Załącznik nr 6 do SIWZ - data zamieszczenia 01.08.2016r.

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH
Oznaczenie sprawy: DZ / 3321 / 153 / 16
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47 , 40 –635 Katowice – Ochojec
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa angiokardiografu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i prac adaptacyjnych w Zakładzie
Kardiologii Inwazyjnej
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta jest złożona przez:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)*)
Lp.
1.
2.
Parametry techniczne i funkcjonalne
Angiograf z systemem monitorującym
czynności życiowe z pełną oceną
parametrów hemodynamicznych
fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany. Rok produkcji
nie wcześniej niż 2016r.
System wyposażony w pakiet aplikacji,
rozwiązań technicznych i
specjalizowanych algorytmów
działających w czasie rzeczywistym,
redukujących dawkę promieniowania,
poprawiających jakość uzyskiwanego
obrazu i umożliwiających obrazowanie
z obniżoną dawką promieniowania (jak
np. CARE+CLEAR, ClarityIQ,
DoseRite lub równoważne - zgodnie z
nazwą producenta). Przez równoważny
rozumie się każdy system wyposażony
w pakiet aplikacji, rozwiązań
technicznych i specjalizowanych
algorytmów działających w czasie
rzeczywistym, redukujących dawkę
promieniowania, poprawiających
Adres(y) Wykonawcy(ów)*)
Wymagania
graniczne
Punktacja
TAK
Bez oceny
Tak, Podać nazwę
zaoferowanego
rozwiązania oraz
opisać aplikacje i
algorytmy i
rozwiązania
umożliwiające
redukcję dawki
Bez oceny
Wartość oferowana
jakość uzyskiwanego obrazu i
umożliwiających obrazowanie z
obniżoną dawką promieniowania
3.
4.
I
5.
6.
7.
Instalacja w pomieszczeniu wskazanym
przez Zamawiającego. Wszelkie koszty
związane z instalacją pokrywa
Wykonawca.
Oferowany system posiada wszystkie
niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski
zgodnie z obowiązującym prawem a w
szczególności ustawą o wyrobach
medycznych z 20.05.2010 r.
Statyw podstawowy
Mocowanie statywu na suficie lub na
podłodze
Silnikowe ustawianie statywu w
położeniach umożliwiających
wykonywanie w obszarze głowy i
klatki piersiowej (statyw za głową
pacjenta) oraz w obrębie miednicy i
kończyn dolnych (statyw z boku stołu
pacjenta) - bez zmiany ułożenia
pacjenta na stole i konieczności
obracania stołu
Silnikowe ustawianie statywu do
ustalonej pozycji parkingowej - odjazd
ramienia C w bok lub do tyłu do
pozycji umożliwiającej dostęp do
pacjenta na stole ze wszystkich stron
8.
Zakres projekcji LAO/RAO [0] w
pozycji statywu za głową pacjenta
9.
Maksymalna szybkość ruchów statywu
[°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO przy
zmianie angulacji statywu (z
wyłączeniem ruchów wykonywanych
przy angiografii rotacyjnej)
10.
Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w
pozycji statywu za głową pacjenta
11.
12.
13.
Szybkość ruchów statywu [°/s] w
płaszczyźnie CRAN/CAUD przy
zmianie angulacji statywu (z
wyłączeniem ruchów wykonywanych
przy angiografii rotacyjnej)
Zakres ruchu w kierunku poprzecznym
do osi stołu w położeniu statywu za
głową pacjenta realizowany wyłącznie
ruchem statywu (w cm)
Automatyczny, zmotoryzowany,
jednoczesny obrót detektora i
TAK
Bez oceny
TAK
Bez oceny
TAK , Podać
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Podać zakres i
wartości w obu
kierunkach
≥ 25 °/s
Podać zakres i
wartości w obu
kierunkach
=2400 1 punkt
>2400 3 punkty
najmniejsza -1,
największa -5,
pozostałe proporcjonalnie
=900 - 1 punkt,
>900 - 3 punkty,
≥ 15 °/s
(Podać zakres)
najmniejsza -1,
największa -5,
pozostałe proporcjonalnie
Podać
najmniejszy -1,
największy -10,
pozostałe proporcjonalnie
TAK/NIE
TAK - 10
NIE – 1
kolimatora dla kompensacji obrotu
obrazu przy zmianie położenia statywu
dla dowolnej pozycji statywu (dla
wszystkich dostępnych kątów) z
zachowaniem standardowego położenia
góra-dół, lewo-prawo i standardowego
pola widzenia [°]
14.
