PROFiL STUDIO ARCHITEKTONICZNE. REALIZACJA INWESTYCJI

advertisement
PROFiL
STUDIO ARCHITEKTONICZNE. REALIZACJA INWESTYCJI.
Ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice
Email: [email protected]
Fax 032 720 657
PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI "SZPITAL
POWIATOWY" IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ, UL. KRAKOWSKA 31, 32-700 BOCHNIA
TYTUŁ PROJEKTU: „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ISTN. CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W
BUDYNKU „B” SZPITALA W BOCHNI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 31 NA DZIAŁCE 5766/2
WRAZ Z WEW.INSTALACJAMI WENTYLACJI MECH. I KLIMATYZACJI, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, INST. TECHNOLOGICZNYCH”.
NR DZIAŁKI: 5766/2
AUTORZY OPRACOWANIA:
branża
Specjalność:
architektura
architektoniczna
konstrukcje
Konstrukcyjnobudowlana
Instalacje sanitarne
Inżynieryjno-instalacyjna
Instalacje elektryczne
Inżynieryjno-instalacyjna
2.
Spis zawartości projektu wykonawczego:
- Strona tytułowa
- spis zawartości opracowania
- Oświadczenia projektantów/sprawdzających
- Spis rysunków
- Spis załączników
- Spis treści
- Opis techniczny
- cz. rysunkowa
Projektant:
Sprawdzający:
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
3. Oświadczenia projektantów/sprawdzających.
Gliwice, 25.06.2015 r.
Oświadczenie
Projektanta/sprawdzającego projekt budowlany w branży: architektonicznej
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. Poz.
1623 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pod nazwą:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ISTN. CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W BUDYNKU „B” SZPITALA W BOCHNI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 31 NA DZIAŁCE 5766/2
WRAZ Z WEW.INSTALACJAMI WENTYLACJI MECH. I KLIMATYZACJI, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, INST. TECHNOLOGICZNYCH”.
Sporządzony w: czerwiec 2015 r.
dla: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI "SZPITAL POWIATOWY" IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ, UL. KRAKOWSKA 31, 32-700 BOCHNIA
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Imię Nazwisko
uprawnienia
specjalność
nr członkowski izby
Projektował:
mgr inż. arch. Jolanta No-
176/SWOKK/2013
architektoniczna
SL-1617
114/02
architektoniczna
SL-0615
wak
Sprawdził
mgr inż. arch. Barbara
Kaźmierczak-Pikoń
2
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Gliwice, 25.06.2015 r.
Oświadczenie
Projektanta/sprawdzającego projekt budowlany w branży: konstrukcyjnej
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. Poz.
1623 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pod nazwą:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ISTN. CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W BUDYNKU „B” SZPITALA W BOCHNI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 31 NA DZIAŁCE 5766/2
WRAZ Z WEW.INSTALACJAMI WENTYLACJI MECH. I KLIMATYZACJI, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, INST. TECHNOLOGICZNYCH”.
Sporządzony w: czerwiec 2015 r.
dla: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI "SZPITAL POWIATOWY" IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ, UL. KRAKOWSKA 31, 32-700 BOCHNIA
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Imię Nazwisko
uprawnienia
Specjalność
nr członkowski izby
Projektował:
mgr inż. Henryk Borecki
82/92
Konstrukcyjno-budowlana SLK/BO/2950/01
SLK/1193/POOK/06
Konstrukcyjno-budowlana SLK/BO/4651/07
Sprawdził
mgr inż. Małgorzata Kuwaczka-Hajok
3
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Gliwice, 25.06.2015 r.
Oświadczenie
Projektanta/sprawdzającego projekt budowlany w branży: instalacje elektryczne
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. Poz.
1623 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pod nazwą:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ISTN. CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W BUDYNKU „B” SZPITALA W BOCHNI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 31 NA DZIAŁCE 5766/2
WRAZ Z WEW.INSTALACJAMI WENTYLACJI MECH. I KLIMATYZACJI, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, INST. TECHNOLOGICZNYCH”.
Sporządzony w: czerwiec 2015 r.
dla: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI "SZPITAL POWIATOWY" IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ, UL. KRAKOWSKA 31, 32-700 BOCHNIA
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Imię Nazwisko
uprawnienia
Specjalność
nr członkowski izby
Projektował:
mgr inż. Tomasz Gliniecki SLK/5096/PWOE/14
Instalacyjno-inżynieryjna SLK/IE/8752/14
Sprawdził
mgr inż. Ireneusz Piwko
SLK/5094/POOE/13
Instalacyjno-inżynieryjna SLK/IE/8565/14
4
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Gliwice, 25.06.2015 r.
Oświadczenie
Projektanta/sprawdzającego projekt budowlany w branży: sieci i instalacje sanitarne
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. Poz.
1623 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pod nazwą:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ISTN. CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W BUDYNKU „B” SZPITALA W BOCHNI PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 31 NA DZIAŁCE 5766/2
WRAZ Z WEW.INSTALACJAMI WENTYLACJI MECH. I KLIMATYZACJI, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, INST. TECHNOLOGICZNYCH”.
Sporządzony w: czerwiec 2015 r.
dla: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI "SZPITAL POWIATOWY" IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ, UL. KRAKOWSKA 31, 32-700 BOCHNIA
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Imię Nazwisko
uprawnienia
specjalność
nr członkowski izby
Projektował:
inż. Mirosław Wyderka
SLK/2776/PWOS/09 Instalacyjno-
SLK/IS/6492/10
inżynieryjna
Sprawdził:
mgr inż. Lidia Wyderka
SLK/4943/POOS/13 Instalacyjno-
SLK/IS/8622/14
inżynieryjna
5
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
4. Spis rysunków.
L.P.
Nr rys.
Nazwa rysunku
5.1.
Skala
Architektura
1.
A-04
Rzut parter. Projekt zmian
1:50
2.
A-05
Rzut parteru. Sufity podwieszane.
1:50
3.
A-06
Rzut parteru. Oznaczenia stolarki okiennej i drzwiowej.
1:50
4.
A-07
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
-
5.
A-08
Przekrój- warstwy posadzkowe
-
5.2.
6.
K-02
Konstrukcje
Nadproża NS-1 ÷NS-7
5.3.
1:10
Instalacje sanitarne
7.
S-01
Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej
1:50
8.
S-02
Rzut parteru – instalacja klimatyzacji
1:50
9.
S-03
Rzut dachu – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
1:50
10.
S-04
Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania
1:50
11.
S-05
Schemat podłączenia nagrzewnicy
w centrali wentylacyjnej
-----
12.
S-06
Schemat podłączenia chłodnicy kanałowej wodnej.
-----
13.
S-07
Rzut parteru – instalacja sprężonego powietrza
1:50
14.
S-08
Rzut parteru – instalacja kanalizacji sanitarnej
1:50
15.
S-09
Rzut parteru – instalacja wodociągowa
1:50
16.
S-10
Schemat podłączenia stacji uzdatniania wody
--------
17.
S-11
Schemat instalacji kanalizacji sanitarnej
--------
18.
S-12
Schemat instalacji wodociągowej
--------
5.4.
19.
E-01
Instalacje elektryczne
Tablica zasilająca TS. Sterylizatornia. Schemat strukturalny
-
6
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
Nazwa rysunku
2015
L.P.
Nr rys.
Skala
20.
E-02
Schemat instalacji wykrywania pożaru.
-
21.
E-03
Schemat zasilania stacji SUW. Schemat strukturalny
-
22.
E-04
Rzut parteru - centralna sterylizatornia.
Instalacje oświetlenia
1:100
23.
E-05
Rzut parteru - centralna sterylizatornia.
Instalacje elektryczne
1:100
24.
E-06
Rzut parteru - centralna sterylizatornia.
Plan instalacji ppoż.
1:100
UWAGA !!!!
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materiały z podaniem
producenta należy traktować jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art.29 do 31.Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny wykonawcy
zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich
wymaganych uzgodnień w tym również zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.
7
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
6. Spis treści.
2.
Spis zawartości projektu wykonawczego: .......................................................................................... 1
3.
Oświadczenia projektantów/sprawdzających. .................................................................................... 2
4.
Spis rysunków. ................................................................................................................................... 6
5.1.
Architektura ................................................................................................................................ 6
5.2.
Konstrukcje ................................................................................................................................ 6
5.3.
Instalacje sanitarne ..................................................................................................................... 6
5.4.
Instalacje elektryczne ................................................................................................................. 6
6.
Spis treści. .......................................................................................................................................... 8
7.
Opis techniczny do cz. architektoniczno-budowlanej. ..................................................................... 11
8.
7.1.
Dane ogólne.............................................................................................................................. 11
7.2.
Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 11
7.3.
Przedmiot opracowania. ........................................................................................................... 11
7.4.
Projektowany zakres prac remontowych. ................................................................................. 11
7.5.
Opis prac wykończeniowych pomieszczeń sterylizatorni. ....................................................... 12
7.6.
Wyrównanie poziomu posadzek (rys. A-08). ........................................................................... 16
7.7.
Stolarka budowlana ( rys. A-07). ............................................................................................. 16
7.7.1.
Okno podawcze. ............................................................................................................... 16
7.7.2.
Drzwi wewnętrzne. ........................................................................................................... 17
7.7.3.
Sufity podwieszane........................................................................................................... 19
7.7.4.
Ochrona ścian i narożników. ............................................................................................ 21
7.7.5.
Wykładzina obiektowa. .................................................................................................... 22
Konstrukcje. ..................................................................................................................................... 23
8.1.
Stan istniejący........................................................................................................................... 23
8.2.
Założenia przyjęte do opracowania. ......................................................................................... 23
8.3.
Rozwiązanie posadowienia obiektu. ........................................................................................ 23
8.4.
Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczeń ................................................................. 23
8.5.
Rozwiązanie konstrukcyjne. ..................................................................................................... 23
8.6.
Opinia techniczna na temat możliwości wykonania remontu. ................................................. 24
8.7.
Opis obiektu. ............................................................................................................................ 24
8.8.
Ocena stanu technicznego. ....................................................................................................... 25
8.9.
Ocena możliwości wykonania zmian. ...................................................................................... 26
8.10. Wnioski .................................................................................................................................... 26
9.
Opis techniczny do części sanitarnej ................................................................................................ 27
8
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.1.
Podstawa opracowania ............................................................................................................. 27
9.2.
Przedmiot i zakres opracowania ............................................................................................... 27
9.3.
Stan prawny .............................................................................................................................. 27
9.4.
WENTYLACJA MECHANICZNA ......................................................................................... 28
9.4.1
Założenia projektowe ....................................................................................................... 28
9.4.1
Założenia klimatyczne ...................................................................................................... 29
9.4.2
Filtrowanie........................................................................................................................ 29
9.4.3
Poziomy hałasu................................................................................................................. 29
9.4.4
Obliczenia przekrojów przewodów wentylacyjnych ........................................................ 29
9.4.5
Bilans powietrza-wentylacyjnego. ................................................................................... 30
9.4.6
Centralna sterylizatornia układ N1W1 ............................................................................. 30
9.4.7
Cześć brudna sterylizatorni układ W2 ............................................................................. 31
9.4.8
Pomieszczenia sanitarne i porządkowe układ W3............................................................ 32
9.4.9
Centrala klimatyzacja N1W1 ........................................................................................... 32
9.4.10
Przewody wentylacyjne .................................................................................................... 33
9.4.11
Podwieszenia, podparcia, punkty stałe ............................................................................. 34
9.4.12
Izolacja cieplna ................................................................................................................. 35
9.4.13
Zabezpieczenia antykorozyjne ......................................................................................... 35
9.4.14
Ochrona akustyczna ......................................................................................................... 36
9.5
INSTALACJE CHŁODU......................................................................................................... 36
9.5.1
Instalacja chłodnicza - podłączenie chłodnic w centrali wentylacyjnej. .......................... 36
9.5.2
Klimatyzacja – pomieszczenia sterylizatorni i pomieszczenia ekspedycji....................... 36
9.5.3
Instalacja odprowadzenia skroplin ................................................................................... 37
9.5.4
Rurociągi i armatura ......................................................................................................... 37
9.6
INSTALACJA CO ................................................................................................................... 38
9.6.1
Źródło ciepła..................................................................................................................... 38
9.6.2
Zapotrzebowanie na ciepło ............................................................................................... 38
9.6.3
Opis rozwiązania .............................................................................................................. 38
9.6.4
Elementy grzejne .............................................................................................................. 38
9.6.5
Rurociągi i armatura ......................................................................................................... 39
9.6.6
Regulacja hydrauliczna instalacji ..................................................................................... 39
9.6.7
Izolacja ciepłochronna ...................................................................................................... 39
9.6.8
Próby ciśnieniowe ............................................................................................................ 40
9.6.9
Warunki techniczne wykonania i odbioru ........................................................................ 41
9.7
9.7.1
INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ....................................................................... 41
Źródło sprężonego powietrza ........................................................................................... 41
9
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.7.2
Instalacja sprężonego powietrza ....................................................................................... 41
9.7.3
próba szczelności .............................................................................................................. 42
9.8.
