Hydrocont S50 - ACS-Control

advertisement
Skrócona instrukcja
KA 0113
Poziom
Hydrocont S50
Hydrostatyczny transmiter poziomu
Do stałego pomiaru i kontroli poziomu
w mediach ciekłych.
Zakresy pomiarowe 0...0,1 bara do 0...1000 barów / -0,1...0/+0,1 bara / -1...0/+1
bara
Membrana ceramiczna lub metalowa z wieloma przyłączami procesowymi
Nadaje się do szerokiego zakresu temperatur procesowych, od –40°C do +200°C
Szerokie możliwości zastosowania, szczególnie także w dziedzinach związanych z
higieną
ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb lub ATEX II 1/2 D Ex ia IIIC T60°C/T102°C
Da/Db
Dopuszczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Doskonała dokładność do  0,1 %.
Programowalna elektronika interpretacyjna z jasnym wyświetlaczem LED
- W technice 2-przewodowej z sygnałem prądowym 4...20 mA lub
- w technice 3-przewodowej z sygnałem napięciowym 0...10 V lub
- z dwoma wyjściami przełączającymi PNP
Lauterbachstr. 57 – 84307 Eggenfelden – Allemagne
Tél. : +49 8721/9668-0 – Fax : +49 8721/9668-30
[email protected] .de – www.acs-controlsystem .de
Hydrocont S50
Przepisy bezpieczeństwa
Każda osoba, której zlecono uruchomienie lub obsługę tego urządzenia musi przeczytać i
zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi, w szczególności przepisy bezpieczeństwa.
Montaż, podłączenie elektryczne, uruchomienie i obsługę urządzenia mysi wykonywać
wykwalifikowany specjalista zgodnie z informacjami w niniejszej instrukcji technicznej oraz obowiązującymi
normami i regułami.
Urządzenie może być eksploatowane tylko w dopuszczalnym zakresie roboczym, określonym w niniejszej
instrukcji technicznej. Każde użytkowanie poza tym zgodnym z przeznaczeniem zakresem może wiązać się z
poważnymi zagrożeniami.
Materiały zastosowane w tym urządzeniu należy sprawdzić pod kątem tolerancji w danych warunkach
zastosowania (stykające się materiały, temperatura procesu) lub odpowiednio je dobrać.
Nieodpowiedni materiał może spowodować uszkodzenie, wadliwe działanie lub zniszczenie urządzenia i
wynikające stąd zagrożenia.
Urządzenie nie może być stosowane jako jedyny środek do zapobiegania niebezpiecznym stanom maszyn i
instalacji.
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania art. 3 (3) dyrektywy UE 97/23/WE (dyrektywa w sprawie urządzeń
wysokociśnieniowych) i jest skonstruowane oraz wyprodukowane zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi.
Urządzenie spełnia prawne wymagania wszystkich ważnych dyrektyw UE.
0158
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych dla
stref zagrożonych wybuchem
Si Jeżeli urządzenie jest zamontowane i eksploatowane w strefie zagrożonej wybuchem, należy przestrzegać ogólnych
przepisów budowlanych w sprawie ochrony przeciwwybuchowej (EN/IEC 60079-14, VDE 0165), niniejszych przepisów
bezpieczeństwa oraz dołączonego zaświadczenia UE o badaniach prototypu łącznie z uzupełnieniami.
Montaż instalacji zagrożonych wybuchem musi wykonywać personel fachowy.
Urządzenie jest zgodne z klasyfikacją
II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2 D Ex ia IIIC T60°C / T102°C (T57°C) Da/Db
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T102°C Db
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T125°C Db
Ta milieu
-20... +60 °C
-20... +60 °C
-20…+85 °C
-20…+85 °C
-20…+125 °C
-20…+125 °C
Ta boîtier
-20…+85 °C
-20…+85 °C (+40 °C)
-20…+85 °C
-20…+85 °C
-20…+50 °C
-20…+50 °C
Najwyższa temperatura powierzchni została ustalona wewnątrz obudowy przy całkowitym opróżnieniu, czyli w warunkach
izolacji termicznej. Moc czujnika jest pomijalna.
Urządzenia zostały zaprojektowane do pomiaru ciśnienia w obszarach zagrożonych wybuchem.
Możliwy jest pomiar ciśnienia także palnych gazów, cieczy, par i pyłów.
Dopuszczalne temperatury i ciśnienia robocze należy ustalić dla typu i wersji na podstawie niniejszej instrukcji.
