis informacyjny
należy z zakładki Analizy i Strategie
wybrad opcję Analizy TMS Brokers.
TMS Brokers – Wiedza do działania
18
7. Typy zleceo dostępnych na platformie TMS Direct.
ZLECENIE PO CENIE RYNKOWEJ
Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures
Definicja: Kupno bądź sprzedaż danego instrumentu po aktualnej cenie rynkowej. W przypadku gdy
rynek jest zamknięty zlecenie zostanie zrealizowane po pierwszej cenie transakcyjnej.
ZLECENIE Z LIMITEM CENY
Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures
Definicja: Otwieranie pozycji lub realizacja zysku po określonej cenie.
Przykład: Zamierzasz kupid EURUSD gdy rynek spadnie do poziomu 1,2500. Zlecenie kupna z limitem
po 1,2500 zrealizuje się gdy cena osiągnie 1,2500.
ZLECENIE STOP
Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures
Definicja: Zlecenia typu Stop stosowane są w przypadkach gdy chcemy zabezpieczyd pozycje przed
niepożądanymi stratami w przypadku gdy rynek zmienia się w kierunku przeciwnym do posiadanej
pozycji.
Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop
na poziomie 1,2750. Oznacza to, że jeśli cena wzrośnie do poziomu 1,2750 zlecenie Stop zrealizuje się
i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta.
ZLECENIE TYPU STOP IF BID
Dostępny instrument: Forex
Definicja: Zawarcie transakcji po aktualnej cenie rynkowej, ale dopiero po dotknięciu przez cenę
określonego w zleceniu poziomu ceny bid‫‏‬.
Przykład: Otworzyłeś długą pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop
If Bid na poziomie 1,2650. Oznacza to, że jeśli cena bid spadnie do poziomu 1,2650 zlecenie
zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta.
TMS Brokers – Wiedza do działania
19
ZLECENIE TYPU STOP IF OFFERED
Dostępny instrument: Forex
Definicja: Zawarcie transakcji po aktualnej cenie rynkowej, ale dopiero po dotknięciu przez cenę
określonego w zleceniu poziomu ceny ask.
Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop
If Offered na poziomie 1,2750. Oznacza to, że jeśli cena ask wzrośnie do poziomu 1,2750 zlecenie
zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta.
STOP KROCZĄCY
Dostępny instrument: Forex, CFD
Definicja: Zlecenie stop z ceną która podąża za rynkiem na korzyśd klienta. Pomaga inwestorowi
ograniczyd stratę jednocześnie pozwalając rosnąd zyskownej pozycji.
Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie stop kroczący z
różnicą cenową 20 pips i krokiem przesunięcia 5 pips. Oznacza to, że jeśli cena rynkowa spadnie o 5
pipsów stop kroczący również obniży się o 5 pips. Jeśli cena spadnie o 2 pipsy, wówczas stop kroczący
pozostanie bez zmian. W momencie gdy cena rynkowa zacznie zwyżkowad i wzrośnie o 20 pipsów,
zlecenie stop kroczący zostanie zrealizowane gdyż ustawiłeś różnicę cenową na poziomie 20 pipsów.
STOP KROCZĄCY IF BID
Dostępny instrument: Forex
Definicja: Zlecenie typu Stop podążające za rynkiem zgodnie z otwartą pozycją, aktywowane gdy
cena bid na rynku osiągnie założone w zleceniu warunki.
STOP KROCZĄCY IF OFFERED
Dostępny instrument: Forex
Definicja: Zlecenie typu Stop podążające za rynkiem zgodnie z otwartą pozycją, aktywowane gdy
cena ask na rynku osiągnie założone w zleceniu warunki.
TMS Brokers – Wiedza do działania
20
8. Najczęściej zadawane pytania.
1. Słownik podstawowych pojęd:
BID - cena (kurs) po której dana waluta jest kupowana przez kwotującego, a jednocześnie jest ceną
po której klient sprzedaje.
OFFER – cena (kurs) po której dana waluta jest sprzedawana przez kwotującego, a jednocześnie jest
ceną po której klient kupuje.