INSTALACJA WOD-KAN ..................................................................................................... 42
9.8.1
Bilans wody ...................................................................................................................... 42
9.8.2
Bilans ścieków sanitarnych .............................................................................................. 43
9.8.3
Obliczenia instalacji wewnętrznych ................................................................................. 43
9.8.4
Projektowane rozwiązania – instalacje wewnętrzne ........................................................ 43
9.8.5
Materiały i armatura – instalacje wewnętrzne .................................................................. 46
9.8.6
Przejście przez fundament i ściany................................................................................... 47
9.8.7
Zabezpieczenia antykorozyjne ......................................................................................... 47
9.8.8
Rozstaw zawiesi i podpór ................................................................................................. 47
9.8.9
Uwagi końcowe ................................................................................................................ 47
9.9.
WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE .................................................................................... 48
10. Instalacje elektryczne. ...................................................................................................................... 50
10.1
Zakres opracowania.................................................................................................................. 50
10.2
Podstawa opracowania ............................................................................................................. 50
10.3
Stan projektowany .................................................................................................................... 52
10.4
Wewnętrzne linie zasilające ..................................................................................................... 52
10.5
Lokalna tablica zasilająca ......................................................................................................... 52
10.6
Oświetlenie ............................................................................................................................... 52
10.7
Instalacja gniazd 230V ............................................................................................................. 53
10.8
Odbiory technologiczne ........................................................................................................... 54
10.9
Instalacje ochronne ................................................................................................................... 55
10.10 Instalacja gniazd komputerowych i telefonicznych.................................................................. 56
10.11 Instalacja kontroli dostępu........................................................................................................ 56
10.12 Instalacja dzwonkowa .............................................................................................................. 56
10.13 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru ............................................................................ 57
10.14 Obliczenia techniczne............................................................................................................... 58
10.15 Bilans mocy .............................................................................................................................. 58
10.16 Demontaże. ............................................................................................................................... 59
10.17 Zagadnienie p.poż .................................................................................................................... 59
10.18 Uwagi końcowe ........................................................................................................................ 59
10.19 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ ..................................................................................... 60
10.20 Zestawienie materiałów. ........................................................................................................... 61
11. Uwagi końcowe. ............................................................................................................................... 67
10
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
7. Opis techniczny do cz. architektoniczno-budowlanej.
7.1.
Dane ogólne.
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy"
im. Bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Tytuł projektu: „Remont istniejącej centralnej sterylizatorni”
Nr działki: 5766/2
7.2.
Podstawa opracowania.
• Zlecenie Inwestora: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy" im. Bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia nr
II/DZ/38/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.
• Wizja lokalna.
• Inwentaryzacja budowlana opracowana dla celów niniejszego opracowania.
• Inwentaryzacja fotograficzna.
• Wytyczne Inwestora i uzgodnienia robocze z Inwestorem.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r., Dz.U. Nr
207, poz. 2016 z późn. Zm.).
• Obowiązujące przepisy i normy
7.3.
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu centralnej sterylizatorni szpitalnej w celu dostosowania do obowiązujących norm i przepisów oraz potrzeb użytkowników.
7.4.
Projektowany zakres prac remontowych.
- skucie wszystkich tynków (100%)
- zdemontowanie warstw posadzek do stropu właściwego (100%).
- rozebranie instalacji i urządzeń wg cz. branżowej
- demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych przeznaczonych do wymiany
- demontaż istniejących okładzin posadzek z płytek ceramicznych, wykładzin PCV
11
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
- wyrównanie poziomu posadzki pomiędzy komunikacją ogólną szpitala a pomieszczeniami
sterylizatorni poprzez wykonanie nowej posadzki cementowej gr 6 cm, krzywizny uzyskać
poprzez warstwę styropianu i masę wyrównującą, poziomy opisano na rysunkach
- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt G-K oraz zamurowanie pozostałych otworów
zgodnie z projektem
- wykonanie wypraw tynkarskich z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach murowanych
(100%) oraz przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne zgodnie z zaleceniem producenta.
- wykonanie ścianek działowych w konstrukcji lekkiej: aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym
- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod okładziny posadzek z płytek ceramicznych
- montaż listew chroniących narożniki
- malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną przeznaczoną do stosowania w obiektach służby
zdrowia
- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych 60x60 wg opisu prac wykończeniowych poszczególnych pomieszczeń pkt 7.5. oraz z płyt GK
- obudowa instalacji płytami GK w miejscach widocznych wg projektu branżowego
- po wymianie instalacji odtworzenie nakrycia kanału i zabudowanie nowych włazów rewizyjnych w klasie EI 60 uszczelnionych
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej zgodnie z zestawieniem stolarki rys. A07
- wykończenie pomieszczeń wg opisu prac wykończeniowych poszczególnych pomieszczeń
pkt 7.5. Wszystkie powierzchnie licowane płytkami ceramicznymi należy wykończyć fugami
z dodatkiem środków bakteriobójczych. Cokoły we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać z takiego samego materiału jak posadzki o wysokości min.10 cm
- montaż odbojnic w ciągach komunikacyjnych
- montaż nadproży stalowych zgodnie z projektem konstrukcji
Uwaga! W pomieszczeniach, w których ścianki działowe są przeznaczone do rozbiórki, po
rozbiórce ścianki należy bezwzględnie sprawdzić poziom posadzek. Jeżeli nie jest możliwe ich
wyrównanie, należy rozkuć mniejszą część i uzupełnić zgodnie z poziomem pozostałej posadzki w danym pomieszczeniu.
7.5.
Opis prac wykończeniowych pomieszczeń sterylizatorni.
12
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Pom. nr 1- komora przyjęć
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany wykończone winylową okleiną ścienną zmywalną dopuszczoną do stosowania w
obiektach służby zdrowia,, sufit po wykonaniu gładzi wapiennej wykończony farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia
Pom. nr 2- strefa brudna
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany wykończone winylową okleiną ścienną zmywalną dopuszczoną do stosowania w
obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm na ruszcie aluminiowym
dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 3- strefa czysta
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany wykończone winylową okleiną ścienną zmywalną dopuszczoną do stosowania w
obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm na ruszcie aluminiowym
dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 4-śluza
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany wykończone winylową okleiną ścienną zmywalną dopuszczoną do stosowania w
obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm na ruszcie aluminiowym
dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 5 - wc
Posadzka licowana płytkami gresowymi, ściany licowane płytkami ceramicznymi do pełnej
wysokości pomieszczenia, sufit podwieszany z płyt GK (woda) wykończony farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia.
Pom. nr 6 - śluza
13
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany wykończone winylową okleiną ścienną zmywalną dopuszczoną do stosowania w
obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm na ruszcie aluminiowym
dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 7- strefa sterylna
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany wykończone winylową okleiną ścienną zmywalną dopuszczoną do stosowania w
obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm na ruszcie aluminiowym
dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 8- pom. ekspedycji
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany wykończone winylową okleiną ścienną zmywalną dopuszczoną do stosowania w
obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy 60x60 cm na ruszcie aluminiowym
dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 9- pom. socjalne
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany po wykonaniu gładzi wapiennej wykończone farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu
dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy
60x60 cm na ruszcie aluminiowym dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia
na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pomiędzy szafkami pas z płytek ceramicznych.
Pom. nr 10 – pom. porządkowe
Posadzka licowana płytkami gresowymi, ściany licowane płytkami ceramicznymi do pełnej
wysokości pomieszczenia, sufit po wykonaniu gładzi wapiennej wykończony farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia.
14
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Pom. nr 11 - wc
Posadzka licowana płytkami gresowymi, ściany licowane płytkami ceramicznymi do pełnej
wysokości pomieszczenia, sufit podwieszany z płyt GK (woda) wykończony farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia.
Pom. nr 12,13 - korytarz
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany po wykonaniu gładzi wapiennej wykończone farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu
dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy
60x60 cm na ruszcie aluminiowym dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia
na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 14 - pom. wydawania materiałów
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany po wykonaniu gładzi wapiennej wykończone farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu
dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy
60x60 cm na ruszcie aluminiowym dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia
na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 15 - magazyn czystych wózków
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany po wykonaniu gładzi wapiennej wykończone farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu
dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany kasetonowy
60x60 cm na ruszcie aluminiowym dopuszczony do stosowania w obiektach służby zdrowia
na wysokość określoną w cz. rysunkowej.
Pom. nr 16 – myjnia wózków
Posadzka licowana płytkami gresowymi, ściany licowane płytkami ceramicznymi do pełnej
wysokości pomieszczenia, sufit po wykonaniu gładzi wapiennej wykończony farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia.
Pom. nr 17 - magazyn płynów
15
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Posadzka wykończona wykładziną obiektową z wywinięciem na ściany wys. min 10 cm,
ściany po wykonaniu gładzi wapiennej wykończone farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu
dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia, sufit podwieszany z płyt GK (woda)
wykończony farbą higieniczną z dodatkiem triklosanu dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia.
7.6.
Wyrównanie poziomu posadzek (rys. A-08).
W związku z różnicą wysokości posadzki sięgającą 17cm pomiędzy istniejącą sterylizatornią
a korytarzem szpitalnym należy wyrównać poziomy posadzek poprzez wykonanie nowej posadzki cementowej w pomieszczeniach sterylizatorni. Istniejące warstwy posadzkowe wraz z
posadzką w sterylizatorni należy zdemontować, oczyścić powierzchnie i zagruntować.
Wszelkie ubytki i nierówności wyrównać zaprawą wyrównawczą. Ułożyć folię PE (w pomieszczeniach wilgotnych zabezpieczyć izolacją przeciwwodną), następnie warstwę płyt
styropianowych. Grubość płyt styropianowych odpowiednio dopasować do nierówności podłoża. Następnie kolejna warstwa folii PE na której należy wykonać posadzkę cementową
zbrojoną siatką zbrojeniową o grubości 6cm. Po przygotowaniu powierzchni należy zamontować wykładzinę PCV przeznaczoną od obiektów medycznych wraz z wywinięciem na ściany 10cm lub płytki gresowe. W posadzce przebiega kanał instalacyjny, po wymianie instalacji
należy odtworzyć nakrycie kanału i zabudować nowe włazy rewizyjne w klasie EI 60
uszczelnione.
W okolicy wejść i wyjść z sterylizatorni należy odpowiednio wyprofilować (np. sfrezować)
pochyłą posadzkę w korytarzu szpitalnym i odtworzyć warstwy wykończeniowe. W pomieszczeniach nr 13, 14, 15 należy wyprofilować posadzkę w celu nawiązania z poziomem w korytarzu szpitalnym(poziom spadków zgodnie z rys A-03).
7.7.
Stolarka budowlana ( rys. A-07).
Należy wymienić zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (rys.A-07, A-08).
7.7.1. Okno podawcze.
Projektuje się montaż okna podawczego wewnętrznego, aluminiowego szklonego szkłem
przeziernym bezpiecznym
16
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Kolor profili: biały.
Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste,
Faktura szkła: Gładka-typu „float”
Wymiar: 55x100 cm
7.7.2. Drzwi wewnętrzne.
7.7.2.1.
Drzwi wewnętrzne przesuwne.
Drzwi ze stali nierdzewnej z napędem elektrycznym wyposażone w wyłącznik programowany
na szynie, akumulator, przycisk stałego otwarcia, możliwość otwarcia domofonem, sterowane fotokomórką zbliżeniową, system kontroli dostępu.
Drzwi wyposażyć w maskownice napędu, raz funkcje auto otwarcia w razie pojawienia się
przeszkody w świetle drzwi, zaniku napięcia lub zadziałania systemu P-POŻ
• Grubość płata drzwiowego: 4,5 cm
• Wymiar: 90x200 (światło przejścia)
• płat drzwiowy - blacha gr. 0,8 mm o strukturze matowej 2B lub szlifowanej gat.
1.4301
• ościeżnica - blacha gr. 1,5 mm o strukturze matowej 2B lub szlifowanej gat. 1.4301
• płat drzwiowy wypełniony pianką poliuretanową
• uszczelki silikonowe jednowargowe
• zawiasy nierdzewne proste i unoszące
• zamek bezpieczny z możliwością odblokowania od wewnątrz
• klamka nierdzewna
• nierdzewną ościeżnicę z progiem
• nierdzewny układ jezdny z osłoną
7.7.2.2.
Drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej.
Drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, pełne wyposażone w system kontroli dostępu,
gałka od zew. klamka od wew.
• wymiar: 110x 200 cm
17
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
• płat drzwiowy - blacha gr. 0,8 mm o strukturze matowej 2B lub szlifowanej gat.
