specyfikacja istotnych warunków zamówienia

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o szacunkowej wartości do 60.000 euro.
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19
z 2004 r., poz. 177 z późniejszymi zmianami w tym Dz.U. Nr 79 z 10.05.2006r. poz. 551).
1. Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
telefon +48/34 37-07-418 oraz +48/34 37-07-419, fax +48/34 378-54-53
e-mail: [email protected]
adres strony internetowej: http://czestochowa.bip-gov.pl
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiotem zamówienia jest:
Sadzenie krzewów iglastych i liściastych oraz bylin na terenach zieleni miejskiej
w Częstochowie wraz z dwuletnią pielęgnacją.
Obiekty do obsadzenia:
- tzw. Park 1000-lecia,
- Skwer Solidarności,
- Skwer Druha Zygmunta Łęskiego,
- Ul. Nowowiejskiego przy Placu Pamięci Narodowej,
- Al. Armii Krajowej (odcinek pomiędzy ul. Księżycową a ul. Dekabrystów),
- Al. Pokoju 44,
- Ul. Słowackiego
- Dk1 - ekrany
W zakres zadania wchodzi:
- zakup materiału roślinnego,
- posadzenie roślin,
- dwuletnia pielęgnacja gwarancyjna nasadzeń.
Uwaga: w odniesieniu do obiektu - Al. Pokoju 44 zakres obejmuje jedynie zakup i
posadzenie materiału roślinnego.
Szczegółowy opis realizacji zadania zawiera Załącznik nr 6 do specyfikacji.
Wykaz materiału roślinnego do posadzenia stanowi Załącznik nr 5 do specyfikacji.
Wszystkie prace prowadzone z użyciem ciężkiego sprzętu (np. maszyn
budowlanych i środków transportu) muszą zakładać utrudnienia związane z
brakiem możliwości poruszania się po alejkach parkowych. Wszystkie alejki
parkowe, z wyjątkiem alejki dojazdowej do placu zabaw nie są dostosowane do
poruszania się pojazdów o masie całkowitej powyżej 2 ton. Poruszanie się po nich
pojazdów cięższych (również w kierunku poprzecznym) wymaga wykonania
odpowiednich zabezpieczeń i może być dopuszczone po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru.
1
4. Termin realizacji zamówienia
- sadzenie krzewów i bylin
- pielęgnacja gwarancyjna posadzonych krzewów i bylin
- 15-12-2006
- 24 miesiące od
odbioru nasadzeń
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jednego zadania polegającego na
posadzeniu drzew, krzewów lub bylin na terenach publicznie dostępnych wraz z
pielęgnacją roślin po posadzeniu o wartości przynajmniej 30 tys. zł brutto.
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)
dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w punkcie 5 niniejszej specyfikacji muszą być:
- sporządzony przez wykonawcę wykaz robót o podobnym zakresie i charakterze z
niniejszym przedmiotem zamówienia, polegających na posadzeniu drzew, krzewów lub
bylin na terenach publicznie dostępnych wraz z pielęgnacją roślin po posadzeniu o
wartości przynajmniej 30 tys. zł brutto każda, zawierający następujące dane: nazwę i
adres zamawiającego, nazwę i adres budowy, opis wykonanych robót, termin
rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość zrealizowanych robót – wg
załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji,
- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, np. referencje
b) dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji,
c) wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku gdyby wykonawca
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub przez przekazanie pisma.
Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, a wyjątkowo
faksem lub pismem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument
lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniona jest:
- pani Anna Makuch – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy - tel. 0 (34) 37-07 419, pokój 219
w godz. od 7.30 do 15 – w zakresie procedury przetargowej i przedmiotu
zamówienia.
8. Zamawiający nie wymaga składania wadium .
2
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa
na sadzenie krzewów iglastych i liściastych oraz bylin na terenach zieleni miejskiej w
Częstochowie wraz z dwuletnią pielęgnacją” oraz dodatkowo dokładny adres i
miejsce złożenia oferty tj.:
Urząd Miasta Częstochowy
Biuro Obsługi Interesantów (parter), stanowisko nr 1
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Interesantów
/parter/ Stanowisko nr 1 w terminie do dnia
.2006 r. do godz. 9.45.