FIGURA – wartośd zmiany ceny waluty równa 100 pipsom, np. 1 grosz, 1 cent.
DUŻA FIGURA – wartośd zmiany ceny waluty równa 10 figurom.
SPREAD – tzw. widełki cenowe, różnica pomiędzy ceną sprzedaży i kupna.
Przykład:
0,0001 – 1 pips = 1 punkt,
0,0010 – 10 pipsów lub 10 pkt,
0,0100 – 100 pipsów – jedna figura,
0,1000 – 10 figur – duża figura.
MARGIN CALL - wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego transakcję wykonaną przy
zastosowaniu dźwigni finansowej.
ROLLOVER – przedłużenie daty wygaśnięcia kontraktu na kolejny okres z jednoczesnym
uaktualnieniem ceny otwarcia pozycji o wartośd punktów swapowych.
SPOT – Kupno / Sprzedaż jednej waluty w zamian za inną z dostawą tradycyjnie za dwa dni robocze.
Podstawowy typ transakcji zawieranych na rynku walutowym.
FORWARD – Kupno / Sprzedaż jednej waluty w zamian za inną z dostawą na dzieo ustalony pomiędzy
stronami transakcji.
2. Co to jest pips?
Pip (ang. Price Interest Point)‫‏‬jest to minimalna wartośd o jaką może zmienid się cena waluty – zwykle
szósta najmniej znacząca cyfra w kursie walutowym.
Większośd par walutowych kwotuje się do czterech miejsc za przecinkiem czyli zmiana kursu pewnej
pary z 1.2950 na 1.2951 oznaczałoby zmianę o jednego pipsa. W celu obliczenia wartości jednego
pipsa dla danej pozycji używa się następującej formuły.
TMS Brokers – Wiedza do działania
21
Przykład:
Para walutowa EURUSD kwotowana jest do czterech (a czasami nawet pięd) miejsc po przecinku
dlatego też mnożymy kwotę pozycji przez wartośd jednego pipsa, inaczej 0.0001 USD. Czyli dla
kontraktu 100000 EURUSD, jeden pips wynosiłby 10 USD. Z kolei dla kontraktu 100000 USDJPY, jeden
pips byłby równy 1000 JPY ponieważ USDJPY kwotowany jest tylko do dwóch miejsc po przecinku (1
pips = 0.01 JPY).
3. Jakie produkty są dostępne na platformie TMS Direct?
TMS Direct umożliwia dostęp do rynku walutowego poprzez kontrakty typu spot, opcje, kontrakty
typu forward jak również do różnorodnej gamy innych produktów. Łącznie z kontraktami Futures i
CFD oferta liczy łącznie ponad 10000 instrumentów finansowych:
 Forex: 160 par walutowych
 Surowce: ropa, złoto, srebro, kawa i inne
 Futures: około 500 kontraktów
 Giełdy Światowe: kontrakty CFD na około 25 głównych indeksów
 Rynki akcji: około 5000 kontraktów CFD na akcje spółek zagranicznych
4. Co to jest para walutowa?
Para walutowa jest to podstawowy instrument rynku Forex, znany również jako tzw. cross, np.
EURUSD Kiedy inwestujesz na rynku Forex, zawsze zawierasz transakcje na pewnych parach walut.
Wszelkie transakcje chociażby na przykładzie pary EURUSD oznacza innymi słowy, że kupujemy jedną
walutę a drugą z kolei sprzedajemy. Czyli, jeśli kupujesz euro to jednocześnie płacisz za nie w
dolarach. Z kolei jeżeli sprzedajesz euro, to otrzymujesz dolary.
Przykład:
EUR / USD
1,47379 / 1,47404
waluta bazowa waluta niebazowa
1,47379 – po tyle kwotujący chce kupid (BID)
1,47404 – po tyle kwotujący chce sprzedad (OFFER / ASK)
5. Co to jest depozyt?
Inwestowanie na rynku Forex rozliczane przez różnice kursowe stwarza możliwośd kupowania i
sprzedawania aktywów o dużo większej wartości niż gotówka zgromadzona na rachunku inwestora.