1.4301
• ościeżnica - blacha gr. 1,5 mm o strukturze matowej 2B lub szlifowanej gat. 1.4301
• płat drzwiowy wypełniony pianką poliuretanową
• uszczelki silikonowe jednowargowe
• zawiasy nierdzewne proste i unoszące
• zamek bezpieczny z możliwością odblokowania od wewnątrz
• klamka nierdzewna
• nierdzewną ościeżnicę z progiem
7.7.2.3.
Drzwi wewnętrzne aluminiowe.
Drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym w kolorze białym zgodnie z
zestawieniem stolarki.
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi zgodnie z zestawieniem stolarki.
Parametry techniczne:
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 7551:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN80/M-02138.
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– twardość Shor’a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
odporność na temperaturę od –30 do +80°C
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat.
-Szklenie: szkło bezpieczne typu „float”
- przesuwne wraz z maskownicą uszczelnione uszczelkami systemowymi
18
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
7.7.2.4.
2015
Drzwi wewnętrzne płycinowe
Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne wykończone laminatem w kolorze białym,
o Konstrukcja
Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem
oklejona jest dwustronnie płytą HDF.
o Profil krawędzi.
Profil krawędzi skrzydła "K" . Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową
ABS o grubości 1mm w kolorze skrzydła.
o pokrycie
Skrzydło pokryte jest okleiną CPL o grubości 0,7 mm. Ramka wykonana z MDF-u, oklejona
w kolorze skrzydła.
o akcesoria
Trzy zawiasy w skrzydle
Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładką patentową
o ościeżnica
Ościeżnica regulowana
Ościeżnica metalowa malowana proszkowo w kolorze białym
Drzwi w pom. sanitarnych wyposażyć dodatkowo z kratkę wentylacyjną, sumaryczny przekrój otworów dla dopływu powietrza musi być nie mniejszy niż 0,022 m².
7.7.3. Sufity podwieszane.
Projektuje się montaż sufitu podwieszanego kasetonowego wymiarach 60x60 cm dopuszczoną do stosowania w obiektach służby zdrowia na wysokość wskazaną w cz. rysunkowej rys.
A-05.
Wymagania jakościowe dla płyt z wełny mineralnej zgodnie z normą EN-13964 Sufity
podwieszane – Wymagania i metody badań.
Płyty sufitowe z wełny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej włókniną akustyczną.
19
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Płyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
Konstrukcja systemowa
Opis systemu: C
System z konstrukcją widocznej wg DIN EN 13964, składający się z profili stalowych Ventatec SG z połączeniem czołowym profili poprzecznych z głównym.
Strona widoczna profili pokryta jest białą farbą, profile główne i poprzeczne mają szerokość 24,15 mm i wysokości 38 mm, wykonane z blachy o grubości 0,4 mm.
Listwa przyścienna
- schodkowa RWL 20/20/12/20 dla krawędzi SF, VT-S
- RWL 19/25 dla krawędzi SK
Opis systemu C odpornego na nacisk – czyszczenie pod ciśnieniem
W obszarach gdzie zastosowano, system szczelny, mycie pod ciśnieniem należy zastosować
system konstrukcji widocznej w klasie odporności na korozję KOR - C.
Płyty należy zabezpieczyć sprężynami dociskowymi a przyłączenie do ściany należy wykonać przy pomocy profili C KOR-C RWU 20/40/20 oraz sprężyn brzegowych.
W celu zachowanie sztywności konstrukcji należy zastawać wieszaki noniuszowe lub pręty
gwintowane.
Konstrukcje wykonać zgodnie instrukcjami montażu producenta płyt sufitowych odpornych na mycie pod ciśnieniem.
Skrócony opis montażu:
Podwieszenie systemowych profili głównych T przy pomocy wieszaków , przy odstępie osi
1200mm.
Zakotwienie w zależności od rodzaju stropu za pomocą dopuszczonych
przez nadzór bu-
dowlany elementów mocujących.
Odległości wieszaków w zależności od formatu płyt należy dostosować zgodnie z wytycznymi producenta dot. montażu.
Wykonanie połączeń poprzecznych z profili T oraz krótkich profili poprzecznych w zależności od formatu płyt.
20
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Konstrukcję sufitową należy wyprostować i wypoziomować.
Płyty z wełny mineralnej należy włożyć w w/w konstrukcję.
Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciężary należy umocować osobno do stropu, alternatywnie do konstrukcji, stosując wzmocnienie tylnej strony płyt bądź przy użyciu dodatkowych profili oraz wieszaków. Wszelkie czynności uzupełniające muszą być wykonane w sposób fachowy.
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu, certyfikatów oraz świadectw badań
producenta. Wynikające z nich wymagania w razie potrzeby muszą być udokumentowane
tzw. deklaracjami zgodności.
7.7.4. Ochrona ścian i narożników.
Osłona ścian i narożników wewnętrznych (WG145 ; DC150 ; WG304 ; CG50B)
• Jako dolne zabezpieczenie przed uderzeniem wózkami należy zastosować odbojnice
systemową o szerokości min. 150 mm na aluminiowym profilu ciągłym wraz z gumowym amortyzatorem i pokrywą winylową. np. ARFEN WG150.
Montaż wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Mocowanie do ściany
poprzez winylowe konsole mocujące w rozstawie co max. 70 cm. W przypadku montowania odbojoporęczy na ścianach gipsowo-kartonowych zastosować na etapie budowy ściany wkładkę z płyty OSB gr. 12 mm. Dolne odbojnice w przypadku montowania na ścianach gipsowo-kartonowych montować za pomocą kołków rozprężnych
Molly w rozstawie co max. 70 cm. W narożach ścian należy stosować systemowe zakończenia, narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne.
Wysokość montażu dla odbojnic – oś 40 cm
Przed montażem ustalić z użytkownikiem wysokość montażu – w zależności typu
wózków, które posiada użytkownik.
• W pomieszczeniach jako ochronę ścian przed uszkodzeniami należy zastosować taśmy
winylowe gr. 2 mm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami np.
ARFEN WG304
Montaż wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Mocowanie do ściany
klejem systemowym na całej powierzchni taśmy.
Wysokość montażu dla taśm winylowych – oś 40 cm
21
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Przed montażem ustalić z użytkownikiem wysokość montażu – w zależności typu
wózków i łóżek które posiada użytkownik.
• Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć systemowo narożnikiem winylowym gr. 2
mm o wysokości min.1,5m i szerokości ramion 50x50 mm np. ARFEN CG 50B
Montaż wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Mocowanie do ściany klejem systemowym typu FIX.
Przed montażem uzgodnić kolor zabezpieczeń ścian z Użytkownikiem.
Na cały system ochrony ścian i narożników producent powinien udzielić min. 10-letniej gwarancji na uszkodzenia mechaniczne i trwałość koloru.
Wykaz pomieszczeń gdzie zamontować odbojnice:
pomieszczenie
l.p.
1 komora przyjęć
2 część brudna sterylizatorni
odbojnice
tak
-
3
część czysta sterylizatorni
4
śluza
5
wc
6
śluza
tak
7
część sterylna sterylizatorni
tak
8
pom. ekspedycji
tak
9
pom. socjalne
-
10 pom. porządkowe
11 wc
-
tak
-
-
12 korytarz
13 korytarz
tak
14 pom .wydawania materiałów
15 mag. wózków czystych
tak
16 myjnia wózków
17 mag. płynów
tak
tak
-
7.7.5. Wykładzina obiektowa.
Wykładzina PCV układana na podłodze za pomocą kleju do wykładzin, wykładzinę należy
wywinąć na ścianę na 10 cm. Wykładzina PCV homogeniczna z atestem dopuszczającym do
stosowania w obiektach służby zdrowia o właściwościach antyelektrostatycznych.
22
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
8. Konstrukcje.
8.1.
Stan istniejący.
Przedmiotowa sterylizatornia zlokalizowana jest w przyziemiu budynku „B” o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej cegła pełna grubości około 50,0 cm, ściany otynkowane lub obłożone płytkami. Stropy żelbetowe. Posadowienie na fundamentach żelbetowych.
8.2.
Założenia przyjęte do opracowania.
Wykorzystano część architektoniczną projektu. Obliczenia wykonano wg obowiązujących
norm i przepisów. Wykorzystano normy
-PN-82/B-02001 -- Obciążenia stałe.
-PN-82/B-02003 – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
-PN-77/B-02011 – Obciążenie wiatrem, wraz z załącznikiem Az-1 z 2009 r.
-PN-80/B-02010 – Obciążenie śniegiem, wraz z załącznikiem Az-1 z 2006 r
-PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe.
-PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe.
-PN-B-03264: 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
-PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli.
2 strefa obciążenia śniegiem. I strefa obciążenia wiatrem.
8.3.
Rozwiązanie posadowienia obiektu.
Fundamenty żelbetowe. Prace remontowe nie ingeruje w istniejące fundamenty i w ich obciążenia. Warunki właściwego posadowienia zostają zachowane.
8.4.
Schematy statyczne i podstawowe wyniki obliczeń
Nadproża drzwiowe przewidziano jako belki jednoprzęsłowe wolnopodparte. Belki złożone
są kilku profili stalowych.
8.5.
Rozwiązanie konstrukcyjne.
23
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Przewidywane zmiany w tej części budynku nie zmieniają istniejących schematów statycznych. Nie przewiduje się zmiany obciążeń.
Nowe ściany działowe należy wykonać z płyt G-K.
Nowe nadproża przewidziano jako stalowe. Przewiduje się założenie nadproży z profili stalowych z kilku profili dwuteowych skręconych ze sobą śrubami. Dwuteowniki należy ułożyć
na betonowych poduszkach gr. 5 cm z betonu B 20. Nadproże należy kształtować stopniowo,
wykuwając bruzdę najpierw z jednej strony. Po osadzeniu elementów belki z jednej strony i
ich podklinowaniu można wykuć bruzdę z drugiej strony i osadzić pozostałą część belki podklinowywując ją. Belki należy ze sobą skręcić śrubami M12. Po wykonaniu otworu belki
owinięte siatką stalową należy obetonować. Przewidziano nadproża z profili IPE140 i
IPE200, stal gat. St3SX.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i sztuką
budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Uwaga końcowa : obiekt jest budynkiem istniejącym , należy liczyć się z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji . W sytuacjach wątpliwych zawiadomić pracownię projektową.
8.6.
Opinia techniczna na temat możliwości wykonania remontu.
Opinię techniczną wykonano na okoliczność remontu polegającego głównie na wykonaniu
nowych otworów drzwiowych.
Budynek użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek służby zdrowia. Ocenę stanu
technicznego przeprowadzono na podstawie oględzin ze szczególnym uwzględnieniem zakresu remontu.
8.7.
Opis obiektu.
Budynek powstał w przybliżeniu w latach 60 – 70 XX w. Bryła budynku bardzo zróżnicowana. Przedmiotowa sterylizatornia zlokalizowana jest w przyziemiu budynku „B” o dwóch
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany - cegła pełna grubości około 50,0 cm, ściany otynkowane lub obłożone płytkami.
Stropy żelbetowe. Posadowienie na fundamentach żelbetowych.
24
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
8.8.
2015
Ocena stanu technicznego.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń elementów
konstrukcyjnych ani nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych.
Opis przewidywanych zmian.
- skucie tynków i wykonanie nowych;
- demontaż posadzek;
- demontaż instalacji i urządzeń;
- demontaż części stolarki drzwiowej i montaż nowej;
- wyrównanie poziomu posadzki pomiędzy komunikacją ogólną szpitala a pomieszczeniami
sterylizatorni;
- wykonanie nowych lekkich ścianek działowych z płyt G – K oraz zamurowanie części otworów;
- wykonanie ścianek działowych w konstrukcji lekkiej: aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym;
- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod okładziny posadzek z płytek ceramicznych;
- montaż listew chroniących narożniki;
- malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną przeznaczoną do stosowania w obiektach służby
zdrowia;
- montaż sufitów podwieszanych;
- obudowa instalacji płytami GK,
- po wymianie instalacji odtworzenie nakrycia kanału i zabudowanie nowych włazów rewizyjnych w klasie EI 60 uszczelnionych
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej;
- wykończenie pomieszczeń;
- montaż odbojnic w ciągach komunikacyjnych;
- ze względów funkcjonalnych postanowiono wykonać nowe otwory drzwiowe.
25
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
8.9.
2015
Ocena możliwości wykonania zmian.
Większość prac to prace wykończeniowe są one możliwe do wykonania.
Ze względów funkcjonalnych postanowiono wykonać nowe otwory drzwiowe .Wykonanie
otworów wymaga wcześniejszego podstemplowania konstrukcji stropu. Należy zastosować
nadproża stalowe złożone z kilku elementów.
8.10. Wnioski
Remont budynku sterylizatorni jest możliwy do wykonania. Należy przestrzegać powyższych
uwag.
