Józef Piłsudski - konkurs

advertisement
Konkursu „JÓZEF PIŁSUDSKI I JEGO CZASY” zorganizowanego w Publicznym
Gimnazjum nr 10 i 12 w Radomiu
5 grudnia 2007 roku obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Chcąc
przybliżyć gimnazjalistom postać tego wielkiego Polaka zorganizowałam konkurs. Aby nadać
konkursowi odpowiednią rangę, postanowiłam włączyć do pomysłu inne gimnazja w mieście.
Wspólnie z historykiem z gimnazjum, które będzie ubiegało się w najbliższym czasie o
nadanie imienia Józefa Piłsudskiego, ułożyliśmy pytania konkursowe i znaleźliśmy fundatora
nagród – Radomskie Towarzystwo Naukowe, które to podarowało 30 nagród książkowych.
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie
Józefa Piłsudskiego.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej.
3. Popularyzacja tematyki historycznej wśród uczniów.
4.Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
2 miesiące przed planowanym I etapem wysłałam do szkół regulamin konkursu ( w
załączeniu). Do konkursu zgłosiło się 5 szkół – łącznie 12 dwuosobowych drużyn. We
własnej szkole przeprowadziłam eliminacje, ponieważ zgłosiła się duża liczba chętnych.
Drużyny rozwiązywały test, a do zmagań międzygimnazjalnych przeszły 3 drużyny z
największą liczbą punktów.
W II etapie uczniowie rozwiązywali test (pytania dotyczyły głównie biografii Józefa
Piłsudskiego – w załączeniu). 5 najlepszych drużyn zmierzyło się w finale, który oczywiście
miał miejsce 5 grudnia 2007.
W tym etapie drużyny miały za zadanie odpowiedzieć na jedno z pytań z każdej z kategorii:
1. Biografia Józefa Piłsudskiego.
2. Historia ziem polskich i II Rzeczpospolitej obejmująca lata życia Marszałka.
3. Słynne cytaty, powiedzonka i anegdoty o Józefie Piłsudskim.
4. „Ludzie” (współpracownicy) Józefa Piłsudskiego.
5. Związki Józefa Piłsudskiego z ziemią radomską.
Uczniowie kolejno losowali pytania i udzielali odpowiedzi. Za prawidłową
odpowiedź uzyskiwali maksymalnie 2 punkty, a w przypadku odpowiedzi niepełnej 1,5,
1 lub 0,5 punktu. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów
nastąpiła dogrywka - drużyny wybierały sobie nawzajem kategorie, następnie z których
losowały pytania. O ile 3 pierwsze kategorie nie sprawiły uczniom większych trudności,
to przy „współpracownikach Józefa Piłsudskiego” pojawiły się już pewne problemy.
Najtrudniejsza dla drużyn okazała się ostatnia z kategorii - Związki Józefa Piłsudskiego z
ziemią radomską. Toteż w mojej głowie pojawił się już temat do następnego konkursu –
tym razem regionalnego – „Honorowi obywatele Radomia”.
Poszczególne rundy pytań oddzielały od siebie pieśni legionowe i patriotyczne
wykonywane przez chór szkolny, a konkurs zakończył pokaz prezentacji multimedialnej
zatytułowany „Józef Piłsudski jakiego nie znacie” przygotowany przez uczniów z koła
miłośników historii i ich opiekuna.
Beata Nalberska
Publiczne Gimnazjum nr 12 w Radomiu
Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o wielkości. Ja z tą myślą
nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, wart było. Warto było ten
ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski ( 05.12.1867 – 12.05.1935)
Regulamin konkursu
„JÓZEF PIŁSUDSKI I JEGO CZASY”
dla uczniów szkół gimnazjalnych
Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 10 i 12 w Radomiu.
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie
Józefa Piłsudskiego.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej.
3. Popularyzacja tematyki historycznej wśród uczniów.
4.Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
HARMONOGRAM ZADAŃ KONKURSOWYCH
1. Konkurs składa się z 3 części:
2. I etap eliminacje szkolne – należy wybrać maksymalnie 3 dwuosobowe reprezentacje
szkoły.
