terapia dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji

advertisement
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W CHEŁMIE
TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI
ZACHOWANIA I EMOCJI
Wybór materiałów ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej
w Chełmie
Oprac. Grażyna Budzyńska
Chełm, listopad 2010
Książki
Babiker, Gloria
Autoagresja : mowa zranionego ciała / Gloria Babiker,
Lois Arnold ; przeł. [z ang.] Magdalena Polaszewska-Nicke
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. - 220 s.
Bettelheim, Bruno
Uciekinierzy z życia : leczenie dzieci
zaburzonych emocjonalnie (fragmenty) /
Bruno Bettelheim ; red. wyd. polskiego Maria
Kolankiewicz ; tł. Grzegorz Godlewski, Maria
Kolankiewicz, Marta Kolankiewicz
Warszawa : Dom Małych Dzieci im. ks. G.P.
Baudouina, 2004. - 173, [1] s.
Biała, Monika
Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała
Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. - 111 s.
Białas, Anna
Studium przypadku dziecka z trudnościami
wychowawczymi / Anna Białas //W: Wybrane
zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych / pod red. Stanisławy Mihilewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - s. 191-196
Crone, Deanne A
Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom
w szkole : program poprawy wzorców zachowania /
Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawke
Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009. - 143, [1] s.
Danilewska, Joanna
Agresja u dzieci : szkoła porozumienia / Joanna Danilewska
Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2002. - 175 s.
Dąbrowska, Małgorzata
Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci
nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych
w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska,
Małgorzata Rozesłaniec
Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", cop. 2004 . - 69, [1] s.
Eckhardt, Annegret
Autoagresja / Annegret Eckhardt ;
tł. [z niem.] Jadwiga Hockuba
Warszawa : "W.A.B.", 1998. - 150, [2] s.
Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła
Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń :
[praca zbiorowa] / pod red. Jadwigi Jastrząb
Toruń : "Akapit", 2002. - 447, [1], XVI s.
Emocje i motywacja / pod red. Briana Parkinsona
i Andrew M. Colmana ; przekł. [z ang.] Izabela Sowa
Poznań : Zysk i S-ka, [cop.1999]. - 139, [1] s.
Emocje na wodzy : scenariusze zajęć w klasach
I-III z elementami kształcenia emocjonalnego :
[praca zbiorowa] / pod red. Romualdy Niemczal
Poznań : "G&P", 2002. - 155 s.
Gawęcka, Mirosława
Terapia kompatybilna wobec ucznia agresywnego /
Mirosława Gawęcka //W: Przemoc i agresja w szkole :
próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja
Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. - s. 381-392
Godawa, Joanna
Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem ADHD :
kontekst edukacyjny i terapeutyczny / Joanna
Godawa, Marta Niemiec //W: Nauczyciel i rodzina w
świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka :
(szkic monograficzny) / pod red. naukową Adama
Stankowskiego. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, 2008. - S.[179]-193
Greene, Ross W
Terapia dzieci impulsywnych : model
rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie /
Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. Marta Stasińska
Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2008. - 274 s.
Grochulska, Joanna
Agresja u dzieci / Joanna Grochulska. - [Wyd. 2 zm.]
Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 1993. - 173, [3] s.
Gulińska-Grzeluszka, Diana
Muzykoterapia dzieci agresywnych /
Diana Gulińska-Grzeluszka
Łódź : Wydawnictwo Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 235 s.
Hallowell, Edward M
W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa
z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward
M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. Izabela Sowa
Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004. - 350 s.
Heininger, Janet E
Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci
z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania / Janet E.
Heininger i Sharon K. Weiss ; przeł. Andrzej Jankowski
Poznań : Media Rodzina Harbour Point, cop. 2005 . - 352 s.
Iłendo-Milewska, Agnieszka
Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum /
Agnieszka Iłendo-Milewska
Warszawa : Difin, 2009. - 195, [3] s.
Jagieła, Jarosław
Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny
/ Jarosław Jagieła . Kraków : "Rubikon", 2009. - 221 s.