Maksymalna wartość kąta opisanego w
punkcie poprzednim [0]
Podać
15.
Możliwość zmiany SlD
TAK
16.
Zakres zmian SlD min 28 [cm]
Podać
17.
Pamięć pozycji statywu
Pulpit sterowniczy ruchów stołu i
statywu w sali zabiegowej mocowany
do stołu
System zabezpieczenia przed kolizją
Automatyczne ustawianie statywu
(angulacje statywu, pozycje przysłon i
odległość cyfrowego detektora od
lampy rtg) w pozycji odpowiadającej
wybranemu obrazowi referencyjnemu
TAK
najmniejszy - 1,
największy - 10,
pozostałe proporcjonalnie
Bez punktacji
najmniejszy - 1,
największy -5,
pozostałe proporcjonalnie
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
18.
19.
20.
System Pojemnościowy - 1
pkt.
Elektromechaniczny
- 10 pkt.
najmniejszy - 1,
największy -5,
pozostałe proporcjonalnie
21.
System antykolizyjny ramienia
TAK, wymienić
22.
Głębokość ramienia C [cm]
TAK, min 89 cm,
Podać zakres
II
23.
24.
25.
Stół pacjenta
Mocowanie stołu na podłodze
Zakres obrotu wokół osi pionowej [0]
Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm]
Przesuw poprzeczny płyty pacjenta
[cm]
TAK
TAK, min ±90°
TAK, min 120 cm
Bez punktacji
Bez punktacji
Bez punktacji
TAK, min ±15 cm
Bez punktacji
27.
Regulacja wysokości stołu [cm] od min
77 cm
TAK, min 28 cm,
Podać zakres
28.
Maks. ciężar pacjenta z obciążeniem
CPR [kg] na maks. wysuniętym blacie
Min 300 kg; Podać
26.
29.
30.
31.
32.
Długość części przeziernej stołu –
wysięg blatu stołu bez zawartości
metalu z wyłączeniem szyn min, 200
cm.
Sterowanie ruchami stołu z pulpitu
przy stole
Pochłanialność blatu pacjenta w
każdym punkcie jego przezierności
maks. 1,5 mm Al.
Akcesoria
najmniejszy - 1,
największy -5,
pozostałe proporcjonalnie
najmniejszy - 1,
największy -5,
pozostałe proporcjonalnie
TAK
najmniejszy - 1,
największy -5,
pozostałe proporcjonalnie
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
min: materac,
uchwyty na dłonie
pacjenta za głową
Bez punktacji
pacjenta, podkładka
(przepuszczalna dla
promieniowania
rtg) pod ramię przy
iniekcji, statyw na
płyny infuzyjne,
podkładki pod
ramiona wzdłuż
płyty stołu, szyny
na akcesoria.
Wymienić.
III
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Generator w.cz.
Maks. moc (możliwa do wykorzystania
w całym oferowanym systemie)
Prześwietlenie (f1uoroskopia)
pulsacyjne
Dostępne częstotliwości fluoroskopii
pulsacyjnej
Zmienna długość impulsów
fluoroskopii pulsacyjnej [ms]
Zmienne wartości prądu anodowego
fluoroskopii pulsacyjnej [mA]
Maksymalna wartość prądu anodowego
fluoroskopii pulsacyjnej [mA]; min.
