Zrównoważona energia Raport społeczny 2008

advertisement
Zrównoważona energia
Raport społeczny 2008
„Odpowiedzialna Energia”
Jest I-szym raportem nt. społecznej odpowiedzialności PGNiG, opartym na standardach GRI
(choć były już „przymiarki” – w zeszłym roku przy okazji raportu rocznego, wydano raport
środowiskowy GK PGNiG).
Dane finansowe, które są w nim zawarte zgodne są z danymi finansowymi z raportu rocznego
za 2008r. Raport został przygotowany na potrzeby wewnętrzne Grupy i jej interesariuszy:
udziałowców, inwestorów, pracowników, dziennikarzy, społeczności lokalnej (aczkolwiek nie
został poddany audytowi z zewnątrz).
Raport „Odpowiedzialna Energia” prezentuje strategię Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu PGNiG na lata 2009-2015.
Grupa kapitałowa PGNiG:
•
Jest największym importerem gazu ziemnego do Polski. Gaz ziemny z importu pochodzi
głównie z Rosji, ale jest także sprowadzany z Turkmenistanu i Uzbekistanu, Niemiec,
Ukrainy i Czech.
•
Główni odbiorcy: przemysł chemiczny, hutnictwo, i energetyka oraz odbiorcy domowi (97%)
PGNiG S.A. jest głównym podmiotem grupy PGNiG, w skład której wchodzi 26 spółek
zależnych od PGNiG S.A. oraz 8 spółek pośrednio zależnych.
•
Dystrybucją zajmuje się 6 spółek Gazownictwa, które są spółkami strategicznymi GK
PGNiG. 9 spółek specjalizuje się w poszukiwaniach i eksploatacji złóż, 1 w segmencie
magazynowania, pozostałe 10 prowadzi działalność usługową (w tym budowlano-montażową
dla przemysłu wydobywczego).
Struktura organizacyjna spółki:
•
Walne zgromadzenie
-
najwyższy organ Spółki działający wg zasad Kodeksu spółek Handlowych oraz Regulaminu
Walnego Zgromadzenia. Poprzez Walne Zgromadzenie akcjonariusze rozpatrują
i zatwierdzają sprawozdania Zarządu, podejmują decyzje co do wielkości, sposobu oraz
terminu wypłaty dywidendy z zysku. Większościowym akcjonariuszem Grupy jest Skarb
Państwa (73,5% głosów na WZ).
•
Rada Nadzorcza
- sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności grupy. W skład wchodzi od 5 do
9 członków (w tym jeden niezależny), powoływanych na 3-letnia kadencję przez Walne
Zgromadzenie. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego
członka Rady Nadzorczej.
•
Zarząd
-
kieruje działalnością spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych. Od 2 do 7 osób, tą liczbę ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu
powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
•
Komitet Audytu
- działa w ramach Rady Nadzorczej, jako stały organ, służący pomocą radzie Nadzorczej
w zakresie jego zadań. Składa się z co najmniej 3 członków Rady.
Podstawową działalnością firmy są:
• poszukiwania, eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
• import, magazynowanie, obrót i dystrybucja paliw gazowych i płynnych.
Działalność grupy ma wpływ na wszystkie obszary odpowiedzialnego
biznesu: miejsce pracy, środowisko i społeczności lokalne.
Aby lepiej zobrazować te zależności dane zawarte w raporcie przedstawiono
w poszczególnych segmentach działalności Grupy:
1. Segment Poszukiwanie i Wydobycie:
- Społeczności lokalne.
- Rynek.
- Środowisko.
2. Segment Obrót i Magazynowanie w tym Dystrybucja.
3. Energetyka.
- Społeczności lokalne:
•
Oddziały Obrotu i Gazownie wspierają ważne lokalne wydarzenia – sportowe, inwestycyjne,
kulturalne i oświatowe. PGNiG wspiera również rozwiązywanie problemów lokalnych
podmiotów tzw. „wrażliwych społecznie”, jak np. szpitale proponując im m.in. ugody, raty
i rabaty na dostawę gazu).
