Mutacje dynamiczne w chorobach neurodegeneracyjnych Anna

advertisement
Mutacje dynamiczne w chorobach neurodegeneracyjnych
Anna Sułek
Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Mutacje dynamiczne powodujące zwielokrotnienie liczby powtórzeń mikrosatelitarnych są
przyczyną wielu chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego. Należą do nich
m. in.: choroba Huntingtona (HD), grupa ataksji rdzeniowo-móżdżkowych (SCA),
rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni (SBMA), zespół łamliwego chromosomu X i dystrofie
miotoniczne (DM1 i DM2). Najczęściej spotykane są powtórzenia trójnukleotydowe, które
zlokalizowane mogą być zarówno w kodujących częściach genów (HD, SCA 1, 2, 3, 6, 7, 17,
SBMA), jak i w regionach nieulegających translacji (FRAX, DM, SCA8, SCA12).
Zwielokrotnienie liczby powtórzeń i przekroczenie tego zakresu leży u podstaw tzw. mutacji
dynamicznych oraz procesu chorobowego. Dokładny mechanizm zwiększania liczby
powtórzeń trójnukleotydowych nie jest do końca poznany.
Dla każdego z genów ustalono specyficzny, prawidłowy zakres powtórzeń CAG, w którym
ciąg CAG jest stabilny, tzn. nie wykazuje tendencji do ekspansji. Nie przekracza on z reguły
40 powtórzeń CAG. Jednak allele z dużą, graniczną liczbą powtórzeń CAG mogą tracić
stabilność i ulegać ekspansji, co jest równoznaczne z powstawaniem mutacji de novo; zostało
to zaobserwowane w HD i SCA3.
Allele, w których przekroczona została granica prawidłowego zakresu powtórzeń
mikrosatelitarnych, wykrywa się u osób chorych. Przyczyną dalszego zwiększania się liczby
powtórzeń z pokolenia na pokolenie jest ich niestabilność w gametogenezie.
Diagnostyka molekularna chorób powodowanych mutacjami dynamicznymi polega na
analizie DNA prowadzącej do ustalenia liczby powtórzeń mikrosatelitarnych w genach
związanych z występowaniem poszczególnych wymienionych wyżej chorób. Potwierdzenie
diagnozy klinicznej i określenie typu choroby możliwe jest, gdy wykaże się, że liczba
powtórzeń mikrosatelitarnych w jednym z badanych genów przekracza zakres prawidłowy.
Wskazaniem do analizy DNA u pacjentów z objawami choroby powinien być pozytywny
wywiad rodzinny wskazujący na dominujący sposób dziedziczenia lub recesywny sprzężony
z płcią w przypadku SBMA i zazwyczaj późny wiek zachorowania. Dane o pacjencie
powinny obejmować szczegółowy wywiad rodzinny oraz opis badania fizykalnego - ogólnego
i neurologicznego.
1
W chwili obecnej badania DNA umożliwiają diagnostykę HD, SBMA oraz siedmiu postaci
autosomalnych dominujących ataksji rdzeniowo-móżdżkowych: SCA1, SCA2, SCA3, SCA6,
SCA7, SCA12, SCA17 jak również dystrofii miotonicznej.
Analiza DNA oparta jest na wykorzystaniu reakcji PCR z użyciem starterów specyficznych
dla danego genu, zlokalizowanych tak, aby amplifikacja obejmowała region zawierający
powtórzenia mikrosatelitarne. Do wizualizacji wykorzystuje się znaczniki radioizotopowe lub
fluorescencyjne. Następnym etapem jest rozdział elektroforetyczny otrzymanych produktów
reakcji w żelach poliakrylamidowych i ocena wielkości tych produktów z odniesieniem do
standardu wielkości. Uzyskaną liczbę powtórzeń porównuje się z charakterystycznym dla
badanego genu zakresem prawidłowym. W przypadku powtórzeń mikrosatelitarnych
zlokalizowanych w niekodujących regionach genu obserwowany stopień niestabilności może
być znacznie większy i mutacje dynamiczne mogą prowadzić do ekspansji liczących kilkaset
a nawet kilka tysięcy powtórzeń (dotyczy to dystrofii miotonicznej). Wówczas klasyczna
reakcja PCR jest niewystarczająca i konieczne staje się zastosowanie modyfikowanych metod
z użyciem starterów, z których jeden jest specyficzny dla danego genu, a drugi do sekwencji
mikrosatelitarnej. Ta metoda nie umożliwia jednak określenia liczby powtórzeń, więc w
przypadkach, kiedy jest to niezbędne stosuje się technikę hybrydyzacji (Southern blot).
W chorobach o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, prawdopodobieństwo
zachorowania dla dzieci chorego rodzica wynosi 50%. Wykorzystanie badań molekularnych
w diagnozowaniu chorób neurodegeneracyjnych ma duże znaczenie dla poradnictwa
genetycznego. Pacjentowi i jego rodzinie można zaproponować następujące rodzaje badań:
- Badanie diagnostyczne - poszukiwanie mutacji dynamicznych w genach związanych z
występowaniem klinicznych objawów choroby choroby.
- Badanie przedobjawowe - wykonywane na życzenie pełnoletnich osób z rodziny, w której
wcześniej, na podstawie badań molekularnych u probanda ustalono rozpoznanie choroby.
- Badania prenatalne - analiza DNA płodu, jeśli u jednego z rodziców stwierdzono uprzednio
występowanie ekspansji powtórzeń mikrosatelitarnych.
2
Download