Transakcje tego typu są realizowane w oparciu o depozyt zabezpieczający, który daje gwarancję
wypłacalności inwestora w przypadku niekorzystnej dla niego ceny. Praktyką rynkową jest
stosunkowo niska wartośd wymaganego depozytu w stosunku do wartości transakcji (czyli
zastosowanie mechanizmu dźwigni finansowej).
6. Co to są punkty swapowe?
Otwarte pozycje walutowe spot podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzieo roboczy, o
ile do kooca dnia pozycja nie zostanie zamknięta. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny otwarcia
pozycji. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych dla danej
pary walutowej oraz kosztu utrzymania niezrealizowanego wyniku.
TMS Brokers – Wiedza do działania
22
Od standardowych zasad swapowania mogą występowad odstępstwa spowodowane np. dniami
świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja.
7. Co to są zlecenia powiązane?
Zlecenia powiązane to zlecenia połączone ze sobą celowo w ramach strategii inwestycyjnej
inwestora. Dostępnych jest parę rodzajów zleceo powiązanych. Największą popularnością cieszą się
zlecenia typu "If Done" (po polsku "jeśli wykonano") i "O.C.O" (z ang. "One Cancels Other" czyli
"jeden anuluje drugi"). W przypadku zlecenia If Done aktywacja zlecenia następuje wówczas gdy
spełniono powiązany warunek . Przykładowo, możesz złożyd zlecenie typu limit by kupid EURUSD a
następnie, gdy to zlecenie zostanie wykonane, posiadad oczekujące zlecenie sprzedaży typu limit po
wyższej cenie. W przypadku zleceo powiązanych komendą "One Cancels Other" wykonanie jednego
zlecenia automatycznie anuluje pozostałe. Komenda O.C.O. jest często zawarta w przypadku
powiązanych zleceo limit i stop–loss wokół otwartej już pozycji – w tym przypadku również
wykonanie jednego ze zleceo automatycznie anuluje drugie.
8. W jakich godzinach można inwestowad na rynku Forex?
Platforma TMS Direct umożliwia inwestowanie na rynku Forex w jego pełnych godzinach:
 od Poniedziałku od godziny 05:00 lokalnego czasu w Sydney ( Niedziela 19:00 GMT)
 do Piątku do godz. 17:00 czasu lokalnego w Nowym Jorku ( Piątek 22:00 GMT).
9. Co to jest minimalny próg transakcji?
Jest to inaczej najmniejsza kwota, po której inwestor może dokonad transakcji bez płacenia prowizji.
W przypadku transakcji walutowych poniżej tego progu pobierana jest prowizja w wysokości 10 USD.
10. Co to jest CFD?
CFD, czyli kontrakt na różnice kursowe (ang. Contract For Differences). To pochodny instrument
finansowy rynku pozagiełdowego, którego zmiana ceny odpowiada dokładnie zmianie ceny
instrumentu bazowego. Jest instrumentem niewystandaryzowanym.
CFD stworzono dla odwzorowania tradycyjnego handlu akcjami na rynku instrumentów pochodnych,
z tym że inwestor kupując CFD nie staje się udziałowcem w kapitale spółki.
11. Kiedy mogę handlowad kontraktami CFD?
Kontrakty CFD na akcje notowane są w tych samych godzinach w których odbywa się handel na
światowych rynkach akcji. Natomiast CFD na Indeksy w zależności od specyfikacji danego kontraktu.
12. Co to jest kontrakt terminowy Futures?
Kontrakt terminowy to umowa kupna lub sprzedaży pewnych aktywów (zwykle instrumentów
finansowych lub towarów) w określonym czasie w przyszłości i po określonej cenie. Specyfikacja
kontraktu określa, na jaką ilośd instrumentu bazowego opiewa kontrakt. Kontrakt terminowy Futures
jest instrumentem pochodnym. Oznacza to, że jego cena zależy bezpośrednio od kursu instrumentu
TMS Brokers – Wiedza do działania
23
bazowego na który opiewa kontrakt. Zawierając kontrakt terminowy inwestor nie opłaca całej jego
wartości, lecz wnosi depozyt zabezpieczający stanowiący określony ułamek jego wartości.