Jakubik-Hajdukiewicz, Joanna
Twórcze działania dla dzieci : z wykorzystaniem
terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania /
Joanna Jakubik-Hajdukiewicz
Poznań : "Garmond", 2005. - 99, [1] s.
Jasiak, Magdalena
Skuteczność Metody Tomatisa (Stymulacji
Audio-psycholingwistycznej SAPL w terapii
nieletnich wychowanków Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii z syndromem deficytu uwagi i
nadruchliwości (ADHD) / Magdalena Jasiak //W:
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod
red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. [206]-214
Karasowska, Aleksandra
Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami
zachowania : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska
Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006 . - 147 s.
Małkiewicz, Elżbieta
Diagnoza dziecka z zaburzeniami zachowania i jej
zastosowanie w pracy pedagoga szkolnego / Elżbieta
Małkiewicz //W: Psychospołeczne problemy rozwoju
dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne /
pod red. Aliny Czapigi. - Toruń : Adam Marszałek,
2004. - s. 205-214
Metody i formy terapii sztuką / red. nauk. Lidia
Kataryńczuk-Mania ; Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, 2005. - 238 s.
Meyer-Glitza, Erika
Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą :
terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci /
Erika Meyer-Glitza ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 2
Kielce : "Jedność", 2004. - 96 s.
Miłkowska, Grażyna
Agresja w okresie dorastania - charakterystyka,
przejawy, przeciwdziałanie / Grażyna Miłkowska
//W: Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk.
Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
cop. 2008 . - s. 91-110
Nagaba, Maria
Terapia dzieci dotkniętych problemem sieroctwa /
Maria Nagaba //W: Przeciw sieroctwu :
zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna / pod
red. Sylwii Badory ; Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w
Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu, 2009. - S. [127]-147
O'Moore, Mona
Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore,
Stephen James Minton ; [tł. Agnieszka Księżpolska,
Joanna Jedlińska, Ewelina Błońska]
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne :
Fraszka Edukacyjna, 2008. - 124 s.
Oszwa, Urszula
Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w
klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców
/ Urszula Oszwa. - Wyd. 2
Kraków : "Impuls", 2007. - 140 s.
Pasternak, Anetta
Metoda rytmiki Émila Jaques-Dalcroze’a w terapii
dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
z zaburzerniami koncentracji uwagi (ADHD) / Anetta
Pasternak //W: Arteterapia w medycynie i edukacji
/ red. Wiesław Karolak, Barbaraa Kaczorowska ;
Wyższa Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Łódź : Wydaw. WSHE, 2008. - S. 159-171
Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami
rozwoju i jego rodzinie : materiały z sympozjum
naukowego Warszawa 30 września 2000 /
pod red. Małgorzaty Święcickiej
Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2001. - 95 s.
Portmann, Rosemarie
Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie
Portmann ; przeł. z niem. Magdalena Jałowiec
Kielce : "Jedność", 1999. - 119 s.
Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte
na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz ;
tł. Rafał Pawlik, Mateusz Łuczak, Miłosz Młynarz ;
[aut. Arthur D. Anastopoulos et al.]
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ,
2006. - XIX, [1], 532 s.
Siudem, Ireneusz
Uwarunkowania preferencji bajek z przemocą
w wieku przedszkonym / Ireneusz Siudem
//W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia. Lublin : Wydaw. UMCS, 2005. - S.[341] – 352
(Zawiera "Kwestionariusz zachowania się dziecka")
Sokołowska, Ewa
Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana
sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska
Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. - 52 s.
Stein, Arnd
Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je
zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców
/ Arnd Stein ; tł. [z niem.] Magdalena Jałowiec
Kielce : "Jedność", 2002. - 150 s.
Tarczoń, Radosław
Muzyka relaksacyjna w działaniu terapeuty
muzycznego - z badań własnych / Radosław Tarczoń
//W: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem : z
zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy
i szkice - z okazji jubileuszu dziesięciolecia
serii "Nauczyciele -Nauczycielom" / pod red.
Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli
Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls',
cop. 2009. - S.227-236
Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki
pomocy psychopedagogicznej / pod red.
Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej
Kraków : "Impuls", 2006. - 178 s.
Terapia dzieci i młodzieży : procedury
poznawczo-behawioralne /
red. Philip C. Kendall ; tł. Robert Andruszko
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ,
2010. - 508, [1] s.
Urban, Bronisław
Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu /
Bronisław Urban //W: Dewiacyjne aspekty
współczesnego świata : przejawy - zapobieganie terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń :
Adam Marszałek, 2004. - s. 15-29
Wiącek, Renata
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku
przedszkolnym : program terapii i wspomagania
rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 3
Kraków : "Impuls", 2006. - 93, [1] s.
Wolska, Danuta
Zachowania problemowe występujące u dzieci
z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością
intelektualną : próby radzenia sobie z nimi /
Danuta Wolska, Andrzej Wolski //W: Kryzysy
rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a
możliwości społecznego wsparcia / pod red. Bożeny
Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali. - Kraków :
"Impuls", 2005. - s. 81-102
Woronowicz, Wanda
Psychologiczna analiza porady dla uczniów
z zaburzeniami w zachowaniu się : podstawy
teoretyczne i przykłady zastosowania / Wanda
Woronowicz ; Instytut Kształcenia Nauczycieli
i Badań Oświatowych w Koszalinie
Koszalin : Wydaw. IKNiBO, 1981. - 75 s.
Wójcik, Anna
Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej / Anna Wójcik //W: Diagnoza i
rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - s. 46-56
Wycisk, Jowita
Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania
i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole
/ Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska
Warszawa : Difin, cop. 2010. - 206 s.
Artykuły z czasopism
Bobula, Stanisław
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami
nadpobudliwych uczniów / Stanisław Bobula
// Głos Pedagogiczny. - 2009, listopad (13), s. 24-29
Borkowska, Aleksandra
Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej i
oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec
dziecka z zaburzeniami w rozwoju - założenia
teoretyczne, implikacje praktyczne / Aleksandra
Borkowska // Meritum. - 2006, nr 1, s. 17-20
Borkowski, Grzegorz
Praca z dzieckiem agresywnym / Grzegorz Borkowski
// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 25
Brożek, Zuzanna
Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej /
Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. 2003 , nr 3, s. 173-194
Dąbrowska, Joanna
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży :
aspekty diagnostyczno-praktyczne / Joanna Dąbrowska
// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, s. 15-20
Deptuła, Maria
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami
u dzieci? / Maria Deptuła // Remedium. 2006, nr 3(157), s. 8-9
Deptuła, Maria
Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników
z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Maria Deptuła
// Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75
Dębicka, Izabela
Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu
nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka
// Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. 2004/2005 , nr 3, s. 41-46
Goluch, Agnieszka
Program profilaktyczny dla uczniów klas I-III
szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w
zachowaniu / Agnieszka Goluch, Aneta Trojanowska
// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3 (55) , s. 15-19
Gontarek, Małgorzata
Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi /
Małgorzata Gontarek // Psychologia w Szkole. 2004 , nr 3, s. 29-39
Gorczyca, Robert
Czym ADHD nie Jest? / Robert Gorczyca
// Niebieska Linia. - 2006, nr 3(44), s. 4-6
(Zawiera "Kwestionariusz zachowania się dziecka")
Hanć, Tomasz
Czego boi się dziecko nadpobudliwe? / Tomasz Hanć
// Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31
Jarosz, Ewa
Sytuacje trudne w szkole : jak sobie z nimi radzić
/ Ewa Jarosz // Raport Dyrektora Szkoły. 2006, nr 7/8, s. 12-13
Jeśli masz ochotę komuś przyłożyć
// Gazeta Szkolna. - 2004, nr 42, dod. s. VII
Metoda ART - Trening Zastępowania Agresji, Trening
Kontroli Złości, Trening Wnioskowania Moralnego.