200 mA
Ekspozycje/serie kontrolne przy
przejściu z prześwietlenia do rejestracji
sceny
Włącznik ekspozycji w Sali badań
bezprzewodowy (min. do prześwietleń
i zdjęć) i przewodowy w sterowni (min.
do prześwietleń i zdjęć)
IV
Lampa RTG / przysłony
41.
Lampa min. 2-ogniskowa
42.
43.
Wielkość najmniejszego ogniska ≤ 0,3
mm
Wielkość kolejnego ogniska po
najmniejszym ognisku ≤ 1,0 mm
Min 100 kW
TAK - 15
NIE – 1
TAK
Bez punktacji
min. zakres od 4 do
30 obr/s. Podać
wartości oraz liczbę
możliwych
ustawień
najmniejsza liczba
ustawień dla wymaganego
zakresu - 1,
największa liczba
ustawień dla wymaganego
zakresu - 5,
pozostałe proporcjonalnie
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Podać
najmniejszy - 1,
największy -5,
pozostałe proporcjonalnie
TAK/NIE
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Podać typ lampy
TAK, Podać liczbę
ognisk
2 ogniska - 1 pkt
3 ogniska - 20 pkt
TAK, Podać
Bez punktacji
TAK, Podać
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez oceny
Min 2,4MHU
Min 2,8 MHU
Bez punktacji
Bez punktacji
najmniejsza - 1,
największy - 5,
pozostałe proporcjonalnie
Bez punktacji
Bez punktacji
46.
47.
Ułożyskowanie anody w łożysku z
płynnego metalu
Lampa sterowana siatką (grid
controlled / grid switch) lub sterowana
z generatora
Pojemność cieplna anody [MHU]
Pojemność cieplna kołpaka [MHU]
48.
Maksymalne rozpraszanie ciepła anody
≥ 5,0 kW
49.
50.
Przysłona prostokątna
Przysłony półprzepuszczalne
TAK
TAK
44.
45.
51.
52.
53.
54.
Filtr półprzepuszczalny dla aplikacji
kardiologicznych
Dodatkowa filtracja promieniowania
(filtry miedziowe lub odpowiedniki)
przy prześwietleniu i przy
ekspozycjach zdjęciowych/seriach
Automatyczny dobór dodatkowej
filtracji promieniowania (filtr
miedziowy lub odpowiednik)
redukującej dawkę w zależności od
angulacji (uwzględniający zmieniającą
się przepuszczalność pacjenta
przy różnych angulacjach) przy
prześwietleniu i ekspozycjach
zdjęciowych/scenach realizowany
przez monitorowanie
przepuszczalności pacjenta przez
automatykę naświetlania
Pomiar dawki promieniowania na
wyjściu z lampy RTG wraz z
prezentacją sumarycznej dawki z
prześwietlenia i akwizycji w trybie
zdjęciowym na
monitorze/wyświetlaczu w sali
zabiegowej (dokumentacja systemu
mierzącego dawkę, certyfikat kalibracji
komory jonizacyjnej systemu DAP)
V
55.
Tor wizyjny
Cyfrowy płaski panel detekcyjny
56.
Wielkość dłuższego boku cyfrowego
rejestratora obrazu min. 40 cm.
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK/NIE
TAK - 5
NIE - 0
TAK, Podać nazwę
zaoferowanej opcji
realizującej tę
funkcję
Bez punktacji
Wielkość piksela
Rozdzielczość przestrzenna detektora
(tzw. częstotliwość Nyquista) min 2,6
[lp/mm]
< 200 [µm]
Bez punktacji
najmniejsza
przekątna aktywnego
pola - 1,
największa przekątna
aktywnego pola - 20
Pozostałe proporcjonalnie
< 200 [µm] – 3 punkty
TAK
Bez punktacji
59.
Liczba pól obrazowych FOV akwizycji
detektora (dostępnych formatów)
≥ 3, Podać liczbę i
wielkości pól
60.
Głębia bitowa detektora ≥ 14 [bit]
Podać
57.
58.
61.
62.