Giełda będąca miejscem obrotu ściśle określa warunki handlu kontraktami danego typu:
 nominał i waluta kontraktu,
 termin wygaśnięcia,
 poziomy depozytów: początkowego i zabezpieczającego,
 minimalna zmiana ceny kontraktu (tzw. tick lub pips),‫‏‬
 schemat nazewnictwa kontraktów.
Oznaczenie kontraktu zawiera w sobie informacje o:
 instrumencie bazowym na który opiewa kontrakt,
 miesiącu i roku wygaśnięcia kontraktu,
 typ kontraktu (opcjonalnie).
PRZYKŁAD:
Kontrakt typu „mini” na amerykaoski indeks giełdowy S&P500 wygasający w grudniu 2008 ma
oznaczenie ESZ8, gdzie:
E – oznacza że jest to typ kontraktu E – „mini” (kontrakt o mniejszej wartości dla inwestorów
indywidualnych),
S – jest oznaczeniem indeksu na który opiewa kontrakt, w tym przypadku jest to S&P500,
Z – jest oznaczeniem miesiąca w którym wygasa kontrakt (zgodnie z ogólnie przyjętym kodem),
8 – oznacza rok, w którym wygasa kontrakt (tu: 2008)‫‏‬.
Miesiące wygasania kontraktów:
F – styczeo, G – luty, H – marzec, J – kwiecieo, K – maj, M – czerwiec, N – lipiec, Q – sierpieo, U –
wrzesieo, V – październik, X – listopad, Z – grudzieo.
13. Co to jest depozyt wstępny i depozyt właściwy w przypadku kontraktów Futures?
Otwarcie pozycji długiej bądź krótkiej kontraktu Futures wymaga wniesienia depozytu
zabezpieczającego. Wysokośd depozytów zabezpieczających poszczególnych kontraktów terminowych
Futures ustalane są przez władze rynku regulowanego na którym odbywa się obrót.
Depozyt wstępny (ang. initial margin) – to minimalna kwota wymagana przy otwarciu pozycji. Zwykle
wynosi od 6 do 8 procent wartości kontraktu.
Depozyt właściwy (ang. maintenance margin) – to
utrzymania danego kontraktu.
minimalna wartośd środków niezbędna do
14. Czy istnieje możliwośd używania platformy TMS Direct na różnych komputerach
używając tego samego loginu oraz hasła? - (dotyczy rachunku rzeczywistego)
TMS Brokers – Wiedza do działania
24
Mogą Paostwo zainstalowad platformę TMS Direct na kilku różnych komputerach oraz używad tego
samego loginu i hasła. Na przykład, żeby dokonywad transakcji na laptopie należy zainstalowad
aplikację TMS Direct oraz skopiowad z komputera klucz bezpieczeostwa (gdzie został on po raz
pierwszy wygenerowany oraz zapisany). Należy pamiętad o tym, że nie można byd zalogowanym
jednocześnie na kilku komputerach.
15. Co należy wykonad, aby zainstalowad TMS Direct na innym komputerze?
1. Ściągnąd i zainstalowad TMS Direct.
2. Zalogowad się wykorzystując przydzielony numer ID (login) oraz hasło wybrane podczas
rejestracji.
3. Podczas pierwszego logowania pojawi się instrukcja jak wygenerowad klucz bezpieczeostwa,
następnie należy kliknąd OK.
4. Otworzy się okienko Zarządzanie Kluczami, pozwalające założyd klucz bezpieczeostwa dla
Paostwa systemu.
5. Następnie załadowad klucz zapasowy
6. Wprowadzid lokalizację (dysk i folder) gdzie znajduje się kopia zapasowa Paostwa klucza, w
tym celu naciśnij przycisk Otwórz i wybierz lokalizację zapasowego klucza bezpieczeostwa.
7. Wprowadzid hasło, które będą Paostwo używad do ochrony klucza i następnie nacisnąd Next.
8. Następnie pojawi się okno informujące, że z powodzeniem klucz został skopiowany na ten
komputer. Następnie należy wcisnąd Ok, aby zamknąd to okno.