- Rynek:
•
rosnąca liczba punktów obsługi.
- Środowisko:
•
gaz ziemny zastępując węgiel przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego (mniejsza
emisja substancji szkodliwych).
5. Segment Dystrybucja:
•
segment jest ściśle powiązany z Obrotem, na rzecz, którego wykonuje usługę dystrybucji,
oraz bilansowani i rozliczania gazu;
•
w kontekście zrównoważonego rozwoju firma „stara się utrzymać sieć dystrybucyjną
z poszanowaniem obowiązującego prawa i środowiska naturalnego oraz utrzymanie
konkurencyjności paliwa gazowego”.
6. Nowy Segment Energetyka:
•
jest poniekąd związany ze Strategią Zrównoważonego Biznesu;
•
Grupa chce w niedalekiej przyszłości (w perspektywie roku 2015) poszerzyć działalność
o produkcje i obrót energii elektrycznej, w oparciu nie tylko o gaz ziemny, ale także
odnawialne źródła energii;
•
rozwój nowego segmentu wpłynie na społeczności lokalne, ponieważ budowa biogazowi
i wykorzystanie biomasy wymagają budowania relacji z rolnikami i innymi dostawcami
„zielonego” paliwa;
•
wpłynie również na środowisko, powodując zmniejszenie szkodliwych emisji, lepsze
wykorzystanie paliw pierwotnych oraz mniejsze zużycie wody.
Interesariusze Grupy Kapitałowej:
Interesariuszami, wynikającymi ze specyfiki działalności firmy są:
•
dostawcy gazu krajowego i importowanego;
•
odbiorcy gazu, czyli: Ministerstwo Skarbu, Gospodarki lub Ochrony Środowiska, Urząd
Zamówień Publicznych, Urząd Regulacji Energetyki;
•
firmy odpowiedzialne za budowę gaz portu;
•
a także instytucje finansowe, GWP, firmy doradcze i wykonawcze w zakresie gazownictwa;
•
wreszcie klienci biznesowi i indywidualni.
Grupa zdaje sobie sprawę z wagi dialogu ze swoimi interesariuszami z uwagi na fakt, że
tematy surowców energetycznych, zmiany klimatu, ochrony środowiska i
odpowiedzialnego biznesu są coraz częściej obecne w dyskusjach polityków,
społeczeństwa i świata biznesu.
Stąd pomysł na cykl konferencji poświęconych zrównoważonemu rozwojowi w branży
energetycznej. Pierwsza odbyła się w czerwcu 2009r.
Przykłady narzędzi dialogowych zawartych w raporcie:
•odpowiedzi na listy, porady,
•czat z prezesem,
•wywiady (wywiad z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki).
Firma przywiązuje ogromną wagę do polityki informacyjnej:
•
organizuje konferencje prasowe dotyczące wyników finansowych, transmitowane przez
Internet;
•
rozbudowana została strona firmowa (która zajęła 5 miejsce, jeżeli chodzi
o funkcjonalność i intuicyjność w rankingu stron korporacyjnych 16 największych firm
w Polsce);
•
funkcjonuje czat firmowy, gdzie na pytania pracowników odpowiada prezes (m.in. pytania
o związki zawodowe, czy nepotyzm w firmie).
Podejście Grupy Kapitałowej PGNiG
do zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialnego biznesu
Metoda ustalania wybranych kwestii:
•
11.2008 r. – Zarząd PGNiG zaakceptował strategię Grupy Kapitałowej PGNiG
w perspektywie roku 2015,
•
Równocześnie zostały rozpoczęte prace nad stworzeniem Strategii Zrównoważonego
Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu (SZRiOB),
•
SZRiOB powinna uzupełniać strategię biznesową o obszary, co do których nie było
szczegółowych odniesień w strategii biznesowej, tj. kwestie związane z miejscem pracy,
komunikacją i marketingiem oraz kwestie związane z dbałością o środowisko,
•
SZRiOB jest komplementarna w stosunku do strategii biznesowej,
•
Skorzystano z pomocy zewnętrznego doradcy – PricewaterhouseCoopers.