Zawieszenie sufitowe na min 4
monitory w pokoju badań
W sali zabiegowej minimum 4
monitory "fiat" (TFT/LCD):
- 2 szt. angiografia (live i review)
(≥19")
- min. 1 szt parametry hemodynamiki
(≥19")"
- monitor do prezentacji obrazów z
innych urządzeń zewnętrznych wraz z
panelem umożliwiającym przyłączanie
TAK
Tak, podać
wymiary detektora i
długość przekątnej
aktywnego pola
najmniejsza ilość pól – 1,
największa ilość pól – 5
pozostałem
proporcjonalnie
najmniejsza - 1,
największa - 15,
pozostałe proporcjonalnie
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
63.
64.
65.
66.
VI
67.
68.
69.
70.
takich urządzeń (np.
wewnątrznaczyniowe USG) w sali
badań, z możliwością podłączenia
zarówno sygnału DVI-D, jak i VGA, z
zapewnieniem odpowiedniej separacji
galwanicznej
Min 2 monitory obrazowe LCD o
przekątnej ekranu ≥ 19 cali w sterowni
Kalibracja monitorów medycznych z
poziomu użytkownika.
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Wzór do oceny monitorów (typu
SMPTE i TG18)
TAK
Bez punktacji
System cyfrowy / postprocessing /
archiwizacja
Pakiet specjalistycznych algorytmów
działających w czasie rzeczywistym,
poprawiających jakość uzyskiwanego
obrazu i umożliwiających obrazowania
z obniżoną dawką
TAK,
Podać nazwę
zaoferowanej opcji
realizującej tę
funkcję i opisać.
Bez punktacji
Matryca akwizycyjna min 1024 x 1024
TAK
Monitory muszą spełniać wymogi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
(Dz.U. z 2015r , Poz. 2040)
Liczba obrazów na HD w matrycy
1024 x 1024 x 12 bitów bez kompresji
stratnej
Zakres szybkości akwizycji obrazów
DA w matrycy 1024 x 1024 pix x pix
Podać
najmniejsza - 1,
największa - 10,
pozostałe proporcjonalnie
najmniejsza - 1,
największa - 5,
pozostałe proporcjonalnie
Min. od 2 do 25
obr./sek
Bez punktacji
71.
Maksymalna szybkość akwizycji
obrazów DA dostępna w systemie
Podać
najmniejsza - 1,
największa - 5,
pozostałe proporcjonalnie
72.
Zakres szybkości akwizycji obrazów
DSA w matrycy 1024 x 1024 pix x pix
od 1 do 25 obr./sek
TAK/NIE
TAK - 1,
NIE - 5,
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Podać
najmniejszy - 1,
największy - 5,
pozostałe proporcjonalnie
Podać
najmniejsza - 1,
największa - 5,
pozostałe proporcjonalnie
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Roadmap
Akwizycja obrazów prześwietleń –
Fluoro Loop
Maksymalny czas pojedynczej
sekwencji fluoroskopii możliwy do
zapisania na dysku dla prędkości
akwizycji 30 imp./sek[s]
Liczba zapamiętanych obrazów
prześwietleń w jednym protokole
Ustawianie położenia przysłon
znacznikami na obrazie zatrzymanym
bez promieniowania
Zoom w postprocessing'u
Oprogramowanie do poprawy
wizualizacji stentów w czasie
rzeczywistym w naczyniach
wieńcowych
Oprogramowanie do analizy klinicznej
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
VII
88.
89.
90.
