umowa kupna - sprzedaży samochodu

advertisement
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Umowa zawarta w dniu _____________________ o godz _________w______________________
pomiędzy:
imię i nazwisko ______________________________________________
seria i nr dowodu osobistego____________________________________
wydany przez________________________________________________
adres zamieszkania___________________________________________
NIP_______________________________________________________,
zwanym dalej Sprzedawcą,
a
imię i nazwisko ______________________________________________
seria i nr dowodu osobistego____________________________________
wydany przez________________________________________________
adres zamieszkania___________________________________________
NIP_______________________________________________________,
zwanym dalej Kupującym.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki ____________________________________,
rok produkcji _________, numer VIN pojazdu _________________________________________,
numer rejestracyjny ______________, kolor______________________, przebieg________________,
uwagi______________________________________________________________________________.
§ 2.
Sprzedawca oświadcza, że samochód określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest od wad
prawnych oraz praw osób trzecich i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował
z żadnymi roszczeniami wobec sprzedawcy.
§ 4.
Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej umowy za
kwotę _____________(słownie___________________________________) stanowiącą cenę sprzedaży.
§ 5.
Strony zgodnie oświadczają, że koszty opłaty skarbowej oraz wszelkiego rodzaju koszty transakcji
wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy poniesie kupujący.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
______________________________
sprzedawca
________________________________
kupujący
Skup samochodów we Wrocławiu - mobile-auto.pl - wyceń swoje auto
Download
Study collections