Proces tworzenia strategii:
•
Przyjęcie założenia pełnej integracji SZRiOB ze strategią biznesową,
•
Zaangażowanie dużego zespołu pracowników, reprezentujących cały zakres działalności,
•
Powołano Komitet Sterujący z udziałem dyrektorów kluczowych departamentów
biznesowych Spółki,
•
Powołano Zespoły Robocze odpowiadające za cztery obszary odpowiedzialnego biznesu
(przedstawiciele Centrali Spółki oraz spółek i oddziałów Grupy)
•
Role Koordynatorów Regionalnych CSR, na poziomie poszczególnych oddziałów Spółki
powierzono osobom zajmującym się promocją i komunikacją w tych oddziałach.
•
Zorganizowane zostały spotkania Centrali firmy z osobami z poszczególnych obszarów
biznesu i pilotażowych wizyt w wybranych spółkach i oddziałach Grupy,
•
Zgromadzono i przeanalizowano dane z całej GK, spotkano się koordynatorami CSR i
liderami poszczególnych obszarów oraz zorganizowano warsztaty strategiczne
(przedstawiciele Zarządu, kadry dyrektorskiej i przedstawicieli poszczególnych obszarów z
Grupy PGNiG)
•
W wyniku tych konsultacji opracowano cele SZRiOB,
•
20 lipca przyjecie przez Zarząd SZRiOB.
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
w Grupie Kapitałowej PGNiG
Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (SZRiOB)
jest komplementarna w stosunku do strategii biznesowej
i wyznacza kierunki ZR i OB na lata 2009-2015.
•
wdrożenie i realizacja SZRiOB opiera się na trzystopniowej strukturze zarządzania:
- za wdrożenie SZRiOB odpowiedzialny jest: Prezes Zarządu PGNiG SA, wiceprezes ds.
Dialogu Społecznego, Wiceprezes ds. Gazownictwa i Handlu (ich rola to: akceptacja kierunku
i zakresu działań oraz opiniowanie i nadzorowanie działań SZRiOB z celami biznesowymi
GK PGNiG),
•
wsparcie merytoryczne i organizacyjne należy do Komitetu Sterującego
(współodpowiedzialny za wdrożenie SZRiOB, osiągnięcie wybranych celów i wdrożenie
działań) oraz Pełnomocnika ds. Zrównoważonego Rozwoju Odpowiedzialnego Biznesu
(współodpowiedzialny za wdrożenie SZRiOB, koordynacja wdrożenia strategii w spółkach
i oddziałach).
SZRiOB podzielony został na sześć filarów:
1. Dbałość o klienta.
2. Rozszerzenie działalności biznesowej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
3. Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy.
4. Dialog i współpraca ze społecznościami lokalnymi i partnerami biznesowymi.
5. Ochrona środowiska naturalnego.
6. Rzetelna, spójna komunikacja i marketing.
1.Dbałość o klienta:
•
obsługa 6,6 mln klientów (głównie indywidualni odbiorcy gazu);
•
świadomość konieczności poprawy satysfakcji klienta dot. działań PGNiG (m.in. wyjaśnienie
zmian przepisów prawa, w wyniku których powstały odrębne podmioty odpowiedzialne za
dystrybucje gazu);
•
prowadzone regularnie badania satysfakcji klientów indywidualnych, kluczowych
i strategicznych; ponad 50% podmiotów GK PGNiG realizuje działania związane z badaniem
satysfakcji klienta – dotychczasowe działania m.in.: stworzenie jednego standardu obsługi
klientów indywidualnych;
•
dążenie do spełnienia oczekiwań klientów (większej elastyczności i możliwości negocjowania
cen gazu, informatyzacji usług);
•
wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w celu usprawnienia rozpatrywaniea
reklamacji i skróceniu czasu oczekiwania na załatwienie sprawy;
•
dostosowanie usług do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z zaleceniami Urzędu
Regulacji Energetyki);
•
prowadzenie kampanii edukacyjnych;
•
zapewnienie klientom odpowiedniego dostępu do informacji (mimo braku wymogów
prawnych, PGNiG zamieszcza na www informacje o dostarczanym gazie – jego jakości,
wartości ciepła spalania etc);
•
badanie próbek gazu w celu kontroli jakości;
•
zwiększanie świadomości wśród klientów nt. polityki cenowej firmy;
•
ponad 330 Biur Obsługi Klienta;
•
prowadzenie działań na rzecz ochrony odbiorców wrażliwych społecznie (m.in. poprzez
rozłożenie płatności na raty, odstąpienie od naliczania odsetek etc.) – brak jednoznacznej
definicji prawnej takich podmiotów utrudnia prowadzenie powyższych działań;
•
planowane uruchomienie infolinii, obsługi on-line, platformy samoobsługowej, dostosowanie
www do potrzeb osób słabowidzących;
•
planowane działania edukacyjne w zakresie użytkowania gazu i efektywnego korzystania
z energii;
•
planowane zagęszczenie sieci dystrybucyjnej oraz dostarczanie gazu do miejscowości, które
nie miały dostępu do paliwa gazowego;
•
spółki GK PGNiG otrzymały 37 nagród i wyróżnień dot. działalności biznesowej.