Ciśnienie procesowe i zakres temperatur mediów w zastosowaniach, które wymagają kategorii
1/2 czynniki robocze lub kategorii 1 czynniki robocze, musi zawierać się w granicach 0,8 bara do 1,1 bara i -20°C do 60°C.
Dopuszczalne wartości maksymalne Ui, Ii i Pi są dla wersji A/B/C/D/E/F/G/H jednakowe.
Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na wzajemne łączenie wielu samobezpiecznych obwodów prądowych w
wersjach z wyjściem napięciowym 0...10 V (wersje E/F/G/H) i wersje
z wyjściami przełączającymi PNP (wersje A/E).
Obowiązują reguły łączenia samobezpiecznych obwodów prądowych.
Przyłącze PA w obudowie przyłącza lub przyłącze procesowe należy połączyć z układem wyrównania potencjału strefy
zagrożonej wybuchem.
W przypadku urządzeń z ładującymi się elektrostatycznie elementami z tworzywa sztucznego (np. kabel lub obudowa
przyłącza) odpowiedni napis ostrzega o środkach bezpieczeństwa, jakie należy przedsięwziąć wobec zagrożenia ze strony
ładunków elektrostatycznych podczas pracy i w szczególności w czasie prac konserwacyjnych.
Unikać tarcia - Nie czyścić na sucho - Nie montować w strumieniu powietrza pod ciśnieniem
Strona 2 z 6
Hydrocont S50
Montaż
Urządzenie należy zamontować poniżej najniższego punktu pomiarowego. Należy unikać instalacji urządzenia w
strumieniu napełniania, na wylocie zbiornika lub w miejscach, w których występują wysokie udary ciśnienia, np.
od mieszadła. Strojenie i kontrolę działania można wykonać łatwiej, gdy urządzenie jest zamontowane za
armaturą odcinającą.
Instalację urządzenia należy wykonać w miarę możliwości w miejscu i niskich wahaniach temperatury, co
zapewni wiarygodne wyniki pomiarów. Duże skoki temperatury, np. podczas napełniania zimnej instalacji
gorącymi mediami mogą powodować krótkotrwałe większe odchylenia sygnału pomiarowego.
Przy dużym rozrzucie sygnału pomiarowego odchylenie to zostaje odpowiednio wzmocnione.
Po dopasowaniu membrany pomiarowej do temperatury odchylenie zostaje całkowicie wyregulowane.
Przy skoku od +20°C do +80°C regulacja ta może trwać do 3 minut. Zastosowanie procesowego przekaźnika
ciśnienia może dać tutaj znaczącą poprawę.
Pozycja zabudowy ma wpływ na wynik pomiaru w postaci przesunięcia punktu zerowego z powodu masy
własnej membrany pomiarowej i ew. mierzonej cieczy pod ciśnieniem. To odchylenie można skompensować
przez regulację offsetu. W tym celu punkt zerowy i końcowy należy przesunąć o tę samą wartość.
Przed montażem lub demontażem urządzenia instalacja musi być pozbawiona ciśnienia.
W przypadku złączy procesowych z gwintem do wkręcenia dokręcanie przyłącza procesowego jest dozwolone
tylko na sześciokącie, za pomocą odpowiedniego klucza maszynowego płaskiego.
Maksymalny dopuszczalny moment dokręcania wynosi 50 Nm.
Wkręcanie przyłącza procesowego za obudowę przyłącza jest niedozwolone.
Obudowę można jednak obrócić w każdej chwili, także w trakcie pracy, o 330°.
Należy unikać zanieczyszczenia elementu wyrównania ciśnienia.
Uniemożliwienie wyrównania ciśnienia może powodować błędne wyniki pomiarów.
Poprawne działanie urządzenia w granicach wymienionych danych technicznych może być zagwarantowane
tylko wtedy, gdy dopuszczalna temperatura w rejonie obudowy przyłącza (patrz dane techniczne) nie jest
przekroczona.
Można to osiągnąć przez zastosowanie temperaturowego elementu odsprzęgającego, procesowego
przekaźnika ciśnienia (wersja S70) lub przez izolowanie przewodzącej medium części instalacji lub inne środki
konstrukcyjne, które zmniejszą przepływ wysokiej temperatury na obudowę przyłącza.