3. II etap - reprezentacje szkół rozwiązują test z wiedzy o Józefie Piłsudskim (zakres
chronologiczny i tematyczny konkursu obejmuje lata życia Marszałka Józefa Piłsudskiego
(1867 – 1935)
4. III etap – 5 najlepszych drużyn zmierzy się w części ustnej.
Pytania finałowe będą podzielone na 5 następujących kategorii:
1. Biografia Józefa Piłsudskiego.
2. Historia ziem polskich i II Rzeczpospolitej obejmująca lata życia Marszałka.
3. Słynne cytaty, powiedzonka i anegdoty o Józefie Piłsudskim.
4. „Ludzie” (współpracownicy) Józefa Piłsudskiego.
5. Związki Józefa Piłsudskiego z ziemią radomską.
NAGRODY
Organizatorzy przewidują nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Fundatorem nagród
jest Radomskie Towarzystwo Naukowe.
BIBLIOGRAFIA
Włodzimierz Suleja Józef Piłsudski, Wydawnictwo Dolnośląskie 2001
Wacław Jędrzejewicz Józef Piłsudski 1867 – 1935 życiorys, Wydawnictwo LTW 2002
Radomskie wędrówki regionalne. Przewodnik Edukacji regionalnej pod redakcją Janusza
Pulnara, Radom 2000
Zbigniew Puszko, Honorowi obywatele Radomia, Radom, 2005
Radom. Dzieje miasta w XIX i XX wieku pod redakcją Stefana Witkowskiego, Warszawa
1985
Uczniowie mogą również korzystać z zasobów Internetu. Szczególnie polecamy
www.komendant.cal.pl,
Konkurs Międzygimnazjalny
Józef Piłsudski – życie i czyny. Etap międzyszkolny
Imiona i nazwiska członków drużyny:
1. ……….…………………….……………………..
2. …………………….……………………………...
Nazwa szkoły ………………….……………………
Imię i nazwisko opiekuna…………………..………………….
Życzymy powodzenia!!!
1. Powyżej umieszczono jeden z najbardziej znanych portretów Józefa Piłsudskiego. Kto
namalował ten obraz? /1p/
2. Podaj dokładną datę i miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego /2p/
3. Jak nazywali się rodzice Józefa Piłsudskiego /1p/
W jaki sposób rodzina zdrobniały sposób zwracała się do Józefa? /1p/
5. Józef Piłsudski tak wspomina czasy spędzone w szkole: „Wołowej skóry by nie
starczyło na opisanie bezustannych poniżających zaczepek ze strony nauczycieli,
hańbienie wszystkiego, com się przyzwyczaił szanować i kochać.” Podaj typ szkoły do
której uczęszczał oraz nazwę miejscowości: /2p/
6. W 1885 Józef Piłsudski tuż po zdanej maturze rozpoczął studia. Jaki wybrał
kierunek?/1p/
7. W roku 1887 Piłsudski podczas studiów znalazł się w więzieniu. O co został oskarżony
i na jaki wyrok skazany? /2p/
8. Do jakiej partii wstąpił Józef Piłsudski w 1892 roku? /1p/
9. Jakiego pseudonimu używał Piłsudski jako działacz w tajnej działalności spiskowej?
/1p/
10. Jak nazywała się pierwsza żona Józefa Piłsudskiego zwana „Piękną Panią”? /1p/
11. Jaką nazwę nosiło pismo wydawane przez Józefa Piłsudskiego od lipca 1894 do 1906
roku /1p/
12. Za jaką działalność Józef Piłsudski znalazł się po raz drugi w więzieniu w lutym 1900
roku? /1p/
13. W jaki sposób udało się Józefowi Piłsudskiemu wydostać z więzienia w grudniu 1900
roku? /2p/
Jakie imię nosił szpital psychiatryczny w Petersburgu, w którym przebywał J. Piłsudski w
1900 roku?