2. Rozszerzenie działalności biznesowej
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju:
•
poszukiwanie nowych kierunków i źródeł dostaw gazu;
•
815 mln zł przeznaczone zostały na realizację projektów zw. z wzrostem zdolności
wydobywczych i dywersyfikację dostaw źródeł gazu;
•
priorytet: zwiększenie wydobycia gazu w kraju;
•
rozwój firmy poza granicami kraju – dostęp do zasobów gazu w innych państwach (np.
Norwegia, Egipt, Dania);
•
rozbudowa podziemnych magazynów gazu w celu obsługi sezonowych dostaw oraz
nietypowych wzrostów zapotrzebowania; zabezpieczenie ciągłości dostaw gazu;
•
poszukiwanie innowacyjnych form wykorzystania gazu ziemnego (np. w instalacjach
klimatyzacyjnych);
•
planowane rozszerzenie obszaru działalności firmy o energetykę (do 2015r.);
•
w trakcie budowa koncernu multienergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła
energii i nowoczesne technologie;
•
powołano Biuro Nowych Przedsięwzięć oraz Dział Projektów Energetycznych dla realizacji
projektów energetycznych;
•
uzyskanie akredytacji dla Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, działającego w
ramach PGNiG; które bada wielkość emisji CO2 (jedyny w Polsce tak szeroki zakres
akredytacji); Laboratorium jest otwarte na uczniów i studentów;
•
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez spółki GK PGNiG (badanie jakości gazu,
zmniejszenie wpływu na środowisko);
•
współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce;
•
planowany rozwój źródeł energii elektrycznej i ciepła;
•
planowane wybudowanie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli; proekologiczne
składowanieCO2.
3. Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy.
Odpowiedzialny pracodawca:
•
PGNiG S.A. należy do największych pracodawców w Polsce.
•
Zatrudnia ponad 30 000 pracowników w różnych segmentach (poszukiwanie i wydobycie,
obrót i magazynowanie, dystrybucja).
•
Pracownicy Grupy PGNiG to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści różnych
branż (geolodzy, wiertnicy, sejsmolodzy, ekonomiści, doradcy klienta, sprzedawcy).
•
Forma zatrudnienia: ~98% na podstawie umowy o pracę, ~2% umowa zlecenie.
•
W całej Grupie PGNiG działa109 organizacji związkowych.
•
W każdej spółce wyznaczona jest osoba ds. pracowniczych i kontaktu ze związkami
zawodowymi.
•
Grupa informuje pracowników i konsultuje z nimi ważne decyzje.
Polityka rekrutacyjna:
•
Rekrutacja wewnętrzna: możliwość zmiany stanowiska w obrębie grupy
•
Rekrutacja zewnętrzna: zdobywanie pracowników poprzez angażowanie w program praktyk i
staży, rekrutacja wykwalifikowanych specjalistów z zewnątrz.