26
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9. Opis techniczny do części sanitarnej
9.1. Podstawa opracowania
Podstawa i materiały służące do opracowania:
•
projekt budowlano-architektoniczny
•
wytyczne dostarczone przez Inwestora
•
katalogi armatury, przewodów i wyposażenia wentylacji
•
programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji
•
normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji
•
Dz. U. Nr 75 poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z
późniejszymi zmianami
•
Dz. U. Nr 0 poz. 739 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą
•
Dz. U. Nr 49 poz. 330 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami
9.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży instalacyjnej na potrzeby zadania:
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI”
Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje wewnętrzne:
• instalację kanalizacji sanitarnej
• instalację wewnętrzną wody pitnej do celów socjalnych
• instalację wody ciepłej użytkowej i cyrkulację
• instalację wody uzdatnionej
9.3. Stan prawny
Projektowana inwestycja będzie realizowana na działce Inwestora: nr działki: 5766/2
Inwestorem niniejszego zamierzenia jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Bochni "Szpital Powiatowy" Im. Bł. Marty Wieckiej,
ul. Krakowska 31,
32-700 chnia
27
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.4. WENTYLACJA MECHANICZNA
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji centralnej sterylizatorni dla szpitala w Bochni.
Zakres opracowania obejmuje:
opis techniczny,
obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego
usytuowania przewodów oraz urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
specyfikacje materiałową,
część rysunkowa.
zestawienie materiałów
Niezbędne instalacje do wykonania w ramach instalacji:
instalacje elektryczne,
konstrukcja pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz przewody wentylacyjne,
otworowanie w stropach i ścianach na przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne.
9.4.1 Założenia projektowe
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem, oraz na podstawie ustaleń międzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące układów
wentylacyjnych dla obiektu:
•
PN
83/B-03430/Az3
-
Wentylacja
w
budynkach
mieszkalnych
zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej,
•
PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego,
•
PN 78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,
•
PN 82/B-02403 – Temperatura obliczeniowa zewnętrzna,
•
PN 88/B-03433 – Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie,
•
PN-EN 15251:2007 – Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki
cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas,
•
PN-EN 779:2005 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Wymagania,
badania, oznaczenia,
•
PN-EN 13779:2008 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji,
28
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.4.1 Założenia klimatyczne
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń:
Lato: te= +32°C φ = 45% ie= +67 kJ/kg
Zima: te= -20°C φ = 100% ie= -18 kJ/kg
Parametry powietrza wewnętrznego przyjęte do obliczeń:
- pomieszczenia sterylizatorni:
t = +24ºC ÷ +26 ºC φ – 30-60%
9.4.2 Filtrowanie
Zgodnie z klasyfikacją PN-EN 779:2005 zaprojektowano w centralach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych filtry klasy F5, F7 w nawiewnikach obsługujących pomieszczenia głównej
sterylizatorni filtry HEPA.
9.4.3 Poziomy hałasu
Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych
w PN-87/B-02151/02.
Dopuszczalny poziom hałasu przyjęto według wartości podanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826].
9.4.4 Obliczenia przekrojów przewodów wentylacyjnych
Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzymać niską prędkość przepływu:
- Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 8 m/s
- Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s
- Prędkość przepływu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s
- Prędkość przepływu przez chłodnice: maks. 2,5 m/s
PRZEPŁYW POWIETRZA
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
m3/h
m/s
500
3,0
29
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
1000
3,5
2500
4,0
4000
4,5
5000
5,0
2015
9.4.5 Bilans powietrza-wentylacyjnego.
Nr pom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Pom.
Pow.
m2
Komora
4,28
przyjęć
Część brudna
17,55
sterylizatorni
Część czysta
29,73
sterylizatorni
Śluza
3,16
WC
1,16
Śluza
3,88
Cześć sterylna
7,99
sterylizatorni
Pom.
6,9
ekspedycji
Pom. Socjalne
6,17
Pom.
3,02
porządkowe
WC
1,72
Korytarz
2,28
Korytarz
12,81
Pom. wydawania
7,09
materiałów
Mag. wózków
3,88
czystych
Myjnia wózków
5,65
Mag. Płynów
0,73
BILANS
Wys.
Kubatura
Liczba
wymian
m
m3
1/h
Nawiew
3,85
16,478
4,25
70
70
3,1
54,405
8,09
440
460
3,1
92,163
8,03
740
3,1
3,1
3,1
9,796
3,596
12,028
2,04
3,1
24,769
8,07
200
180
3,1
21,39
7,95
170
150
3,1
19,127
2,22
50
2,24
6,7648
2
3,1
2,85
2,85
5,332
6,498
36,5085
2
2
30
75
2,85
20,2065
8,17
165
145
2,85
11,058
2,71
30
30
3,85
3,1
21,7525
2,263
12,18
13,26
265
N1W1
Wywiew
W2
W3
Wywiew
Wywiew
710
30
2,5
50
30
50
30
80
2265
1245
265
30
825
210
Układ NW1 - Centralna Sterylizatornia
Układ W2 - Część Brudna Sterylizatorni
Układ W3 - Pomieszczenia Sanitarne i Porządkowe
9.4.6 Centralna sterylizatornia układ N1W1
Dla Centralnej Sterylizatornii zaprojektowano układ z centralą nawiewno-wywiewną
(N1W1), w wykonaniu wewnętrznym - higienicznym, wyposażoną m.in. w wymiennik
krzyżowy, nagrzewnicę wodną, chłodnicę freonową, filtr wstępny klasy F5, filtry klasy F7
powietrza zewnętrznego, filtr klasy F5 powietrza wywiewanego (automatyka i okablowanie
centrali wentylacyjnej w dostawie producenta). Centrala zlokalizowana w wentylatorowi.
30
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Chłodnica w centrali klimatyzacyjnej zasilana z jednostki zewnętrznej zlokalizowanej
na dachu budynku sterylizatorni. Jednostka zewnętrza o mocy 8,8kW.
Zadaniem projektowanej wentylacji będzie utrzymanie wymaganych parametrów- czystość, temperatury oraz krotności wymian powietrza w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni.
W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej
ogrzewane będzie przez nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu.
W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej będzie schładzane do wymaganej temperatury przez chłodnicę.
Zaprojektowano rozdział powietrza nawiew – górą, wywiew – górą.
Uzdatnione powietrze świeże za pomocą nawiewników sufitowych z filtrami klasy H13
nawiewane będzie bezpośrednio do projektowanych pomieszczeń.
Wywiew realizowany będzie poprzez wywiewniki sufitowe.
Układ zapewniać będzie min. 16-krotną wymianę powietrza, 8 1/h w strefie czystej,
8 1/h w strefie sterylnej.
Na kanale nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano kanałowe tłumiki hałasu.
Wywiew z części brudnej, śluz, realizowany będzie za pomocą indywidualnego układu
wywiewnego z wentylatorem kanałowym.
9.4.7 Cześć brudna sterylizatorni układ W2
Dla pomieszczenia brudnego sterylizatorni przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej wyciągowej. Przewidziano wentylator wyciągowy kanałowy z silnikiem komutowanym elektronicznie. Kanały wentylacyjne będą prowadzone w stropach podwieszonych i
obudowach. Elementem wyciągowym będzie nawiewnik wirowy z skrzynką rozprężną
montowany w stropie podwieszanym. Instalacja działa na 5% podciśnieniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapobiegniemy wydostawania się zanieczyszczeń z pomieszczenia do
innych stref budynku.
Nawiew powietrza realizowany przez nawiewnik wirowy z filtrem klasy H13 z centrali
N1W1. Praca instalacji ciągła zblokowana z pracą centrali N1W1. W pomieszczeniu brudnym
sterylizatorni zaprojektowano wentylację zapewniającą 8 wymian na godzinę.
31
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.4.8 Pomieszczenia sanitarne i porządkowe układ W3
Dla zespołów toalet i pomieszczeń porządkowych przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej wyciągowej. Przewidziano wentylator wyciągowy kanałowy z silnikiem komutowanym elektronicznie.
Kanały wentylacyjne będą prowadzone w stropach podwieszonych i obudowach. Elementami
wyciągowymi będą okrągłe zawory wentylacyjne wyciągowe.
Minimalne ilości powietrza usuwanego wynoszą:
• dla pojedynczej miski ustępowej: min. 50 m3/h,
• dla pojedynczego brodzika: min. 100 m3/h,
• dla pojedynczego pisuaru: min. 30 m3/h,
Napływ powietrza odbywać się będzie z korytarzy, przedsionków poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach, oraz nieszczelności. Praca instalacji ciągła zblokowana z pracą centrali
N1W1. W pomieszczeniach porządkowych zaprojektowano wentylację zapewniającą 2 wymiany na godzinę.
9.4.9 Centrala klimatyzacja N1W1
Instalacja nawiewno-wywiewna N1W1:
Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym w
wykonaniu higienicznym o podanej konfiguracji i spełniające następujące wymagania:
Nawiew (Vn=2265 m3/h; ∆p=500 Pa)
• filtr wstępny klasy F5
• filtr kieszeniowy klasy F7
• wymiennik krzyżowy odzysku ciepła,
• chłodnica freonowa o mocy nie niższej niż 8,8 kW, czynnik R410A, temperatura parowania 6 st. C
• nagrzewnica wodna o mocy nie wyższej niż 23,0 kW,
• zespół wentylatora nawiewnego
Wywiew (Vw=1245 m 3 /h; ∆p=200 Pa)
• filtr kieszeniowy klasy F5
• zespół wentylatora wywiewnego
32
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Wytyczne sterowania AKPiA central wentylacyjnych:
Układ NW1 – praca w trybie stałego wydatku, kontrola spadku ciśnienia na filtrach –
presostat, zabezpieczenie wentylatorów, falowniki do regulacji prędkości obrotowej wentylatora, odzysk na wymienniku krzyżowym, nagrzewnica wodna z zasilaniem małego obiegu
pompowego do 500 W, chłodnica freonowa, kanałowa chłodnica wodna.
9.4.10 Przewody wentylacyjne
• Przewody i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu
AI w klasie szczelności A, w klasie wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN-B76001, PN-B-76002 i PN-B-03434
• Przewody i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A, w klasie
wykonania N (-400Pa ÷ +1000Pa), wg PN• B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub przewody elastyczne typu „flex”
• „elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość
nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)”
• „elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami powinny być wykonane z
materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)”
• PN-EN 1507 – Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.
• PN-EN 12237 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
• PN-EN 12097 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotycząca elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów.
• PN-EN 15780 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów wentylacji.
33
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Przewody o przekroju prostokątnym należy łączyć na kołnierze i uszczelki z miękkiej
gumy. Połączenia przewodów o przekroju okrągłym należy wykonać przy pomocy zacisków,
uszczelek.
Przejście kanałów przez ściany lub stropy uszczelnić wełną mineralną.
Przewody wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego
wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS),
równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przebicia
uszczelnić również w tej samej klasie.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować
elementami o klasie odporności ogniowej (EIS), wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych.
W celu zrównoważenia instalacji wentylacyjnej zastosowano regulatory stałego wydatku
i przepustnice w miejscach gdzie warunki pozwalają na ich zainstalowanie. Przy bezpośrednich podejściach do nawiewników i wywiewników zastosowano również regulacje regulatorami stałego wydatku.
Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające
oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji.
Należy się liczyć z koniecznością dopasowania niektórych kształtek i przewodów na budowie
w trakcie montażu.
9.4.11 Podwieszenia, podparcia, punkty stałe
• kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz
zawiesia powinny być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne
• przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć materiałami nie przenoszącymi drgań
• „przewody powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały silą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń
przewodu (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 1)”
• „zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu
lub klapy odcinającej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”
34
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
• PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe
Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji należy dokładnie zapoznać się z technologią
wykonanych ścian i dachu, aby wybrać właściwe zawieszenia.
Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów bezpośrednio do ścian
kanałów wentylacyjnych poprzez zawiesia typ „Z”, poprzez nitowanie, skręcanie
lub zgrzewanie. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. Montaż kanałów wentylacyjnych dokonać poprzez systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy.
9.4.12 Izolacja cieplna
Przewody wentylacyjne, nawiewne oraz wywiewne układu wentylacji Sterylizatorni
prowadzone wewnątrz budynku, ze względów ochrony cieplnej i akustycznej, należy
zaizolować izolacją z wełny mineralnej zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową, o
grubości 40 mm.
Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne pozostałych układów wentylacyjnych
wewnątrz budynku ze względów ochrony cieplnej i akustycznej należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową, o grubości 30 mm.
Przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej
zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową, o grubości 80 mm. Dodatkowo izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć kopertową blachą aluminiową o grubości 0,6 mm.
Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych kołkami do mocowania izolacji. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie.
