Program konferencji 8.00 - 8. 30 - Rejestracja uczestników 8.30

advertisement
Program konferencji
8.00 - 8. 30 - Rejestracja uczestników
8.30 - Otwarcie konferencji
9.00 - mgr Piotr Kowalczuk (Wiceprezydent Miasta Gdańska) - Wyzwania dla dzieci, rodziców i społeczności
lokalnej w zreformowanej szkole
9.15 - mgr Monika Kończyk (Pomorski Kurator Oświaty) - Uczniowie z zaburzeniami komunikacji pisemnej w
szkołach woj. pomorskiego (aspekty organizacyjne i prawne)
9.30 - Prezentacja tomu pt. „Zaburzenia komunikacji pisemnej” pod red. Anety Domagały i Urszuli Mireckiej
(UMCS)
Sesja I
Prowadzący: prof. UG, dr hab. Ewa Czaplewska
9.45 - prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet SWPS) - Komunikacja pisemna –
zaburzenia – autorska propozycja modelu patomechanizmów
10.30 - prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Model nabywania
czytania i pisania w języku polskim
11.00 - Dyskusja
11.15 - Przerwa kawowa
Sesja II
Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
11.45 - prof. UwB, dr hab. Elżbieta Awramiuk (Uniwersytet w Białymstoku) - Pismo małych dzieci jako obiekt
badań lingwistycznych
12.15 - prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska (Uniwersytet Gdański) - Dysleksja rozwojowa jako zaburzenie
współwystępujące
12.45 - dr hab. Aneta Domagała i prof. UMCS, dr hab. Urszula Mirecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
- Zaburzenia paradygmatyczne i syntagmatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych
13.15 - Dyskusja
13.30 - Przerwa obiadowa
Sesja III
Prowadzący: prof. UwB, dr hab. Elżbieta Awramiuk
14.30 - prof. UG, dr hab. Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański) Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)
15.00 - dr hab. Aneta Domagała i prof. UMCS, dr hab. Urszula Mirecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
- Diagnozowanie sprawności grafomotorycznych
15.30 – dr Anna Walencik-Topiłko (Uniwersytet Gdański) – Logorytmika – metoda wspomagająca terapię zaburzeń
czytania i pisania
16.00 - dr Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański) - Zaburzenia czytania i pisania u dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
16.30 - dr Urszula Sajewicz-Radtke i dr Bartosz M. Radtke (Pracownia Testów Psychologicznych i
Pedagogicznych w Gdańsku) - Psychometria w służbie diagnozy logopedycznej. Wybrane narzędzia diagnostyczne w
pracy logopedów
17.00 - Dyskusja
17.15 - Zamknięcie konferencji
Download