Agnieszka Poźniak - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

advertisement
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Położenie PKPK
• PKPK leży w północno –
wschodniej Polsce,
w woj. podlaskim
• zajmuje obszar lasów
i dolin rzecznych o
powierzchni 74,447 ha
• utworzono wokół parku
otulinę o powierzchni
52,255 ha
• największy park
krajobrazowy w Polsce
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Historia
• pozostałość po kilku historycznych kompleksach puszczańskich
• teren pogranicza, na którym ścierały się wpływy polskie, ruskie,
litewskie, jaćwieskie i krzyżackie
• kolonizacja puszcz w XVI-XVIII w. - skurczenia się powierzchni
leśnej
• w maju 1988r. utworzono Park Krajobrazowy puszczy
Knyszyńskiej imienia prof. Witolda Sławińskiego
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
• Park typowo leśny – 82,1% powierzchni
zajmują lasy
• cel parku to ochrona i zachowanie
zasobów przyrodniczych, walorów
kulturowych i przyrodniczych Puszczy
• rzeźba powierzchni ukształtowana
podczas zlodowacenia środkowopolskiego
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Jest tu również 18
gatunków
drobnych ssaków:
koszatki,
orzesznice
Występuje tu ponad 150
gatunków ptaków Np.
bieliki, kanie rude,
derkacze, bocian
czarny, żuraw,
trzmielojad, orlik
krzykliwy
Nad
brzegami
rzek: bobry i
piżmaki
Fauna
Ssaki: największe
polskie ssaki –
żubry (stado liczące
ok. 30 sztuk) jeleń,
dziki oraz sarny
Drapieżniki: wilki,
lisy, jenoty, borsuki,
kuny, łasice,
gronostaje oraz
nieliczne, rysie
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Ptaki
Orlik
Bocian Biały
Żuraw
Drozd Kwiczoł
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Ssaki
Zając
Żubr
Łoś
Sarna
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Drapieżniki
Jenot
Borsuk
Wilk
Nietoperz
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
PKPK liczy 843 gatunków
roślin naczyniowych, co
stanowi ok. 38% całej
flory naczyniowej Polski
Występuje wiele
gatunków objętych
ochroną m.in.
Chamedafne północna,
żywiec gruczołkowaty,
dzwoneczek wonny,
miodunka miękkowłosna
Występuje ok. 200 gatunków
mchów i wątrobowców
oraz 280 gatunków porostów
Flora
Z drzew liściastych
dominuje olsza czarna,
dąb szypułkowy, jesion,
grab, osika, brzoza
brodawkowa,
wierzba iwa
Dominują lasy i zadrzewienia
zajmują 82,1% powierzchni
PKPK głównie sosna i świerk
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Drzewa
Bór świerkowy
torfowcowy
Grab
Wierzba iwa
Wierzba
borówkolistna
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Rośliny naczyniowe
Grzybień biały
Rosiczka okrągłolistna
Przylaszczka pospolita
Zawilec gajowy
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Mchy i porosty
Mech
Porost
Porost
Porost
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Wody
• liczne występowanie naturalnych wypływów wód tj.
wycieki, wysięk, młaki oraz źródła (jest ich na terenie
Parku ponad 430)
• dna strumieni często porasta rukiew wodna, co
świadczy o dużej czystości wody
• wody źródeł mają małe wahania temperatury w ciągu
roku, większość ich nie zamarza zimą
• prawie cały obszar Parku leży w dorzeczu rzeki
Supraśl
• w rzece Supraśl oraz jej dorzeczach występuje 28
gatunków ryb, np. szczupak, pstrąg, karp, jaź
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Wody
Rzeka Supraśl
Źródlisko w rezerwacie
Krzemianka
Naturalny wypływ wód
podziemnych
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Klimat
• cechy typowe dla terenów Polski północnejwschodniej
• charakteryzuje go znaczny kontynentalizm
• długa zima około 110 dni i stosunkowo długie
lato 90 dni, przejściowe pory roku są krótsze
np. przedwiośnie trwa ok.30 dni
• średnia roczna temperatura stosunkowo niska
ok. +70C, lata stosunkowo ciepłe a zimy mroźne
• opady atmosferyczne stosunkowo niewielkie,
roczna suma wynosi 500-550mm
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Rzeźba terenu i budowa geologiczna
• ukształtowana w okresie zlodowacenia
środkowopolskiego
• występuje duże zagęszczenie różnorodnych form
geomorfologicznych takich jak kemy, ozy, doliny lub
baseny
• charakterystycznym elementem rzeźby Puszy jest
okazały wał terenowy, rozciągający się pomiędzy
Waliłami i Czarną Białostocką, długość wynosi ponad
30 km wysokość przekracza 210,8m n.p.m.
• najwyższe wzniesienie – góra św. Jana 200 m n.p.m.,
najniżej położone miejsce – Supraśl na poziomie
120 m n.p.m.
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Dziękuję za uwagę
Agnieszka Poźniak
Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Download