Procesowy przekaźnik ciśnienia (wersja S70) tworzy z przetwornikiem pomiarowym zamknięty, skalibrowany
system, który zostaje napełniony przez otwory w procesowym przekaźniku ciśnienia i w mechanizmie
pomiarowym przetwornika pomiarowego. Otwory te są zamknięte i nie wolno ich otwierać..
Konserwacja
Urządzenie nie wymaga konserwacji.
Niektóre media mogą powodować tworzenie się osadu na membranie.
Takie osady mogą powodować błędne wskazania urządzenia.
Dlatego w przypadku takich mediów należy czyścić regularnie membranę, np. za pomocą czystej wody.
Do czyszczenia nie należy używać ostrych narzędzi ani agresywnych chemikaliów.
Naprawa
Naprawę może przeprowadzić wyłącznie producent.
Jeżeli urządzenie trzeba przesłać do naprawy, należy do niego dołączyć następujące informacje:
 dokładny opis zastosowania
 właściwości chemiczne i fizyczne produktu
 krótki opis usterki
Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy wykonać następujące czynności:
 usunąć dokładnie przywarte resztki produktu Jest to szczególnie ważne, gdy produkt stwarza
zagrożenie dla życia, np. jest trujący, żrący, rakotwórczy, radioaktywny itp.
 Należy zaniechać odesłania produktu, gdy nie można z całą pewnością zagwarantować, że produkty
groźne dla zdrowia zostały całkowicie usunięte, gdyz np. wniknęły w szczeliny lub przeniknęły przez
tworzywo sztuczne.
Strona 3 z 6
Hydrocont S50
Przyłącze elektryczne
Przyłącze elektryczne urządzenia wykonuje się zgodnie z normami krajowymi.
W przypadku nieprawidłowego montażu lub regulacji mogą powstać zagrożenia zależne od zastosowania.
Należy w miarę możliwości stosować ekranowane przewody sygnałowe i pomiarowe w postaci skrętki i prowadzić je
oddzielnie od przewodów mocy. Ekran kabla uziemiać tylko na jednym końcu, w optymalnym przypadku w miejscu
montażu urządzenia. Metalowe części urządzenia z obudową przyłącza i wtykiem - typ S lub kablem - typ K są połączone
elektrycznie z zaciskiem śrubowym uziemienia. W wykonaniu z obudową przyłącza i komorą przyłącza typu A wszystkie
metalowe elementy są połączone z zaciskiem 1 - PE/ekran.
Urządzenie należy uziemić, np. przez zacisk śrubowy uziemienia lub przez przyłącze procesowe.
Zaciski, do żył o przekroju 0,5...2,5mm2, do podłączenia kabla znajdują się w obudowie w wersji z komorą zacisków pod
modułem elektroniki. Jest on wetknięty i można go łatwo wyciągnąć. Po podłączeniu kabla należy go ponownie poprawnie
wetknąć.
Dławnica kablowa jest przewidziana do kabli o przekroju od 4,5 do 10 mm.
Po montażu kabla należy dokręcić do oporu dławnicę kablową, by zapewnić szczelność obudowy przyłącza. To samo
dotyczy pokrywy mocowanej śrubami.
Napięcie na stykach przyłączeniowych nie może przekraczać 45 V, by nie dopuścić do uszkodzenia obwodów
elektronicznych. Wszystkie przyłącza są chronione przed zamianą biegunów.
Minimalne lub maksymalne napięcie zasilania zależy od danego wykonania:
Wykonanie
Nie EX
EX
Typ A, B, E, F, G, H
14,5 … 45 V CC
14,5 … 30 V CC
Typ C, D
10,5 … 45 V CC
10,5 … 30 V CC
Obciążenie wtórne, np. rezystor pomiarowy urządzenia interpretującego, połączone w szereg z czujnikiem w wersji
A/B/C/D z sygnałem prądowym 4...20 mA w technice 2-przewodowej zmniejsza dostępne na czujniku napięcie zasilania.
Zależnie od wersji lub minimalnego napięcia zasilania wynika dla tego rezystora pewna wartość maksymalna, przy której
możliwe jest jeszcze poprawne działanie.
Maksymalne obciążenie wtórne przy sygnale prądowym 20 mA można ustalić na podstawie równania:
RL max = (VS rzecz - VS min) / 20mA
przy VS rzecz = przyłożone napięcie zasilania i VS min = minimalne napięcie zasilania.
Poniższa grafika przedstawia charakterystyki przy wartościach rezystancji i napięciach 24 V i 45 V.
