Formularz ofertowy

advertisement
FORMULARZ OFERTOWY
WR.SOP.0165.12.2016
strona
z ogólnej liczby
stron
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy ofertę wykonania
zamówienia znak WR.SOP.0165.12.2016 w terminach i pod warunkami określonymi
w Instrukcji dla oferentów.
Wykonawca:
1. Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Numer telefonu:…………………………………….Numer faxu ………………………………………
e-mail : .............................
4. NIP: ……………………………….... REGON: ………………………………………….
5. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z Instrukcją dla Oferentów
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z instrukcją dla oferentów i uznajemy się za związanych
określonymi w niej zasadami postępowania.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zlecającego.
8. Oświadczamy, iż:
- posiadamy niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji umożliwiającej wykonanie zamówienia w wymaganym zakresie i terminie,
- posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
………………………………, dnia………………….
................................................................................................
/Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/
Instrukcja dla oferentów
Usługi likwidacji wraz z utylizacją barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach województwa
dolnośląskiego
FORMULARZ OFERTOWY
WR.SGZ.0165.12.2016
strona
z ogólnej liczby
stron
FORMULARZ OFERTOWY - „Cena oferty” po modyfikacji
ZAŁĄCZNIK NR 2
Oferuję wykonanie zamówienia za podane w poniższej tabeli ceny jednostkowe:
Przedmiot I
Etap
Działki objęte zleceniem
Dz. nr 3/1 Dz. nr 63/1
Trzęsów
Sieroszowice
gmina
gmina
Grębocice Radwanice
0,93
0,51
1 skupisko Kilka skupisk
zabieg
Powierzchnia działki w ha
Informacja dodatkowa
I
II
III
IV
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi,
kosiarkami z wysięgnikiem do poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem
wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin, zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i
przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta,
tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub
przecięcie szyjki korzeniowej na głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z
opryskiem ręcznym lancami na wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym
oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych
okazów lub niewielkich stanowisk oraz na terenach wymagających szczególnej
staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek dozując
środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi,
kosiarkami z wysięgnikiem do poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem
wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin, zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i
przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta,
tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub
przecięcie szyjki korzeniowej na głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z
opryskiem ręcznym lancami na wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym
oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych
okazów lub niewielkich stanowisk oraz na terenach wymagających szczególnej
staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek dozując
środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi,
kosiarkami z wysięgnikiem do poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem
wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin, zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i
przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta,
tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub
przecięcie szyjki korzeniowej na głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z
opryskiem ręcznym lancami na wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym
oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych
okazów lub niewielkich stanowisk oraz na terenach wymagających szczególnej
staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek dozując
środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi,
kosiarkami z wysięgnikiem do poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem
wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin, zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i
przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
Strona: 2
Dz. nr 51/1
Sieroszowice
gmina
Radwanice
1,96
Duże
skupisko
Dz. nr 65/1
Sieroszowice
gmina
Radwanice
0,2900
Kilka skupisk
Dz. nr 67/2
Sieroszowice
gmina
Radwanice
0,4000
Występuje na
całej
powierzchni
Instrukcja dla oferentów
Usługi likwidacji wraz z utylizacją barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach województwa
dolnośląskiego
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta,
tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub
przecięcie szyjki korzeniowej na głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z
opryskiem ręcznym lancami na wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym
oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych
okazów lub niewielkich stanowisk oraz na terenach wymagających szczególnej
staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek dozując
środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi,
kosiarkami z wysięgnikiem do poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem
wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin, zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i
przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta,
tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub
przecięcie szyjki korzeniowej na głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z
opryskiem ręcznym lancami na wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym
oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych
okazów lub niewielkich stanowisk oraz na terenach wymagających szczególnej
staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek dozując
środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
V
RAZEM
Przedmiot II
Etap
zabieg
Dz. nr 94/11 Dz. nr 16/1, 16/2,
Kowale gmina 17/1 i 17/2, 18/1,
Oborniki
18/2
Wojnów
śląskie
gmina
Miasto
Wrocław
37,76
2,4338
Kilka dużych Kilka skupisk
skupisk
Powierzchnia działki w ha
Informacja dodatkowa
I
II
III
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi, kosiarkami z wysięgnikiem do
poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin,
zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta, tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub przecięcie szyjki korzeniowej na
głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z opryskiem ręcznym lancami na
wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych okazów lub niewielkich stanowisk
oraz na terenach wymagających szczególnej staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek
dozując środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi, kosiarkami z wysięgnikiem do
poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin,
zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta, tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub przecięcie szyjki korzeniowej na
głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z opryskiem ręcznym lancami na
wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych okazów lub niewielkich stanowisk
oraz na terenach wymagających szczególnej staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek
dozując środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi, kosiarkami z wysięgnikiem do
poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin,
zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta, tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub przecięcie szyjki korzeniowej na
głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z opryskiem ręcznym lancami na
wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych okazów lub niewielkich stanowisk
Strona: 3
Instrukcja dla oferentów
Usługi likwidacji wraz z utylizacją barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach województwa
dolnośląskiego
IV
V
oraz na terenach wymagających szczególnej staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek
dozując środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi, kosiarkami z wysięgnikiem do
poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin,
zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta, tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub przecięcie szyjki korzeniowej na
głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z opryskiem ręcznym lancami na
wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych okazów lub niewielkich stanowisk
oraz na terenach wymagających szczególnej staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek
dozując środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
a)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny- koszenie kosiarkami rotacyjnymi, kosiarkami z wysięgnikiem do
poboczy
b)
Zabieg agrotechniczny mechaniczny połączony ze wzruszeniem wierzchniej warstwy gleby- ścięcie roślin,
zebranie i zutylizowanie, wzruszenie i przemieszanie wierzchniej warstwy gleby na głębokości 10 cm
c) Zabieg agrotechniczny ręczny- wycinanie sprzętem ręcznym (np. sierp, maczeta, tasak) lub ręczną kosą spalinową
d)
Zabieg agrotechniczny ręczny- wykopanie rośliny szpadlem lub przecięcie szyjki korzeniowej na
głębokości 20-30 cm poniżej poziomu gruntu.
e) Zabieg chemiczny mechaniczny- opryskiwaczem ciągnikowym, połączonym z opryskiem ręcznym lancami na
wężach
f)
Zabieg chemiczny ręczny- opryskiwaczem plecakowym lub taczkowym oraz tzw. mazaczami
g)
Zabieg chemiczny ręczny strzykawkowy- w przypadku pojedynczych okazów lub niewielkich stanowisk
oraz na terenach wymagających szczególnej staranności i ostrożności należy wykonać zabieg przy użyciu strzykawek
dozując środek chemiczny wprost do szyjki korzeniowej rośliny.
Razem
Cena oferty
1. Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu nr I wynosi ..................................... zł,
(słownie: .................................................................................................................*)
2. Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu nr II wynosi ..................................... zł,
(słownie: .................................................................................................................*)
*) - cena brutto służąca do porównania ofert
……………………..…………, dnia………………….
…...............................................................................................................
/Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Strona: 4
Download