9.4.13 Zabezpieczenia antykorozyjne
Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyż instalacja wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w środowisku agresywnym.
Pozostałe elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne należy oczyścić i do drugiego stopnia czystości zgodnie z normą PN70/M-50050. Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie
wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach ocynkowanych.
35
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.4.14 Ochrona akustyczna
W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące
urządzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w tłumiki
szumu, które zapewnią redukcję emitowanego hałasu do wymaganych wartości.
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców
elastycznych.
9.5 INSTALACJE CHŁODU
9.5.1 Instalacja chłodnicza - podłączenie chłodnic w centrali wentylacyjnej.
Centralę wentylacyjną wyposażono w chłodnice freonową o mocy 8,8kW. Dodatkowo na
kanale nawiewnym zaprojektowano chłodnice kanałową o mocy 8,1kW. Chłodnica pracuje
na wodzie lodowej o parametrach 7/12st, wyposażoną w komplet zaworów pomiaroworegulacyjnych. Chłodnicę z jednostką zewnętrzna na czynnik R410A zamontowaną na dachu
wentylatorowni.
Czynnik chłodniczy (R410A) należy prowadzić przewodami miedzianymi łączonymi na lut
twardy, zaizolowanymi otuliną z kauczuku syntetycznego o grubości 9mm. Dodatkowo
przewody miedziane wraz z przewodem elektrycznym należy owinąć termoizolacyjną taśmą wykończeniową od dołu do góry.
Uchwyty podtrzymujące przewody chłodnicze nie powinny bezpośrednio obejmować
przewodu, powinny mieć wkładki gumowe lub przewód owinąć taśmą zapobiegającą ocieraniu się.
Poza przewidzianymi spadkami przewody prowadzić dokładnie poziomo lub pionowo.
Zmiany kierunku wykonywać przy pomocy odpowiednich kształtek miedzianych.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić ognioochronną
elastyczną masą uszczelniającą zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.
Przejścia przewodów instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w
rurach ochronnych wypełnionych silikonem
Przewody prowadzone po dachu zabezpieczyć poprzez poprowadzenie ich w rurze osłonowej.
9.5.2 Klimatyzacja – pomieszczenia sterylizatorni i pomieszczenia ekspedycji.
Dla usunięcia zysków ciepła w pomieszczeniach sterylizatorowni części brudnej, czystej, sterylnej i pomieszczenia ekspedycji zaprojektowano układ klimatyzacji MULTI SPLIT oparty
36
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
na jednostkach wewnętrznych kasetonowych i jednostce ściennej. Jednostki wewnętrzne wyposażone są w jonizatory powietrza. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana będzie na ściennie
budynku.
9.5.3 Instalacja odprowadzenia skroplin
Przewody odprowadzające skropliny z chłodnic w centrali wentylacyjnej należy wykonać z rur polipropylenowych. Przewód z tacy zbiorczej chłodnicy freonowej należy odprowadzić bezpośrednio nad kratkę ściekową.
Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej usytuowanej na dachu będzie odbywało
się grawitacyjnie do wpustów dachowych kanalizacji deszczowej.
9.5.4 Rurociągi i armatura
Na przewody instalacji czynnika chłodniczego zaprojektowano:
Rury miedziane łączone na lut twardy
Na przewody instalacji odprowadzenia skroplin zaprojektowano:
Rury polipropylenowe
Rozstaw uchwytów dla przewodów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur – stosując w miejscu podparć rurociągów systemowe wkładki izolacyjne.
Przejścia rur instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach
ochronnych wypełnionych silikonem.
Przejścia przewodów instalacji czynnika chłodniczego, odprowadzenia skroplin przez
ścianę oddzielenia pożarowego należy:
rury z tworzyw sztucznych o średnicy do 25 mm uszczelnić ognioochronną
pęczniejącą masą uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120
rury z tworzyw sztucznych o średnicach
od 32 do 250 mm uszczelnić osłoną
ognioochronną o klasie odporności ogniowej EI 120.
rury niepalne uszczelnić ognioochronną pęczniejącą masą uszczelniającą o klasie
odporności ogniowej EI 120
Przejścia wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.
Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, adjustacji, naprawy należy zapewnić odpowiedni dostęp, otwory rewizyjne, a w razie konieczności
platformy i pomosty techniczne umożliwiające wykonanie w/w prac.
37
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.6 INSTALACJA CO
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji CO w centralnej sterylizatorni dla
szpitala w Bochni.
Zakres opracowania obejmuje:
opis techniczny,
dobór i usytuowanie grzejników,
część rysunkowa,
zestawienie materiałów
Niezbędne instalacje do wykonania w ramach instalacji:
otworowanie w stropach i ścianach na przewody.
9.6.1 Źródło ciepła
Źródłem ciepła jest istniejąca kotłownia szpitala.
9.6.2 Zapotrzebowanie na ciepło
Zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
Q=23,0kW
Zasilanie grzejników w centralnej sterylizatorowni, Ilość ciepła pozostaje bez zmian.
9.6.3 Opis rozwiązania
Doprowadzenie czynnika grzewczego do centrali wentylacyjnej projektuje się z istniejącego krócca
zlokalizowanego w wentylatorowi. Dla właściwego rozdziału czynnika grzewczego centrale zastaną
wyposażone w komplet zaworów regulacyjnych oraz równoważących.
Doprowadzenie czynnika grzewczego do poszczególnych grzejników projektuje się z istniejących
gałązek. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe zasilane z boku w wykonaniu higienicznym. Grzejniki zostaną wyposażone w komplet zaworów termostatycznym oraz odcinających.
Lokalizacja grzejników zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Piony grzewcze oraz instalację grzewczą prowadzoną w kanale technologicznym w pomieszczeniu
centralnej sterylizatorowni należy wymienić na nową zachowując dotychczasowe wymiar średnic.
Piony grzewcze połączyć z instalacją istniejącą za pomocą śrubunków.
9.6.4 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zaprojektowano:
•
grzejniki stalowe płytowe, bocznozasilane, w wykonaniu higienicznym
•
nagrzewnica w centrali wentylacyjnej
38
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.6.5 Rurociągi i armatura
Przewody instalacji c.o. należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na załomach należy pozostawić przestrzeń wolną, pozwalającą na swobodne wydłużenie przewodów. Odgałęzienia do pionów należy wykonać z zastosowaniem
ramion kompensacyjnych.
Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z wkładką gumową. Maksymalne
odległości podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przejścia rur instalacji przez stropy, ściany i dylatacje budynku poprowadzić w rurach ochronnych
wypełnionych silikonem.
Jako armaturę zastosowano:
•
termostatyczne zawory grzejnikowe,
•
odcinające zawory grzejnikowe,
•
zawory równoważące,
•
zawory kulowe,
•
automatyczne odpowietrzniki proste,
•
zawory regulacyjne z siłownikami,
•
filtry siatkowe,
•
armaturę pomiarową - manometry oraz termometry.
Przejścia przewodów instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą o klasie odporności ogniowej EI 120.
Przejścia wykonać zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.
Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, naprawy należy zapewnić
odpowiedni dostęp, otwory rewizyjne, a w razie konieczności platformy i pomosty techniczne umożliwiające wykonanie w/w prac.
9.6.6 Regulacja hydrauliczna instalacji
W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana będzie za pomocą:
zaworów termostatycznych przy grzejnikach,
zaworów regulacji hydraulicznej przy centralach wentylacyjnych,
9.6.7 Izolacja ciepłochronna
Przewody c.o. należy izolować otuliną z wełny skalnej λ=0,035 W/(m×K) o grubości:
•
średnica wewnętrzna do 22 mm
– g = 20 mm
•
średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
– g = 30 mm
•
średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm – g = równa średnicy wewnętrznej rury
•
średnica wewnętrzna powyżej 100 mm
– g = 100 mm
39
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów należy zaizolować izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań.
Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury.
Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody instalacji c.o. prowadzone w podłodze zaizolować izolacją o grubości 6mm (λ=0,035
W/mK).
Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury.
Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
9.6.8 Próby ciśnieniowe
1. Próbę hydrauliczną - wodną instalacji C.O. należy przeprowadzić w następujący sposób:
2. Cała instalacja (lub część podlegająca próbie) powinna być napełniona wodą i dokładnie odpowietrzona. Napełnianie powinno odbywać się od dołu instalacji przez powrót.
3. Podwyższenia ciśnienia w instalacji (lub jej części) do ciśnienia próbnego należy dokonać pompką
hydrauliczną wyposażoną w zawory odcinające i manometr.
4. Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o dużej tarczy z podziałką co 0,01 MPa.
5. Podczas próby prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie powinna przekraczać 0,01 MPa na minutę.
6. Ciśnienie próbne dla instalacji C. O. wynosi: ciśnienie robocze instalacji + 0,02 MPa lecz nie
mniej niż 4 bary i nie mniej niż 9 bar dla pętli ogrzewania płaszczyznowego.
7. Próbę należy wykonać na zimno i na gorąco. W próbie na zimno najpierw sprawdzamy instalację
pod ciśnieniem statycznym słupa wody. Niedopuszczalne są przecieki instalacji.
8. Należy wykonać trzy testy o różnym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz., a wartość
spadku ciśnienia w próbie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosić nie więcej niż 0,02 MPa.
Pomiędzy każdą próbą instalacja powinna znajdować się w stanie bezciśnieniowym.
9. Próba powinna być prowadzona przy odłączonym źródle ciepła i naczyniu wzbiorczym.
10. Po próbie zasadniczej na zimno dokonujemy próby na gorąco. Woda grzejna w tej próbie powinna mieć parametry maksymalnie zbliżone do roboczych. Przyrost temperatury wody nie powinien
przekraczać 5C na godzinę. Po osiągnięciu parametrów pracy można przystąpić do regulacji instalacji. Prawidłowość regulacji należy ocenić na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej próby sprawdzamy, czy nie wystąpiły przecieki, oceniamy poprawność działania instalacji i prawidłowe działanie grzejników.
11. Po zakończeniu próby i ochłodzeniu instalacji sprawdza się czy nie powstały uszkodzenia, odkształcenia trwałe lub inne defekty dyskwalifikujące instalację.
40
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
12. Zaleca się aby instalacja po próbach była obserwowana przez trzy doby.
13. Próba hydrauliczna - wodna może być wykonana po przepłukaniu instalacji i ustaleniu jej czystości.
14. Próbę należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, kanałów, przed zabetonowaniem rur układanych podpodłogowo, przed zamurowaniem przejść przez ściany.
9.6.9 Warunki techniczne wykonania i odbioru
Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z:
•
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
•
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12
•
Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń
•
Obowiązującymi przepisami.
9.7 INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
9.7.1 Źródło sprężonego powietrza
Źródłem sprężonego powietrza dla zaprojektowanej instalacji w części budynku objętej opracowaniem
jest sprężarka powietrza, którą należy zlokalizować w pomieszczeniu wentylatorowni, zgodnie z rys.
nr S-07. Dobór oraz dostawa wg odrębnego postępowania przetargowego.
9.7.2 Instalacja sprężonego powietrza
Instalacja sprężonego powietrza doprowadza sprężone powietrze do wszystkich stanowisk pracy,
miejsc i urządzeń technologicznych tego wymagających. Rurociągi zaprojektowano z rur stalowych,
które należy prowadzić pod stropem w pomieszczeniu technologicznym zlokalizowanym poniżej terenu oraz w piwnicy, aż do szachtu z pionami wodociągowymi, zgodnie z rys. nr S-07. W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewody ze sprężonym powietrzem należy prowadzić pod stropem do
urządzeń, które tego wymagają.
Przejście przewodu przez ścianę wykonać w tulei ochronnej o średnicy o 2 dymensje większej od
średnicy rury przewodowej, wolna przestrzeń wypełnić szczeliwem plastycznym. Przewody należy
prowadzić ze spadkiem w kierunku przepływu powietrza. Odwrotne spadki mogą być stosowane tylko
na krótkich odcinkach przewodów odgałęźnych.
Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenie pożarowego wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród.
Zastosować należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia.
Kompensację wydłużeń realizować poprzez odpowiednie prowadzenie rurociągów. Na wyjściu z zestawu sprężarkowego oraz na każdym odgałęzieniu do punktu poboru zamontować należy zawór odcinający kulowy.
41
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.7.3 próba szczelności
Instalację po wykonaniu i osuszeniu poddać należy rozruchowi i próbie ciśnienia. Pierwszą próbę
wykonać powietrzem o ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości maksymalnego ciśnienia roboczego,
lecz nie mniejszym od 10,0bar. Czas trwania próby powinien wynosić minimum 30 minut. Próba nie
może być uznana za pozytywną, jeżeli manometr wykaże spadek ciśnienia większy niż 1% w stosunku
do ciśnienia próbnego. Po pozytywnym wyniku pierwszej próby powietrznej należy wykonać próbę
drugą, której czas trwania powinien wynosić 5min a ciśnienie próbne powinno być dwukrotnie wyższe
niż ciśnienie robocze, nie mniej jednak niż
15,0bar. Próba może być uznana za pozytywną, gdy manometr wykaże spadek ciśnienia mniejszy niż
1,5% wskazania początkowego.