Oferty zostaną otwarte w dniu
.2006 r. o godz. 10.00 w pok. 217 w siedzibie
zamawiającego.
12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu oddzielnie za:
a.) zakup i posadzenie materiału roślinnego,
b.) pielęgnację w pierwszym roku po posadzeniu,
c.) pielęgnację w drugim roku po posadzeniu
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,
z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej i opisu
przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można
wykonać zamówienia.
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, wszelkich robót
przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, odtworzenia
dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zagęszczenia gruntu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.
W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
3
13. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
- cena ryczałtowa – 100%.
Oferta najtańsza robót spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów,
gdzie:
Cn– najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie
określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie
w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie
zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po rozstrzygnięciu protestu.
15. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą
ofertę, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI
rozdz. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, określające
zasady wnoszenia protestów. Na podstawie art. 4a ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
dotyczące odwołań i skarg do sądu na wyroki oraz postanowienia zespołu arbitrów
kończące postępowanie odwoławcze.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać
się będą w złotych polskich . Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach
obcych.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4
Załączniki do specyfikacji:
1. Wzór umowy.
2. Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego od wykonawców.
3. Druk „Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców.
4. Wykaz zrealizowanych zadań – do wypełnienia przez wykonawców.
5. Wykaz krzewów iglastych i liściastych oraz bylin do posadzenia.
6. Szczegółowy opis realizacji zadania.
5
Załącznik nr 1 do specyfikacji
UMOWA Nr ................
zawarta w dniu ............................... pomiędzy:
Gminą Miastem Częstochowa z siedzibą 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11/13
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
.......................................................................................................................................................
a firmą...........................................................................................................................................
z siedzibą ......................................................................................................................................
NIP................................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
.......................................................................................................................................................
o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia.....................................
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Sadzenie krzewów iglastych i liściastych oraz bylin na terenach zieleni miejskiej
w Częstochowie wraz z dwuletnią pielęgnacją.
Obiekty do obsadzenia:
- tzw. Park 1000-lecia,
- Skwer Solidarności,
- Skwer Druha Zygmunta Łęskiego,
- Ul. Nowowiejskiego przy Placu Pamięci Narodowej,
- Al. Armii Krajowej (odcinek pomiędzy ul. Księżycową a ul. Dekabrystów),
- Al. Pokoju 44,
- Ul. Słowackiego
- Dk1 - ekrany
W zakres zadania wchodzi:
- zakup materiału roślinnego,
- posadzenie roślin,
- dwuletnia pielęgnacja gwarancyjna nasadzeń.
Uwaga: w odniesieniu do obiektu - Al. Pokoju 44 zakres obejmuje jedynie zakup i
posadzenie materiału roślinnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5 i 6 do SIWZ
stanowiącej integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2
1. Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:
cena ryczałtowa brutto :
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie :
podatek VAT (3%):
6
słownie :
W tym :
cena za zakup i posadzenie materiału roślinnego:
cena ryczałtowa brutto :
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie :
podatek VAT (3%):
słownie :
cena za wykonanie pielęgnacji w pierwszym roku po posadzeniu (12 miesięcy)
cena ryczałtowa brutto
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie:
podatek VAT (3%)
słownie :
cena za wykonanie pielęgnacji w drugim roku po posadzeniu (12 miesięcy)
cena ryczałtowa brutto
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie
podatek VAT (3%):
słownie :
§3
1. Fakturowanie w roku 2006 należności za wykonanie nasadzeń maksymalnie do wysokości
środków zagwarantowanych na zadanie w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
2. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.
3. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu robót.
Faktury te uregulowane będą w terminie 21-dniowym od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna
w terminie 21-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone
w § 11 umowy.
7
6. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Środki przewidziane na realizację zadania: Dz. 900. Rozdz. 90011 § 4300 – Gminny
Fundusz Ochrony Środowiska.
§4
1. Termin wykonania robót :
- sadzenie krzewów i bylin do
- pielęgnacja gwarancyjna posadzonych krzewów i bylin -
- 15-12-2006
- 24 miesiące od
odbioru nasadzeń
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,
o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na realizację całości nasadzeń w
2006r. termin wykonania robót w tym zakresie zostanie przesunięty do 15 maja 2007r.