Pakiet świadczeń dodatkowych:
•
bony podarunkowe, opieka medyczna, dopłaty do biletów na dojazd do pracy,
•
możliwość uczestnictwa w imprezach sportowych, pakiet socjalny (tzw. Wczasy pod gruszą,
pożyczki),
•
dodatkowe 2 dni wolne w roku (4 grudzień, z okazji imienin lub urodzin w wybranym
terminie przez pracownika)-zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla
pracowników i PGNiG S.A. z 2009 r.
Bardzo ważne jest bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy, dlatego prowadzone są:
•
priorytetowe działania w tym zakresie, ze względu na wysokie ryzyko pracy
•
monitoring liczby i przyczyn wypadków
•
systematyczne szkolenia z zakresu BHP
Dodatkowo firma przeprowadza i umożliwia:
•
szkolenia pracownicze: nauka języków obcych, studia podyplomowe, praktyki zawodowe w
Moskwie lub Brukseli, dofinansowanie do studiów wyższych;
•
w celu rozwoju umiejętności menedżerskich kluczowych pracowników udział w Projekcie:
Rozwój Kapitału ludzkiego PGNiG S.A;
•
przeprowadzanie anonimowych ankiet w oddziały poszczególnych miast wśród pracowników,
w celu oceny satysfakcji z pracy, motywacji, relacji z przełożonym, komunikacji.
Plany na przyszłość:
•
budowa systemu motywacyjnego i lojalnościowego pracowników;
•
badania satysfakcji pracowników;
•
objęcie wszystkich pracowników całej Grupy pakietem medycznym;
•
Przygotowanie i wdrożenie strategii HR z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
4. Dialog i współpraca ze społecznościami
lokalnymi i partnerami biznesowymi.
W ramach zaangażowania społecznego poszczególne podmioty:
•
udzielają wsparcia w zakresie: edukacji, sportu, kultury, ekologii, ochrony zdrowia i rozwoju
nauki;
•
współpracują z władzami lokalnymi, m.in. w zakresie rozbudowy infrastruktury w gminach;
•
zatrudniają pracowników pochodzących z rynku lokalnego→ zmniejszenie bezrobocia w
poszczególnych regionach;
•
inwestują w lokalną infrastrukturę→ poprawa jakości dróg;
•
wypłacają rekompensaty i odszkodowania za zajęcie gruntów i wyłączenie ich z użytkowania
(rekompensaty za 2008- 16,11 mln);
•
prowadzą dialog ze społecznością lokalną poprzez organizowanie działań edukacyjnych dla
okolicznych mieszkańców (spotkania informacyjne dot. danej inwestycji).
Metody wspierania społeczności lokalnych:
•
w 2004 roku powołano Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Jej działalność
skierowana jest do dzieci i młodzieży i polega na przyznawaniu stypendiów, nagród oraz
dotacji. Od 2007 fundacja realizuje dwa programy:
– Wolontariat studencki – celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży w małych miejscowościach;
– Skrzydła z PGNiG - program prowadzony z Caritas Polska. Celem jest wyrównanie
życiowych szans dzieci z ubogich rodzin;
•
darowizny- pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz różnych grup beneficjentów (wsparcie
publicznej służby zdrowia poprzez zakup aparatury medycznej, dotacja na rzecz Muzeum
Ignacego Łukasiewicza);
•
wolontariat pracowniczy – zaangażowanie pracowników (w sumie ponad 31 tys. osób)
w edukację młodzieży, aktywizację osób wykluczonych, wspieranie chorych, akcje
ekologiczne.
Plany na przyszłość:
•
stworzenie dla Grupy Strategii Zaangażowania Społecznego, której celem będzie
angażowanie w projekty biznesowe spółek grupy społeczności lokalnych i wspieranie
inwestycji lokalnych;
•
budowanie długotrwałych i partnerskich relacji z podwykonawcami i poddodostwacami
•
większa efektywność dialogu z administracja publiczną, Urzędem Regulacji Energetyki.