91.
stenoz w naczyniach wieńcowych
(min.: automatyczne rozpoznawanie
kształtów; określanie stopnia stenozy;
automatyczna i manualna kalibracja;
pomiary odległości) bazująca na
algorytmach CAAS II lub
analogicznych ( równoważnych) np.
algorytm FIat panel analysis software
(FPAS). Przez równoważny rozumie
się każde oprogramowanie do analizy
klinicznej stenoz w naczyniach
wieńcowych (min.: automatyczne
rozpoznawanie kształtów; określanie
stopnia stenozy; automatyczna i
manualna kalibracja; pomiary
odległości)
Oprogramowanie do analizy lewej
komory serca
Realizacja funkcji systemu cyfrowego
z pulpitu sterowniczego w sali
zabiegowej (łącznie z analizą stenoz)
Realizacja funkcji systemu cyfrowego
z pulpitu sterowniczego w sterowni
(łącznie z analizą stenoz)
Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego
w sali badań
Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego
w sterowni
Architektura dysku twardego w
systemie RAID, zapewniająca
bezpieczeństwo danych w razie awarii
dysku
Archiwizacja badań na CD-R/DVD-R
w standardzie DICOM 3.0
STACJA HEMODYNAMICZNA
Producent stacji hemodynamicznej
typ/model
Baza danych umożliwiająca
przechowywanie wyników badań:
danych demograficznych pacjentów
wraz z zarejestrowanymi
przynależnymi przebiegami EKG,
ciśnień i innymi mierzonymi
parametrami oraz z wyliczonymi
wskaźnikami
Konsola komputerowa z minimum
jednym monitorem kolorowym w
sterowni i z minimum jednym
monitorem o przekątnej min. 19’’
zamontowanym w Sali badań na
zawieszeniu sufitowym z możliwością
prezentacji:
- min. 12 kanałów przebiegów
mierzonych wartości
- komunikacji z systemem
komputerowym stacji badań
hemodynamicznych.
Monitory kolorowe typu LCD
Pomiar i jednoczesna prezentacji min.
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK/NIE
TAK - 3
NIE - 1
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
>300 pacjentów - 10 pkt
>100 pacjentów - 2 pkt
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
VIII
106.
12 kanałów EKG
Pomiar i prezentacja częstości akcji
serca
Pomiar i prezentacja cardiac output
(CO) metodą termodylucji
Pomiar i prezentacja SpO2
Pomiar i prezentacja ciśnienia
nieinwazyjnego
Pomiar i jednoczesna prezentacja min.
4 różnych ciśnień inwazyjnych
Pomiar FFR współpracujących z
przetwornikami pomiarowymi firmy
minimum ST. Jude i Volcano
(przetworniki nie są przedmiotem tego
postepowania)
Oprogramowanie do obliczania
parametrów hemodynamicznych
minimum: wskaźnik sercowy,
wskaźnik lewej i prawej komory,
objętość wyrzutową, opór naczyniowy
płucny i obwodowy (lewe i prawe
serce)
Prezentacje krzywych, parametrów,
danych demograficznych pacjentów i
wyliczonych wskaźników na monitorze
kontrolnym/monitorach kontrolnych w
Sali badań
Dokumentacja (przebieg oraz
wyliczone wskaźniki) na zaoferowanej
sieciowej drukarce laserowej
Archiwizacja mierzonych przebiegów
na CD-R lub DVD-R
Transfer danych demograficznych
pacjentów, rejestrowanych w stacji
badań hemodynamicznych, do sytemu
cyfrowego angiografu.
UPS dla stacji badań
elektrofizjologicznych umożliwiający
w przypadku zaniku zasilania
bezprzerwowe zapisanie w pamięci
zmierzonych krzywych/wyliczonych
parametrów
Wszystkie moduły pomiarowe i
obliczeniowe winny stanowić
integralna całość oferowanego systemu
(stacji badań hemodynamicznych)
Drukarka laserowa umożliwiająca
drukowanie dokumentacji medycznej
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu
zintegrowany z systemem na podstawie
jezdnej.
Zasilacz UPS zapewniający pracę
systemu przez minimum 5 min o mocy
107. 40 kVA zapewniający wszystkie ruchy,
fluorescencje i działanie systemu
obrazowego
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Interkom do komunikacji pomiędzy
108. sterownia i sala zabiegową.