§5
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji zadania w ciągu 3 dni po podpisaniu
umowy.
§6
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową
prowadzić będzie: pani Anna Makuch tel. 0 (34) 37-07 419
2. Nadzór z ramienia Wykonawcy: ............................................................................,
zamieszkały .................................................................................................................,
tel. ..........................................
§7
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:
a) zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu na ciągach komunikacyjnych i
ścieżkach rowerowych oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i
pozwolenia,
b) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren realizacji zadania z chwilą przejęcia.
§8
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą
przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie zgłoszenia
Wykonawcy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego
w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót
do odbioru przez inspektora nadzoru.
8
3. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy, gdy Komisja nie stwierdzi żadnych
wad czy usterek w przedmiocie odbioru.
4. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.
§9
1. Parametry jakościowe materiału roślinnego winny być zgodne z Załącznikiem Nr 5 i 6 do
SIWZ stanowiącej integralną część umowy oraz normami: PN-87/R-67023 (dla roślin
liściastych) i PN-87/R-67022 (dla roślin iglastych).
2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na posadzone przez siebie rośliny.
3. Posadzony materiał objęty 24 miesięczną pielęgnacją gwarancyjną zgodnie z Załącznikiem
nr 6 do SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać przypadki dewastacji nasadzeń objętych
pielęgnacją. Ubytki materiału wynikłe z tej przyczyny muszą być potwierdzone przez
inspektora nadzoru.
5. Wszelkie ubytki materiału roślinnego z wyjątkiem odnotowanych przez inspektora
nadzoru muszą być uzupełnione przez Wykonawcę przed terminem końcowego odbioru
nasadzeń.
§ 10
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur,
określonego w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy.
9
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada,
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu realizacji
zadania urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) odkupienia materiałów, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych
w kosztorysie ofertowym,
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części
umowy będzie następujący:
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego
elementu z kosztorysu ofertowego od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej
części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów
ofertowych złożonych przez Wykonawcę,
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia
nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów
ofertowych złożonych przez Wykonawcę,
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
10
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia
nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji –
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiającego.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
d) za brak właściwego nadzoru Wykonawcy skutkującego rażącymi błędami w
pielęgnacji - w wysokości 0,1% wartości kwoty umownej za każdy stwierdzony
przypadek,
e) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych czynności pielęgnacyjnych – w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego
przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej
w art.145 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. Nr19 poz.177 z 2004 r.).
3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej
Wykonawcy.
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 13
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność szkody powstałe podczas realizacji zadania.
11
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa
zamówień publicznych.
§ 15
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:Załącznik
nr 2 do specyfikacji
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie,
że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej z
podaniem cen jednostkowych na zasadach ogólnie przyjętych do sporządzania kosztorysów
na roboty budowlane w rozbiciu na poszczególne obiekty przewidziane do obsadzenia
oraz w podziale na koszty materiału roślinnego, sadzenia, pielęgnacji w pierwszym
roku po posadzeniu i w drugim roku po posadzeniu.
UWAGA:
a) wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
b) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy
ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punktach 1 i 2, a wspólnicy
12
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
Załącznik nr 3 do specyfikacji
.................................., dnia ........................
Nazwa firmy (wykonawcy): ...........................................
.........................................................................................
Adres: .............................................................................
Powiat: ...........................................................................
Województwo: ...............................................................
Regon: ............................................................................
NIP: ................................................................................
Tel.: ................................................................................
E-mail: ...........................................................................
OFERTA
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1. Ryczałtowa wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:
cena ryczałtowa brutto :
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie :
podatek VAT (3%):
słownie :
W tym :
cena za zakup i posadzenie materiału roślinnego:
cena ryczałtowa brutto :
13
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie :
podatek VAT (3%):
słownie :
cena za wykonanie pielęgnacji w pierwszym roku po posadzeniu (12 miesięcy)
cena ryczałtowa brutto:
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie:
podatek VAT (3%)
słownie :
cena za wykonanie pielęgnacji w drugim roku po posadzeniu (12 miesięcy)
cena ryczałtowa brutto:
słownie:
cena ryczałtowa netto:
słownie:
podatek VAT (3%):
słownie :
2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności –
zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
3. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
wykonaliśmy ........... robót o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem
zamówienia tj. polegających na posadzeniu drzew, krzewów lub bylin na terenach
publicznie dostępnych wraz z pielęgnacją roślin po posadzeniu o wartości przynajmniej 30
tys. zł brutto każda.
