Seksuologia-kliniczna-cz1-norma-i-patologia

advertisement
SEKSUOLOGIA KLINICZNA
(CZ.I)
NORMA I PATOLOGIA
Nazwa przedmiotu
Autor programu
Rok
Semestr
Liczba godzin
Forma zaliczenia
Prowadzący
Wymagania wstępne
Status przedmiotu w
programie studiów
Seksuologia kliniczna – norma i patologia
Prof. Maria Beisert, dr Aleksandra Chodecka
4
8
30 godz. ćwiczeń
Praca pisemna
Prowadzący: dr Aleksandra Chodecka, mgr Anna Roszyk
Fakultatywny
Założenia i cele:
Celem zajęć jest stworzenia możliwości nabycia przez uczestników umiejętności oceny i
rozróżniania pomiędzy prawidłowym a nieprawidłowym funkcjonowaniem psychoseksualnym
na różnych etapach życia w dorosłości. Rozbieżności pomiędzy interpretacją kryteriów normy
na gruncie takich perspektyw jak medyczna, psychologiczna oraz społeczna sprawiają, że
ocena obrazu klinicznego nie jest łatwa. Studenci mają za zadanie zmierzyć się z różnymi
podejściami w rozumieniu natury funkcjonowania seksualnego człowieka.
Treści programowe:
Ćwiczenia 1.
Seksuologia – specyfika dyscypliny
- czym zajmuje się seksuologia
- jedna osoba – wiele diagnoz – różne kryteria normy
Ćwiczenia 2.
Neuropsychologiczne mechanizmy funkcjonowania
seksualnego
- analiza uwarunkowań i powiązań pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a
funkcjonowaniem seksualnym
- analiza przypadków nieprawidłowego funkcjonowania seksualnego o podłożu
neurologicznym
Ćwiczenia 3.
Endokrynologiczne mechanizmy funkcjonowania
seksualnego
- analiza uwarunkowań i powiązań pomiędzy układem wydzielania wewnętrznego a
funkcjonowaniem seksualnym
- analiza przypadków nieprawidłowego funkcjonowania seksualnego o podłożu
hormonalnym
Ćwiczenia 4.
Problematyka normy na różnych etapach życia
człowieka – moratorium w okresie dojrzewania
- jedno zachowanie – wiele interpretacji – o zmieniającej się z wiekiem normie
funkcjonowania seksualnego
- zachowania seksualne na granicy normy u osób w okresie dzieciństwa i adolescencji
Ćwiczenia 5.
Problematyka normy w funkcjonowaniu seksualnym
człowieka dorosłego
- zachowanie seksualne osób w wieku średniej i późnej dorosłości
- funkcjonowanie seksualne na tle ogólnego stanu zdrowia
- próba redefinicji kryteriów normy w odniesieniu do zachowań seksualnych będących
konsekwencją zmian rozwojowych w pozostałych sferach funkcjonowania człowieka
Ćwiczenia 6.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych – analiza
przypadków związanych z zaburzeniami
różnicowania płci
- chromosomalne i hormonalne zaburzenia będące podłożem nieprawidłowości w zakresie
kształtującej się płciowości
- trudności osób z zaburzeniami różnicowania płci
Omówienie według schematu: objawy – diagnoza – alternatywne rozpoznania – wskazania
do pomocy seksuologicznej
Ćwiczenia 7.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych – analiza
przypadków związanych z zaburzeniami tożsamoci
płciowej
- rodzaje zaburzeń w obszarze identyfikacji płciowej – transseksualizm i transgenderyzm
Omówienie według schematu: objawy – diagnoza – alternatywne rozpoznania – wskazania
do pomocy seksuologicznej
Ćwiczenia 8.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych – analiza
przypadków związanych z zaburzeniami preferencji
seksualnych
- rodzaje parafilii
- klasyfikacje parafilii
Omówienie według schematu: objawy – diagnoza – alternatywne rozpoznania – wskazania
do pomocy seksuologicznej
Ćwiczenia 9.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych – analiza
przypadków związanych z dysfunkcjami seksualnymi
- kryteria normy w obszarze realizacji potrzeby seksualnej a subiektywne odczucia
dotyczące potrzeby seksualnej
Omówienie według schematu: objawy – diagnoza – alternatywne rozpoznania – wskazania
do pomocy seksuologicznej
Ćwiczenia 10.
Zaburzenia seksualne w klinice ginekologicznej i
andrologicznej
- znaczenie ogólnego stanu zdrowia w ocenie funkcjonowania psychoseksualnego
- różnicowanie czynników psychogennych i organicznych w genezie powstawania
zaburzeń i dysfunkcji seksualnych
- analiza przypadków
Ćwiczenia 11.
Zaburzenia seksualne w klinice psychiatrycznej,
- znaczenie ogólnego stanu zdrowia w ocenie funkcjonowania psychoseksualnego
- różnicowanie czynników psychogennych i organicznych w genezie powstawania
zaburzeń i dysfunkcji seksualnych
- analiza przypadków
Ćwiczenia 12.
Zaburzenia seksualne w klinice chorób przewlekłych
- znaczenie ogólnego stanu zdrowia w ocenie funkcjonowania psychoseksualnego
- różnicowanie czynników psychogennych i organicznych w genezie powstawania
zaburzeń i dysfunkcji seksualnych
- analiza przypadków
Ćwiczenia 13.
Zaburzenia seksualne w klinice chorób
przenoszonych drogą płciową
- znaczenie ogólnego stanu zdrowia w ocenie funkcjonowania psychoseksualnego
- różnicowanie czynników psychogennych i organicznych w genezie powstawania
zaburzeń i dysfunkcji seksualnych
- analiza przypadków
Ćwiczenia 14.
Zaburzenia seksualne jako przejaw dysfunkcji w
diadzie
- norma indywidualna i partnerska – zastosowanie w ocenie normatywności i patologii
funkcjonowania seksualnego
Ćwiczenia 15.
- ćwiczenia umiejętności
seksuologicznym
Specyfika pracy z pacjentem z problemem
seksuologicznym
nawiązywania kontaktu z pacjentem z problemem
Literatura obowiązkowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban & Partner
Beisert, M. (2006), Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Bonnet, G. (2006). Perwesje seksualne: historia pojęcia, opis objawów, przyczyny. Gdańsk: GWP.
Carnes, P. (2001). Od nałogu do miłości. Poznań: Media Rodzina
Kratochvil, S. (2002). Leczenie zaburzeń seksualnych. Warszawa: Iskry
Lew - Starowicz, Z., Skrzypulec, V. (2010). Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, r.4, 5, 8.
Leiblum, S.R., Rosen, R.C. (red.) (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne
McKay Hart, D., Norman, J. (2006). Ginekologia. Wrocław: Wyd. Med. Urban&Partner, r.2, 3, 17,
18,19.
Solomon E., Berg, L., Martin, D., Ville,C. (1996) Biologia. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza,
r.39, 40, 47,48.
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
Gołąb, Traczyk, (1997). Anatomia i fizjologia człowieka. Łódź: Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR
ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i
wskazówki diagnostyczne. Kraków-, Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne
„Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2000
Przyłuska-Fiszer, A. (2007). Kodeks etyczny Światowego Towarzystwa Seksuologicznego. Przegląd
Seksuologiczny, 11, 3-14.
Uwagi:
Praca zaliczeniowa ma na celu ocenę wiedzy studenta na temat problematyki normy i patologii oraz
umiejętność jej zastosowania w analizie objawów prezentowanych w dostarczonych przypadkach.
Download