Typ A/B
Typ C/D
Obciążenia indukcyjne na wyjściach przełączających PNP, np. przekaźniki lub styczniki pomocnicze należy eksploatować
tylko z diodami biegu jałowego lub członami RC w celu uniknięcia szczytowych wartości napięcia.
Obciążenie podłączone do wyjścia przełączającego PNP staje się bezstykowe i tym samym jest podłączone do napięcia
zasilania bezudarowo
za pośrednictwem przełącznika półprzewodnikowego ze stykiem + napięcia zasilania. W aktywowanym
stanie przełączania na wyjściu występuje dodatni sygnał, bliski napięcia zasilania.
W stanie nieaktywnym i przy zaniku napięcia zasilania przełącznik półprzewodnikowy blokuje.
Wyjście przełączające PNP ma prąd ograniczony do 0,2...0,25 A i jest odporne na przeciążenie i zwarcie.
Strona 4 z 6
Hydrocont S50
Elementy obsługowe i wskaźniki
Wyświetlacz 4-pozycyjny
Wskaźnik stanu przełączania S1 i S2
Wskazanie aktywnego wyjścia
przełączającego przez odpowiednią
czerwoną diodę LED, tylko w wersji A/E.
S1
S2
Przycisk „Change”
Służy także do przełączania sposobu
działania przycisku „+/-“.
Przycisk „+/-”
Kierunek liczenia jest zawsze początkowo
na „+”  zwiększanie wyświetlanej
wartości.
Przycisk „OK”.
Tryby pracy
Tryb działania
Przetwornik ciśnienia rejestruje istniejące ciśnienie systemowe i wykonuje wybrane funkcje zgodnie z ustawionymi
parametrami. Wartość pomiarowa przedstawiana jest w oknie wyświetlania.
Zostają wysterowane wyjście analogowe i wyjścia przełączające.
Włączone wyjście przełączające jest sygnalizowane zaświeceniem odpowiedniej czerwonej diody sygnalizacyjnej LED.
Przekroczenie ramowych danych technicznych, nieprawidłowe warunki robocze lub wadliwe działanie urządzenia jest
sygnalizowane przez wyświetlenie EEEE lub - EEE.
Naciśnięcie przycisku „+ / -“ powoduje wyświetlenie numeru wersji oprogramowania.
Tryb programowania
Przez naciśnięcie przycisku „OK" przechodzi się przez hasło 3009 do menu regulacji.
Tryb szybkiej regulacji
Przez naciśnięcie kombinacji przycisków w trybie działania (RUN) można obsługiwać przetwornik bez korzystania z trybu
regulacji.
Regulacja punktu zerowego z przyłożonym sygnałem ciśnienia:
nacisnąć krótko po sobie przyciski „Change“ i „OK" i przytrzymać przez ok. 6 sekund.
Generowany jest teraz sygnał wyjściowy 4 mA/0 V. Można go zmienić za pomocą „+/-" lub „Change" i „+/-". Naciśnięcie
przycisku „OK“ powoduje zarejestrowanie bieżącej wartości ciśnienia jako dolnej wartości odniesienia, przypisanie do niej
ustawionego wcześniej sygnału wyjściowego i trwałe zapisanie zmienionych ustawień trwałe zapisanie (czas zapisu ok. 3
sekundy). Następuje powrót do trybu działania (RUN).
Regulacja punktu końcowego z przyłożonym sygnałem ciśnienia:
nacisnąć krótko po sobie przyciski „+ / -“ i „OK" i przytrzymać przez ok. 6 sekund.
Generowany jest teraz sygnał wyjściowy 20 mA/10 V. Można go zmienić za pomocą „+/-" lub „Change" i „+/-".
Naciśnięcie przycisku „OK“ powoduje zarejestrowanie bieżącej wartości ciśnienia jako górnej wartości odniesienia,
przypisanie do niej ustawionego wcześniej sygnału wyjściowego i trwałe zapisanie zmienionych ustawień trwałe zapisanie
(czas zapisu ok. 3 sekundy). Następuje powrót do trybu działania (RUN).
Regulacja tłumienia:
nacisnąć krótko po sobie przyciski „Change“ i „+ / -“ i przytrzymać przez ok. 6 sekund.
Można teraz zmienić wartość tłumienia. Można ją zmienić dowolnie za pomocą „+/-" lub „Change" i „+/-" w granicach 0 do
60 sekund w 100 krokach po 0,6 s, a w wersjach C/G od 0 do 6 s w 10
krokach po 0,6 s. Naciśnięcie przycisku „OK“ powoduje zarejestrowanie wartości i jej trwałe zapisanie
(czas zapisu ok. 3 sekundy). Następuje powrót do trybu działania (RUN).
