na zapytania w sprawie SIWZ

advertisement
Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych i Umów
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków
Kraków dnia: 2017-02-03
Pismo: ZP/1/2017/8
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-02-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na
„Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I”, o następującej treści:
Pytanie 1
Wnioskujemy o niezbędną korektę opisu przedmiotu postępowania w ramach Pakietu 26.
Jest:
Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem „Medrad Vistron Ct.”
składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego ( szybkozłącze )
oraz łącznika niskociśnieniowego. Łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem mają
być kompatybilne z eksploatowanymi wstrzykiwaczami kontrastu Medrad Vistron Ct.
Powinno być:
Zestaw automatyczny wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z urządzeniem „Medrad Vistron CT.”
składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200 ml, łącznika rurkowego (szybkozłącze) oraz
łącznika niskociśnieniowego. Wkład i łącznik niskociśnieniowy i złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem
mają być kompatybilne z eksploatowanym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Vistron CT.
Uzasadnienie:
Wstrzykiwacz Medrad Vistron CT jest urządzeniem jednogłowicowym, podczas eksploatacji którego nie
ma potrzeby ani możliwości stosowania złącza z trójnikiem (taki asortyment stosowany jest przy
eksploatacji wstrzykiwaczy dwugłowicowych, np. typu Medrad Stellant CT Dual).
Prosimy także o odpowiedź na pytania, które dotyczą wzoru umowy, Załącznik nr 4 SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje zapis Pakietu nr 26.
Zmodyfikowany pakiet 26 został umieszczony na stronie internetowej szpitala.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy w zakresie pkt. 7 § 3 o brzmieniu:
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie
zamawiającego w zakresie stosowania i użytkowania przedmiotu zamówienia na żądanie
zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego.
poprzez jego wykreślenie?
Uzasadnienie:
Informujemy, iż Personel Szpital Miejski Specjalistyczny w Krakowie, obsługujący wstrzykiwacz
kontrastu Vistron CT w Pracowni TK szpitala, został stosownie przeszkolony w zakresie stosowania
jednorazowych akcesoriów do wstrzykiwacza, podczas instalacji urządzenia. Ponadto Zamawiający od
lat zamawia materiały eksploatacyjne do tego aparatu, które od lat są też systematycznie i w
niezmienny sposób stosowane. W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego stanowiska
określonego w/w zapisami, koszt szkolenia (dojazd serwisanta + robocizna) będzie musiał zostać
wliczony w cenę oferowanych produktów, co znacznie podwyższy wartość oferty.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w umowie dotyczącej tego pakietu zapis
zostanie usunięty.
Strona 1
Pytanie 3
Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, w zakresie punktu 1 § 6 o treści (cyt.):
1. Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt,
własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17 w
Krakowie, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy.
W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za otrzymany
towar wg ceny określonej w załączniku Nr 1 do umowy.
i nada mu proponowaną treść:
1. Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt,
własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17 w
Krakowie, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy. Dopuszcza się przesłanie skanu
faktury faksem lub na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego w dniu wysyłki towaru, z
jednoczesnym zachowaniem warunku niezwłocznego wysłania pocztą przez Wykonawcę oryginału
faktury na adres Zamawiającego.
W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za otrzymany
towar wg ceny określonej w załączniku Nr 1 do umowy.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Zmiany zostaną naniesione do umów.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy w zakresie pkt. 2, 3 § 10 o treści:
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518
Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z
podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową
po stronie wierzyciela.
3. Naruszenie zakazu określonego w ust. 2, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.
poprzez ich wykreślenie w całości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Małgorzata Krzystek - Purol
Strona 2
Download