Wykaz tych robót, wraz z referencjami, stanowi załącznik do niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą
przedmiot zamówienia i przyszłym terenem realizacji zamówienia).
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.
14
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
Załącznik nr 4 do specyfikacji
WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, robót o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym przedmiotem
zamówienia, polegających na posadzeniu drzew, krzewów lub bylin na terenach publicznie
dostępnych wraz z pielęgnacją roślin po posadzeniu o wartości przynajmniej 30 tys. zł
brutto każda.
Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................
Adres wykonawcy.........................................................................................................................
tel. ...........................................fax..................................................e-mail....................................
Lp.
Nazwa i adres Opis wykonywanych Termin
Wartość brutto
budowy
robót wraz z ich
rozpoczęcia i zrealizowanych
zakresem
zakończenia robót
realizacji
robót
Zamawiający
(nazwa, adres,
telefon)
15
........................................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy
Załącznik nr 5 do specyfikacji
1. PARK 1000-LECIA
Uwaga: materiał do mulczowania (zrębki) na wyżej wymieniony obiekt w dyspozycji
Zamawiającego.
Numer
na rys.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Gatunek
(nazwa polska)
Berberys gruczołkowaty
Irga Dammera Coral Beauty
Berberys Thunberga Green Carpet
Tawulec pogięty Crispa
Śnieguliczka Chenaulta Hancock
Derweń rozłogowy Kelseyi
Gajowiec żółty
Epimedium
Parzydło leśne
Fiołek motylkowaty Albiflora
Kalina japońska St. Keverne
Barwinek pospolity
Śnieguliczka Doorenbosa Mother of Pearl
Bodziszek korzeniasty
Paproć - Piuropusznik strusi
Bluszcz pospolity
Ligustr Vicaryi
Ostrokrzew Meservy
Mikrobiota syberyjska
Śnieguliczka Dorenbosa Mother of Pearl
Nachyłek okółkowy
Hortensja drzewiasta Anabelle
Berberys pośredni Red Jewel
Powierzchnia
do korowania
(m²)
Gęstość
sadzenia
(szt./m²)
Ilość
(szt.)
38+27
22+33
34+38
40
56
28
35
46
51
48
34
30
36
33
85
3
4
3
2
2
4
5
5
2
6
2
6
2
4
2
2
2
2
2
2
5
2
4
195
220
216
80
112
112
175
230
102
288
68
180
72
132
170
170
126
88
82
172
190
44
76
63
44
41
86
38
22
19
Wielkość:
wys. ew.