15. W jakim celu Józef Piłsudski odwiedził Japonię i w którym roku miało to miejsce?
/2p/
16. Jesienią 1906 roku doszło do rozłamu w PPS-ie. Co było jego przyczyną i jakie partie
wówczas powstały? /3p/
17. Józef Piłsudski zazwyczaj nie brał udziału w akcjach bojowych PPS-u. Jednak we
wrześniu 1908 roku stanął na czele oddziału, który dokonał zamachu na: /1p/
18. Kto wypowiedział te słowa przewidując zakończenie I wojny światowej ? /1p/
„Rosja będzie podbita przez Austrię i Niemcy, a te z kolei będą podbite przez siły anglofrancuskie. Wschodnia Europa będzie podbita przez Europę Środkową, a środkowa z kolei
przez zachodnią”
19. W dniu 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów wyruszyła kompania kadrowa i
dotarła do Kielc. Jaki był cel i rezultat tej wyprawy? /2p/
20. Wymień 3 miejscowości, pod którymi legioniści stoczyli bitwy w latach 1914 – 1917 /3p/
21. O kim mowa: /1p/ „ Od 1908 roku najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego. Szef
sztabu zarówno w „Strzelcu”, jak i I Brygadzie. Po tzw. kryzysie przysięgowym został 22
lipca 1917 roku aresztowany razem z Piłsudskim, a we wrześniu 1918 osadzony wspólnie z
nim w twierdzy w Magdeburgu”.
22. Na ziemi radomskiej jesienią 1914 roku doszło do walk pomiędzy 1 Pułkiem Legionów
Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego a Rosjanami. Pod jaką miejscowością miała
miejsce ta bitwa /1p/
23. Jaką funkcję objął 14 listopada 1918 roku Józef Piłsudski /1p/
24. Kiedy Józef Piłsudski został Marszałkiem i w jaki sposób została mu wręczona buława
marszałkowska? /2p/
25. Jaką inną nazwę nosi bitwa stoczona przez wojska polskie z bolszewickimi w dniach 12 –
25 sierpnia na przedpolach Warszawy? /1p/
26. Kto był autorem i realizatorem planu bitwy warszawskiej? /2p/
27. W 1923 roku Józef Piłsudski wycofał się z życia politycznego i osiedlił się w … /1p/
28. Na co Józef Piłsudski przeznaczał pensję wypłacaną mu przez państwo polskie od 1923
roku? /2p/
29. Co oznaczają skróty /2p/
ZWC , POW
30. Jak nazywała się druga żona Marszałka? /1p/
31. Kto pełnił funkcję premiera i prezydenta w maju 1926, kiedy doszło do zamachu
majowego? /2p/
32. Wymień 3 prace pisarskie Józefa Piłsudskiego (książki, dzieła publicystyczne lub
literackie) /3p
33. Jak nazywała się ulubiona klacz Marszałka? /1p/
34. Podaj datę i miejsce śmierci Józefa Piłsudskiego /2p/
35. Gdzie Józef Piłsudski został pochowany? /2p/
Pytania finałowe
1. Biografia
1. Co to była „Spójnia”
2. W jakich miejscowościach przebywał Józef Piłsudski podczas zesłania ?
3. Jakie przedmioty Józef Piłsudski nosił ze sobą podczas wszystkich wojennych wypraw?
4. Podczas przymusowego pobytu w Magdeburgu Józef Piłsudski napisał pewną książkę. Jaki
nosiła ona tytuł?
5. Które z uzdrowisk Józef Piłsudski uważał za swoje ulubione?
6. Jak nazywał się pierwszy utwór Józef Piłsudski o wyraźnie literackim charakterze
drukowany przez krakowskie czasopismo „Naprzód”, w którym opisywał walkę rewolucyjną
w zaborze rosyjskim.
7. Jak nazywała się kobieta, o której Józef Piłsudski mówił, iż była jego pierwszą wielką
miłością? Poznali się na Syberii.
8. Ile dzieci miał Józef Piłsudski? Podaj ich imiona.
9. Kiedy i od kogo Józef Piłsudski dostał Kasztankę?
10. Jaką rolę pełnił Józef Piłsudski w Związku Walki Czynnej od 1912 roku?
11. Podaj o jakiej uroczystości mowa i kiedy była obchodzona?
W roku 1924 uroczystości rozpoczęły się już 18 marca. Zapoczątkował je bankiet na cześć
Marszałka zorganizowany w hotelu Bristol przez profesorów warszawskich uczelni.
Następnego dnia, tłumy warszawiaków udały się do „Milusina”. Nie obyło się bez licznych
wiwatów i pieśni śpiewanych na Jego cześć. Piłsudski wychodził do zebranych tłumów
oblegających dworek, pozdrawiał je, jednak nie wygłaszał dłuższych przemówień, gdyż zajęty
był przyjmowaniem swoich najbliższych przyjaciół i współpracowników.
