program wychowawczy

advertisement
PROGRAM
WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5
W LESZNIE
PL. KOMEŃSKIEGO 5
Opracował zespół: Beata Biernat
Elżbieta Ciszewska
Wioletta Dalaszyńska
Halina Pawlak
SPIS TREŚCI
Wstęp ................................................................................................ 3
I. Cele ............................................................................................... 4
II. Metody i formy pracy z dziećmi ............................................... 5
III. Bloki tematyczne ...................................................................... 5
1. Chcę być sobą ................................................................................... 6
2. Chcę poznać reguły życia w grupie ................................................. 7
3. Chcę być wartościowym człowiekiem, kochać moich bliskich i
to wszystko, co mnie otacza ............................................................. 8
4. Dbam o swoje bezpieczeństwo ........................................................ 9
5. Dbam o swoje zdrowie ..................................................................... 10
IV. Model absolwenta ..................................................................... 11
V. Model nauczyciela ..................................................................... 12
VI. Pracownik obsługi - pożądane postawy ................................. 12
VII. System nagród i kar ................................................................ 13
VIII. Formy nagród i kar ............................................................... 14
IX. Refleksje i wnioski .................................................................... 15
X. Ewaluacja.................................................................................... 15
Literatura .................................................................................. 16
WSTĘP
Istotą wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym jest
wspieranie i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju. Zatem uwaga
wychowawcy musi być skierowana na wszystkie sfery osobowości młodego
człowieka: sferę intelektualną, fizyczną, uczuciowo – emocjonalną, sferę woli
i duchową, a zatem rozwój społeczny.
Zmiany zachodzące w świecie narzucają nauczycielom i rodzicom
pewien styl wychowania człowieka nowej ery: potrafiącego samokrytycznie
spojrzeć na siebie i na otaczający go świat. Człowieka, który potrafi czerpać ze
świata to, co jest najlepsze, ale tez dawać i wzbogacać go.
Sens wychowania polega na tym, aby wydobyć to, co w dziecku jest
cenne, lecz jeszcze ukryte, wyzwolić jego potencjał. Wychowanie ma otworzyć
dziecko szeroko na dobro, które może stać się jego udziałem, pomóc
w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, nabywaniu hartu w zmaganiu
z przeciwnościami.
Towarzyszenie dziecku na drodze jego rozwoju wymaga dobrej
orientacji w indywidualnych możliwościach wychowanka, aby można było
postawić mu odpowiednie wymagania. Wychowanie dziecka to także
zapewnienie mu wartościowego środowiska wychowawczego, pozwalającego
na wspólne przezywanie w trakcie zabawy, pracy, rozmowy, tworzenia.
Mając to wszystko na uwadze przyjęłyśmy wspólny plan działania,
zwany Planem Wychowawczym. Uwzględnia on potrzeby całej społeczności
przedszkolnej: dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska.
Program Wychowawczy naszego przedszkola ma za zadanie określić,
jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jakie
normy postępowania, zachowana są pożądane, aby dziecko umiało
funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
W celu osiągnięcia zamierzeń staramy się zapewnić warunki do pełnego
rozwoju osobowego każdego dziecka.
I.
CELE:
1. Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego
dziecka
zgodnie
z
jego
wrodzonym
potencjałem
i możliwościami w relacjach ze środowiskiem – kulturowym
i przyrodniczym.
2. Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np.
życzliwości, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
3. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną, środowiskiem, w którym
dziecko przebywa.
4. Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw
konfliktowych, doprowadzanie do kompromisu.
5. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
6. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających
zagrożeń.
7. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
II. METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI
Wśród metod, które będą pomocne w realizacji założeń programu można
wyróżnić ich grupy:
- wspierające rozwój dziecka
- stymulujące rozwój dziecka
- usprawniające.
Dzięki połączeniu tych grup metod można wszechstronnie oddziaływać na
dziecko. Pozwoli im to na wdrożenie wielu ważnych, życiowych nawyków,
wiadomości i umiejętności dotyczących profilaktyki zachowań.
W trakcie realizacji programu nauczyciel wykorzystuje różne formy organizacji
pracy, miedzy innymi formę pracy zbiorowej w grupie, w zespole oraz zajęć
indywidualnych.
Różnorodność form opiera się na wykorzystaniu utworów literackich,
codziennych sytuacji, spotkań z ciekawymi ludźmi ( np. weterynarzem,
policjantem, lekarzem, higienistką). Przybiera również formę wycieczek
i spacerów, zakłada tez wykorzystanie filmów edukacyjnych.
III. BLOKI TEMATYCZNE
1. CHCĘ BYĆ SOBĄ
2. CHCE POZNAĆ REGUŁY ZYCIA W GRUPIE
3.CHCĘ BYĆ WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM, KOCHAĆ
MOICH BLISKICH I TO WSZYSTKO, CO NAS OTACZA
4. DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
5. DBAM O SWOJE ZDROWIE
1. CHCĘ BYĆ SOBĄ
NORMY POSTĘPOWANIA:







wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany
ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki
mów o swoich uczuciach, odczuciach
używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję
okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom
pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań
słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:
 dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa
nauczycielki, postaci z literatury itp.)
 uczenie dzieci wyrażania umiejętności określania swoich uczuć,
wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych
 uświadamianie dziecku, że jest niepowtarzalne ma prawo do własnego
zdania, popełniania błędów
 uczenie poszanowania własności i wytworów pracy kolegów
 uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa
 rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr'u,
stosowanie ich w sytuacjach codziennych
 opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie
z pełnymi ustami, używanie serwetki itp.)
 uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla
zachowań negatywnych.
2. CHCĘ POZNAĆ REGUŁY ŻYCIA W GRUPIE
NORMY POSTĘPOWANIA:







unikaj krzyku, kłótliwości
przestrzegaj zawartych umów, reguł
oceniaj zachowanie, a nie osoby
korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach
wystrzegaj się kłamstwa
okazuj pomoc innym
dziel się z kolegami zabawkami, słodyczami,
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:









ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np.: zgodnego
zachowania się podczas zabaw , kulturalnego włączania się do zabaw
kolegów, zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali
ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów.
reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę.
uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie
stosujemy obraźliwych słów)
zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie
wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie
gazety, darcie papieru).
udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:
rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji w utworach literackich
i w sytuacjach codziennych, podejmowanie prób oceny i ocenianie
postępowania bohaterów bajek i opowiadań
układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków
złego postępowania, wyciąganie wniosków
rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań
i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć,
liczenie się z odczuciami drugiej osoby
3. CHCĘ BYĆ WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM,
KOCHAĆ MOICH BLISKICH I TO WSZYSTKO, CO
MNIE OTACZA
NORMY POSTĘPOWANIA:








bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych)
dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie)
rozmawiaj z rodzicami o ich pracy
pamiętaj o uroczystościach rodzinnych
poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta
przeproś w przypadku wyrządzenia komuś krzywdy
okazuj uczucie miłości i szacunku wobec najbliższych
podejmuj proste obowiązki w domu i w przedszkolu
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:










pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej
rodziny, kraju
wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w
uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych,
festynach.
w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie
dzieciom ich przynależności narodowej
zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski
rozróżnianie i nazywanie pozytywnych cech charakteru ( koleżeństwo,
odwagę uprzejmość, tolerancję itp.)
dostrzeganie i rozumienie związku człowieka z przyrodą - uwrażliwianie
na szanowanie przyrody (zwierzęta, rośliny)
orientowanie się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje
dziecko
rozumienie i akceptowanie odrębności narodowych
zapoznawanie dzieci z miejscem zamieszkania
poznawanie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji
narodowych i regionalnych (legendy, obyczaje, zwyczaje, stroje)
4. DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
NORMY POSTĘPOWANIA:









nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw,
nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia
nie przyjmuj słodyczy od nieznajomych
zwróć się o pomoc w razie potrzeby
pamiętaj swój adres zamieszkania,
unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:
 spotkania z policjantem, lekarzem - omówienie zachowań bezpiecznych
dla zdrowia
 ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu
w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,
 zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji
niebezpiecznych zabaw i zachowań
 poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających własnemu bezpieczeństwu
 spotkanie z weterynarzem- omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę
jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore,
 rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych
 dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na
skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje)
 poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań
5. DBAM O SWOJE ZDROWIE
NORMY POSTĘPOWANIA:










nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,
często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu,
hartuj swój organizm,
ubieraj się odpowiednio do temperatury
zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
nie obawiaj się wizyty u lekarza, mów o tym czego się boisz,
unikaj hałasu,
nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia,
informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie,
samopoczucie)
złe
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:












czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez
nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń
gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu)
uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania
stosownie do pogody
kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw
systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów
higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji
dostrzeganie pozytywnego wpływu zabiegów higienicznych dla zdrowia
rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego
kontrolowania i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta
w gabinecie stomatologicznym
uczenie prawidłowego mycia rąk, zębów, posługiwania się chusteczką itp.
ukazanie konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania zasad higieny
stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb
własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.)
uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw
jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu,
zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku
przyrody, filmy edukacyjne, itp.)
przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia
(owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych)
omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia,
skaleczenia, określonej dolegliwości,

dostrzeganie w otoczeniu zjawisk akustycznych będących przyczyną
zmęczenia i zdenerwowania (krzyk dzieci, głośna muzyka, hałas z ulicy
IV. MODEL ABSOLWENTA
Celem programu wychowawczego Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lesznie
jest sprecyzowanie modelu absolwenta, który stałby się wzorem postaw
pożądanych w zakresie wiedzy, umiejętności i zachowań.
Dążymy do tego, aby absolwent naszej placówki kończąc przedszkole posiadał
następujące cechy:
BYŁ KULTURALNY:
· Używał form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
· Stosował zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”.
· Okazywał szacunek dorosłym (starszym osobom).
· Był serdeczny dla innych (kolegów i dorosłych).
· Nie wyśmiewał się z kolegi lub koleżanki.
DBAŁ O SWOJE ZDROWIE:
· Nie krzyczał, mówił umiarkowanym głosem.
· Brał udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach /przebywał na
świeżym powietrzu/.
· Hartował swój organizm.
· Ubierał się stosownie do pory roku.
· Mył ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
· Zasłaniał usta przy kichaniu i kasłaniu.
· Umiał powiedzieć, czego się boi.
· Umiał mówić o swoich uczuciach.
KONTROLOWAŁ SWOJE ZACHOWANIE:
· Wyrażał swoje emocje w sposób właściwy zrozumiały dla otoczenia.
· Zwracał się z problemami do rodziców.
· Nie obrażał się.
· Nie był agresywny-nie bił się z rówieśnikami.
· Bawił się tak, aby nie przeszkadzać innym
· Pamiętał o konsekwencjach swojego działania.
· Umiał słuchać, co mówią inni
· Nie wyrządzał krzywdy innym.
· Pomagał młodszym mniej sprawnym.
· Akceptował siebie i innych takimi, jacy są.
· Dostrzegał sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych.
V. MODEL NAUCZYCIELA








Zna przestrzega prawa dziecka
Potrafi być cierpliwy, miły serdeczny, ale i konsekwentny
Jest wyrozumiały, szczery, sprawiedliwy
Jest kreatywny
Dotrzymuje umów, przyrzeczeń i tajemnic
Przyznaje się do własnych pomyłek
Pamięta, że dziecko chętniej reaguje na pochwalę niż karę
Ma indywidualne podejście do każdego dziecka
VI. PRACOWNIK OBSŁUGI – POŻĄDANE POSTAWY