16. Czy mogę mied dostęp do rachunku bez instalacji platformy TMS Direct?
Dostęp do rachunku możliwy jest również poprzez przeglądarkę Internet Explorer (TMS WebDirect)
oraz telefon komórkowy z dostępem do internetu (TMS MobiDirect). Więcej szczegółów można
znaleźd na stronie www.tmsdirect.pl w zakładce „Platformy”.
17. Czy na platformie TMS MiniDirect są dostępne rekomendacje TMS Alerts?
Rekomendacje TMS Alerts dostępne są wyłącznie poprzez platformę TMS Direct. Aby skorzystad z
bezpłatnych rekomendacji TMS Alerts należy otworzyd rachunek rzeczywisty TMS Direct.
18. Czy połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest bezpieczne?
Połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest dobrze zabezpieczona poprzez użycie Microsoft
CrytoAPI i Microsoft Base Cryptographic Provider. Każdy algorytm szyfrujący wykorzystuje RSA do
wymiany kluczy publicznych i szyfrowanie strumieniowe RC4 z kluczem 128 bitowym.
TMS Direct wykorzystuje prywatne i publiczne klucze uwierzytelniające użytkowników, które
wygenerowane są przez aplikację TMS Direct.
Klucze publiczne są przechowywane na serwerze transakcyjnym TMS Brokers, a klucz prywatny
przechowywany jest na komputerze Klienta. Prywatny klucz może mied długośd 512 lub 1024 bitów,
co praktycznie nie pozwala na jego złamanie.
Przy właściwym zarządzaniu korzystaniem z ID (login) oraz hasła, klient może byd całkowicie pewien,
że dobrze ochroni go to przed nadużyciami na jego rachunku przez osoby trzecie.
TMS Brokers – Wiedza do działania
25
9. Porady techniczne.
TMS Direct działa na następujących systemach operacyjnych:




Windows 2000 SP4
Windows XP SP3
Windows 2003 Server
Windows Vista SP1
Microsoft .Net Framework ("dot-net") 2.0 SP1 musi byd zainstalowany na Paostwa komputerze, aby
prawidłowo działała platforma TMS Direct. W przypadku systemu Windows Vista należy mied
zainstalowany .Net Framework w wersji 3.5
TMS Direct działa na wielu narodowych wersjach systemu Windows, m.in. w następujących
językach:







polski
francuski
niemiecki
bułgarski
angielski
włoski
rosyjski
TMS Direct jest tak zaprojektowany, aby działad nawet za zaporą sieciową.
TMS Direct próbuje automatycznie wykrywad właściwe ustawienia połączenia internetowego
korzystając z ustawieo Internet Explorera. Jeśli maja Paostwo problemy i znajdują się za zaporą
sieciową lub serwerem proxy, należy sprawdzid ze swoim Administratorem sieci, czy następujące
porty są otwarte:

port HTTP (port 80 lub 8080) musi byd otwarty. Ten port jest używany do instalowania oraz
wyświetlania stron internetowych w platformie TMS Direct.
 port 1001 musi byd otwarty aby mied dostęp do serwera symulacyjnego: mitssimul.iitech.dk
(adres IP: 193.178.175.38) i rzeczywistego serwera: mitslive.iitech.dk (adres IP:
193.178.175.48). Ten port jest używany do bezpiecznego połączenia z serwerem
transakcyjnym.
Skąd wiemy, że posiadamy zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct?
Zawsze mają Paostwo zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct.
Ilekrod włączają Paostwo TMS Direct, system automatycznie sprawdza dostępnośd nowych
aktualizacji i informuje kiedy są one dostępne. Aktualizacje można zainstalowad natychmiast lub
poczekad na bardziej odpowiedni moment.
Platforma komunikuje się z serwerem transakcyjnym przy pomocy różnych portów TCP. Platforma
próbuje automatycznie wykryd poprawne ustawienia połączenia korzystając z ustawieo przeglądarki
Internet Explorer.