12. Marszałek był posiadaczem ogromnej ilości orderów i odznaczeń. Wymień przynajmniej
2 z nich.
2. Historia ziem polskich i II RP w latach 1867 - 1935
1. Co to był „kryzys przysięgowy”?
2. Co to był Akt 5 listopada?
3. Kto dowodził bolszewicką armią konną, która została rozbita we wrześniu 1920 pod
Zamościem?
4. Znad jakiej rzeki doszło do przełomowego natarcia w bitwie warszawskiej w dniu 16
sierpnia?
5. Kiedy doszło do bitwy niemeńskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej?
6. W II Rzeczypospolitej uchwalono 2 konstytucje. Podaj daty ich uchwalenia oraz nazwy
tych konstytucji.
7. Jaka nazywano politykę zagraniczną, której główny kierunek wyznaczył Józef Piłsudski na
przełomie lat 20 i 30tych. Kto był kontynuatorem po śmierci Piłsudskiego?
8. Wymień 2 polityków, którzy zostali osadzeni w twierdzy brzeskiej we wrześniu 1930 roku.
9. Kto został wybrany prezydentem po zamachu majowym?
10. Gdzie i kiedy podpisano traktat pokojowy po wojnie polsko-bolszewickiej?
3. Cytaty, powiedzenia i anegdoty
1. Dokończ myśl Józefa Piłsudskiego
„ Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to …….”
2. Podaj tytuł piosenki
Nie noszą lampasów i szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą , szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za nasza Polskę idą w bój!
3.Oto fragment przemówienia Marszałka. Kiedy i w jakich okolicznościach został
wygłoszony.
„Przed sobą mamy trumnę ze szczątkami człowieka, szczątkami, które świadczą o prawdzie,
że proch jesteś i w proch się obrócisz .Był on jak żywa prawda życia, jest między nami. Staje
się znajomym coraz szerszym kręgom. Wiemy o nim tyle, jak o żadnym ze swoich znajomych.
Wiemy i o tym, czego nawet o braciach nie wiemy. Jest z tego powodu naszym żywym
znajomym”.
4. Gdzie umieszczono ten cytat z „Wacława” Juliusza Słowackiego
''Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy
źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem”.
5. Dokończ myśl Józefa Piłsudskiego
„Gdy podejmuję ważne decyzje, modlę się wpierw do …..”
6. Kiedy i jakich okolicznościach Józef Piłsudski wypowiedział te słowa?
„Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść
gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie! Doprawdy, trudno
się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie.
Wyobrażam sobie tę zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie – i
jakaś trąba, zamiast mnie gadać zacznie”.
7. Kto tak opisuje spotkanie z Józefem Piłsudskim
„Miałem wrażenie, że ojciec mój ma zamiar przyjąć swego gościa serdecznie, ale z pewną
nonszalancją. Pomimo wszystko Naczelnik Państwa to nie król [...]. Po chwili ukazał się
[Piłsudski] lekko pochylony naprzód i patrzył na naszą grupę. Potem wolno, bardzo wolno
zaczął schodzić. Spojrzałem na swego ojca i nie zapomnę nigdy: skonstatowałem, że zanim
Piłsudski zdążył wejść, ojciec mój rzucił papierosa i stanął na baczność”.
8. O czym Józef Piłsudski wyrażał się w następujący sposób:
„ … jałowy bełkot, rzecz skandaliczna, tak przy tym nudna, że nawet muchy padają z
obrzydzenia..”
9. O kim krążyła po przedwojennej Warszawie taka oto rymowana anegdota:
"Tyle znaczy co Ignacy,
a Ignacy ... nic nie znaczy!"
10. Do czego porównywał Marszałek Rzeczpospolitą mówiąc, że Kresy ma urodzajne, za to
w centrum nie ma nic?
4. Ludzie Piłsudskiego (współpracownicy)
1) O kim mowa?
Po kryzysie przysięgowym został dowódcą Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie
1918 został mianowany ministrem spraw wojskowych w Tymczasowym Rządzie Ludowym
Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego i awansowany na generała podporucznika.
Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim jako dowódca Okręgu Generalnego Warszawa, a
następnie Grupy Operacyjnej "Kowel". Jako dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów kierował
operacją zajęcia Wilna w kwietniu 1919 roku. W latach 1935 – 1939 generalny inspektor Sił
zbrojnych i od XI 1936 Marszałek Polski.
2) O kim mowa?
W 1893 wyjechał do Galicji, gdzie wstąpił do PPS (wcześniej krótko sympatyzował z
endecją) i poznał Józefa Piłsudskiego. Parę lat spędził w Londynie, wydając socjalistyczne
pismo Przedświt. Po powrocie do Galicji zajmował się redagowaniem "Robotnika".
Po rozłamie w PPS pozostał wierny ugrupowaniu Józefa Piłsudskiego - PPS Frakcji
Rewolucyjnej. Został członkiem Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych i Polskiego Skarbu Wojskowego. W czasie I wojny światowej działał w
Naczelnym Komitecie Narodowym, od 1917 należąc do Polskiej Organizacji Wojskowej. W
listopadzie 1918 został wytypowany na ministra spraw zagranicznych w rządzie Jędrzeja
Moraczewskiego. Od 1928 roku członek Rady Naczelne PPS, od 1934 jej
wiceprzewodniczący.
3) O kim mowa?
Minister spraw zagranicznych. Samodzielnie kierował polską polityką zagraniczną aż do
wybuchu II wojny światowej. Starał się zachowywać równowagę w stosunkach między
sąsiadami: ZSRR i Niemcami
4) O kim mowa?
W młodości działacz ruchu robotniczego, od 1890 w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, od
1891 w Zjednoczeniu Robotniczym. Uczestnik zjazdu założycielskiego Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS) w Paryżu (1892) i I - ego zjazdu tej partii w Wilnie (1893). W 1905
wycofał się z działalności partyjnej i zerwał z PPS. W 1922 roku wybrany na drugiego
Prezydenta II RP.
5) O kim mowa?
Od 4 czerwca 1926 r. do 30 września 1939 r. sprawował urząd Prezydenta RP. Na pierwszą
kadencję wybrany został 1 czerwca 1926, a na drugą 8 maja 1933. Po wybuchu II wojny
światowej, wobec napaści ZSRR na Polskę, 17 września 1939 przekroczył granicę i został
internowany przez Rumunów.
6) O kim mowa?
29 marca 1930 r. został po raz pierwszy premierem rządu RP, zapoczątkowując tzw. rządy
pułkowników. Główny ideolog propozycji ustrojowych wprowadzonych do Konstytucji
kwietniowej w 1935 r. Przewidywany przez Józefa Piłsudskiego na stanowisko prezydenta.
Po jego śmierci w 1935 r. utracił jednak bezpośredni wpływ na politykę rządzącego obozu.
2 kwietnia 1939 r. o 20:45 (godzina śmierci Piłsudskiego) strzelił sobie w usta w swym
warszawskim mieszkaniu.
7) O kim mowa?
6 sierpnia 1914 wraz z 1 Kompanią Kadrową wyruszył z krakowskich Oleandrów do
Królestwa Polskiego, był w składzie 4 plutonu. 9 sierpnia po zarekwirowaniu koni zgłosił się
do rotmistrza. Władysława Beliny-Prażmowskiego, który tworzył pierwszy oddział ułanów.
Oddział ten przekształcił się później w 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich tzw. Beliniaków.
Jesienią 1914 roku został dowódcą 1 plutonu w 1 szwadronie, uczestnicząc w walkach w
latach 1914–1915, za co otrzymał awans na porucznika, a po wojnie Krzyż Virtuti Militari kl.
V. W sierpniu 1915 wszedł w skład misji specjalnej, która udała się do Warszawy. Potem
został osobistym adiutantem Józefa Piłsudskiego. Zapisał się również jako bohater licznych
anegdot.
8) O kim mowa?
Przyjaciel Józefa Piłsudskiego, w Wojsku Polskim był najpierw dowódcą Frontu LitewskoBiałoruskiego, potem grupy operacyjnej oraz dowódcą 10 Dywizji Piechoty (1919) w wojnie
polsko-bolszewickiej. Od października 1920 r. dowódca 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Na
jej czele w 1920 zajął Wilno i utworzył Litwę Środkową jako samodzielne i niezależne od
Polski państwo. Na czas tej operacji "wypowiedział posłuszeństwo" Naczelnemu Wodzowi.