Osłona przed promieniowaniem na
dolne partie ciała (dla personelu) w
109. postaci fartucha z gumy ołowiowej
(ekwiwalent min. 0.5 mm Pb)
mocowanego z boku stołu pacjenta
Osłona przed promieniowaniem na
górne części ciała w postaci szyby
110. (ekwiwalent min. 0.5 mm Pb)
mocowanej na suficie
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Tester pojemności akumulatorów
Parametry techniczne:
Testowane akumulatory: kompaktowe,
alkaliczne, kwasowo-ołowiowe
Pojemność akumulatora: 0-1200Ah
Rezystancja wewnętrzna:
4,000m/40,00m/400,0m/4,000m/4,000/
40,00/400,0 Ω
Dokładność: 4 mΩ +/- 3%
Częstotliwość prądu testu: 1kHz +/30Hz
111.
Napięcie DC: 6,000/60,00V +/-1%
Prąd DC: 600,0 A +/- 2%
Napięcie rozwarcia 5 V max.
Waga: max. 1 kg (tester+przystawka
cęgowa)
Wyposażenie: Przewody pomiarowe z
krokodylami i czujnikiem temperatury,
przewody pomiarowe z sondami
probierczymi, przystawka cęgowa DC,
płytka do zerowania, instrukcja obsługi
, zasilacz AC, kabel optyczny RS232,
oprogramowanie na CD.
Miernik do pomiaru mocy dawki
promieniowania.
Parametry:
przenośny miernik (detektor)
promieniowania jonizującego, który
jest przeznaczony do pomiaru mocy
112. przestrzennego równoważnika dawki
promieniowania X i gamma, pomiaru
mocy dawki promieniowania X i
gamma.
Zakres pomiarowy dla sondy
wewnętrznej:
- mocy przestrzennego równoważnika
IX
113.
114.
115.
116.
X
117.
118.
dawki: do 50 mSv/h
- mocy dawki pochłoniętej w powietrzu
do 50 mGy/h
- przestrzennego równoważnika dawki
0,1 µSv ÷ 10 Sv
- dawki pochłoniętej w powietrzu 0,1
µGy ÷ 10 Gy
DOKUMENTY
Certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczające aparat do użytkowania
na terenie Polski i UE
Instrukcja obsługi i użytkowania w
języku polskim
Skrócona instrukcja w języku polskim
Pełna instrukcja serwisowa i
udostępnienie wszystkich haseł
dostępowych i uzupełniającej
dokumentacji serwisowej do
sprzedanego systemu w okresie co
najmniej 10 lat od uruchomienia
i oddania do eksploatacji aparatu
GWARANCJA
Okres gwarancji min. 24 miesięcy na
aparat oraz wyposażenie
Gwarancja obejmuję wszystkie części
oferowanego systemu
119. Rodzaj gwarancji
120.
121.
122.
123.
Okres gwarancji liczony jest od daty
dwustronnego podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego, potwierdzającego
wykonanie dostawy i związanych z nią
usług,
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie
awarii. w okresie gwarancji - nie
dłuższy niż 24 w godzinach godziny
Wyłącznie nowe części zamienne w
okresie gwarancyjnym
Dostępność nowych części zamiennych
przez okres co najmniej 10 lat od
uruchomienia i oddania do eksploatacji
aparatu
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
(podać)
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Pełna wraz z
bezpłatnymi
przeglądami i
niezbędnymi
czynnościami
konserwacyjnymi
zgodnie z
zaleceniami
producenta w
okresie gwarancji.
Wykonawca
dostarczy
harmonogram
przeglądów oraz
wykaz
wykonywanych
czynności przy
przeglądzie.
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
Podać w godzinach
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
TAK
Bez punktacji
1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje podane jako funkcja lub parametr graniczny w
powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Brak odpowiedzi w rubryce „Parametry oferowane” traktowany będzie jako pominięcie pozycji określającej
daną funkcję lub parametr w Zestawieniu parametrów technicznych.
3. Oświadczam, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po zmontowaniu, podłączeniu i uruchomieniu
będą gotowe do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami
zużywalnymi).
4. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
do podpisania niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)
*) Wykonawca wpisuje odpowiednio
Data
Download