5. Ochrona środowiska naturalnego:
•
ze względu na dużą ingerencja w zasoby naturalne oraz poszczególne elementy powodowane
rodzajem prowadzonej działalności poszukiwawczo-wydobywczej (wydobycie gazu
ziemnego co z drugiej strony pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery)
PGNiG stawia na zamianę dużych źródeł ciepła na małe oraz produkcję energii
w skojarzeniu;
•
grupa posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę zajmującą realizacją zagadnień ochrony
środowiska (wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania środowiskowego, badania i
monitoring stanu środowiska);
•
wszystkie jednostki należące do Grupy PGNiG posiadają stosowne pozwolenia i decyzję na
korzystanie ze środowiska;
•
GK PGNIG wdrożyła systemy zarządzania środowiskowego oparte na normie PN-EN ISO
14001;
•
grupa wprowadziła wewnętrzne i zewnętrzne systemy kontroli jakości i emisji gazów
cieplarnianych;
•
zastosowanie nowoczesnych technologii przy wydobyciu gazu ziemnego pozwala na
ograniczenie emisji do środowiska (usuwanie rtęci, odsiarczanie złóż);
•
w każdej jednostce organizacyjnej został wdrożony program gospodarki odpadami
(ograniczenie odpadów, segregacja, przekazywanie do odzysku);
•
jednostki PGNiG przeprowadzają prace rekultywacyjne na zanieczyszczonych terenach
(zanieczyszczone gleby na kopalniach, ekspedytach ropy, parki magazynowe, grunty po
likwidacjach i rekonstrukcjach odwiertów).
Plany na przyszłość:
•
dalsze działania mające na celu minimalizowanie wpływu na środowisko;
•
promowanie zastosowania gazu ziemnego, jako najbardziej przyjaznego dla środowiska;
•
zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników poprzez systematyczne szkolenia.
6. Rzetelna, spójna komunikacja
i marketing.
Najważniejsze cele PGNiG w zakresie komunikacji i marketingu:
•
Zapewnienie spójnej, rzetelnej i efektywnej komunikacji, budowanie pozytywnych
relacji z mediami oraz prowadzenie działalności marketingowej zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju,
•
Skuteczne wykorzystanie różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji, tak by
aktywność spółki w najwyższym stopniu odpowiadała potrzebom interesariuszy Grupy
PGNiG.
Podjęte działania:
•
aktywne uczestnictwo w rozwoju branży m.in. poprzez:
- współpracę z organizacjami branżowymi (np. Izba Gazownictwa, Politechnika Wrocławska, i
wiele innych), praktycznie żadna istotna konferencja branżowa nie odbywa się bez udziału
przedstawicieli PGNiG,
- zaangażowanie w formie: członkowstwa, prac badawczych, projektów, udziału w konferencjach,
zasiadaniu we władzach organizacji branżowych. Prace dotyczą m.in. opiniowania regulacji,
tworzenia standardów i wytycznych dla branży, doskonalenia zawodowego, ect.