W rzeczywistości była to akcja, której pomysłodawcą był Józef Piłsudski i miała na celu
przyłączenie Wilna do Polski poprzez stan pośredni.
9) O kim mowa?
Przebywał razem z Komendantem w twierdzy magdeburskiej, jeden z najbliższych
współpracowników, generał broni. W opinii wystawionej przez marszałka Piłsudskiego w
1922 polskim generałom (przeznaczonej do wyłącznej wiadomości Prezydenta RP) jako
jedyny obok gen. Edwarda Rydza-Śmigłego został uznany za zdatnego do pełnienia funkcji
Naczelnego Wodza na wypadek wojny.
5. Związki Józefa Piłsudskiego z ziemią radomską
1. Kto z piłsudczyków obok Komendanta jest honorowym obywatelem miasta Radomia?
2. W jaki sposób mieszkańcy Radomia przyjęli legionistów jesienią 1914 roku, kiedy
maszerowali do Dęblina (Iwangorodu)
3. 22 – 26 października 1914 roku legioniści Józefa Piłsudskiego stoczyli krwawą bitwę z
wojskami rosyjskimi pod Laskami (Anielinem) koło Garbatki. Ilu żołnierzy wówczas poległo
i jaki znany radomianin-legionista walczył tam?
4. Wymień działaczy PPS-u w Radomiu w latach 1893 – 1905
5. Kiedy miało miejsce odsłonięcie Pomnika Czynu Legionowego i kto tego dokonał?
6. W czasie II wojny Pomnik Czynu Legionowego został zburzony przez Niemców. W
którym to było roku i kiedy znów pojawił się na rynku?
7. Kto był inicjatorem budowy w Radomiu Pomnika Czynu Legionowego i kiedy
wbudowano kamień węgielny pod pomnik?
8. Wymień 2 akcje bojowe radomskiej Organizacji Bojowej PPS-u
9. Józef Piłsudski otrzymał tytuł honorowego obywatela Radomia. Kiedy został mu
przyznany i kto wówczas wygłosił przemówienie na posiedzeniu Rady Miejskiej ?
Odpowiedzi
1. Biografia
1. Tajne kółko samokształceniowe zorganizowane w 1882 roku przez Józefa i Bronisława
Piłsudskich w gimnazjum w Wilnie. Czytali tam zakazane przez cenzurę książki, druki
socjalistyczne.
2. Kirieńsk, Tunka
3. Medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, fotografię córki Wandy, „Potop” H.
Sienkiewicza
4. „Moje pierwsze boje”
5. Druskienniki, które znacjonalizował i rozpropagował jako modne miejsce wypoczynku elit
II Rzeczpospolitej
6. „Bibuła” – opowieść o walce rewolucyjnej w zaborze rosyjskim
7. Leonarda "Leosia" Lewandowska
8. 2 – Wanda i Jadwiga + córka pasierbica – Wanda
9. 9 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski dostał od właściciela majątku Czaple Małe Eustachego
Romera czteroletnią klacz - "Kasztankę"
10. Był Komendantem Głównym ZWC – szkolił młodzież, robotników i rzemieślników
teoretycznie i praktycznie na kursach (przeszkolenie wojskowe)
11. Imieniny Piłsudskiego 19 marca
12. Polskie: Order Orła Białego, Order Virtuti Militari klasy I, II i V, Krzyż Niepodległości z
Mieczami, Order Polonia Restituta klasy I , Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Złoty Krzyż
Zasługi (czterokrotnie)
Zagraniczne: Order Błękitnego Płaszcza (Afganistan), Order króla Leopolda klasy I (Belgia),
Krzyż Południa klasy I (Brazylia), Krzyż Wojenny (Czechosłowacja), Legia Honorowa klasy
I (Francja), Order Zasługi Wojskowej (Hiszpania), Order Wschodzącego Słońca (Japonia)
Order Gwiazdy Jerzego Czarnego (Jugosławia) , Order Pogromcy Niedźwiedzia (Łotwa,
wojenny), Wojskowy Order Suwerenny pod wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego klasy IV
Order Karola I klasy I oraz Order Michała Walecznego klasy I, II i III (Rumunia)
Wielki Krzyż Zasługi (Węgry) , Order Rycerski świętych Maurycego i Łazarza klasy I oraz
Order Wojskowy Sabaudzki (Włochy)
2. Historia ziem polskich i II RP w latach 1867 - 1935
1.Tak nazwano odmowę złożenia przysięgi przez żołnierzy I i III Brygady Legionów Polskich
na wierność cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II 9 lipca 1917.