szer. (cm)
lub
pojemnik
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
25-30
P9
P9
P9
P9
30-40
P9
40-50
P9
P9
P9
40-50
25-30
50-60
40-50
P9
30-40
25-30
16
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Berberys Thunberga Rose Glow
Kocimietka Faassena
Hortensaja drzewiasta Anabelle
Jałowiec sabiński Tamariscifolia
Jasnota plamista
Funkia Fortune’a Aurea
Bodziszek dalmacki (różowy)
Trzęślica modra Variegata
Pięciornik krzewiasty Goldstar
Dereń rozłogowy Kelseyi
Dereń biały Aurea
Języczka pomarańczowa
Paproć - Piuropusznik strusi
Hortensja dębolistna
Konwalia majowa
Bluszcz pospolity
Jaśminowiec wierzchotkowy Erectus
Turzyca ptasie łapki Variegata
Spartyna grzebieniasta Aureomarginata
29
27
42
43
57
28
30
44
57+41
40
84
80
35
82
53
67
48
19
3x2,5m²
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Szałwia omszona
Rudbekia błyskotliwa Goldsturm
Rozplenica japońska
Wydmuchrzyca piaskowa Glauca
Jaśminowiec wierzchotkowy Erectus
Złocień wielki - Ch. maximum
Jaśminowiec wierzchotkowy Erectus
Miskant chiński Variegata
Miskant chiński Variegata
Spartyna grzebieniasta
35
48
34
41
42
50
40
7m²
7m²
3x2,5m²
129
130
Miskant chiński Variegata
Miskant chiński Gracillimus
7
3x2,5m²
131
132
133
134
Fiołek motylkowaty Albiflora
Bluszcz pospolity
Tiarella sercolistna
Barwinek pospolity
Miskant chiński Gracillimus
39
3x2,5m²
135
Miskant chiński Gracillimus
3x2,5m²
136
Kosaciec brudkowy (biały, błękitny,
szafirowy)
Liliowiec ogrodowy (żółty, pomarańczowy,
czerwony)
Liliowiec ogrodowy (żółty, pomarańczowy,
czerwony)
Liliowiec ogrodowy (żółty, pomarańczowy,
czerwony)
Miskant chiński Zebrinus
Wydmuchrzyca piaskowa Glauca
Wiesiołek czworokątny
Wiesiołek czworokątny
Miskant chiński Zebrinus
Aster krzaczasty (karłowy, fioletowy)
Słoneczniczek szorstki
Aster krzaczasty
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
87
135
84
129
342
110
180
220
392
200
168
320
140
164
265
268
144
114
21
30-40
P9
30-40
30-40
P9
P9
P9
P9
30-40
25-30
40-50
P9
P9
30-40
P9
P9
30-40
P9
C1
210
288
102
164
126
250
120
14
14
21
P9
P9
C1
C1
30-40
P9
30-40
C1
C1
C1
14
21
C1
C1
288
186
279
234
21
P9
P9
P9
P9
C1
21
C1
73
3
5
2
3
6
5
6
5
4
5
2
4
4
2
5
4
3
6
3grupy po
7szt.
6
6
3
4
3
5
3
2
2
3grupy po
7szt.
2
3grupy po
7szt.
8
2
3
6
3grupy po
7szt.
3grupy po
7szt.
6
438
P9
28
5
140
P9
94
5
470
P9
48
5
240
P9
7
23
50
42
7
60
29
40
2
4
6
6
2
5
4
5
14
92
300
252
14
300
116
200
C1
C1
P9
P9
C1
P9
P9
P9
36
93
17
148
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Miskant chiński Silberfeder
Rozchodnik okazały Brillant
Owies wiecznie zielony Glauca
Słonecznik wierzbolistny
Dziewanna
Przegorzan ruski
Ostnica brodata
Miskant chiński Silberfeder
Dzwonek – C. latifolia var. macrantha
Śmiałek darniowy
Bergenia sercowata
Ligustr Vicaryi
Pragnia syberyjska
Nachyłek okółkowy
Miskant chiński Gracillimus
165
166
167
168
169
Pergola
Dereń biały Elegantissima
Berberys Thunberga Harlequin
Jaśminowiec wonny Aurea
Pięciornik krzewiasty Goldfinger
Jałowiec sabiński Tamariscifolia
Powojnik odm. botaniczna (kwiaty żółte)
57
60
74
44
11
2
Pergola
Rdest Auberta
10
Pergola
Winobluczcz pięciolistkowy odm murowa
6
Pergola
Aktinidia pstrolistna
6
32
34
30
7
35
21
22
40
29
38
26
71
38
39
3x2,5m²
2
6
5
2
5
7
6
2
5
5
4
2
5
5
3grupy po
7szt.
5
3
2
4
3
po 1szt. na
słupek
po 1szt. na
słupek
po 1szt. na
słupek
po 1szt. na
słupek
64
204
150
14
175
147
132
80
145
190
104
142
190
195
21
C1
P9
C1
P9
P9
P9
P9
C1
P9
P9
P9
40-50
P9
P9
C1
285
180
148
176
33
4
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
50-60
20
50-60
12
50-60
12
50-60
2. Skwer Solidarności
Pow. kory
(m²)
Ilość
(szt.)