Just, Monika
Terapia dramą / Monika Just
// Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 85-90
Karasowska, Aleksandra
Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami
zachowania? / Aleksandra Karasowska
// Remedium. - 2006 , nr 12, s. 6-8
Krasowska, Aleksandra
Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami
zachowania? cz. II / Aleksandra Krasowska
// Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 14-17
Karasowska, Aleksandra
Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami
zachowania? cz. III / Aleksandra Karasowska
// Remedium. - 2007, nr 4, s. 10-12
Karasowska, Aleksandra
Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami
zachowania? cz. IV / Aleksandra Karasowska
// Remedium. - 2007, nr 5, s. 10-12
Karasowska, Aleksandra
Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami
zachowania cz. V / Aleksandra Karasowska
// Remedium. - 2008, nr 1, s. 6-7
Karasowska, Aleksandra
Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami
zachowania cz. VI / Aleksandra Karasowska
// Remedium. - 2008, nr 2, s. 10-12
Karasowska, Aleksandra
Projekt jako metoda korygowania zaburzeń cz. 2 /
Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz
// Remedium. - 2008, nr 11, s. 12
Karasowska, Aleksandra
"Trudne" dzieci / Aleksandra Karasowska
// Świat Problemów. - 2007, nr 4, s. 15-20
Klaś, Kinga
Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji uwagi cz. 3
/ Kinga Klaś // Remedium. - 2003 , nr 7/8, s. 25
Zespół AD/HD ; Zachowanie - zaburzenia ; Techniki relaksacyjne
Klaś, Kinga
Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji uwagi cz. 4
/ Kinga Klaś // Remedium. - 2003 , nr 9, s. 13
Komorowska, Marta
Ujęcie biologiczne zachowań agresywnych u dzieci
/ Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 10, s. 6-7
Kulawska, Ewa
Obraz, korelaty i mechanizmy psychologiczne
nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Ewa Kulawska
// Ruch Pedagogiczny. - R. 80, nr 3/4 (2009), s. 21-42
Kuśpit, Małgorzata
Emocje - ekspresja cz. 2 / Małgorzata Kuśpit
// Remedium. - 2008, nr 2, s. 24-25
Łoskot, Małgorzata
"ONI" są w naszych klasach : o pracy z dziećmi
z ADHD / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. 2009, listopad (13), s. 4-8
Łukaszewski, Wiesław
Jak stracić przyjaciół, pieniądze i psa /
Wiesław Łukaszewski, Julia Boguszewska ; il. Igor Morski
// Charaktery. - 2008, nr 3, s. 8-15
(Autodestruktywność ; Uczucia ; Zachowanie)
Majewska, Beata
Dzieci, my i psy : psy w terapii dzieci
agresywnych i doświadczających przemocy /
Beata Majewska, Robert Köhler
// Niebieska Linia. - 2005 , nr 4, s. 11-13
Marczewska, Krystyna
Dziecko z zaburzeniami zachowania i osobowości /
Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2006,
nr 4, s. 38-41
Matras-Mastalerz, Wanda
Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań
biblioterapeutycznych minimalizujących lęk
i agresję wśród dzieci i młodzieży /
Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. 2009 , nr 6, s. 36-39
Mazurkiewicz, Bożenna
Asertywność zamiast agresji / Bożenna Mazurkiewicz
// Gazeta Szkolna. - 2004, nr 11, s. 12
Meyer, Maria
Interpretacje uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu /
Maria Meyer // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2003 , nr 2 (54), s. 13-16
Michel, Małgorzata
Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci
przedszkolnych jako element pierwszorzędowej
profilaktyki zachowań agresywnych / Małgorzata Michel
// Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 77-92
Milczarek, Agnieszka
Gdy się biją... / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska
// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1 , s. 51-52
Milska-Wrzosińska, Zofia
Sam sobie na przekór / Zofia Milska-Wrzosińska
// Charaktery. - 2003, nr 9, s. 8-12
Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu
trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z
deficytami rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz
// Rewalidacja. - 2005, nr 1 (17), s. 54-70
Molicka, Maria
Bajki terapeutyczne / Maria Molicka
// Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 73-78