2. 5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austriackie wydały tzw. Akt 5 listopada
gwarantujący Polakom powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego. Nie zostały
sprecyzowane granice przyszłej monarchii. Akt zawierał natomiast sformułowania dotyczące
stworzenia armii polskiej. Wydanie aktu wiąże się z faktem, że przedłużająca się wojna
światowa zmusiła państwa centralne do poszukiwania rekruta w okupowanym Królestwie
Polskim.
3. Siemion Budionny
4. Znad Wieprza. Józef Piłsudski 16 sierpnia 1920 roku poprowadził polskie natarcie z
Zajezierza nad Wisłą (ostatnia stacja kolejowa przed Dęblinem od strony Radomia)
5. 20 - 26 września 1920 roku
6. 17 III 1921- konstytucja marcowa, 23 IV 1935 konstytucja kwietniowa
7. Polityka równowagi, równej odległości między Berlinem i Moskwą. Józef Beck.
8. Herman Liberman, Norbert Barlicki, Wincenty Witos, Stanisław Dubois, Mieczysław
Mastek, Adam Pragier, Adam Ciołkosz, Władysław Kiernik, Kazimierz Bagiński, Józef
Putek, Adolf Sawicki, Wojciech Korfanty.
9. 31 maja 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało na Prezydenta RP Józefa
Piłsudskiego, ten jednak wyboru nie przyjął i zarekomendował na tę godność Ignacego
Mościckiego.
10. 18 marca 1921 roku w Rydze
3. Cytaty, powiedzenia i anegdoty
1. Klęska lub porażka.
2. „Piechota”
3. Przemówienie przy składaniu prochów Juliusza Słowackiego do grobów królewskich (28
czerwca 1927 roku)
4. Na płycie nagrobnej matki Marszałka na wileńskiej Rossie. Znajduje się tam również
napis: Matka i Serce Syna.
5. Matki Bożej Ostrobramskiej
6. Nagranie głosu Józefa Piłsudskiego z 1924 roku
7. Wspomnienie Mikołaja, syna króla Rumunii, o wizycie Piłsudskiego w Rumunii.
8. O sejmie
9. Ignacy Mościcki
10. Do obwarzanka.
4. Ludzie Piłsudskiego (współpracownicy)
1. Edward Rydz – Śmigły
2.Leon Wasilewski
3. Józef Beck
4. Stanisław Wojciechowski
5. Ignacy Mościki
6. Walery Sławek
7. Bolesław Wieniawa – Długoszowski
8. Lucjan Żeligowski
9. Kazimierz Sosnkowski
5. Związki Józefa Piłsudskiego z ziemią radomską
1.Edward Rydz - Śmigły
2. Obojętnie, gromadka gapiów przyglądała się im z politowaniem i uczuciem lęku, dopiero
wieczorem znaleźli nocleg (Józef Piłsudski był zawiedziony, gdyż w radomiu działały silne
organizacje strzeleckie
3. 250 legionistów, Michał Tadeusz „Brzęk” Osiński
4. Władysław Młocki, Stanisław Werner, Stanisław Zbrowski, M. Barański
5.10 sierpnia 1930 roku, Józef Piłsudski
6. 1940 – zburzony, 1998 – odsłonięty
7. Michał Tadeusz „Brzęk” Osiński, 11.08.1924
8. Zginęło 37 urzędników i żandarmów carskich.
- 16 grudnia 1906 zamach na życie znienawidzonego naczelnika żandarmerii gubernialnej –
von Płotto (Stanisław Werner stracony na skraju lasu kapturskiego)
- jesienią 1906 roku udany napad na kasę kolei towarowej w Radomiu
- nieudany zamach na życie kapitana Zabiełły dokonany przez ucznia Stanisława
Zbrowskiego
9. 11 sierpnia 1924, Maria Kelles-Krauzowa – przewodnicząca Rady Miejskiej
Download