Klon polny
70
(100mbx0,7)
500
Irga Dammera Coral Beauty
35
(50mbx0,7)
10
5
5
6
4
2
170
20
25
25
30
32
8
Sposób sadzenia Wielkość:
wys. ew.
szer. (cm)
lub
pojemnik
w dwóch
żywopłot
100-120
rzędach co
(goły
30cm, w rzędzie
korzeń)
co 40
w jednym
żywopłot
30-40
rzędzie co 30cm
2szt/m²
skupina
C1
5szt./m²
skupina
P9
5szt./m²
skupina
P9
5szt./m²
skupina
P9
6szt./m²
skupina
P9
4szt./m²
skupina
50-60
10
13
10
65
1szt./m²
5szt./m²
soliter
skupina
Gęstość
Sposób sadzenia Wielkość:
Gatunek
(nazwa polska)
Miskant chiński Rotsilber
Owies wiecznie zielony Glauca
Rozchodnik okazały Brillant
Rudbekia błyskotliwa Goldsturm
Szałwia omszona
Ketmia syryjska (hibiscus, kwiaty
fioletowe)
Jałowiec pośredni Old Gold
Irga Dammera Major
Gęstość
sadzenia
50-60
20-30
3. Skwer Druha Zygmunta Łęskiego
Nr
Gatunek
Pow.
Ilość
18
na
rys.
1
Grab pospolity
42
400
w dwóch rzędach żywopłot
co 30cm
2
Liguster vicaryii
22
100
żywopłot
3
4
5
Śnieguliczka Chenaulta Hancock
Tawuła japońska Genpei
Bluszcz pospolity
71
13
3
94
33
12
skupina
skupina
skupina
30-40
30-40
P9
6
7
8
Hortensja drzewiasta Anabelle
Funkia Siebolda Elegans
Parzydło leśne
+ Barwinek pospolity
Języczka Przewalskiego
Narecznica samcza
+ Gajowiec żółty
Bergenia sercolistna
Floks wiechowaty
(odm. o białych kwiatach)
Rozplenica japońska
Rudbekia naga
Mahonia pospolita
Trawy:
Miskant chiński Gracillimus
Miskant chiński Zebrinus
Owies wiecznie zielony odm. Glauca
10
8
15
10
15
40
30
35
35
15
32
30
w jednym
rzędzie co 30cm
co100cm
co 60cm
po 4 szt. przy
pniu drzewa
co 100cm
co 50cm
co 60cm
wys. ew.
szer. (cm)
lub
pojemnik
100-120
(goły
korzeń)
40-50
rząd
rząd
skupina
co 60cm
co 60cm
skupina
skupina
co 60cm
co 50cm
skupina
skupina
30-40
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
P9
co 100cm
co 60cm
co 60cm
skupina
skupina
skupina
C1
P9
30-40
soliter
soliter
skupina
C1
C1
C1
9
10
11
12
13
14
15
16
(nazwa polska)
kory
(m²)
(szt.)
sadzenia
12
16
13
7
8
9
13
żwir
10
25
53
1
1
3
4. Ul. Nowowiejskiego przy Placu Pamięci Narodowej
Gatunek
(nazwa polska)
Dereń biały Aurea
Pęcherznica kalinolistna Diabolo
Kalina koralowa
Tawuła nippońska Snowmound
Pow. kory
(m²)
Ilość
(szt.)
Gęstość
sadzenia
10
5
10
5
40
20
40
20
4szt./m²
4szt./m²
4szt./m²
4szt./m²
Sposób sadzenia Wielkość:
wys. ew.
szer. (cm)
lub
pojemnik
skupina
40-50
skupina
40-50
skupina
40-50
skupina
40-50
5. Al. Armii Krajowej (odcinek pomiędzy ul. Księżycową a ul. Dekabrystów)
Gatunek
(nazwa polska)
Ognik szkarłatny odm. kuntayi
Rudbekia błyskotliwa
Miskant chiński w odmianach
Jeżówka purpurowa
lub liatra kłosowa
Gęstość
sadzenia
(szt./m²)
Pow. kory
(m²)
7
7
10
11
3
5
3
6
Ilość
(szt.)
