INFORMATYKA kl

advertisement
INFORMATYKA kl. III, podręcznik: Informatyka. Podstawowe tematy.
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny*
*Uczeń otrzymuje daną ocenę spełniając wszystkie wymienione wcześniej wymagania na oceny niższe. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną nie spełniając wymagań
programowych na przynajmniej ocenę dopuszczającą.
BAZY DANYCH
dopuszczający (2)
Uczeń:
Podaje definicję bazy danych,
potrafi podać przykłady baz
danych ze swojego otoczenia
(np. biblioteka, dziennik lekcyjny,
sekretariat itp.)
Określa pojęcia: tabela, pole,
rekord.
Posługuje się gotową bazą
danych do uzyskania prostych
informacji (np. rozkład jazdy
pociągów PKP)
Wyszczególnia pola dla
wskazanej bazy danych.
Zachowuje utworzoną bazę na
dysku.
Otwiera istniejącą bazę i
dokonuje edycji danych.
dostateczny (3)
Uczeń:
Wyszczególnia typy baz danych.
dobry (4)
Uczeń:
Wskazuje przykłady baz danych
różnego typu.
Określa cechy charakterystyczne
pól.
Porządkuje dane.
Korzysta z narzędzi
wyszukiwania danych.
Potrafi skorzystać z bazy
dostępnej w sieci Internet.
Dopisuje nowe dane i usuwa
zbędne.
Modyfikuje strukturę bazy
danych.
bardzo dobry (5)
Uczeń:
celujący (6)
Uczeń:
Dodaje rekordy do bazy danych.
Wyszukuje informacje poprzez
zapytania
Samodzielnie projektuje złożoną
bazę danych.
Przedstawia wyniki analizy bazy
danych przez raporty.
Potrafi zaprojektować nowy
formularz dostosowany do
indywidualnych potrzeb.
ALGORYTMY
dopuszczający (2)
Uczeń:
określa co to jest algorytm
przedstawia algorytm w postaci
przepisu słownego, np. zapisuje
prosty algorytm liniowy w postaci
listy kroków;
zna podstawowe zasady
prezentacji algorytmów w postaci
schematów blokowych (zna
podstawowe bloki potrzebne do
budowania schematu
blokowego);
analizuje gotowy schemat
blokowy prostego algorytmu
dostateczny (3)
Uczeń potrafi:
Uczeń:
bardzo dobry (5)
Uczeń potrafi:
celujący (6)
Uczeń:
podać symbole jakie są
zastosowane w algorytmie
czyta algorytmy wyodrębniając
czynności elementarne
konstruować proste algorytmy
czynności z życia codziennego
świadomie i samodzielnie
wykorzystuje rekurencję w
tworzonych procedurach.
wymienić i zastosować
podstawowe procedury
wybranego języka
programowania
uzasadnia, że dane działanie nie
nadaje się do przedstawienia w
postaci algorytmu
określić przedstawioną sytuację
jako algorytmiczną lub nie
podać przykłady problemów, do
rozwiązania których nie można
zastosować pojęcia algorytmu.
narysować schemat algorytmu
rozwiązania prostego problemu
określić sytuacje warunkowe,
tj. takie, które wyprowadzają
różne wyniki – zależnie od
spełnienia narzuconych
warunków;
zbudować schemat blokowy
prostego algorytmu liniowego,
korzystając z programu
edukacyjnego; analizuje schemat
blokowy algorytmu
z rozgałęzieniami
dobry (4)
potrafi zinterpretować przebieg
symulacji
zna pojęcie rekurencji i potrafi
podać jej przykłady.
analizuje algorytmy, w których
występują powtórzenia i określa,
od czego zależy liczba
powtórzeń
realizuje prostą sytuację
warunkową w wybranym języku
programowania
realizuje algorytm liniowy
i z warunkami w arkuszu
kalkulacyjnym
potrafi podać przykład algorytmu
z pętlą
potrafi zapisać w wybranym
języku programowania
prosty algorytm oraz sprawdzić
działanie napisanego programu
definiuje procedury w wybranym
języku programowania
z parametrami i bez parametrów
oraz wywołuje je
potrafi samodzielnie napisać
specyfikację określonego
przedstawić i narysować schemat zadania;
algorytmu określonego problemu buduje schemat blokowy
algorytmu, w których wystąpią
złożone sytuacje warunkowe.
utworzyć algorytmy z takich
przedmiotów, jak matematyka,
fizyka itp. w postaci przepisu
słownego i w postaci schematu
blokowego
stworzyć prostą symulację za
pomocą programu
przedstawić w postaci schematu
blokowego prosty algorytm
rekurencyjny.
zapisać algorytm z pętlą za
pomocą schematu
blokowego.
potrafi znaleźć i poprawić błędy w
napisanym przez siebie
programie
MODELOWANIE
dopuszczający (2)
Uczeń:
zna pojęcie modelu,
modelowania i symulacji
komputerowej
potrafi podać przykłady modeli
wykorzystywanych w
różnych dziedzinach życia.
dostateczny (3)
Uczeń:
potrafi wyszukać symulacje
komputerowe w dostępnym
oprogramowaniu edukacyjnym
oraz sieci Internet.
potrafi podać przykłady symulacji
komputerowych.
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
dopuszczający (2)
dostateczny (3)
Uczeń:
Uczeń:
zna ogólne zasady projektowania potrafi, korzystając
stron www i wie, jakie narzędzia
z podstawowych znaczników
umożliwiają ich tworzenie
HTML, tworzyć prostą strukturę
strony
wie, w jaki sposób zbudowane są
strony www
umie tworzyć akapity i wymuszać
podział wiersza, dodawać
nagłówki do tekstu, zmieniać krój
i wielkość czcionki
Uczeń:
bardzo dobry (5)
Uczeń potrafi:
celujący (6)
Uczeń:
potrafi podać przykłady
modelowania oraz symulacji
komputerowej
potrafi uzasadnić sensowność
wykorzystania symulacji
komputerowych
potrafi zbudować prosty model
komputerowy.
omawia, korzystając z gotowego
przykładu na czym polega
modelowanie
potrafi wyszukać modele
komputerowe w dostępnym
oprogramowaniu edukacyjnym
oraz sieci Internet.
dobry (4)
dobry (4)
Uczeń:
podaje i omawia przykłady usług
internetowych oraz różnych form
komunikacji
zna funkcje i zastosowanie
najważniejszych znaczników
HTML
potrafi wstawiać obrazy do
utworzonych stron
umie tworzyć listy wypunktowane
i numerowane i wstawiać
hiperłącza
bardzo dobry (5)
Uczeń potrafi:
celujący (6)
Uczeń:
formatuje tekst na stronie,
wstawia tabele
zna większość znaczników HTML
publikuje utworzone strony
w Internecie
wie, jak założyć internetowy
dziennik – blog
umieszcza informacje
w odpowiednich serwisach
internetowych
współpracuje w grupie przy
tworzeniu projektu, wykonując
samodzielnie zadania
szczegółowe
posługuje się wybranym
programem przeznaczonym do
tworzenia stron www
potrafi tworzyć proste witryny
składające się z kilku
połączonych ze sobą stron
dba o poprawność merytoryczną
i redakcyjną tekstów
publikuje stronę www
w Internecie
Download