zapytanie uslugi ksiegowe - Koszalińska Agencja Rozwoju

advertisement
Nr zapytania: 3/Z4/OWES/2013
Data: 24.01.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”
realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (Zamawiający) w partnerstwie z Gminą
Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego,
współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi księgowej dla uczestników projektu.
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 Świadczenie usług księgowych dla 60 klientów Ośrodka
dla Regionu Koszalińskiego w latach 2013-2015 (CPV: 79210000-6).
Wspierania
Ekonomii
Społecznej
 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie (materiałów niezbędnych do przeprowadzenia usługi,
diagnoza potrzeb) oraz realizacja usług księgowych.
 Klienci OWES:
- Przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej
 Zakres usługi księgowej:
- Przygotowanie/aktualizacja Zakładowej Polityki Rachunkowości;
- Prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą o
rachunkowości z 19.11.1994 roku z późn. zmianami;
- Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującym prawem;
- Przestrzeganie przepisów podatkowych, w tym: podatek od osób fizycznych, podatek od osób
prawnych, podatek od towarów i usług;
- Przestrzeganie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Uzgadnianie rozliczeń finansowych projektów z zapisami w księgach rachunkowych;
- Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych PES;
- Pomoc w bieżącej działalności związanej z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec US i ZUS;
- Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu;
- Weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej.
 Opis usługi księgowej
 Planuje się objęciem pełną usługą księgową 60 klientów OWES Koszalin w każdym roku
 Forma świadczenia usług: umowa między zleceniobiorcą i zamawiającym
 Miejsce świadczenia usługi: uzależnione od potrzeb klienta OWES Koszalin (Zleceniobiorca
lub siedziba PES)
 Termin realizacji zamówienia: marzec 2013 – grudzień 2015
 Koszty administracyjne związane z realizacją usługi pokrywa Zleceniobiorca
II. KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE
1. Doświadczenie z zakresu przedstawionego w punkcie 1 (opis przedmiotu zamówienia) max. 50%.
2. Cena będzie stanowiła 50% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, to taka, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie
z poniższym algorytmem:
Kryterium 1:
Liczba punktów za doświadczenie
----------------------------------------------------------------------------------- x 50 = ilość punktów
Największa liczba punktów w ocenianym kryterium
Kryterium 2:
Oferta cenowa – waga 50%
Najniższa cena oferowana brutto
------------------------------------------- x 50 = ilość punktów
Cena badanej oferty brutto
Liczba punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach:
Kryterium 1:
- za brak doświadczenia w zakresie zamówienia - 0 punktów
- za doświadczenie do 20 PES objętych usługą księgową zgodnie z zakresem usług z pkt. I. - 5 punktów
- za doświadczenie do 30 PES objętych usługą księgową zgodnie z zakresem usług z pkt. I - 10 punktów
- za doświadczenie powyżej 40 PES objętych usługą księgową zgodnie z zakresem usług z pkt. I - 20 punktów
III. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo z zastrzeżeniem pkt. 12 lit. b "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach POKL". Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (ZAŁĄCZNIK 6)
2. Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą podstawy
do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie (ZAŁĄCZNIK 4)
IV. TERMIN I MIESJCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu biurze Zamawiającego:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
osobiście lub pocztą w terminie do dnia 8 lutego 2013 do godziny 14.00. Liczy się fizyczne
dostarczenie oferty do biura Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Oferent składa ofertę na świadczenie usług księgowych dla 60 klientów w ramach Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego podając cenę za 1-roczną pełną usługę
księgową dla jednego podmiotu ekonomii społecznej.
Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty. Zamawiający może podpisać umowę na realizację
zamówienia z kilkoma Wykonawcami/ Zleceniobiorcami.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz oferty
2. Wykaz wykonanych usług
3. Wykaz kwalifikacji kadry w przypadku oferty składanej przez firmę
4. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do
wykluczenia
5. Oświadczenie dot. zaangażowania w projektach w ramach NSRO
6. Oświadczenie o braku powiązań
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
8. CV osób, które będą osobiście wykonywały zamówienie
VII. POZOSTAŁE WARUNKI
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia w którym upłynął termin ich składania.
2. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do
podpisania z Zamawiającym umowy.
3. Wykonawca/ Zleceniobiorca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem
uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli
finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z w/w zamówieniem
do 31.12.2020r.
4. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie i drogą
elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano
5. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniona jest :
Pani Sylwia Pawłowska-Sipak – Ekspert ds. usług
Tel. 94 341 1098 w godz. 10:00 – 14:00
adres e-mail: [email protected]
VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Wykaz kwalifikacji kadry w przypadku oferty składanej przez firmę
Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstawy do
wykluczenia
Oświadczenie dot. zaangażowania w projektach w ramach NSRO
Oświadczenie o braku powiązań
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wzór umowy
…………………………………
podpis
Załącznik Nr 1
..............................................
pieczęć firmowa lub dane teleadresowe Oferenta
FORMULARZ
OFERTY
na świadczenie usług księgowych dla 60 klientów Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w jednym roku
dla Regionu Koszalińskiego w latach 2013-2015
w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego”
Ja, niżej podpisany:................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz Oferenta ...................................................................................................
.................................................................................................................................................................
pełna nazwa i dane teleadresowe Oferenta
Oferuję świadczenie pełnej usługi księgowej w jednym roku dla jednego podmiotu ekonomii społecznej za cenę
brutto:……………………………………..
Oferuję możliwość świadczenia pełnej usługi księgowej dla PES w zakresie:
- Przygotowanie/aktualizacja Zakładowej Polityki Rachunkowości;
- Prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą o rachunkowości
z 19.11.1994 roku z późn. zmianami;
- Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującym prawem;
- Przestrzeganie przepisów podatkowych, w tym: podatek od osób fizycznych, podatek od osób
prawnych, podatek od towarów i usług;
- Przestrzeganie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Uzgadnianie rozliczeń finansowych projektów z zapisami w księgach rachunkowych;
- Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych PES;
- Pomoc w bieżącej działalności związanej z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec US i ZUS;
- Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu;
- Weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej.
1.
Gwarantuję, że przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych w zapytaniu ofertowym
przeprowadzanym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do jej treści żadnych zastrzeżeń.
3.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń
i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim
określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
4.
Oświadczam, iż uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert.
Załączniki do Oferty:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
Data ……………………….
..………………………………………………
Pieczęć i podpis Wykonawcy
Załącznik nr 2
…………………………………………….
Dane Oferenta
Wykaz PES objętych usługą księgową
Oświadczam, że posiadam wymagane zamówieniem doświadczenie nabyte podczas realizacji usług księgowych
następującym podmiotom ekonomii społecznej:
Daty wykonania
Lp.
nazwa PES
Zakres usługi
rozpoczęcie
(dzień miesiąc
rok)
zakończenie
(dzień miesiąc,
rok)
1
2
3
4
itd
Data ……………………….
…………………………………………………………
pieczęć i podpis Oferenta
Załącznik 3
………………………………………………………………………….
(dane Oferenta)
WYKAZ KADRY
Oświadczam, że dysponuję następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenie:
Lp.
Imię i nazwisko
Doświadczenie/kwalifikacje
1
2
3
4
Data ……………………….
…………………………………………………………
Podpis Oferenta
Załącznik Nr 4
………………………………………
(dane Oferenta)
…….........................................
miejscowość, data
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dane Oferenta:....................................................................................................................
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
Nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
.................................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Oferenta
Załącznik nr 5
……………………………………..
Imię i nazwisko
Oświadczenie dot. zaangażowania w projektach w ramach NSRO
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż w dniu podpisania niniejszego oświadczenia:
□ nie jestem związany/a żadnymi umowami wynikającymi z realizacji projektów realizowanych w ramach
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO)1.
□ jestem związany/a umowami wynikającymi z realizacji następujących projektów realizowanych w ramach NSRO:
1
L.p.
2
Tytuł i nr projektu /
Forma zatrudnienia:
umowy o dofinansowanie stosunek pracy, umowy
projektu. Źródło
cywilno-prawne (umowafinansowania ze środków
zlecenie)
UE (nazwa/skrót
programu,
np. PO KL)
3
Okres
zaangażowania
od ... do ...