9.8. INSTALACJA WOD-KAN
9.8.1 Bilans wody
9.8.1.1
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne
opis
pracownicy biurowi
średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d]
współczynnik nierównomierności dobowej (Nd)
współczynnik nierównomierności godzinowej (Nh)
ilość
3
jednostkowe zużycie [
ilość wody
dm3/pr*d]
[ dm3/d]
25
75
Qśr d =
0,075
współczynnik
ilość wody
1,1
2,0
8
ilość godzin przyjętych do wyliczenia zapotrzebowania
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d]
Qmax d =
0,0825
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h]
Qmax h =
0,021
Obliczenia wykonano na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków
42
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
9.8.1.2
2015
Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne
opis
Ilość
jednostkowe zużycie
ilość wody
urządzeń
[ dm3/d]
[ dm3/d]
2
75
1200
3
50
600
Ilość wody zużytej na 1 cykl pracy sterylizatora
(przyjęto 8 cykli na dobę)
Ilość wody zużytej na 1 cykl pracy myjki
(przyjęto 4cykle na dobę)
9.8.1.3
Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe
opis
założona powierzchnia do utrzymania czystości
9.8.1.4
[m2]
jednostkowe zużycie
ilość wody
[ dm3/m2]
[ dm3/d]
1,5
177
118
Bilans dobowy wody użytkowej
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne - 0,0825 m3/d
Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne - 1,8 m3/d
Zapotrzebowanie wody na cele porządkowe - 0,0177 m3/d
Bilans dobowy wody użytkowej = 2,1 m3/d
9.8.2 Bilans ścieków sanitarnych
Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 95% ilości zapotrzebowania wody i wynosi:
Qśrd = 1,95 m3/d
9.8.3 Obliczenia instalacji wewnętrznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe instalacji, dobór materiałów, urządzeń i armatury wykonano w oparciu o :
- wytyczne i zalecenia producenta
- obowiązujące przepisy i normy
9.8.4 Projektowane rozwiązania – instalacje wewnętrzne
9.8.4.1
Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych nowo zainstalowanych w obiekcie,
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50÷Dz110PVC. Przewody te ułożone będą pod po43
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
sadzką, w bruzdach ściennych i w suficie podwieszanym ze spadkiem i = 2 ÷ 5%. Nowo projektowane
rury kanalizacyjne będą połączone z istniejącymi pionami kanalizacyjnymi ( P.ISTN), za pomocą
których ścieki będą odprowadzane do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.
Należy zapewnić dostęp do czyszczaków (rewizji) na pionach instalacji sanitarnej. Wszystkie wpusty
podłogowe powinny być zabezpieczone blokadą antyzapachową. Dokładna lokalizacja wpustów oraz
innych elementów kanalizacji sanitarnej wg. części rysunkowej.
Jakość i skład ścieków sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków sanitarnym. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach jakie
można odprowadzać do kanalizacji komunalnej nie zostaną przekroczone. Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice i spadki ułożenia pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu.
9.8.4.2
Instalacja wodociągowa
Do części obiektu objętej opracowaniem woda będzie doprowadzana istniejącym przyłączem wodociągowym. Przewód ten będzie służyć do pokrycia zapotrzebowania na wodę do celów socjalnych i
technologicznych. W pomieszczeniu piwnicy przewód wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej należy
opomiarować.
Woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna doprowadzana będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie poprzez projektowane przewody wodne ułożone wewnątrz budynku.
Instalację wodociągową zaprojektowano z rur wodociągowych tworzywowych układanych pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszonego, w szachtach instalacyjnych oraz w bruzdach ściennych
doprowadzających instalację do poszczególnych odbiorników. Połączenia z armaturą należy wykonać
za pomocą kształtek przejściowych z gwintem. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać
wyłącznie przy użyciu łączników i gotowych kolan i trójników. Rury użyte do budowy instalacji powinny
posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Instalację wodociągowa na całej długości należy zaizolować pianką PE. Wszystkie grupy przyborów
należy wykonać z możliwością odcięcia zaworami, oraz z możliwością spuszczenia wody z instalacji.
Wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej należy poprowadzić instalację cyrkulacyjną do najdalej
oddalonego przyboru sanitarnego. Zaleca się, aby na rozgałęzieniach wody cyrkulacyjnej na przewodach poziomych w piwnicy, zastosować termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Na odgałęzieniach wody ciepłej i zimnej należy zamontować zawory kulowe odcinające ze spustem umożliwiające spuszczenie wody z nowo projektowanego pionu wodociągowego.
Normatywny wypływ wody
zimnej qn
Odbiorniki
Umywalka
Zlewozmywak
Miska ustępowa
Liczba
6
5
2
0,07
0,07
0,13
0,42
0,35
0,26
Normatywny wypływ wody ciepłej
qn
0,07
0,07
-
0,35
0,35
44
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
Zawór czerpalny
Myjka
Sterylizator
2
3
2
0,3
0,25
0,3
SUMA
0,6
0,75
0,6
2,98
2015
0,25
SUMA
0,75
1,45
Suma normatywnego wypływu wody ciepłej Σqn cw = 1,45 dm3/s.
Suma normatywnego wypływu wody zimnej Σqn zw = 2,98 dm3/s.
Suma wypływu wody wodociągowej Σqn = Σqn zw + Σqn cw = 4,43 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru:
gdy 0,07<Σqn < 20 dm3/s
qo = 0,682×(Σqn )0,45- 0,14 [dm3/s]
Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 1,19 [dm3/s]
W pomieszczeniu piwnicy należy zamontować wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej Dn25 o
przepływie nominalnym Q=3,5m3/h, wodomierz do wody ciepłej Dn25 o przepływie nominalnym
Q=3,5m3/h oraz wodomierz do wody ciepłej na przewodzie cyrkulacyjnym. Przed i za wodomierzami
należy zastosować zawory odcinające o odpowiedniej średnicy. Za każdym z zestawów pomiarowym
należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA. Opomiarowanie przepływu wody należy wykonać zgodnie z rys. S-09. instalacja wody uzdatnionej
W budynku zaprojektowano urządzenia, które wymagają dostarczenia wody uzdatnionej, dlatego pomieszczenie hydroforowi należy wyposażyć w stację uzdatniania wody (wg odrębnej procedury przetargowej).
Do SUW zimna woda użytkowa będzie dopływała bezpośrednio po rozdziale na wodę do celów użytkowych oraz technologicznych. Przed dorowadzeniem rurociągu do SUW przewód wodociągowy
należy opomiarować. Opomiarowanie przepływu wody uzdatnionej należy wykonać zgodnie z rys. S10. Na instalacji wewnętrznej za zestawem pomiarowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA.
Należy zamontować wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej DN20 o przepływie nominalnym
Q=1,5m3/h.
9.8.4.3
Próby i odbiór instalacji
Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:
•
użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
•
prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,
•
prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.
Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną
przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.
45
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia
roboczego.
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montować dopiero po przepłukaniu instalacji.
9.8.4.4
skropliny z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W budynku będą powstawały skropliny pochodzące z urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przewidziano odprowadzenie skroplin do kanalizacji poprzez zasyfonowane przewody.
Miejsce włączenia, lokalizacja i średnica przewodów – według opracowania wentylacji i klimatyzacji.
9.8.5 Materiały i armatura – instalacje wewnętrzne
9.8.5.1
materiał
Instalacje zaprojektowano z następujących materiałów:
• dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych oraz wody uzdatnionej (PE-X/Al/PE)
• dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji – (PE-X/Al/PE)
• dla instalacji kanalizacji sanitarnej – rury kanalizacji wewnętrznej kielichowe Dz50÷Dz160 PVCHT
9.8.5.2
armatura
Jako armaturę zaprojektowano:
• zawory odcinające
• filtry do wody z osadnikiem
• zawory cyrkulacyjne MTCV-B
• zawory ćwierć obrotowe
• zawory zwrotne antyskażeniowe
• wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej
9.8.5.3
kompensacja
Instalacja wodna została zaprojektowana w sposób umożliwiający samokompensację.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.
9.8.5.4
izolacje przewodów
Wszystkie przewody wodne należy zaizolować:
46
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
wykonane z tworzywa sztucznego izolacją z pianki polietylenowej
9.8.5.5
prowadzenie przewodów
Instalację wodną zaprojektowano jako:
• podtynkową ułożoną w bruzdach ściennych w pomieszczeniach
Przewody mocowane będą do ścian i stropu za pomocą typowych obejm stosowanych dla tego typu
rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparć.
9.8.6 Przejście przez fundament i ściany
W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy należy osadzić tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolną przestrzeń miedzy rurą a tuleją należy wypełnić materiałem elastycznym. Rura
ochronna powinna być dłuższa od grubości przegrody o minimum 2 cm.
9.8.7 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.
Pozostałe rury i urządzenia będą zabezpieczone przez producenta.
9.8.8 Rozstaw zawiesi i podpór
Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15 - 20 mm,
2,0 m – dla średnic 25 -32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 - 50 mm.
9.8.9 Uwagi końcowe
• Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
• Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów
z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K
• Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych”)
• Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta i
materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.
• Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce
• Projekt rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami
• Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PE/PVC
• Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej
• Na trasie projektowanych ciągów wodnych nie nasadzać drzew ani krzewów
• Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego
• Zawory ze złączką do węża wody należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym
47
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
• wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami ppoż oraz BHP
• należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji
• wszystkie materiały użyte do budowy instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne i
świadectwa dopuszczające do stosowania na terenie Polski.
• wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i ORBM cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
9.9.
WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE
9.9.1. Wytyczne elektryczne
•
doprowadzić zasilanie do centrali wentylacyjnej;
•
doprowadzić zasilanie do jednostek zewnętrznych klimatyzacji;
•
doprowadzić zasilanie do wentylatorów kanałowych
9.9.2. Wytyczne konstrukcyjno-budowlane
•
wykonać przebicia na przejścia instalacji c.o. przez przegrody budowlane,
•
wykonać przebicia na przejścia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane,
•
wykonać przebicia na przejścia instalacji klimatyzacji przez przegrody budowlane,
•
wykonać przebicia na przejścia instalacji skroplin przez przegrody budowlane,
•
wykonać podkonstrukcje pod jednostki zewnętrze klimatyzacji,
•
wykonać przebicia na przejścia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przez przegrody budowlane,
9.9.3. Wytyczne ppoż.
•
„przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,
•
„dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalacji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.2)”,
•
„przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w
§234, ust., dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60,
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”,
•
izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,
•
w przypadku przejścia projektowanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przez
ściany i stropy oddzielenia przeciw pożarowego należy na rurach wykonanych z tworzywa
sztucznego zabudować osłonę ogniochronną,
•
wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do
stosowania ich w budownictwie.
•
48
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
9.9.4. Wytyczne BHP
•
wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
•
montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
•
załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP,
•
wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.
•
podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).
49
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
10. Instalacje elektryczne.
10.1
Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i sygnali-
zacji ppoż związanych z przebudową i remontem pomieszczeń centralnej sterylizatorni w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej i sygnalizacji ppoż pomieszczeń sterylizatorni.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
• rozmieszczenie lokalnej tablicy zasilającej
• instalacja oświetlenia ogólnego pomieszczeń
• instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego kierunkowego,
• rozmieszczenie gniazd wtykowych 230VAC
• instalacja połączeń wyrównawczych
• instalacje ochrony przeciwporażeniowej
• instalacje ochrony przed przepięciami
• instalacje zasilania odbiorów technologicznych
• instalacja sygnalizacji ppoż
• instalacja telefoniczna
• instalacja komputerowa
• instalacja kontroli dostępu
• instalacja dzwonkowa
10.2
Podstawa opracowania
1. Wytyczne Inwestora,
2. Dane techniczne zainstalowanych odbiorników,
3. Założenia branżowe,
4. Projekty branżowe związane z niniejszą dokumentacją budowlaną,
5. Normy:
•
PN-IEC60364-1 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe”,
50
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
•
2015
PN -12464-1:2012 (E) – „Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wnętrzach”,
•
PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”
•
PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
•
PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi”.
•
PN-IEC 60364-5-56
pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
•
PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i
cyframi
•
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
•
EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –
Część 1: Wymagania ogólne
•
EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego
Normy europejskie pomocnicze:
•
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 –
Specyfikacja i zapewnienie jakości;
•
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 –
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
•
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 –
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;
•
PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie
zainstalowanego okablowania
•
PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach
z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
51
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
10.3
2015
Stan projektowany
W ramach modernizacji przewiduje się całkowity demontaż wewnętrznych instalacji
elektrycznych pomieszczeń sterylizatorni wraz z obwodami zasilającymi.