Nadolska, Małgorzata
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych
uczniów alternatywą dla zachowań agresywnych /
Małgorzata Nadolska
// Poradnik Humanisty i Wychowawcy. - 2005, nr 4, s. 25-26
Osiński, Rafał
"Ja i świat" / Rafał Osiński
// Remedium. - 2006 , nr 7/8, s. 18-19
Pawlak, Piotr
Model postępowania terapeutycznego z dziećmi
nadpobudliwymi psychoruchowo / Piotr Pawlak
// Edukacja. - 2008, nr 2, s. 96-104
Piekarska, Anna
Elementy diagnozy pozytywnej : praca
edukacyjno-wychowawcza z dzieckiem z ADHD /
Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009,
listopad (13), s. 40-42
Płażewska, Beata
Specyficzne problemy z zachowaniem uczniów klas 4-6 :
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z
deficytem uwagi / Beata Płażewska
// Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. 2008, nr 1/4, s. 157-166
Prażmowski, Stanisław
Czy wiejscy uczniowie stają się mniej grzeczni? /
Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły. - 2009,
nr 2, s. 44-46
Pustelnik, Józef
Agresja / Józef Pustelnik
// Lider. - 2007, nr 9 , s. 16-18
Rasmus, Bożena
Jak radzić sobie z uczniem agresywnym /
Bożena Rasmus, Iwona Dulska
// Przegląd Edukacyjny. - 2009 , nr 1, s. 15-17
Redlicka, Krystyna
Zachowania uczniów gimnazjów / Krystyna Redlicka
// Gazeta Szkolna. - 2004, nr 15, dod. s. I,X,12
Sadowska, Anna
Książki leczą / Anna Sadowska,
Grażyna Sobieska-Szostakiewicz
// Meritum. - 2008, nr 2, s. 55-58
Sawaściuk, Ewelina
Autoagresja / Ewelina Sawaściuk
// Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 17-18
Sawicka, Katarzyna
Praca z trudnymi zachowaniami / Katarzyna Sawicka
// Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 54-55
Sawicka, Katarzyna
Reakcje na opór uczestników socjoterapii /
Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2007, nr 6, s. 28-29
Sawicka, Katarzyna
Trudne zachowania uczestników socjoterapii /
Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29
Skórczyńska, Małgorzata
Dziecko z zespołem deficytu uwagi z
nadruchliwością (ADHD) : symptomy diagnostyczne
i wybrane metody terapii / Małgorzata Skórczyńska
// Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 280-287
Sosin, Irena
Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju
emocjonalnego i społecznego / Irena Sosin
// Gazeta Szkolna. - 2009, nr 27/33, s. 18
Stańczak, Irena
Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie
wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak
// Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. 2007/2008, nr 3, s. 63-68
Surniak, Genowefa
Bajki terapeutyczne w pracy z dziećmi /
Genowefa Surniak // Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 1, dod. Świat książki dziecięcej nr 1 s. 1-2
Szczygielska, Małgorzata
Agresja i sposoby jej redukowania :
pedagogizacja rodziców / Małgorzata Szczygielska
// Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 1-3
Szczyrba, Sebastian
Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu /
Sebastian Szczyrba
// Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. 2004/2005, nr 3, s. 47-54
Szymańska, Joanna
Agresywne zachowania dzieci i młodzieży /
Joanna Szymańska // Remedium. - 2004, nr 3, s. 6-7
Szymańska, Joanna
Warunki skuteczności szkolnej profilaktyki /
Joanna Szymańska // Remedium. - 2007, nr 8, s. 6-7
Szymczyk, Maria
Arteterapia / Maria Szymczyk
// Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 22-23
Trawińska, Wioletta
Spotkania w magicznym pokoju : program zajęć
biblioterapeutycznych na temat lęków / Wioletta Trawińska
// Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 14-22
Turbiarz, Iwona
Pozytywne motywowanie jako metoda pracy
z dziećmi z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz
// Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11
Wielkiewicz, Dominika
Żyła, żyletka, kran... idę, bo mam plan /
Dominika Wielkiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia . 2009, nr 3/4, s. 47-48
Wojna, Maria
Praca z trudnym uczniem : wypracowanie szkolnych
procedur - rozwiązania praktyczne / Maria Wojna
// Głos Pedagogiczny. - 2009, listopad (13), s. 50-54
Download