4
5
Stanowisko pracy/ Wymiar czasu pracy
pełniona funkcja w okresie zatrudnienia
miesięcznie
Jednocześnie oświadczam, iż moje łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO
wymienionych powyżej wraz z godzinami niezbędnymi dla realizacji zadań w ramach projektu pt. „Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” nie przekroczy miesięcznie 240 godzin.
Oświadczam, że:
 jestem / nie jestem* w stanie prawidłowo i efektywnie realizować zadania powierzone mi w ramach projektu
pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego”,
 jestem / nie jestem* pracownikiem instytucji uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (POKL), tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji
Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodków EFS, Krajowego Ośrodka EFS, Krajowej Instytucji
Wspomagającej,
 występuje / nie występuje* konflikt interesów oraz podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.
 zakres zawartej ze mną w ramach projektu pt. . „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu
koszalińskiego” umowy jest rodzajowo różny od zakresu obowiązków służbowych wynikających z umowy o
pracę (jeśli dotyczy).
W okresie mojego zaangażowania w projekt pt. . „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu
koszalińskiego”, zobowiązuję się do:
1
tj. projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach następujących programów:
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – EFRR i FS
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - EFRR
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - EFS
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) – EFRR
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – EFRR
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) – EFRR
 prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO i przekazywania jej
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (jeśli dotyczy),
 informowania Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o każdym nowym projekcie NSRO, w którego
realizację zostanę zaangażowany/-na.
Jednocześnie zobowiązuję się, iż moje łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO
nie przekroczy miesięcznie 240 godzin.
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że jestem świadoy/świadoma
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
* niepotrzebne skreślić
……………………………..……..
Podpis
Załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, przy czym przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli
.................................................................................
Podpis/ pieczęć
Załącznik nr 7
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Koszalińska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
75-216 Koszalin
ul. Przemysłowa 8
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie
dokumentach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji personelu do zadań i projektów realizowanych przez
KARR S.A. – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie zapytań ofertowych oraz ofert promocyjnych od KARR S.A.
…………………………
Data
……………………………
Podpis
Załącznik nr 8
UMOWA NR …
zawarta w dniu ……….. w Koszalinie pomiędzy
…………………………………………………., (nazwa PES) z siedzibą w ………….., ul. ………..,………………… , wpisaną do Rejestru
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ……….. pod nr KRS……, NIP ………., Regon ……,
reprezentowaną przez: ……………………
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
…………………………………………………………………………………………………,
zwanym w dalej Zleceniobiorcą,
w wyniku zapytania ofertowego ………………………………. w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii
Społecznej dla regionu koszalińskiego”, została zawarta umowa następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
§ 1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełną usługę księgową dla 60 klientów
rocznie w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” w
okresie od 2013 do 2015 roku. Zakres usługi:
- Przygotowanie/aktualizacja Zakładowej Polityki Rachunkowości;
- Prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą o
rachunkowości z 19.11.1994 roku z późn. zmianami;
- Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS zgodnie z obowiązującym prawem;
- Przestrzeganie przepisów podatkowych, w tym: podatek od osób fizycznych, podatek od osób prawnych,
podatek od towarów i usług;
- Przestrzeganie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Uzgadnianie rozliczeń finansowych projektów z zapisami w księgach rachunkowych;
- Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych i budżetów rocznych PES;
- Pomoc w bieżącej działalności związanej z zobowiązaniami publicznoprawnymi wobec US i ZUS;
- Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu;
- Weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej.