Obecnie instalacje w pomieszczeniu sterylizatorni zasilone są z rozdzielnicy zabudowanej
w przedsionku w korytarzu. Nie przewiduje się demontażu rozdzielnicy, za której zasilone są
odbiory nie związane ze sterylizatornią.
Dla potrzeb zasilania instalacji przewiduje się zabudowę lokalnej tablicy zasilającej TS,
która zabudowana zostanie w korytarzu (pomieszczenie 13).
Zasilanie do tablicy TS będzie doprowadzone z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku
„B”, gdzie zabudowany zostanie rozłącznik bezpiecznikowy. Rozdzielnica zlokalizowana
jest na poziomie -1.
10.4
Wewnętrzne linie zasilające
Wewnętrzna linia zasilająca – WLZ wykonana będzie kablem miedzianym typy YnKYżo.
WLZ wyprowadzony zostanie z głównej rozdzielnicy budynku „B” wzdłuż istniejących tras
kablowych prowadzonych wewnątrz pomieszczenia rozdzielnicy oraz w korytarzu na poziomie -1, następnie linia kablowa zostanie wyprowadzona na parter i włączona w tablicę TS.
Przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego zabezpieczone zostaną masą HILTI o odpowiedniej dla danej strefy odporności ogniowej.
10.5
Lokalna tablica zasilająca
Wszystkie wewnętrzne instalacje elektryczne w projektowanej części budynku zasila-
ne będą z lokalnej tablicy zasilającej TS. Tablica będzie w wykonaniu podtynkowym
Wyposażona będzie w rozłączniki główne, wskaźniki obecności napięcia, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe.
10.6
Oświetlenie
Średnie natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą
PN-EN 12464-1. Oświetlenie podstawowe i awaryjne zasilane jest ze źródła prądu
przemiennego 230VAC.
Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie przewodami YDYżo
3x1,5mm2,
4x1,5mm2. Dla opraw oświetlenia awaryjnego, nad wejściami do budynku należy prowadzić przewód 4x1,5mm2. Sterowanie oświetleniem realizowane zostanie za pomocą
łączników oświetleniowych, mocowanych na wysokości 1,2m od podłogi. Na koryta52
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
rzach sterownie przewiduje się z użyciem przycisków bistabilnych współpracujących z
przekaźnikami do klatek schodowych (możliwe zamiennie zastosowanie łączników
schodowych). Przekaźniki zostaną zabudowane w tablicy zasilającej.
Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeniu sufitu
podwieszanego.
Oprawy i osprzęt montowane będą w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony nie
mniejszym niż IP44.
Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne będzie realizowane z wykorzystaniem opraw wyposażonych w baterie z 1 godz. podtrzymaniem
Na obiekcie zastosowane będą oprawy z własnym źródłem zasilania.
Na korytarzach zainstalowane będą oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego.
Oprawy awaryjne będą posiadały funkcję samotestowania.
10.7
Instalacja gniazd 230V
W pomieszczeniach zaprojektowana zostanie instalacja gniazd wtykowych 230V
w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach ogólnych gniazda montowane zostaną na
wysokości h= 0.3 m od podłogi. Ze względu na funkcje pomieszczeń gniazda będą wykonane
jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44, na wysokości około 1,2m od
podłogi.
Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane będą kablem typu YDYżo 3x2,5mm2.
Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Gniazda będą zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi.
Przy instalowaniu gniazd w należy zwrócić szczególną uwagę aby były zachowane
strefy montażu podane w PN.
53
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
a)
b)
Rys. 1 Strefy w pomieszczeniach wyposażonych w zlewozmywak: a) zabudowany, b) niezabudowany.
Rys. 2 Strefy w pomieszczeniach wyposażonych w zlewozmywak oraz kuchenkę elektryczną lub
gazową
10.8
Odbiory technologiczne
W pomieszczeniach znajdują się odbiory technologiczne tj., instalacje wentylacji, urzą-
dzenia technologiczne (sterylizatory, myjnie itp.). Wszystkie urządzenia zasilone zostaną oddzielnymi obwodami. Obwody zasilające wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją przekazaną przez poszczególne branże.
Urządzenia wentylacji zostaną zabudowane w pomieszczeniu wentylatorowni, które jest
zabudowane w pobliżu budynku w którym znajduje się sterylizatornia. Zasilanie do centrali
doprowadzone będzie z tablicy TS.
W ramach zadania przewiduje zabudowę stacji SUW, która zostanie zlokalizowana w
pomieszczeniu hydroforni. Stacja SUW zasilona zostanie z rozdzielnicy która jest zlokalizo54
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
wana przy pomieszczeniu Hydroforni. Zasilanie do SUW wykonać poprzez rozłącznik w
obudowie.
10.9
Instalacje ochronne
Instalacja elektryczna w pomieszczeniach zaprojektowana zostanie w układzie TNS.
Przewód ochronny będzie posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym
wyłącznikiem). Ochronie podlegać będą wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach
awaryjnych może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia.
W obiekcie stosowane będą połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce ze sobą wraz z przewodami ochronnymi.
Do lokalnej szyny wyrównawczej LSW podłączone zostaną:
•
przewody ochronne PE,
•
metalowe rury co, c.w.u,
W pobliżu tablicy zasilającej umieszczona zostanie na wysokości około 0,3m lokalna
szyna wyrównawcza, które zostanie przyłączona do głównej szyny wyrównawczej GSW budynku.. Odgałęzienia od szyny wyrównawczej wykonane przewodami LYżo 2,5mm2, LYżo
4mm2, LYżo 6mm2 natomiast połączenie szyny z GSW przewodem LYżo 70mm2. Do LSW
należy przyłączyć:
- sterylizatory przewodem LYżo 25mm2
- dezynfektory przewodem LYżo 4mm2
Połączenia te należy wykonać przed malowaniem rur, podłączanych elementów instalacyjnych.
Przejścia przez ściany wykonać w przepustach rurowych Ø 80. Do uziemienia przyłączyć
bednarką metalowe konstrukcje urządzeń
Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej
wykonane zostaną w sposób trwały w czasie i zabezpieczone od skutków korozji.
Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki
przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30 mA.
W pomieszczeniach sanitarnych należy przy instalowaniu gniazd i łączników przestrzegać wymiarów stref ochronnych.
55
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Ochronę przeciwporażeniową zapewni system szybkiego wyłączenia zasilania. Ochrona przepięciowa realizowana będzie poprzez zainstalowanie zintegrowanego ochronnika
przepięciowego klasy B+C.
10.10 Instalacja gniazd komputerowych i telefonicznych
System
okablowania
oraz
wydajność
komponentów
musi
pozostać
w
zgodzie
z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami międzynarodowymi
lub amerykańskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.
Instalacja komputerowa przyłączona zostanie do istniejącej szafki serwerowej zabudowanej w
pomieszczeniu 1 – komora przyjęć. Instalacja telefoniczna wprowadzona zostanie do istniejącej szafki teletechnicznej zabudowanej w piwnicy. Wszystkie kable UTP 6E wprowadzić do
istniejących szafek krosowniczych. Kable do poszczególnych gniazd RJ45 prowadzić w rurkach giętkich pod tynkiem.
Rurki ułożyć przed tynkowaniem pomieszczeń. Wcześniej do rurek wciągnąć odpowiednie
kable do poszczególnych gniazd RJ45.
Gniazda RJ 45 i RJ12 do komputerów i telefonów należy zamontować w miejscach wskazanych na rysunku „Rzut parteru – centralna sterylizatornia. Instalacja komputerowa i telefoniczna”.
10.11 Instalacja kontroli dostępu
Poszczególne drzwi wyposażone zostaną w system kontroli dostępu dla potrzeb projektu
oznaczono jako KD1,KD2,KD3. Przy tych drzwiach należy zamontować kasetę numeryczną,
czytnikiem kart zbliżeniowych, a drzwi wyposażyć w z zamek elekromagnetycznym. Zaleca
się wykonać system zgodny z przyjętym na obiekcie tj. ROGER RFID 125kHz.
Instalację wykonać jako podtynkową.
Instalację rozpocząć od zamontowania kasety drzwiowej wraz z transformatorem
230Vac/12Vdc. Wykonać próby funkcjonalne po zakończeniu instalacji.
10.12 Instalacja dzwonkowa
Przy wejściach do pomieszczeń steryzliatorni zabudowane zostaną dzwonki przemysłowe. Przed wejściami zabudowane zostaną przyciski dzwonkowe. Zastosować dzwonki na
56
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
napięcie 230VAC (w przypadku dzwonków o niższym napięciu zastosować odpowiednie
transformatory).
10.13 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru
System wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie obejmował pomieszczenia
sterylizatorni. Istniejąca instalacja budynku „B” zostanie doposażona w elementy zgodne z
przyjętym na obiekcie standardem. Istniejąca centrala sygnalizacji pożaru firmy Bosch
zainstalowana jest w pomieszczeniu rejestracji SOR.
Rozbudowa Systemu obejmuje:
•
Wpięcie linii dozorowej w istniejącją centralę wykrywania i sygnalizacji pożaru
CSP,
•
Zabudowę czujek dymu
•
przycisków pożarowych – ROP,
•
wskaźników zadziałania,
•
okablowania, YnTKSY ekw,
Instalacja wykonana będzie w postaci linii dozorowej (pętli), która zaczyna się i kończy w
centrali. Instalacja będzie w pełni adresowalna, współpracująca z istniejącą centralą.
Pętla to 2-żyłowa magistrala która jest dwustronnie zasilana i dozorowana. Pojedyncza
przerwa pętli nie eliminuje z pracy żadnego z elementów, a zastosowanie w niej izolatorów
zwarć powoduje, że z dozoru wypada tylko część elementów zawarta pomiędzy dwoma
sąsiednimi izolatorami (licząc na lewo i prawo od miejsca zwarcia) – zaś pozostałe elementy
zachowują pełną funkcjonalność.
Maksymalna powierzchnia dozorowa czujek dymu wynosi 7,5m Wszystkie elementy
instalacji będą posiadać certyfikaty. W pomieszczeniach ogólnych stosuje się czujki optyczne,
natomiast w pomieszczeniach gdzie znajdują się sterylizatory i myjki zastosowane będą
czujki optyczno-termiczne. Ze względu na zabudowę sufitów podwieszanych, w ich
przestrzeniach zabudowane zostaną dodatkowe czujki ze wskaźnikiem zadziałania.
Ze względu na pomieszczenia z kontrolą dostępu oraz przebieg drogi ewakuacyjnej z
pomieszczeń steryzlizatorni zabudowane przy wyjściach będą przyciski ROP.
Czujki oraz ich rozmieszczenie zostało dobrane po uwzględnieniu geometrii
pomieszczenia: tj. powierzchni, kształtu, typu stropu, wysokości, zgodnie z wytycznymi
57
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
CNBOP. Dla czujek niewidocznych przewidziano wskaźniki zadziałania.
Wskaźniki
zadziałania czujek montowanych nad sufitem podwieszonym będą montowane w suficie
podwieszanym.
Ręczne ostrzegacze pożaru ROP montowane będą przy wyjściu z pomieszczeń. ROP
należy montować na wysokości 1,2-1,6m od poziomu podłogi. Odległość pomiędzy ROP
została tak dobrana, aby do najbliższego ostrzegacza żadna osoba w obiekcie nie musiała
przebywać drogi dłuższej niż 30m.
OKABLOWANIE
Linie dozorowe (pętle) należy wykonać kablem typu YnTKSYekw 2x2x0,8. Całe
okablowanie zostanie wykonane na wydzielonych drabinkach kablowych lub uchwytach o
odpowiedniej, wymaganej przepisami odporności ogniowej.
OZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały.
Te same oznaczenia powinny mieć odzwierciedlenie w urządzeniach monitorujących i
odzwierciedlających system oraz w dokumentacji powykonawczej.
TESTY
Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz
przeszkolić pracowników obsługujących system. W zakresie dostawy poza urządzeniami są
dodatkowo licencje, zmiana oprogramowania w istniejącej centrali.
10.14 Obliczenia techniczne
Po obliczeniu spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia w obwodach odbiorczych instalacji, stwierdzono, że ich wartości mieszczą się w dopuszczalnych granicach.
10.15 Bilans mocy
Tablica zasilająca główna TS01
Poz. Wyszczególnienie odbioru
1.
Oświetlenie
2.
Gniazda 230VAC
Technologia (myjnie i ste-
3.