- (06.2009 r.) z inicjatywy PGNiG odbyła się konferencja „ Odpowiedzialna Energia”, gdzie
została podpisana pierwsza w Polsce Deklaracja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Branży
Energetyczne;
•
zapewnienie dostępu do informacji poprzez:
- kampanie edukacyjne, badania satysfakcji, rozwój komunikacji elektronicznej z klientami oraz
stworzenie jednego standardu obsługi klientów,
-
dobre relacje z mediami poprzez udzielanie szerokiej informacji dotyczącej projektów
inwestycyjnych, dywersyfikacji dostaw, zakupów nowych złóż, jak również zmian w
funkcjonowaniu spółek GK PGNiG;
•
zaangażowanie w projekty społeczne i sponsoringowe
- udział w tworzeniu potrzebnej infrastruktury, wzmacnianie rynku pracy poprzez zatrudnienie
okolicznych mieszkańców, a także różnorodne działania o charakterze pro-publico bono i
charytatywnym,
- ochrona środowiska jako ważny element komunikacji marketingowej,
- 87,5% spółek, oddziałów i gazowni Grupy deklaruje uwzględnienie w swej komunikacji
zewnętrznej elementów ekologicznych i społecznych, co w opinii blisko 90% podmiotów jest
ważne lub bardzo ważne,
- zaangażowanie w projekty: „Bezpieczniej z wodą”, „PGNiG Bezpieczne Mazury” czy akcje edukacyjnoinformacyjną „EKOSTYLE”,
- sponsoring sportu poprzez wsparcie lokalnych klubów i imprez sportowych (np. współpraca z Polskim
Związkiem Towarzystw Wioślarskich),
- uczestnictwo wielu przedsięwzięciach istotnych dla polskiej kultury i sztuki – zarówno w wymiarze lokalnym,
jak i ogólnopolskim (np. Misteria Paschalia, Konkursy Szopek Krakowskich czy Festiwal Filmów
Niezwykłych),
- w ostatnim miesiącu pracy nad SZRiOB powstała Strategia Działań Sponsoringowych Grupy Kapitałowej
PGNiG – wypracowana w oparciu o najlepsze praktyki spółek Grupy, które uwzględniają zasady ZR;
•
dbałość o dialog społeczny i komunikację wewnętrzną poprzez:
- system komunikatorów (zespół osób odpowiedzialnych za koordynowanie komunikacji wewnętrznej w swoich
macierzystych jednostkach i koordynowanie współpracy w tym zakresie z pozostałymi podmiotami Grupy),
- portal Newsletter: elektroniczny portal z najważniejszymi informacjami dla pracowników Grupy,
- elektroniczny Newsletter
- „Magazyn” pismo pracowników PGNiG,
- elektroniczne czaty – z Prezesem Zarządu PGNiG (co najmniej dwa razy w roku),
- prezentacje biznesowe, narady i spotkania,
Plany na przyszłość:
•
Zgodnie z przyjętą SZRiOB rozpoczynają pracę nad stworzeniem wspólnej dla GK PGNiG
strategii komunikacji korporacyjnej, obejmującej wszystkie aspekty komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej – relacje z mediami i komunikację kryzysową, zaangażowanie społeczne
podmiotów Grupy, czy wspomniane już działania sponsoringowe oraz marketingowe.
•
Celem tej strategii jest wypracowanie zasad i procedur zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju oraz doskonalenie kanałów komunikacji wewnętrznej i wspólne
realizowanie przedsięwzięcia w tym zakresie.
•
Stworzenie strategii wynika z przekonania, że wszystkie te działania pomogą PGNiG
w lepszej, bardziej efektywnej komunikacji z ich interesariuszami, również wewnętrznymi,
co w efekcie stanie się źródłem przewagi konkurencyjnej.
Wady i zalety społecznego raportu
„Odpowiedzialna energia”.
Wady:
Mocny zgrzyt między praktyką i teorią
•
s. 8 cyt.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ta wartość dotyczy całej aktywności Grupy PGNiG - relacji ze
społeczeństwem, środowiskiem naturalnym oraz udziałem PGNiG w zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wobec pracowników wartość ta przejawia się
w trosce o stabilne i bezpieczne miejsce pracy.
Wśród spółek objętych Strategią Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu
GK PGNiG znajduje się Geofizyka Kraków.
•
Tymczasem 28 IX 2008 r. w Pakistanie zostaje porwany, a po kilku miesiącach stracony
pracownik Geofizyki Kraków, wchodzącej w skład Grupy PGNiG
•
Wysyłanie pracowników w jeden z najniebezpieczniejszych rejonów Pakistanu (płn-zach.
regiony kraju, okolice Peszawaru) i to w dodatku w sytuacji, gdy porwania obcokrajowców są
tam rzeczą nagminną, nie świadczy o odpowiedzialności spółki. De facto pracownicy byli
narażeni na utratę życia. W rezultacie jeden z jej pracowników – Piotr Stańczak został
porwany, a następnie zamordowany przez miejscowych talibów.
•
Brak w raporcie jakiejkolwiek wzmianki o tym wydarzeniu (poza 1 wyjątkiem, o którym
dalej) oraz kolejnych działaniach podjętych wobec innych pracowników, pracujących w
Pakistanie czy działań mających na celu odzyskanie pracownika.