Zleceniobiorca realizował będzie pełną usługę określoną w pkt.1 zgodnie z regulaminem Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej będącym złącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się będzie w siedzibie Zamawiającego lub zależnie od
potrzeb klienta OWES Koszalin (biuro Partnerów, realizatora usługi lub Siedziba klienta)
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu
koszalińskiego” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Koszalińską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Obowiązki Zleceniobiorcy:
a) Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz ….. (ilość) PES;
b) Zleceniobiorca zobowiązuje PES do potwierdzenia świadczonych na jego rzecz usług w Karcie usługi;
c) Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy dokumentów sprawozdawczych do 5
dnia roboczego każdego miesiąca;
c) Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania raportu końcowego z przebiegu usługi do 10 dnia roboczego
po zakończeniu każdego roku kalendarzowego;
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Obowiązki Zleceniodawcy:
a) Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań, szczególnie finansowych,
wynikających z umowy z Zleceniobiorcą usług tak, by świadczenie tych usług na rzecz PES odbywało się w
sposób ciągły;
b) Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji usług tj.
wzorów dokumentów dotyczących rozliczania czasu świadczonych usług przez Zleceniobiorcę oraz wzorów
dokumentów niezbędnych do sprawozdawczości i oceny merytorycznej Zleceniobiorcy;
c) Zleceniodawca zobowiązuje się do weryfikacji dokumentów sprawozdawczych oraz raportu końcowego z
przebiegu usługi najpóźniej 3 dnia roboczego po ich otrzymaniu;
d) Zleceniodawca zobowiązany jest do wystawienia stosownych zaświadczeń o wysokości udzielonej
PES pomocy publicznej.
§2
Za realizację zamówienia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie o łącznej wysokości …………zł brutto za
obsługę……. (ilość) PES.
Wynagrodzenie będzie płatne w 12-stu ratach (na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku) i
po zatwierdzeniu miesięcznych sprawozdań z okresu objętego daną ratą. Co czwarta rata (d),h),l)), wypłacana
będzie na koniec każdego roku kalendarzowego po zatwierdzeniu kompletu dokumentów dla….. (ilość) PES tj.:
a) ……… do 30.04.2013
b) ………. do 31.07.2013
c) ………. do 30.09.2013
d) ………. do 31.12.2013
e) ……… do 30.04.2014
f) ……… do 31.07.2014
g) ………. do 30.09.2014
h) …….. do 31.12.2014
i) ……… do 30.04.2015
j) ………. do 31.07.2015
k) ………. do 30.09.2015
l) ………. do 31.12.2015
Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że Ilość PES objętych usługą oraz płatności za zrealizowane usługi
nie mogą przekroczyć przyznanego na ten cel budżetu.
Płatność wynagrodzenia może zostać przesunięta ze względu na brak dostępności na koncie Zleceniodawcy
środków przekazywanych przez Instytucją Pośredniczącą na realizację projektu „Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”. W tym zakresie Zleceniobiorca zrzeka się wobec
zleceniodawcy z jakichkolwiek ewentualnych roszczeń, w szczególności o charakterze odszkodowawczym.
Ilość PES objętych usługą księgową, ich rozliczanie oraz określanie limitu środków finansowych, o których
mowa w pkt. 2 na jest koordynowana przez eksperta ds. usług i zatwierdzana przez Kierownika Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej.
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie oraz wiedzę, niezbędne do
prawidłowego wykonania usługi.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość i poziom merytoryczny usługi powierzonej mu przez
Zamawiającego.
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania swoich obowiązków osobie trzeciej lub innemu podmiotowi.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby bezpośrednio realizujące usługę na rzecz Podmiotu posiadają uprawnienia
do prowadzenia usług księgowej.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że w okresie wykonywania zlecenia osoba wykonująca usługę będzie posiadała
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
§4
Strony
ustanawiają
odpowiedzialność
za
niewykonanie
lub
nienależyte
wykonanie
umowy
w formie kar umownych:
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania w
wysokości
0,5% wartości dofinansowania umownego brutto zamówienia za każdy dzień
opóźnienia.
2. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości dofinansowania umownego
brutto.
3. Strony zastrzegają
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§5
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia
zawiadamiając o tym Zleceniobiorcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W tym przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§6
Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w trakcie sprawowania nadzoru nad
realizacją zadania stwierdzi ograniczenie zakresu rzeczowego zadania.
§7
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
§8
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą dochodzone na drodze postępowania sądowego.
3. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest
sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§9
Oferta oraz załączniki stanowią integralną część umowy.
§ 10
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i jeden
dla Zleceniodawcy.
Akceptuję postanowienia umowy
Zleceniodawca
.................................................
Zleceniobiorca
...................................................
Download