Współpracuje z nauczycielem
Jest odpowiedzialny
Jest kulturalny, aktywny, życzliwy
Dba o bezpieczeństwo dzieci
Otwarty na problemy placówki
Nieangażujący się w konflikty nauczyciela z rodzicami
VII. SYSTEM NAGRÓD I KAR
W przedszkolu, jak w każdej grupie społecznej, funkcjonują określone
postępowania, regulujące współżycie i współdziałanie pomiędzy wszystkimi
członkami zespołu przedszkolnego – dziećmi i dorosłymi – potrzebne są formy
wyrażające uznanie za podporządkowanie się i sankcje w wypadku
niestosowania się do nich.
Do form tych należą nagrody i kary.
NAGRADZAMY ZA:






stosowanie ustalonych umów i zasad
wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
wypełnienie podjętych obowiązków
bezinteresowną pomoc innym
stosowanie zasad ochrony przyrody
aktywny udział w pracach grupy
Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak
podporządkowania się im.
KONSEKWENCJE WYCIĄGAMY ZA:
 nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie
i przedszkolu
 stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
i innych
 zachowania agresywne skierowane na dorosłych, dzieci lub przedmioty
 niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
VIII. FORMY NAGRÓD I KAR
Program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 5 oparty jest na
następujących wzmocnieniach pozytywnych:







pochwała wobec grupy
pochwała indywidualna
pochwała przed rodzicami
pochwała przed dyrektorem
atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego
samodzielności
drobne nagrody rzeczowe ustalone wspólnie z rodzicami
Formy konsekwencji za niestosowanie się do ustalonych zasad:
 słowne upomnienia
 rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do
autorefleksji)
 wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu
zachowania dziecka,
 odsunięcie na krótki czas od zabawy
 zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych
emocji
 poinformowanie rodziców o przewinieniu
 symbol np. smutna buzia, czarna kropka
IX. REFLEKSJE WNIOSKI






X.
Nauczyciele w zakresie wychowania maja funkcję wspomagającą
i uzupełniającą w stosunku do rodziców
Podstawową formą pracy wychowawczej z dziećmi powinna być zabawa
W podjętym procesie wychowania obok dzieci uczestniczą nauczyciele
i wtedy ich celem może być naprawa niewłaściwych wzajemnych postaw,
wzajemne uczenie się, poznawanie swych oczekiwań, modyfikacja
wzajemnych odniesień
Nauczyciel – wychowawca jako bardziej świadomy procesu, wzajemnych
interakcji, powinien próbować przełamać stereotypowe zachowania
wobec dzieci
Wzajemna życzliwość i zaufanie na linii nauczyciel – dziecko – rodzic,
stanowią właściwy punkt wyjścia do pracy edukacyjnej, co stanowi
warunek jej powodzenia
Sukces zaplanowanego programu wychowawczego powinien być
osiągnięty, bo kadra pedagogiczna:
- odczuwa potrzebę zmian
- jest profesjonalna w metodach i treściach
- posiada kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności
EWALUACJA
1. Miarą osiągnięcia celu będą kryteria sukcesu dziecka.
DZIECKO:
 Zna zasady i normy kultury bycia obowiązujące w przedszkolu
(stosownie do wieku dziecka)
 Jest samodzielne w zakresie samoobsługo
 Jest ciekawe świata
 Szanuje swoją i cudzą własność
 Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego zachowania
 Wie, co sprzyja i zagraża zdrowiu, przestrzega poleceń nauczyciela
 Wie i rozumie, że dobre zachowania są pochwalone
 Podejmuje próby samooceny

2. Miarą osiągnięcia celu programu będzie zadowolenie nauczycieli
wynikające z:
 Jednolitego oddziaływania wychowawczego wszystkich nauczycieli
 Z bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptacji podmiotowości dziecka
 Wzrostu poziomu umiejętności nauczycieli w zakresie kompetencji
wychowawczych

Osiągnięcia dobrych efektów pracy wychowawczej
Download