•
A przecież na s. 8 napisali: „WIARYGODNOŚĆ - ta wartość oznacza, że Grupa PGNiG
prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i przejrzysty, jest przewidywalna, dba o status
firmy godnej zaufania.”
•
Obecnie na stronie Newsroomu Geofizyki Kraków najstarsza wiadomość pochodzi z III
2009r. (Stańczak został zamordowany na początku lutego 2009 r.), czyli usunięto wszelkie
informacje o incydencie w Pakistanie.
„Doskonalimy bezpieczeństwo i higienę pracy”
•
Cyt: W 2008 roku w całej Grupie wydarzyło się łącznie 213 wypadków (indywidualnych i
zbiorowych), w których obrażeń ciała doznało 217 pracowników. Jedna osoba, zatrudniona w
zielonogórskim PN „Diament”, na skutek wypadku poniosła śmierć. Pracownik spółki, bez
sprzętu ochronnego, spadł z 18-metrowego pomostu wieżowego. W 2008 roku zanotowaliśmy
spadek liczby wypadków (o 15) i osób w nich poszkodowanych (o 20) w stosunku do danych
z poprzedniego roku. Tym samym średni wskaźnik częstotliwości wypadków przypadający na
1000 zatrudnionych spadł w minionym roku z 8,0 w 2007 do 7,2 w 2008 roku.
•
s. 11 cyt. „Raport nie został poddany weryfikacji zewnętrznej, jednak wszelkie dane
prezentowane w niniejszym Raporcie zgromadzone zostały w sposób rzetelny, bezpośrednio
z podmiotów, których dotyczy niniejsza publikacja oraz od osób nadzorujących dane obszary
aktywności Grupy Kapitałowej PGNiG.”
Ani słowa o p. Piotrze Stańczaku i jego śmierci – co jest jawnym kłamstwem. Za to chwalą się
spadkiem liczby wypadków.
•
Chwalą się spadkiem liczby wypadków pracowników (s.85), ale brak danych, jak w ostatnich
latach wyglądały statystyki wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W 2008 r. – oficjalnie jeden,
choć wiemy o dwóch. Może rok wcześniej ich nie było?
•
Dział Osiągnięcia –Kalendarium
Osiągnięcia rozumiane są wyłącznie w kategoriach czysto biznesowych. W tym dziale brak
jakichkolwiek informacji o osiągnięciach grupy z zakresu CSR. Strony działu są wypełnione
tylko i wyłącznie Kalendarium, które zawiera informacje nowych kontraktach biznesowych,
a w dodatku zamieszczone są wydarzenia z I poł. 2009 r.
•
Brak informacji o zaangażowaniu (kalendarium) firmy z akcje społ. lub ekologiczne, poza
prowadzoną działalnością.
•
•
Dział Dialog – Interesariusze Grupy kapitałowej
Kompletny brak rzeczowej analizy dialogu, opisu podjętych działań i ich skutków w
odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy.
Od firmy oczekiwalibyśmy streszczenia działań i ich efektywności, a nie chaotycznego
przytaczania bezsensownych przykładów (cyt. „czytelniczka z Warszawy pisze…”)
i odpowiedzi o charakterze truistycznym („Przypominamy kilka podstawowych zasad, które
pomagają w racjonalnym korzystaniu z gazu”).
Na s. 48 przytaczamy czat z prezesem, w którym I raz pojawia się informacja o zajściu
w Pakistanie (o co zresztą pyta pracownik – sami autorzy raportu konsekwentnie pomijają ten
fakt).
Zalety:
Trudniej było je znaleźć zalety niż wady, no ale…
I – zrobili raport, co w Polsce jest jeszcze rzadkością. 
II – Raport jest rozbudowany tematycznie – widać, że starają się skupić na wielu aspektach CSR
III – Wysoka dbałość o pracowników – np. praktyka dodatkowych 2 dni wolnych w roku
(4 grudnia – Barbórka oraz w dniu urodzin/imienin pracownika).
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download