4.
rylizatory)
Moc zainst. PZI
[kW]
1,32
Moc zapotrz. PZB1
[kW]
0,9
18,0
4,0
127,6
110
HVAC
14,1
9,9
Suma:
161,02
124,8
58
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Obciążenie prądowe:
Iobc = PZB1 / (1,73*UN*cosφ) = 124,8/(1,73*0,4*0,95) = 189,6A
Przyjęto kabel YnKXSżo 5x150mm2, którego obciążalność długotrwała wynosi: Jdd=310A.
Dobór przekroju ze względu na zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń:
I B ≤ I N ≤ I dd
I dd ≥
k2 ⋅ I N
1,45
189,6 ≤250 ≤ 310
310> 1,6*250 / 1,45
310 > 276
gdzie:
IB – prąd obliczeniowy
IN – prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego
Idd – obciążalność długotrwała przewodu
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego
10.16 Demontaże.
Całkowity demontaż instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w części objętej zakresem
Inwestycji tj pomieszczeń sterylizatorni.
10.17 Zagadnienie p.poż
1. Przejścia przewodów, kabli, przez strefy pożarowe zabezpieczone masa ogniochronną lub przepustem o wytrzymałości ogniowej nie mniejszej niż ma wymagana ściana
lub strop.
2. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w moduły zasilające z podtrzymaniem
min. 1 h.
3. Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego, (kierunkowe),
4. Na drogach ewakuacji natężenie oświetlenia 1 lx.
10.18 Uwagi końcowe
Całość prac wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,
Do wykonywania instalacji należy stosowane będą materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty,
Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany będzie do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji. Badania udokumentuje protokołem i przekaże Inwestorowi,
59
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
Osprzęt zastosowany w projekcie (oprawy oswietleniowe, osprzet) dobrano
przykładowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentów pod warunkiem
spełnienia przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,
Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,
10.19 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ
Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać należy w instalacji beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego
planu przez kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym, wówczas należy opracować plan BIOZ.
Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w w/w rozporządzeniu.
W czasie prowadzenia prac należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i
instalacjach energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
60
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
10.20 Zestawienie materiałów.
LP Ozn
Wyszczególnienie
Doposażenie istniejącej rozdzielnicy głównej
1.
Jedn Ilość
kpl
1
kpl
1
3.2.
Rozdzielnica 1-szafowa, IP4X, 230/400VAC,
prefabrykat zgodny z rys. nr E-01, (kompletna
z osłonami, wspornikami TH 35, listwami N,
PE, płytami montażowymi, szynami zasilającymi In=250A, z możliwością przyłączenia
kabla 5x150) podejście kablowe dolne (kable
zasilające) i górne (kable odpływowe) wyposażona w następującą aparaturę:
Rozłącznik izolacyjny, trójbiegunowy 250A.
szt
1
3.3.
Lampki sygnalizacyjna czerwona, zielona i
szt
3
szt
5
Typ
Dostawca Uwagi
budynku B
Zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego,
1.1.
trzybiegunowego 250A szt.1
- wkładki bezpiecznikowe 250A szt.3
Rozdział przewodu PEN na PE i N przed roz-
1.2.
łącznikiem bezpiecznikowym.
Bednarka FeZn 40x5 20m lub kabel LGyżo
90mm2
2.
3.1.
TS
Tablica zasilająca TS
żółta
3.4.
Wyłącznik nadprądowy, 6A, ch-ka B, jednobiegunowy
3.5.
Przekładnik prądowy 250/5A
szt
3
3.6.
Elektroniczny licznik energii do zabudowy na
szt
1
szt
3
szt
9
szt
1
szynę TH-35, 400VAC, do przekładników
250/5
3.7.
Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy
125A
3.8.
Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika 125A,
gG80A
3.9.
Ochronnik przepięciowy klasa B+C, 400VAC,
sieć TNS
3.10.
Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 63A
szt
1
3.11.
Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika 16A,
szt
3
gG16A
61
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
LP Ozn
3.12.
Wyszczególnienie
Wyłącznik nadprądowy, 6A, ch-ka C, jedno-
Jedn Ilość
szt
1
szt
5
szt
6
szt
14
szt
1
szt
5
Typ
2015
Dostawca Uwagi
biegunowy
3.13.
Wyłącznik nadprądowy, 16A, ch-ka B, trzybiegunowy
3.14.
Wyłącznik nadprądowy, 10A, ch-ka B, jednobiegunowy
3.15.
Wyłącznik nadprądowy, 16A, ch-ka B, jednobiegunowy
3.16.
Wyłącznik nadprądowy, 6A, ch-ka C, trzybiegunowy
3.17.
Wyłącznik różnicowoprądowy, typ AC,
In=25A, Ir=0,03A, czterobiegunowy
UWAGA: tablice zasilającą obudować płytami
g/k, obudować należy również trasy kablowe
wychodzące z szafy zasilającej.
3.
Doposażenie istniejącej tablicy zasilającen
nn
(zasilanie SUW)
4.1.
Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 63A
szt
1
4.2.
Wkładki bezpiecznikowe do rozłącznika 63A,
szt
3
m
30
gG16A
4.
Kable elektroenergetyczne – wewnętrzne
linie zasilające
7.1.
Kabel elektroenergetyczny
YnKXS
5x150mm2
7.2.
Przewód LGyżo min. 90mm2
m
30
7.3.
Rura elektroinstalacyjna fi160 dla ochrony
m
15
7.4.
Korytko kablowe o szerokości 100mm
m
10
7.5.
Elementy drobne, osprzęt do mocowania (łącz-
WLZ –
1 odc.
Przed
montażemn
zmierzyć
trasę na
obiekcie
RL37
niki,śruby, kołki, pręty) wg zapotrzebowania
wykonawcy
62
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
LP Ozn
Wyszczególnienie
Jedn Ilość
Typ
2015
Dostawca Uwagi
5.
Oświetlenie wewnętrzne:
8.1. A1
ACCIAIO LED, Acciaio 78w IP66 IK09 ATEST PZH
szt
2
8.2. B1
ARIETIS LED, ARIETIS LED IP65
Ppob=44W do M600 DYFUZOR MIKROPRYZMATYK
szt
17
8.3. B2
ARIETIS LED N, Arietis LED 41W ATEST
PZH NASTROPOWY
szt
1
8.4. C1
DWL LED 1, DWL LED PW 205 25W 4000K
szt
10
Beghelli
8.5. C2
DWL LED 2, DWL LED PW 155 15W 4000K
szt
3
Beghelli
8.6. D1
PANELED, PANEL LED 600x600 IP40
OPAL Ppob: 38W 4000K
szt
2
Beghelli
8.7. EW1 LOGICA LG PIKT, LOGICA LG 8W SE 1-3P
IP65, CNBOP, ATEST PZH + PIKTOGRAM
8.8. EW2 LOGICA SIGN LG, LOGICA SIGN LG 24W
SE 1-3P IP65, CNBOP, ATEST PZH, Z PIKTOGRAMEM OBUSTRONNYM
8.9. AW
LOGICA LG, LOGICA LG 24W SE 1-3P
1
IP65, CNBOP, ATEST PZH
AW
2
Beghelli
3
4
9
ACCAIAIO LED EXT, ACCIAIO LED AT
24SA1N IP66 IK09 EX with a separate battery
box
Uwaga: wszystkie oprawy wyposażone w
Beghelli
Beghelli
Beghelli
Beghelli
Beghelli
Lub
równoważne
Lub
równoważne
Lub
równoważne
Lub
równoważne
Lub
równoważne
Lub
równoważne
Lub
równoważne
Lub
równoważne
Lub
równoważne
1
źródła światła
6.
9.1.
Aparatura i oprzewodowanie:
Łącznik świecznikowy szczelny IP44 (mecha-
kpl
7
kpl
9
nizm+ramka+klawisze)
9.2.
Łącznik pojedynczy szczelny (mechanizm+ramka+klawisze)
9.3.
Przycisk (mechanizm+ramka+klawisze)
kpl
16
9.4.
Przekaźnik do klatek schodowych
szt
8
9.5.
Gniazdo 230V podtynkowe podwójne IP44
kpl
26
9.6.
Rozłącznik 0-1, 3-biegunowy I=100A,
szt
2
400VAC, w obudowie, do montażu na ścianie,
przyłącze kablowe 5x35mm2
63
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
LP Ozn
9.7.
Wyszczególnienie
Rozłącznik 0-1, 3-biegunowy I=25A, 400VAC,
Jedn Ilość
szt
2
Typ
2015
Dostawca Uwagi
w obudowie, do montażu na ścianie, przyłącze
kablowe 5x2,5mm2
9.8.
Gniazdo 3-faz, z wyłącznikiem 0-1, In=16A
szt
3
9.9.
Puszka do montażu gniazd i łączników
szt
60
9.10.
Puszka instalacyjna z zaciskami montażowymi
kpl
10
Do przew.
2.5 mm2
9.11.
Zestaw gniazd we wspólnej ramce 2 gniazda
kpl
3
internetowe + gniazdo telefoniczne
9.12.
Dzwonek przemysłowy 230VAC
szt
2
9.13.
Przycisk dzwonkowy
szt
2
9.14.
Kontroler dostępu, z klawiaturą alfanumerycz-
kpl
3
Elektromagnes do zamka
szt
3
Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x1,5
m
605
ną i czytnikiem kart magnetycznych zgodny ze
standardem obiektu tj. ROGER RFID 125kHz.
Wyposażony w zasilacz 230VAC/12V.
9.15.
9.16.
9.17.
YDYżo
3x1,5
9.18.
Przewód elektroenergetyczny YDY 2x1,5
m
200
YDY 2x1,5
9.19.
Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5
m
290
YDYżo
3x2,5
9.20.
Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x35
m
30
YKYżo
5x35
9.21.
Kabel elektroenergetyczny YDYżo 5x2,5
m
80
YDYżo
5x2,5
9.22.
Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x2,5
m
190
YKYżo
5x2,5
9.23.
Kabel elektroenergetyczny YKYżo 3x10
m
30
YKYżo
3x10
9.24.
Drabinka kablowa o szerokości 200mm
m
20
9.25.
Drabinka kablowa o szerokości 100mm
m
25
64
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
LP Ozn
Wyszczególnienie
Jedn Ilość
Typ
2015
Dostawca Uwagi
9.26.
Drabinka kablowa o szerokości 50mm
m
45
9.27.
Rura osłonowa kabla fi27
m
30
9.28.
Rura osłonowa kabla fi75
m
10
9.29.
CP 671 Przegroda warstwowa z powłoką
ogniochronną. Klasa odporności ogniowej EI
60
opak
Wg
potrzeb
7.
Połączenia wyrównawcze
10.1.
Lokalna szyna wyrównawcza
szt
1
10.2.
Dyżo 2,5mm2
m
100
10.3.
Lgyżo 750 25mm2
m
30
10.4.
Lgyżo 750 4mm2
m
50
Optyczna czujka dymu
Szt
9
FAP-D0420
Bosch
Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadzia-
Kpl
9
FAP-D0420
+wskaźnik
Bosch
Ręczny ostrzegacz pożarowy
szt
1
Czujka dymu optyczno termiczna
Szt
3
Czujka dymu optyczno termiczna ze wskaźni-
Kpl
3
Moduł kontrolno sterujący
szt
1
Przewód niepalny YnTKSYekw 1x2x0,8
m
350
Korytko kablowe niepalne, z systemem monta-
m
300
10.5.
10.6.
Instalacja sygnalizacji pożaru
łania
kiem zadziałania
Bosch
FABDOT420
FABDOT420 +
wskaźnik
Bosch
Bosch
Bosch
żu z podtrzymaniem funkcji podczas pożaru
Obejmy, uchywty mocujące, kołki, drobne
materiały
8.
Wg
potrzeb
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej:
- oprawy oświetleniowe ok 40szt
65
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
LP Ozn
Wyszczególnienie
Jedn Ilość
Typ
2015
Dostawca Uwagi
- gniazda ogólne 230VAC ok 30 szt
- przewody zasilające gniazda i oprawy oświetleniowe ok 1000m,
- demontaż istniejących odpływów zasilających
- utylizacja
UWAGA:
Zestawienie zawiera propozycję Producentów
aparatów, dopuszcza się zastosowanie aparatów innych producentów o nie gorszych parametrach
66
SYMBOL/STADIUM
„REMONT ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLI-
PW
ZATORNI”
2015
11. Uwagi końcowe.
1. Wszelkie zmiany materiałowe, rozwiązania technologiczne i estetyczne bezwzględnie
skonsultować z projektantem. W razie niejasności przyjętych rozwiązań skonsultować się
z projektantem.
2. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY
I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.
3. Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowalnego i należy go rozpatrywać łącznie.
4. Budynek szpitala jest obiektem istniejącym, należy liczyć się z nieprzewidzianymi w dokumentacji sytuacjami. Przy sporządzeniu niniejszej dokumentacji z uwagi na funkcjonowanie obiektu nie było możliwości wykonania odkrywek Na etapie realizacji w razie wątpliwości należy powiadomić nadzór autorski.
67
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards