Kalwinizm w dobie reformacji

advertisement
Kalwinizm w dobie reformacji - geneza i
uczestnicy
Kalwinizm jest jednym z najważniejszych wyznań protestanckich
wywodzących się wprost z czasów reformacji. Jan Kalwin, twórca
doktryny kalwinizmu, był francuskim teologiem, 25 lat młodszym od
Marcina Lutra. Na protestantyzm przeszedł na początku lat 30-tych XVI
wieku. Niedługo potem, z powodu nasilających się represji przeciwko
innowiercom, zmuszony był opuścić Francję. Swą działalność
kontynuował w Genewie.
Najważniejsze dzieło Jana Kalwina „Ustanowienie religii
chrześcijańskiej”, opublikowane zostało w roku 1536. Za jego sprawą
Kalwin wyniesiony został do rangi najważniejszej postać
protestantyzmu, co jemu samemu nie za bardzo odpowiadało.
Doktryna kalwinizmu wywodzi się bezpośrednio z Biblii,
zakwestionowano bowiem prawomocność tradycji. Kluczowym
zagadaniem była nauka o predestynacji- przeznaczeniu. Zakładało ona,
iż los człowieka jest przesądzony od samego początku. Decyzja o
potępieniu lub zbawieniu należy do Boga i podejmowana jest
niezależnie od życia i postępowania człowieka. Została ona dokonana
przed stworzeniem świata i nic nie jest w stanie tego zmienić (śmierć na
krzyżu była zbawieniem tylko dla tych, którzy zostali wybrani). Właśnie
dlatego zanegowana została również wolna wola człowieka. Wobec
wszechmocy boga ludzie są bezsilni, nieistotni. Wyznanie Kalwina to,
jak sam uważał, religia wiary, stojąca w opozycji do religii uczynków tj.
katolicyzm. W przeciwieństwie do luteranizmu głosi niezależność od
wszelkich struktur państwowych.
Kalwin rzecz jasna nie uznawał autorytetu papieża, sukcesji apostołów i
struktury hierarchicznej Kościoła. Kalwinizm odrzucił większość
sakramentów z wyjątkiem chrztu i eucharystii pod dwiema postaciami,
w której Jezus jest jedynie symbolem. Ponadto kalwini przeciwni są
zakładaniu zakonów, nakładaniu celibatu oraz kultom świętych. W
świątyniach nie są umieszczane krucyfiksy, relikwie i obrazy.
Kalwinizm zyskał wielu sympatyków wśród warstwy mieszczańskiej
przede wszystkim z powodu poglądów na pracę. Kalwin głosił bowiem
przekonanie, iż bogacenie się jest przejawem łaski bożej, bieda
natomiast jej brakiem. Doktryna ta miała niebagatelne znaczenie dla
rozwoju zachodnioeuropejskiej burżuazji i kapitalizmu. Kalwinizm jest
jednym z najbardziej liberalnych i otwartych związków wyznaniowych.
Doktryna Kalwina zakorzeniła się głównie w państwach Europy
Zachodniej (Szkocja, Szwajcaria, Francja, Irlandia Niderlandy), w
mniejszym stopniu również Wschodniej (Litwa, Siedmiogród, Węgry). Z
kalwinizmu wywodzą się takie ruchy jak: purytanie występujący na
terenie wielkiej Brytanii, hugenoci we Francji, anabaptyści oraz
prezbiterianie z terenów Szkocji.
Sam Jan Kalwin, jako humanista, ma również wielkie zasługi w
propagowaniu edukacji i przedsiębiorczości. Do jego teorii dotyczących
organizacji kościoła odwoływali się twórcy nowoczesnych koncepcji
państwowości. 
Download