STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W

advertisement
STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
CIECHANOWIE
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie zwany dalej "Ośrodkiem" jest
samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów, nieposiadającą osobowości
prawnej, powołaną Zarządzeniem Nr 3/90 Prezydenta Miasta Ciechanowa z dnia 24 maja
1990 roku do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, działającą w formie jednostki
budżetowej.
§ 2.
Siedzibą i terenem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar miasta
Ciechanów.
§ 3.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie działa na podstawie niniejszego Statutu
oraz innych przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 930),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Tj. Dz.U. z 2016,
poz. 902 )
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1047),
6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz.U. z 2016 r.
poz.922),
7) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz.U. z
2016 r. poz. 23),
8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Tj. Dz.U. 2015 r.
poz.2164 z póź.zm.),
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 581),
10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Tj. Dz.U. z
2016 r. poz. 963),
11) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 513)
12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 546)
13) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tj. Dz.U. z 2015 r.
poz.114 z póź.zm),
14) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 169),
15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tj.
Dz. U. z 2016 poz.575),
16) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Tj. Dz. U. 2015
poz. 1380 z późn. zm.),
17) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239)
18) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 162 z późn. zm),
19) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z
2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
20) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. poz. 1860).
ROZDZIAŁ II.
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 4.
Celem działalności Ośrodka jest podejmowanie szeroko rozumianych działań o charakterze
profilaktycznym, kompensacyjnym, motywacyjnym i wspierającym zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem w szczególności
poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2) umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka,
3) wspomaganie osób i rodzin w wysiłkach podejmowanych w celu zaspokojenia ich
niezbędnych potrzeb.
§ 5.
Zasadniczym przedmiotem działania Ośrodka jest wykonywanie zadań pomocy społecznej w
Gminie Miejskiej Ciechanów, a w szczególności:
1) przyznawanie i realizowanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy
społecznej,
2) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi,
3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej,
4) koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
5) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
współudział w tworzeniu niezbędnej infrastruktury socjalnej odpowiadającej
potrzebom społecznym,
6) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb,
8) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin,
9) realizacja, w ramach posiadanych środków, zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych w Gminie Miejskiej Ciechanów.
§ 6.
Ośrodek wykonuje także inne zadania, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej
dotyczące:
1) świadczeń rodzinnych,
2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych,
3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
4) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
5) wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,
6) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy Miejskiej Ciechanów, w
szczególności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w
rodzinie, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego
skutków, a także integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
§ 7.
1. Ośrodek realizuje zadania statutowe współpracując z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Ciechanów.
2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy Miejskiej
Ciechanów.
§ 8.
Ośrodek, realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i
przekazywać je nieodpłatnie klientom pomocy społecznej.
ROZDZIAŁ III.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
§ 9.
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem jednoosobowo, na podstawie i w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ciechanów.
3. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej.
4. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Ciechanów, który wykonuje
wobec niego uprawnienia zwierzchnika służbowego.
5. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację statutowych zadań wykonywanych
przez Ośrodek i jest pracodawcą dla wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, podział zadań oraz tryb załatwiania
spraw przez poszczególnych pracowników, jak również inne ustalenia dotyczące
organizacji Ośrodka, określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
7. Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do określania przez dyrektora Ośrodka
zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.
8. W zakresie realizacji zadań Ośrodka, Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie
zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów.
§ 10.
Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta Ciechanów coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§ 11.
1. Dyrektor Ośrodka prowadzi postępowanie i wydaje decyzje administracyjne w zakresie
wykonywania zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych Gminie, na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Ciechanów.
2. Do wydawania decyzji administracyjnych Prezydent Miasta Ciechanów może
upoważnić, na wniosek Dyrektora, innych pracowników Ośrodka.
ROZDZIAŁ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE OŚRODKA
§ 12.
1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu Miasta Ciechanów.
2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki zapewnia
budżet Wojewody Mazowieckiego.
§ 13.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków
opracowywany na podstawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Ciechanów na
dany rok kalendarzowy.
3. W planie finansowym Ośrodka, w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w
następstwie uchwał Rady Miasta Ciechanów lub Zarządzeń Prezydenta Miasta.
4. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków
otrzymanych z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
5. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz otrzymanych środków na wydatki
budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
6. Ośrodek sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
7. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 14.
1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Miejskiej Ciechanów.
2. Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością.
ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
Wszelkie zmiany Statutu Ośrodka następują w drodze Uchwały Rady Miasta Ciechanów, w
trybie obowiązującym przy jego uchwalaniu.
Download