Reset od ustawień fabrycznych:
w urządzeniach w wersji C/G można wykonać reset do ustawień fabrycznych przez trwające ok. 5 sekund ciągłe naciśnięcie
przycisku „OK“ w trakcie ponownego uruchomienia po odcięciu napięcia zasilania. Powoduje to utratę wszystkich
specyficznych ustawień regulacyjnych klienta.
Uwaga:
jeżeli dolna wartość odniesienia ciśnienia (zero) zostanie ustawiona wyżej niż górna wartość odniesienia ciśnienia (span),
wówczas sygnał wyjściowy spada poniżej 3,8 mA lub do 0 V. Na wyświetlaczu pojawia się EEEE i pozostaje aż do
naciśnięcia przycisku „OK“. Należy ponownie wykonać poprawnie regulację (zaro < span).
Strona 5 z 6
Hydrocont S50
Menu regulacji – hasło 3009
Tryb działania
25.12
OK
Wskazanie bieżącej wartości ciśnienia
Skok od punktu menu do punktu menu / przełączanie
kierunku działania przycisku „+" / przełączanie między
różnymi możliwościami w menu wyboru
OK
Dostęp do kontroli hasła
codE
OK
0000
OK
Hasło poprawne
OK
+- Przestawienie wyświetlanych wartości. Im dłużej jest
Wprowadź hasło 3009
naciskany przycisk, tym szybciej wartości zmieniają się w
górę lub w dół. Kierunek działania (w górę lub w dół)
można zmienić przyciskiem „Change". W trybie
pomiarowym służy do wyświetlania numeru wersji
oprogramowania.
OK
NESS EEEE
Dostęp do odpowiednich podmenu i zastosowanie
wprowadzonych wartości
Hasło niepoprawne
Regulacja dolnej granicy odniesienia ciśnienia z przyłożonym sygnałem
Regulacja w
punkcie
odniesienia
ciśnienia
NAMUR
2Ero
OK
NSig
OK
4.00
OK
3 sekundy
oSig
OK
0.000
OK
3 sekundy
Regulacja
górny punkt
odniesienia
ciśnienia
Regulacja dolnej wartości odniesienia ciśnienia bez przyłożonego sygnału
Dolny sygnał odniesienia, w odniesieniu do zakresu pomiarowego czujnika, za pomocą „+" lub „-" ustawić
wartość, która ma odpowiadać sygnałowi wyjściowemu 4 mA lub 0 V.
Zastosowanie wartości przyciskiem „OK", anulowanie przez naciśnięcie przycisku „Change" przez 3 sekundy.
Regulacja górnej granicy odniesienia ciśnienia z przyłożonym sygnałem
SPAn
OK
NSig
OK
20..00
OK
3 sekundy
oSig
OK
1.000
OK
diSP
OK
Bieżąca wartość ciśnienia zostaje przypisana jako górna wartość odniesienia ciśnienia do wyświetlonego,
regulowanego za pomocą „+" lub „-", sygnału wyjściowego (= mA lub V na wyjściu).
Zastosowanie wartości przyciskiem „OK", anulowanie przez naciśnięcie przycisku „Change" przez 3 sekundy.
Przy sygnale wyjściowym 0...10 V wartość 4,00 odpowiada napięciu 0 V, a wartość 20,00 - napięciu 10 V
Regulacja górnej granicy odniesienia ciśnienia bez przyłożonego sygnału
Górny sygnał ciśnienia, w odniesieniu do zakresu pomiarowego czujnika, za pomocą „+" lub „-" ustawić
wartość, która ma odpowiadać sygnałowi wyjściowemu 20 mA lub 10 V.
Zastosowanie wartości przyciskiem „OK", anulowanie przez naciśnięcie przycisku „Change" przez 3 sekundy.
3 sekundy
Ekran
Bieżąca wartość ciśnienia zostaje przypisana jako wartość odniesienia ciśnienia do wyświetlonego,
regulowanego za pomocą „+" lub „-", sygnału wyjściowego (= mA lub V na wyjściu).
Zastosowanie wartości przyciskiem „OK", anulowanie przez naciśnięcie przycisku „Change" przez 3 sekundy.