Jeżeli występują problemy podczas używania platformy i jesteś za zaporą firewall lub serwerem
Proxy, sprawdź ze swoim administratorem sieci, czy dane porty są ustawione jak poniżej:
Dla najlepszej wydajności:
 Port 1001 powinien byd otwarty na zaporze firewall / serwerze proxy z dostępem do
mitssimul.iitech.dk (Adres IP 193.178.175.38).j Ten port jest używany do szyfrowanej
komunikacji z serwerem transakcyjnym.
TMS Brokers – Wiedza do działania
26
 Port HTTP (port 80 lub 8080) musi byd otwarty, ten port jest używany przez program do
pobierania aktualizacji oraz do wyświetlania stron webowych w platformie.
10. Dlaczego warto otworzyd rachunek właśnie w DM TMS Brokers?
O NAS
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. jest pierwszym licencjonowanym podmiotem specjalizującym się
w rynku FOREX w Polsce. Jesteśmy liderem zarówno w zakresie doradztwa walutowego jak i
pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami Futures i
CFD na światowych rynkach długu, akcji, indeksów giełdowych oraz surowców.
HISTORIA
Założycielem firmy jest Treasury Management Services Sp.z o.o. - pierwsza w Polsce niebankowa
instytucja doradztwa i pośrednictwa na rynku walutowym, działająca od 1997 roku. Korzenie firmy
sięgają rynku francuskiego kooca lat 1980-tych. W kwietniu 2004 r. Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydaną przez Komisję Nadzoru
Finansowego, tak więc spełniamy wszelkie wymogi prawne obowiązujące na terenie kraju i
podlegamy organom nadzoru finansowego. Gwarantuje to wysoką jakośd świadczonych usług jak
również bezpieczeostwo zawieranych transakcji.
DOSTĘPNE INSTRUMENTY
TMS Direct umożliwia dostęp do rynku walutowego poprzez kontrakty typu spot, opcje, kontrakty
typu forward jak również do różnorodnej gamy innych produktów. Łącznie z kontraktami Futures i
CFD oferta liczy łącznie ponad 10 000 instrumentów finansowych:
 Forex: 160 par walutowych
 Surowce: ropa, złoto, srebro, kawa i inne
 Futures: około 500 kontraktów
 Giełdy Światowe: kontrakty CFD na około 25 głównych indeksów
 Rynki akcji: około 5000 kontraktów CFD na akcje spółek zagranicznych
ATUTY PLATFORMY
Oprogramowanie transakcyjne, z którego korzystamy w ramach TMS Direct, zdobywa co roku
nagrody za najlepszy produkt finansowy w swojej kategorii w konkursie organizowanym przez
magazyn Euromoney oraz FxWeek. Nasze oprogramowanie zdecydowanie wygrywa ze światowymi
liderami rynku finansowego – Citi Bank, UBS, czy Deutsche Bank. Ważną zaletą platformy jest to iż
można oglądad wykresy we wszystkich formach: świeczkowej, barowej, liniowej; dane historyczne
można uzyskiwad do 20 lat wstecz.
REKOMENDACJE DLA KLIENTÓW
W ramach platformy TMS Direct oferujemy kompleksowy model obsługi Klienta. Każdy klient
otrzymuje:
 codzienny komentarz walutowy (poranny, popołudniowy)
 codzienny komentarz giełdowy
 tygodniowy komentarz walutowy
TMS Brokers – Wiedza do działania
27
 miesięczny komentarz walutowy
 raporty specjalne
 bieżące informacje z rynku krajowego i zagranicznego
TRAFNOŚD PROGNOZ
O jakości naszych opracowao świadczy fakt że jako jedyna instytucja finansowa z Europy ŚrodkowoWschodniej bierzemy udział w rankingu trafności prognoz głównych par walutowych
organizowanym przez specjalistyczny tygodnik FXWeek z Londynu. W historycznej klasyfikacji 1miesięcznych prognoz walutowych zajmujemy czołowe miejsca wyprzedzając ponad 40 instytucji
finansowych, w tym największe banki inwestycyjne, takie jak HSBC, JP Morgan czy UniCredit.
Szczegóły na stronie www.tms.pl
WSPARCIE OPERACYJNE
Dodatkowo otwierając rachunek TMS Direct Klienci mają zapewnione wsparcie wykwalifikowanych
maklerów, którzy m.in.
 wspierają Klienta w procesie parametryzacji i bieżącej obsługi platformy,
 monitorują ekspozycję na ryzyko,
 komentują obecnie panującą sytuację na rynkach,
 realizują na rynku zlecenia składane drogą telefoniczną.
TMS Brokers – Wiedza do działania
28
11. Instrukcja wypełnienia umowy TMS Direct
W celu ułatwienia Paostwu podpisania umowy prezentujemy jak właściwie wypełnid niezbędne dokumenty
do umowy TMS Direct
Umowa ramowa
Umowę Ramową – TMS Direct należy wypełnid w dwóch egzemplarzach.
Proszę umieścid swoje dane zgodnie z danymi znajdującymi się w
dowodzie osobistym* oraz złożyd podpis na odwrocie Umowy. Dodatkowo
należy parafowad każdą stronę w prawym dolnym rogu Umowy.
Karta Informacyjna o TMS Brokers
Kartę Informacyjną o TMS Brokers należy podpisad po zapoznaniu się z jej
treścią. Dodatkowo należy parafowad każdą stronę w prawym dolnym
rogu Karty.
Oświadczenia Klienta o Ryzyku
Należy zapoznad się z treścią oraz podpisad się na Oświadczeniu Klienta o
Ryzyku.
Karta Danych Klienta
Kartę Danych Klienta należy wypełnid począwszy od imienia i nazwiska.
Autentycznośd wzoru podpisu Klienta należy potwierdzid notarialnie lub w
banku, gdzie jest prowadzony rachunek pieniężny poprzez pieczątkę
upoważnionej osoby oraz adnotację „potwierdzam autentycznośd podpisu
Klienta” (Weryfikacja powinna byd dokonana na podstawie odpowiedniej
karty bankowej). Weryfikacja może byd dokonana bezpośrednio na
naszym dokumencie.
Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta
Należy zapoznad się z treścią „Regulaminu świadczenia usług wykonywania
zleceo w obrocie instrumentami finansowymi
oraz prowadzenia
rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski
TMS Brokers S.A. – TMS Direct”.
Regulamin TMS Direct
Charakterystyka Instrumentów Finansowych
i opis ryzyka
Specyfikacja Instrumentów
Tabela Opłat i Prowizji
UWAGA
Ankietę należy wypełnid i podpisad się w wyznaczonych miejscach.
Należy zapoznad się z treścią Charakterystyki instrumentów finansowych i
opisu ryzyka.
Należy zapoznad się z treścią Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Należy zapoznad się z treścią Tabeli Opłat i Prowizji.
W przypadku umowy na osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającej osobowości prawnej należy wypełnid odpowiednią Kartę
Danych, jak również dostarczyd zaświadczenie o nadaniu REGON, NIP i
wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS, EDG). W przypadku osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Karta
Informacyjna o TMS Brokers, Oświadczenie Klienta o Ryzyku, Ankieta
indywidualnej sytuacji Klienta powinny byd parafowane przez osoby
umocowane do składania oświadczeo woli w imieniu podmiotu.
Dokumenty wraz z kserem dowodu osobistego należy wysład na adres:
Dom Maklerski TMS Brokers S.A.
Al. Jerozolimskie 123 A
02-017 Warszawa
WYSYŁKA
*W przypadku braku dowodu osobistego można użyd innych dokumentów, takich jak: prawo jazdy, paszport.
Przed wysłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny.
TMS Brokers – Wiedza do działania
29
Zachęcamy do aktywnego korzystania z rachunku demonstracyjnego, a w przypadku jakichkolwiek
pytao prosimy o kontakt:
Email: [email protected]
[email protected]
Tel.: +48 22 529 76 53
Tel.: +48 22 529 76 54
Tel.: +48 22 529 76 55
Tel.: +48 22 397 30 58
Tel.: +48 22 397 30 59
TMS Brokers – Wiedza do działania
30
Download