21
35
30
66
Sposób
sadzenia
skupina
skupina
skupina
skupina
Wielkość:
wys. ew.
szer. (cm)
lub
pojemnik
30-40
P9
C1
P9
19
Kocimiętka Faassena
Liliowiec ogrodowy
Owies wiecznie zielony odm. Glauca
lub kostrzewa sina
Rozchodnik okazały Brillant
Szałwia omszona
Słoneczniczek szorstki lub Nachyłek
okółkowy
Dereń biały Aurea
Kosaciec bródkowy
Wilczomlecz pstry
Perukowiec podolski Royal Purple
7
3
3
5
5
5
35
15
15
skupina
skupina
skupina
P9
P9
P9
3
6
1
5
6
5
15
36
5
skupina
skupina
skupina
P9
P9
P9
10
3
5
1
4
6
5
3
40
18
25
3
skupina
skupina
skupina
skupina
40-50
P9
P9
30-40
6. Al. Pokoju 44
Pow.
kory
(m²)
Ilość
(szt.)
Gęstość
sadzenia
Sposób sadzenia
24
(40m x
0.6m)
32
200
w rzędzie co
40cm
żywopłot
40-50
32
w rzędzie co
2,5m
szpaler
80-100
Pow.
kory
(m²)
Ilość
(szt.)
Gęstość
sadzenia
Sposób sadzenia
Tawuła nippońska Snowmound
22.5
55
żywopłot
Tawuła japońska Goldmound
Berberys Thunberga Erecta
78,5
45
392
300
skupina
żywopłot
30-40
30-40
Pięciornik krzewiasty Goldstar
Krzewuszka Nana Variegata
Pęcherznica kalinolistna Diabolo
Jałowiec łuskowaty Blue Carpet
89
16
12
124
443
48
36
371
w rzędzie co
40cm
5szt./m²
w czterech
rzędach co 50cm,
w rzędzie co
30cm
5szt./m²
4szt./m²
4szt./m²
3szt./m²
Wielkość:
wys. ew.
szer.
(cm)
40-50
skupina
skupina
skupina
skupina
25-30
30-40
40-50
30-40
Pow.
kory
(m²)
Ilość
(szt.)
Gęstość
sadzenia
Sposób sadzenia
11
21
12
24
trzy sztuki na
ekran
trzy sztuki na
ekran
Gatunek
(nazwa polska)
Ognik szkarłatny w odmianach
Świerk serbski
Wielkość:
wys.
(cm)
7. Ul. Słowackiego
Gatunek
(nazwa polska)
8. DK 1 - ekrany
Gatunek
(nazwa polska)
Winobluszcz pięciolistkowy odm.
murowa
Winorośl pachnąca
Wielkość
(cm)
50-60
50-60
20
Załącznik nr 6 do specyfikacji
Szczegółowy opis realizacji zadania:
1. Parametry materiału roślinnego
Szczegółowe parametry materiału roślinnego (wysokość, szerokość lub wielkość pojemnika)
są określone w Załączniku nr 5 w odniesieniu do poszczególnych gatunków w podziale na
obiekty.
Krzewy iglaste i liściaste oraz pnącza - 3-4letnie
Drzewa iglaste – 3-4letnie
Byliny – 2-3 letnie
Część nadziemna:
Krzewy liściaste i iglaste oraz pnącza:
- minimum 5 dobrze wykształconych pędów szkieletowych równomiernie rozgałęzionych,
- pędy nie mogą wykazywać objawów przesuszenia i uszkodzeń mechanicznych,
- w przypadku drzewa iglastego (świerk serbski) prosty przewodnik, rozgałęziony w sposób
typowy dla gatunku.
Byliny:
- nieuszkodzona, dobrze rozwinięta część nadziemna, bez śladów porażenia chorobami oraz
żerowania szkodników.
System korzeniowy:
- obfity, dobrze wykształcony,
- w przypadku roślin doniczkowanych zwarta, przerośnięta bryła,
- korzenie nie mogą wykazywać objawów przesuszenia i uszkodzeń mechanicznych.
2. Zakup, transport i przechowywanie materiału roślinnego.
Do wykonawcy należy zakup materiału roślinnego wg wykazu i parametrów zawartych w
Załączniku nr 5 i nr 6.