Przy sygnale wyjściowym 0...10 V wartość 4,00 odpowiada napięciu 0 V, a wartość 20,00 - napięciu 10 V
dP-_
OK
dP3
OK
2Ero
OK
0.000
OK
SPAn
OK
1.000
OK
Point décimal
Ustawienie dP0 wskazanie 8888. / Ustawienie dP1 wskazanie 888.8
Ustawienie dP2 wskazanie 88.88 / Ustawienie dP3 wskazanie 8.888
Skalowanie punktu zerowego wyświetlacza
Wartość wskazania przy sygnale wyjściowym 4 mA / 0 V. Jeżeli wskazanie spadnie poniżej 999, na wyświetlaczu pojawia się -EEE.
Skalowanie punktu końcowego wyświetlacza
Wartość wskazania przy sygnale wyjściowym 20 mA / 0 V. Jeżeli wskazanie przekroczy 9999, na
wyświetlaczu pojawia się- EEEE.
Tłumienie
systemowe
Punkt
przełączenia 1
t_F
OK
SP 1
OK
1
OK
SP_1
OK
0.250
OK
HYS1
OK
0.005
OK
n.o.
n.o.n.c.
Func
OK
n.c.
norF
SP 2
OK
Szybka
regulacja
SAbG
OK
Zachowanie
sygnału
wyjściowego
ErrS
OK
Wprowadzenie wartości tłumienia systemowego krótkich udarów ciśnienia lub także dla uspokojenia
cyklicznie wahających się sygnałów ciśnienia.
Zakres ustawień obejmuje 0...60 sekund, w 100 krokach po 0,6 sekundy.
Wartość graniczna punktu przełączenia 1
Wartość na wyświetlaczu, przy której wyjście przełączające S1 jest przełączane do stanu aktywnego
Histereza punktu przełączenia 1
Histereza punktu przełączenia wyjścia przełączającego S1 w odniesieniu do wartości na wyświetlaczu
Tryb pracy punktu przełączenia 1
n.o. = normalnie otwarty = zasada prądu roboczego  S1 załącza przy przekroczeniu wartości ranicznej
n.c. = normalnie zamknięty = zasada prądu spoczynkowego S1 załącza przy spadku poniżej wartości
granicznej
OK
OK
ErrF
Punkt
przełączenia 2
OK
Tłumienie systemowe
OK
Funkcja punktu przełączenia
norF = funkcja wartości granicznej z histerezą
ErrF = funkcja zgłaszania usterek  S1 przełącza, gdy sygnał wyjściowy jest większy od 20 mA/10 V
lub mniejszy od 20 mA/10 V lub mniejszy od 4m A/0 V
Punkt przełączenia 2
Budowa podmenu jest taka sama, jak dla punktu przełączania 1, z wyjątkiem tego, że nie ma punktu
podmenu Func.
OK
on
OK
oFF
OK
FS3.8
OK
FS22
OK
Szybka regulacja za pomocą kombinacji przycisków
Aktywacja lub zablokowanie szybkiej regulacji dolnego i górnego punktu odniesienia ciśnienia z przyłożonym
sygnałem oraz ustawienie tłumienia za pomocą kombinacji przycisków
Zachowanie sygnału wyjściowego przy przekroczeniu zakresu sygnału
FS3.8 = Sygnał wyjściowy pracuje liniowo w zakresie 4,0...20,0 mA lub 0...10 V.
Po opuszczeniu tego zakresu generowany jest stały sygnał 3,8 mA/0 V.
FS22 = Sygnał wyjściowy pracuje liniowo w zakresie 4,0...20,0 mA lub 0...10 V.
oFF
oFF
Reset do
wartości
fabrycznych
FrES
Zapisz
SPEi
OK
OK
Po opuszczeniu tego zakresu generowany jest stały sygnał 22 mA/11,25 V.
= Sygnał wyjściowy pracuje liniowo w zakresie 3,9...21,0 mA lub 0...10,5 V.
Wysyłanie sygnału poza tymi granicami nie jest możliwe, wartości końcowe są utrzymywane przy
przekroczeniu. Wysyłanie prądowego sygnału błędu przy przekroczeniu w górę lub w dół nie odbywa
się.
Reset do wartości fabrycznych
Reset wszystkich parametrów do ustawień fabrycznych. Wszystkie specyficzne ustawienia użytkownika
zostają utracone.
OK
25.12
Mode Run
Zapisz
Trwały (nieulotny) zapis wszystkich parametrów (czas zapisu ok. 7 sekund)
Strona 6 z 6
Download