Formularz zgłoszeniowy

advertisement
Formularz zgłoszeniowy dla przedszkoli
„Wielki koncert muzycznej zgrai”
1. Tytuł utworu z repertuaru Izabelli Klebańskiej:………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko dzieci, biorących udział w scence:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego dzieci do prezentacji, tel. kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela biorącego udział w konkursie
…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki
……………………………………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Książnicę Płocką
im. Władysława Broniewskiego w Płocku na potrzeby organizacji wydarzenia „Wielki
koncert muzycznej zgrai” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych
jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Administratorem danych osobowych jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
w Płocku. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane
osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 904).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miejsca pracy uczestnika
konkursu w publikacji na stronie internetowej Książnicy Płockiej im. Władysława
Broniewskiego w Płocku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
…………………………………
Data i podpis nauczyciela
Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku na potrzeby organizacji
wydarzenia „Wielki koncert muzycznej zgrai” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu
i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Książnica Płocka im.
Władysława Broniewskiego w Płocku. Administrator danych zapewnia ochronę podanych
danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 904).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie
fotografii, danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i miejsca pracy uczestnika
konkursu w publikacji na stronie internetowej Książnicy Płockiej im. Władysława
Broniewskiego w Płocku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
…………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Download