21
Transport, rozładunek i składowanie materiału roślinnego powinny odbywać się z należytą
starannością. Krzewy przewożone bez bryły korzeniowej należy przykryć materiałem
utrzymującym wilgoć a po rozładunku niezwłocznie zadołować i utrzymywać w stałej
wilgotności. Materiał przechowywany systematycznie podlewać i ewentualnie uzupełniać
warstwę ziemi zabezpieczającą korzenie zadołowanych roślin.
W czasie sadzenia krzewy z gołym korzeniem winny być stale zabezpieczane przed
wysychaniem.
Miejsce przeznaczone do dołowania krzewów bez bryły korzeniowej oraz
przetrzymywania roślin w pojemnikach winno gwarantować odpowiednie warunki dla roślin
aż do momentu posadzenia.
3. Sadzenie materiału roślinnego.
W miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru
Zakres prac przy sadzeniu krzewów iglastych i liściastych oraz bylin:
- wyznaczenie miejsc sadzenia, zrywanie darni,
- wykopanie dołów o średnicy i głębokości 30cm dla krzewów iglastych i liściastych, a 20cm
dla bylin (dla świerka serbskiego doły o szer. i głębokości 50cm),
- wywóz ziemi pozyskanej w trakcie sadzenia (w odniesieniu do Parku 1000-lecia
rozplantowanie jej we wskazanych miejscach na terenie parku),
- dowóz roślin i posadzenie w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru,
- zasypanie dołów ziemią wymieszaną z hydrożelem poprawiającym strukturę gleby w ilości
1,2 g/l gleby (np.Agrożel). Żyzną w przypadku sadzenia krzewów liściastych i iglastych a
ziemią kompostową w przypadku sadzenia bylin.
Uwaga: do roślin kwasolubnych należy uwzględnić dodatek torfu kwaśnego
(w stosunku 1:5)
- podlanie,
- ściółkowanie warstwą przekompostowanej kory lub zrębków o miąższości min. 6cm ( w
przypadku Parku 1000lecia materiał do mulczowania z dyspozycji zamawiającego),
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
Krzewy iglaste i liściaste oraz byliny należy sadzić w uprzednio przygotowane doły o
średnicy i głębokości 30cm dla krzewów oraz 20cm dla bylin, zaprawiane w całości ziemią
żyzną w przypadku krzewów a ziemią kompostową w przypadku bylin z dodatkiem
hydrożelu w ilości określonej powyżej, wymieszanego z całą objętością ziemi. Przy sadzeniu
roślin kwasolubnych należy dodać torf kwaśny w stosunku 1:5.
Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolności produkcji roślin, zasobna w składniki
pokarmowe, której pożądane własności fizyczne i chemiczne zostały uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne, wolna od chwastów, korzeni i innych zanieczyszczeń.
Ziemia kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z
różnego rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy.
Krzewy i byliny sadzić na głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Obsypać ziemią i
ugnieść. Rośliny podlać min. 2-5l wody na roślinę.
Glebę wokół roślin wyściółkować warstwą mulczu (kora, zrębki) o grubości min. 6cm.
Teren należy uporządkować niezwłocznie po wykonaniu w/w prac.
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy w ramach kosztów własnych wszelkich
ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót.
2. Pielęgnacja.
22
Dwuletnia pielęgnacja gwarancyjna posadzonych krzewów i bylin z uwzględnieniem
następujących prac:
a.) dla drzew i krzewów
- pielenie i spulchnianie gleby wokół roślin,
- usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
- przycinanie pędów,
- wyrównywanie brzegów rabat,
- nawożenie nawozami mineralnymi (Hydrocomplex w dawce 5kg/100m²),
- podlewanie (min. 10 razy),
- uzupełnianie mulczu w miarę potrzeb,
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych roślin.
b.) dla bylin
- pielenie i spulchnianie gleby wokół roślin,
- usuwanie przekwitłych kwiatów,
- wyrównywanie brzegów kwietników,
- nawożenie nawozami mineralnymi (Hydrocomplex w dawce 5kg/100m²),
- podlewanie (min. 20 razy),
- uzupełnianie mulczu w miarę potrzeb,
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych roślin.
23
Download